ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 130

Euroopa Teadusnõukogu

Euroopa Teadusnõukogu on Euroopa Liidu teadust rahastav organisatsioon. ERC asutati 2007. aastal Euroopa Komisjoni poolt Euroopa tippteaduse edendamiseks. Teda rahastatakse Euroopa Liidu teaduse ja tehnoloogiaarenduse raamprogrammide vahenditest. ...

Euroopa vahetuskursimehhanism

Euroopa vahetuskursimehhanism on Euroopas valuutakursi muutlikkuse vähendamise ja rahalise stabiilsuse saavutamise süsteem, mille võttis 1979. aasta 13. märtsil Euroopa Rahasüsteemi osana kasutusele Euroopa Majandusühendus. Mehhanism võeti kasutu ...

Euroopa valuutaühik

Euroopa valuutaühik ehk eküü oli Euroopa Ühenduse liikmesriikide valuutakorv, mida kasutati Euroopa Ühenduse arvestusühikuna enne, kui 1. jaanuaril 1999 euro selle pariteedi alusel välja vahetas. Eküü ise vahetas 1979. aasta 13. märtsil pariteedi ...

Euroopa Ülemkogu eesistuja

Euroopa Ülemkogu eesistuja on Euroopa Liidu kõrgeim esindaja välissuhetes ja Euroopa Ülemkogu kohtumiste juhataja. Vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 15 on tema tööülesanded: Euroopa Ülemkogu tegevusest aru andmine Euroopa Parlamendi ees. ...

Eurorühm

Eurorühm loodi 13. detsembril 1997 Euroopa Ülemkogu otsusega. Eurorühma esimene kohtumine toimus 4. juunil 1998 Luksemburgis Senningeni lossis. 10. septembril 2004 otsustas eurorühm määrata alalise esimehe, kelle ametiaeg kestis kaks aastat. ECOF ...

Euroskeptitsism

Euroskeptitsism on kriitiline suhtumine Euroopa Liidusse ja vastumeelsus Euroopa tiheda integratsiooni suhtes. Seda esineb nii parem- kui ka vasakpoolsete poliitiliste jõudude hulgas. Euroskeptikud leiavad, et Euroopa Liit nõrgestab riikide isese ...

Euroskleroos

Euroskleroos on 1970. aastatel ja 1980. aastate alguses kasutatud termin, millega kirjeldati nii poliitilist ajajärku kui ka Euroopa majanduse struktuuri, vihjates meditsiinilisele terminile skleroos. Majanduses kasutati seda kirjeldamaks riike, ...

Fouchet plaan

Fouchet plaan oli Prantsusmaa presidendi Charles de Gaullei poolt 1961. aastal välja pakutud plaan. Selle pani kirja Prantsusmaa saadik Taanis Christian Fouchet. Plaani eesmärgiks oli luua uus "riikide liit", mis oleks valitsustevaheline alternat ...

Fääri saarte ja Euroopa Liidu suhted

Fääri saared on Taani Kuningriigi koosseisu kuuluv omavalitsuslik ala, mis ei kuulu Euroopa Liitu, nagu üksikasjalikult tõendavad mõlemad Rooma lepingud. Fääri saarte suhteid Euroopa Liiduga reguleerivad 1977. aastast pärinev kalandusleping ja 19 ...

G6

G6 on kuue Euroopa Liidu liikmesriigi siseministrite mitteametlik grupp. Sinna kuuluvad suurima rahvaarvu ning suurima Euroopa Liidu Nõukogu häälte arvuga riikide – Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, Itaalia, Hispaania ja Poola – ministrid. G6 ...

Gröönimaa ja Euroopa Liidu suhted

Aastal 2010 ulatus Gröönimaa eksport Euroopa Liitu 331 miljoni euroni 92.7% kogu Gröönimaa ekspordist ning Euroopa Liidust imporditi 614 miljoni euro eest 68.9% kogu impordist. Eksport koosnes peamiselt toidust ja elusloomadest 89% ning import si ...

Haagi kongress

Haagi kongressi peavad paljud esimeseks föderaalseks hetkeks Euroopa ajaloos. Kongressi peeti Hollandis Haagi linnas 1948. aasta 7.–11. maini ning seal osales 750 delegaati üle Euroopa. Lisaks olid kohal ka vaatlejad Kanadast ja Ameerika Ühendrii ...

IATE

IATE ehk Euroopa interaktiivne terminibaas on Euroopa Liidu institutsioonide ja ametite ühine terminibaas. Terminibaasi täiendamises, uuendamises ja haldamises osalevad Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Majandu ...

Idapartnerlus

Idapartnerlus on 2009. aastal Euroopa Liidu naabruspoliitikast välja kasvanud suund eesmärgiga tihendada Armeenia, Aserbaidžaani, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevene koostööd ja integratsiooni EL-iga.

Idasuunalise strateegilise kommunikatsiooni rakkerühm

Idasuunalise strateegilise kommunikatsiooni rakkerühm on Euroopa välisteenistuse haldusala osa, mis on keskendunud ennetavale Euroopa Liidu poliitikatest ja tegevustest teavitamisele idanaabruse riikides ning kaugemal. Meeskond loodi 2015. aasta ...

Inimvara arendamise strateegia teadlastele

Euroopa inimvara arendamise strateegia teadlastele on tööriist, mis aitab teadus- ja arendusasutustel ning teadus- ja arendustegevust rahastavatel asutustel rakendada oma eeskirjades ja praktikas Euroopa teadlaste harta ja teadlaste töölevõtmise ...

Interreg

Interreg on riikide ühenduse algatus, mille eesmärk on stimuleerida piirkondadevahelist koostööd Euroopa Liidus. See algas aastal 1989. Tegevust rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Eesti ala haarati arenguprojektidesse programmi teisel ...

Kahekiiruseline Euroopa

Kahekiiruseline Euroopa on eelkõige mõiste seoses Euroopa Liiduga. See tähendab, et organisatsiooni sees on kaks integratsioonitasandit. Ühes on liikmesriigid rohkem lõimunud poliitikatega ning teises ülejäänud, kelle integreerumisprotsess on aeg ...

Kanada ja Euroopa Liidu vabakaubandusleping

Kanada ja Euroopa Liidu vabakaubandusleping on Kanada, Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahel sõlmitud vabakaubandusleping. Seda on ajutiselt kohaldatud, seega on lepinguga kaotatud 98% Kanada ja ELi vahelistest tariifidest. Läbirääkimised v ...

Kopenhaageni kriteeriumid

Kopenhaageni kriteeriumid on reeglid, mis määravad kindlaks, kas teatud riik vastab Euroopa Liiduga liitumise nõuetele. Kriteeriumid nõuavad, et riigil on institutsioonid demokraatliku valitsemise ja inimõiguste säilitamiseks, toimiv turumajandus ...

Kõik peale relvade

"Kõik peale relvade" on Euroopa Liidu 2001. aasta algatus, mis lubab maailma 48 kõige vaesema riigi kaupadele – välja arvatud relvadele – maksu- ja kvoodivaba pääsu EL-i turule. See on osa üldiste soodustuste süsteemist GSP, kuigi sätestab kaheks ...

LEADER

LEADER on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. LEADER programm käivitus 1991. aastal. Eestis ei rakendunud LEADER kohe programmina, vaid esialgu pilootperioodil 2004-2006 riikliku arengukava RAK ühe meetmena. Leader ei ole aastatel 2007–2013 e ...

Lissaboni strateegia

Lissaboni strateegia oli 2000. aastal Lissabonis aastateks 2000-2010 koostatud Euroopa Liidu tegevus- ja arenguplaan, mille eesmärgiks on muuta Euroopa maailma kõige dünaamilisema ja konkurentsivõimelisema teadmistepõhise majandusega kohaks, kus ...

Läti astumine Euroopa Liitu

Läti astumine Euroopa Liitu oli ligi kümneaastane protsess, mis algas Läti ametliku liitumistaotluse esitamisega 27. oktoobril 1995 ning lõppes Läti vastuvõtmisega Euroopa Liidu liikmete hulka 1. mail 2004. 30. oktoober 2003: Läti seim ratifitsee ...

Meediavabadus Euroopa Liidus

Meediavabadus Euroopa Liidus on kõigile Euroopa Liidu liikmesriikidele ja Euroopa Liidu kodanikele kehtiv põhiõigus, mis on määratletud nii Euroopa Liidu põhiõiguste hartas kui ka Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis. Euroop ...

Monnet plaan

See artikkel räägib sündmustest aastatel 1946–1950. 1950. aasta plaani kohta vaata Euroopa Söe- ja Teraseühendus. Monnet plaan on Prantsuse riigiametniku Jean Monnet pärast Teise maailmasõja lõppu välja pakutud plaan. Tegemist oli Prantsusmaa rek ...

Nutikas spetsialiseerumine

Nutikas spetsialiseerumine on Euroopa Liidus kasutatav kontseptsioon, mille eesmärgiks on regioonide valdkondlike konkurentsieeliste määratlemine ja arendamine. See töötati välja 2009. aastal eesmärgiga hoogustada majandusarengut ja -kasvu ning s ...

Põhjamõõde

Põhjamõõde ehk Põhjadimensioon on Euroopa Liidu välis- ja piiriülese koostöö poliitika, mis hõlmab Põhjamaid, Läänemere maid, Arktika regiooni ning Loode-Venemaad. Põhjamõõtme idee algataja oli Soome president Martti Ahtisaari 1994. aastal. Konkr ...

Schengeni infosüsteem

Schengeni infosüsteem on Euroopa Komisjoni hallatav andmebaas, mille eesmärk on kaitsta Schengeni liikmesriikide julgeolekut ja tõkestada organiseeritud kuritegevuse levikut. Infosüsteemi kasutavad 31 Euroopa riiki, et leida riikliku julgeoleku, ...

Schumani deklaratsioon

Schumani deklaratsioon 9. mail 1950 oli toonase Prantsusmaa välisministri Robert Schumani ettepanek luua Euroopa riikide uut tüüpi, riikideülene ühendus. Deklaratsioon pani alguse pikaajalisele protsessile, mille tulemusel kujunes välja Euroopa L ...

Schumani paraad

Schumani paraad on igal aastal Poola pealinna Varssavi tänavatel toimuv rongkäik, millega tähistatakse Euroopa päeva. See on mai alguses toimuvate Poola Euroopa Kohtumiste viimane üritus. Schumani paraad toimub 1999. aastast alates reeglina 9. ma ...

Spinelli grupp

Spinelli grupp on algatus, mille eesmärk on taaselustada püüdlus liikuda föderaalse, postnatsionaalse Euroopa Liidu suunas. Eesmärgi saavutamiseks tahetakse luua rahvusriikideülest ja ühtset Euroopat toetavate kodanike, mõttekodade, MTÜ-de, akade ...

Statistiliste territoriaaljaotuste nomenklatuur

Statistiliste territoriaaljaotuste nomenklatuur on Euroopas kasutusel olev hierarhiline geokodeerimise standard riikide ja nende osade jaotuseks statistilistel eesmärkidel.

Sõidukite maksustamine Euroopa Liidus

Sõidukite maksustamine Euroopa Liidus põhineb Euroopa Liidu loodud ühtsel sõidukite maksustamise raamistikul, mis hõlmab nii raskeveokimaksu, teekasutustasude kui ka kütuseaktsiisi kehtestamist. Selle eesmärk on luua võrdsed tingimused ühisel maj ...

Sügav ja terviklik vabakaubanduspiirkond

Sügav ja terviklik vabakaubanduspiirkond on kolm Euroopa Liidu ning Gruusia, Moldova ja Ukraina vahel loodud vabakaubanduspiirkonda. DCFTA-lepingud on osa iga riigi EL-i assotsiatsioonilepingust. Need võimaldavad Gruusial, Moldoval ja Ukrainal pä ...

TEN-võrgustikud

TEN-võrgustikud ehk üleeuroopalised võrgustikud on loodud Euroopa Liidu poolt, et arendada liikmesriikide omavahelist koostööd ühise tõhusama infrastruktuuri väljakujundamisel. Asutamislepinguga on määratletud kolm võrgustike klassi: üleeuroopali ...

Väikelaev

Väikelaev on veesõiduk kogupikkusega 2.5–24 meetrit, mida kasutatakse vaba aja veetmiseks või sportimiseks. Väikelaeva võib kasutada ka äritegevuses: korraldada tasu eest vabaajareise, rentida vabaajareisideks või sportimiseks, kasutada väikelaev ...

Ühine põllumajanduspoliitika

Ühine põllumajanduspoliitika, ÜPP oli esimene ühine Euroopa poliitika, mis võeti vastu Rooma leppega 1958. aastal. Seda nähakse kui kompensatsiooni Prantsusmaale tolliliidu eest, mis hõlmas Saksamaale huvipakkuvaid tööstustooteid. Euroopa Liidu ü ...

Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liit

Euroopa liberaalsete ja reformiparteide ühendus on Euroopa Parlamendi liberaalide fraktsioon, mis on asutatud 1993. ELDR ei soovi föderaalsemat Euroopat, pooldab liikmesriikidele oma maksusüsteemi, soovib reformida ühist põllumajanduspoliitikat C ...

Euroopa Sotsialistlik Partei

Euroopa Sotsialistlik Partei ehk Euroopa Sotsialistide Partei ehk Euroopa Sotsiaaldemokraatlik Partei on Euroopa sotsiaaldemokraatide, sotsialistide ja tööparteide ühendus Euroopa Parlamendis. ESP-sse kuulub ka Norra Tööpartei, kuigi Norra ei kuu ...

Euroopa Vasakpartei

Euroopa Vasakpartei) on Euroopa vasakparteide ühendus, mis asutati 8.–9. mail 2004 Roomas. EV juriidiline asukoht on Brüsselis. Euroopa Vasakpartei on sõltumatute ja suveräänsete Euroopa vasakparteide ja mittetulundusühingute paindlik, detsentral ...

Libertas

Libertas oli Euroopa Liidus tegutsenud euroskeptiline erakond. Libertase asutas iirlasest ärimees Declan Ganley Lissaboni lepingu vastase rühmitusena. Aastal 2008 tegi Libertas kampaaniat Lissaboni lepingu vastu Iirimaal, kus leping rahvahääletus ...

Adria Airways

Adria Airways oli Sloveenia suurim lennufirma. Selle kodulennujaam oli Ljubljana Jože Pučniki lennujaam. Adria Airways opereeris lende 22 sihtkohta Euroopas. Aastast 2004 oli firma Star Alliancei liige ning alates 1996. aastast Lufthansa partner. ...

Aegean Airlines

Aegean Airlines on Kreeka suurim lennufirma nii lennukipargi suuruse kui ka reisijate arvu poolest. See opereerib regulaar- ja tšarterlennuliine Ateenast ja Thessaloníkist teistesse Kreeka suurematesse lennujaamadesse ja ka mõnda teise Euroopa si ...

Air Moldova

Air Moldova on Moldova suurim lennukompanii, mille kodulennuväli on Chisinău rahvusvaheline lennujaam. Air Moldova lennukid lendavad 19 riiki ja 27 sihtkohta.

Alitalia

Alitalia on Itaalia lennufirma, mille peakorter asub Fiumicinos. Lennufirma kodulennujaam on Leonardo da Vinci-Fiumicino lennujaam. Alitalia teenindab 80 sihtkohta, 27 riigisisest ja 53 rahvusvahelist 38 riigis nii Aafrikas, Ameerikas, Aasias kui ...

Atlantic Airways

Atlantic Airways on Fääri saarte riiklik lennufirma, mille kodulennujaam on Vágari lennujaam. Lennufirma teenindab 7 linna Taanis, Islandil, Norras ja Suurbritannias.

Czech Airlines

CSA Czech Airlines on Tšehhi rahvuslik lennufirma, mille kodulennuväli on Praha Ruzyně lennujaam. Lennufirma opereerib 92 sihtkoha vahel 48 riigis, sealhulgas enamikust Euroopa pealinnadest, Lähis-Idast ja Aasiast. Lisaks teenindab CSA tšarter- j ...

Iceland Express

Iceland Express oli Islandi odavlennufirma, mille 24. oktoobril 2012 omandas WOW air. Lennufirma kodulennuväljaks oli Reykjavíki lennujaam. Lennufirma teenindas kahe liisitud lennukiga 17 sihtkohta Euroopas ja Põhja-Ameerikas.

Icelandair

Icelandair on Islandi rahvuslik lennufirma, mille kodulennujaam on Reykjavíki Keflavíki lennujaam. Lennufirma teenindab 25 linna 12 riigis Atlandi ookeani mõlemal poolel.