ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 129

Euroopa keeleõppe raamdokument

Euroopa keeleõppe raamdokument annab sidusa raamistiku keeleõppeks ja keeleoskustasemete ühtses süsteemis määramiseks. Õppija taseme jaotusi on kolm üldist ja kuus alajaotust. Kõigil on täpsemad lugemise, kuulamise, kõnelemise ja kirjutamise osao ...

Euroopa Kool

Euroopa Kool on Euroopa linnades tegutsevad koolid, mida ühiselt juhivad Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused. Koolide eesmärk on Euroopa Liidu institutsioonides alaliselt töötavate töötajate lastele võimaldada emakeelne haridus vähemalt põhik ...

Euroopa kultuuripealinn

Euroopa kultuuripealinn on Euroopa Liidu poolt üheks kalendriaastaks valitud linn, mis saab selle aasta vältel näidata oma kultuurielu ja selle arengut. Iga kultuuripealinnaks valitu korraldab kultuuriürituste programmi, mis tõstab esile tema aja ...

Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte

Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte on nõukogu 28. septembri määrusega nr 2018/1488 Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse algatuse rakendamiseks asutatud ühisettevõte. Luksemburgis asuv ühisettevõte alustas tegevust 2018. aasta 6. no ...

Euroopa Liidu 2007. aasta laienemine

Euroopa Liidu 2007. aasta laienemine tõi kaasa kahe uue riigi, Bulgaaria ja Rumeenia, liitumise Euroopa Liiduga mainitud aasta 1. jaanuaril. Koos Euroopa Liidu 2004. aasta laienemisega käsitletakse seda osana Euroopa Liidu laienemise viiendast la ...

Euroopa Liidu arengukoostöö

Euroopa Liidu arengukoostöö koosneb üksikute liikmesriikide arengukoostööst ja Euroopa Ühenduse arengukoostööst, mille läbiviimise eest vastutab Euroopa komisjon. Euroopa Liidu arengukoostööd rahastatakse liikmesriikide iga-aastase liikmemaksu, E ...

Euroopa Liidu delegatsioon Ameerika Ühendriikides

Euroopa Liidu delegatsioon Ameerika Ühendriikides on Washingtonis asuv Euroopa Liidu diplomaatiline missioon Ameerika Ühendriikides. Ka Euroopa Liidu eelkäijatel Euroopa Söe- ja Teraseühendusel ning Euroopa Majandusühendusel olid Washingtonis oma ...

Euroopa Liidu diplomaatiline missioon

Euroopa Liidu diplomaatiline missioon on Euroopa Liidu missioon riikides, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid või rahvusvaheliste organisatsioonide juures. Sellist missiooni nimetatakse ka Euroopa Liidu delegatsiooniks. Euroopa Liidu liikmesri ...

Euroopa Liidu dokumentatsioon

Euroopa Liidu dokumentatsioon on dokumentatsioon, mis reguleerib Euroopa Liidu tööd. Õigusakte võtavad vastu Euroopa Liidu asutused, millest peamised on Euroopa Parlament esindab Euroopa rahvast, Euroopa Liidu Nõukogu esindab liikmesriikide valit ...

Euroopa Liidu eelarve

Euroopa Liidu eelarve on eelarve Euroopa tasandil läbi viidava poliitika rahastamiseks. Näiteks rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest põllumajanduse, regionaalarengu, kosmose, üleeuroopaliste võrkude, teadusuuringute ja innovatsiooni, tervishoiu, ...

Euroopa Liidu juhtlause

Euroopa Liidu tunnuslause ehk juhtlause on "Ühinenud mitmekesisuses". Vahel kasutatakse kokkuleppeliselt ka ladinakeelset varianti In varietate concordia. Juhtlause on Euroopa Liidu lipu ja hümni kõrval Euroopa Liidu üks uuemaid sümboleid, mis võ ...

Euroopa Liidu kirjandusauhind

Euroopa Liidu kirjandusauhind on 2009. aastal asutatud kirjanduspreemia, mille eesmärk on esile tõsta Euroopa nüüdiskirjanduse rikkust ja loomejõudu, toetada kirjandusteoste levikut Euroopas ning kasvatada huvi teiste riikide kirjanduse vastu. Ku ...

Euroopa Liidu kodakondsus

Euroopa Liidu kodakondsus hõlmab isiku ehk Euroopa Liidu liikmesriigi kodaniku ja institutsiooni ehk Euroopa Liidu vahelist kodakondsust. Iga inimene, kellel on Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsus, on ühtlasi Euroopa Liidu kodanik. Euroopa Lii ...

Euroopa Liidu kodaniku seadus

Euroopa Liidu kodaniku seadusega võeti üle Euroopa Liidu nn vaba liikumise direktiiv 2004/38/EÜ. Euroopa Liidu, Euroopa Liidu majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikul on õigus Eestis viibida kehtiva reisidokumendi või ...

Euroopa Liidu kolmik

Euroopa Liidu kolmik viitab Prantsuse Vabariigile, Saksamaa Liitvabariigile ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigile. Kõiki neid riike peetakse suurteks jõududeks nende mõju tõttu nii Euroopa Liidu sees kui ka sellest väljaspool. Päras ...

Euroopa Liidu Kõrgemate Kohtute Presidentide Ühendus

Euroopa Liidu Kõrgemate Kohtute Presidentide Ühendus koondab Euroopa Liidu liikmesriikide tsiviil- ja kriminaalvaidlusi lahendavate kõrgemate kohtute esimehi, mille eesmärk on edendada kõrgemate kohtute omavahelist koostööd ja infovahetust. Organ ...

Euroopa Liidu lahingugrupp

Euroopa Liidu lahingugrupid on põhiliselt Euroopa Liidu liikmesriikide relvajõududest moodustatud kiirreageerimisüksused, mis on mõeldud tegutsema eelkõige ÜRO palvel ning on võimelised täitma humanitaar-, pääste- ja rahuvalveülesandeid ning osal ...

Euroopa Liidu Läänemere strateegia

Euroopa Liidu Läänemere strateegia on Euroopa Liidu sisene algatus, mille eesmärk on Läänemere piirkonna erisusi arvestades leida lahendusi peamistele kitsaskohtadele, mis takistavad piirkonna arengut. Läänemere strateegia loodi 10. juunil 2009 E ...

Euroopa Liidu majandus

Euroopa Liidu majandus on nimiväärtuse ja ostujõupariteedi alusel maailma suuruselt teine majandus. Aastal 2018 oli Euroopa Liidu nominaalne sisemajanduse kogutoodang 18.8 triljonit dollarit, moodustades ligikaudu 22% globaalse majanduse omast. S ...

Euroopa Liidu naabruspoliitika

Euroopa Liidu naabruspoliitika on 2004. aastal vastu võetud Euroopa Liidu poliitika, mille eesmärgiks on luua EL-i ümber sõbralike riikide ring, kes ei ole samas EL-i täisliikmed. Suhted 17 EL-i ida- ja lõunanaaberriigiga põhinevad jagatud väärtu ...

Euroopa Liidu narkostrateegia

Euroopa Liidu narkostrateegia on Euroopa Ülemkogu algatatud meetmete kompleks, mille eesmärgiks on kaitsta ja parandada ühiskonna ja üksikisiku heaolu, kaitsta rahva tervist, tagada elanikkonna kõrge turvalisuse tase ning narkoprobleemi tasakaalu ...

Euroopa Liidu neli põhivabadust

Euroopa Liidu neli põhivabadust on kaupade, teenuste, isikute ja kapitali vaba liikumine liikmesriikide piires. Euroopa lõimimine on siiani toimunud peamiselt majanduslikult, mistõttu on Euroopa Liidu õigusaktid otseselt või kaudselt seotud ühis- ...

Euroopa Liidu Notariaatide Nõukogu

Euroopa Liidu Notariaatide Nõukogu on mittetulundusühing, mille eesmärk on notariaadi tööd korraldada ja edendada nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. CNUE esindab notareid Euroopa institutsioonidega suhtlemisel. Organisatsiooni kuulub ...

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik on Euroopa Liidu liikmesriik, kellel lasub ajutiselt vastutus Euroopa Liidu Nõukogu töö korraldamise eest. Eesistuja määratakse rotatsiooni põhimõttel ning kohustused antakse üle iga kuue kuu järel. Eesistumist ...

Euroopa Liidu poliitika

Euroopa Liidu aluseks on kolm põhilist poliitikavaldkonda, mida nimetatakse ka kolmeks sambaks. Esimene sammas on ühenduse valdkond, mis hõlmab enamikku ühispoliitikaid, kus otsused langetatakse ühenduse meetodil ja milles osalevad komisjon, parl ...

Euroopa Liidu politseimissioonid

Euroopa Liidu politseimissioonid on Euroopa Liidu Nõukogu otsuse alusel Euroopa Liidu osalisriikide, Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide, kes onNATO liikmed, ja ühinemiskandidaatriikide, samuti mitteliikmesriikide, kes on OSCE liikmed, korrakait ...

Euroopa Liidu põhivabaduste piiramise lubatavus

Euroopa Liidu põhivabaduste piiramise lubatavus on Euroopa Liidu nelja põhivabaduse suhtes loodud erandid. Euroopa Liidu neli põhivabadust on inimeste, kapitali, teenuste ja kaupade vaba liikumine. Teatud alustel on võimalik neid põhivabadusi pii ...

Euroopa Liidu pädevused

Euroopa Liit saab vastu võtta meetmeid ja direktiive, kuid institutsiooni pädevus piirdub sellega, mis on aluslepingutega antud. Selle põhimõtte alusel saab EL täita aluslepingutega ettenähtud eesmärke, tegutsedes ainult EL liikmesriikide poolt a ...

Euroopa Liidu rajajad

Euroopa Liidu rajajad on hulk isikuid, keda on tunnustatud olulise panuse eest Euroopa ühtsuse ning praeguse Euroopa Liidu arengusse. Rajajate hulka kuulub väga mitmesuguseid inimesi vastupanuvõitlejatest advokaatideni, keda kõiki ühendavad sarna ...

Euroopa Liidu rändepoliitika

Euroopa Liidu rändepoliitika on põhimõtete, normide ja meetodite kogum, mida ELi liikmesriigid kasutavad eurotsooni rändeprotsesside reguleerimiseks. Lähis-Ida ja Aafrika riikide majanduslikust ja poliitilisest ebastabiilsusest põhjustatud rändek ...

Euroopa Liidu struktuurifondid

Struktuurifondid ehk tõukefondid on Euroopa Liidu regionaalpoliitika elluviimiseks ja arendamiseks ette nähtud toetusfondid. Struktuuritoetused aitavad tasakaalustada ja ühtlustada Euroopa Liidu liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa L ...

Euroopa Liidu sõjaline operatsioon Kesk-Aafrika Vabariigis

Euroopa Liidu sõjaline operatsioon Kesk-Aafrika Vabariigis on ÜRO mandaadiga Euroopa Liidu rahuvalvemissioon Kesk-Aafrika Vabariigi pealinnas Banguis. Missiooni eesmärk on riiki stabiliseerida pärast mitmeaastast sisekonflikti. Missiooni osas jõu ...

Euroopa Liidu transpordipoliitika

Transport on oluline Euroopa Liidu majandusliku ja sotsiaalse arengu jaoks, kuna liikuvus on oluline majanduskasvu ja töökohtade loomiseks. Euroopa Liidu transpordisektor annab otseselt tööd umbes 10 miljonile inimesele ja moodustab umbes 5% Euro ...

Euroopa Liidu tulevane laienemine

Euroopa Liidu tulevane laienemine hõlmab järgmistel aastakümnetel eeskätt Kagu-Euroopa riike, mis ei ole Euroopa Liidu 27 liikmesriigiga veel majandusliku ja poliitilise koostöö osas ühtlustatult integreerunud. Lääne-Balkani riikide liitumine on ...

Euroopa Liidu valuutad

Euroopa Liidu valuutadena käsitletakse kõiki Euroopa Liidus kasutusel olevaid valuutasid. 2018. aasta seisuga on Euroopa Liidus kasutusel kokku üksteist valuutat – suurem osa liikmesriikidest kasutab küll eurot, kuid mitmes riigis on endiselt oma ...

Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja

Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametikoht loodi 1999. aastal jõustunud Amsterdami lepinguga ning täpsemalt on tegu Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindajaga. Kõrge esindaja vastutab Euroopa ...

Euroopa Liidu Väljaannete Talitus

Euroopa Liidu Väljaannete Talitus on institutsioonidevaheline talitus, "kelle ülesanne on kirjastada parimates võimalikes tingimustes Euroopa ühenduste ja Euroopa Liidu institutsioonide väljaandeid". Väljaannete talitus avaldab iga päev ilmuvat E ...

Euroopa Liidu ühine välis- ja julgeolekupoliitika

Euroopa Liidu ühine välis- ja julgeolekupoliitika sai alguse 1992. aastal Maastrichti lepinguga, mille eesmärk on kaitsta Euroopa Liidu väärtuseid ja huve, säilitada rahu ja tugevdada turvalisust, edendada rahvusvahelist koostööd ning tagada õigu ...

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond pakub toetust Euroopa Liidu liikmesriikidele, mille rahvuslik kogutoodang on vähem kui 90% Euroopa Liidu keskmisest. Lisaks Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondile pakuvad struktuuritoetusi Euroopa Sotsiaalfond ja Euroopa ...

Euroopa Liidust väljaastumine

Euroopa Liidust väljaastumine on õiguslik ja poliitiline protsess, millal Euroopa Liidu liikmesriik lakkab olemast ELi liige. Euroopa Liidu lepingu artikli 50 alusel, "Iga liikmesriik võib kooskõlas oma põhiseadusest tulenevate nõuetega otsustada ...

Euroopa Majandusühendus

Euroopa Majandusühendus, 1993. aastast Euroopa Ühendus, oli rahvusvaheline organisatsioon, mis loodi 1957. aastal sõlmitud Rooma asutamislepingu põhjal 1958. aastast ning kestis 2009. aastani. See oli üks Euroopa Liidu eelkäijatest. 1993. aastal ...

Euroopa Ombudsman

Euroopa Ombudsmani institutsioon loodi 1992. aastal Maastrichti lepinguga. Euroopa ombudsman uurib Euroopa Liidu institutsioonide, organite ja asutuste, näiteks Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi tegevuses aset leidnud ...

Euroopa Pangandusjärelevalve

Euroopa Pangandusjärelevalve on Euroopa Liidu agentuur, mille peakorter asub Londonis. Sõltumatu asutuse tegevuste hulka kuulub ka Euroopa pankade stressitestide tegemine, et muuta Euroopa rahandussüsteemi läbipaistvamaks ja leida pankade kapital ...

Euroopa rassismi ja ksenofoobia seirekeskus

Euroopa rassismi ja võõraviha seirekeskus ehk EUMC oli 1997. aastast kuni veebruarini 2007 töötanud keskus, mis pakkus ühendusele ja selle liikmesriikidele objektiivset, usaldusväärset ja võrreldavat teavet ning andmeid rassismi, võõraviha ja ant ...

Euroopa Regionaalarengu Fond

Euroopa Regionaalarengu Fond pakub Euroopa Liidu liikmesriikidele toetust, et ühtlustada erinevate piirkondade arengut ning tugevdada majanduslikku ja ühiskondlikku sidusust. Lisaks Euroopa Regionaalarengu Fondile pakuvad struktuuritoetusi ka Eur ...

Euroopa ruumi arenguplaan

Euroopa ruumi arenguplaan, otsetõlkena ka Euroopa ruumilise arengu perspektiiv) on Euroopa Liidu planeeringudokument, mille eesmärgiks on tagada Euroopa Liidu territooriumite ühtlane ning jätkusuutlik areng. Selle võtsid vastu Euroopa Liidu liikm ...

Euroopa Sotsiaalfond

Euroopa Sotsiaalfond on Euroopa Liidu peamine rahastamisvahend, millega toetatakse liikmesriikides tööhõivet ning edendatakse majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust. ESFi kulutused moodustavad umbes 10% ELi üldeelarvest. ESF on üks ELi tõukef ...

Euroopa stabiilsusmehhanism

Euroopa stabiilsusmehhanism, inglise keeles: European Stability Mechanism, on Euroopa võlakriisi käigus asutatud ja Luksemburgis registreeritud eraõiguslik aktsiaselts, mille tegevuse ametlikuks eesmärgiks on euroala riikide valitsuste, tegelikul ...

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond on 2015. aastal loodud oluline osa Euroopa investeerimiskavast. EFSI on tähtsaim investeeringuid toetav rahastamisvahend Euroopa Liidus. Fondi eesmärk on kasutada avaliku sektori raha, et kaasata rohkem ...

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu moodustab osa Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemist, mille eesmärk on tagada Euroopa Liidu finantssüsteemi järelevalve. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu moodustavad: haldusnõukogu Haldusnõukogu teeb vajaliku ...