ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 175

Universumi paisumine

Ruumi meetriline paisumine on universumis mingitel kaugustel asuvate punktide vahemaa suurenemine aja jooksul. Selle näol on tegemist "sisemise" paisumisega – see tähendab, et see on defineeritud erinevate kohtade relativistliku eraldatusega univ ...

Üldrelatiivsusteooria

Üldrelatiivsusteooria on Albert Einsteini rajatud füüsikateooria, mis seletab gravitatsiooni neljamõõtmelise aegruumi kõverusega, kusjuures see kõverus tuleneb aine olemasolust. Üldrelatiivsusteooria järgi on raske mass ja inertne mass ekvivalent ...

Aegruumi kõverus

Aegruumi kõverus on füüsikaline efekt, mis avaldub geodeetiliste joonte deviatsioonina. Suurus, mis määrab aegruumi kõveruse, on Riemanni kõveruse tensor, mis kuulub geodeetiliste joonte deviatsiooni võrrandi koosseisu.

Aegruumi meetriline tensor

Aegruumi meetriline tensor, sageli lihtsalt meetrika, on fundamentaalne uurimisobekt üldrelatiivsusteoorias. Seda võib vabalt pidada Newtoni gravitatsiooni gravitatsioonilise potentsiaali üldistusena. Meetrika hõlmab aegruumi kogu geomeetrilist j ...

Einsteini väljavõrrandid

Einsteini väljavõrrandid, ka Einsteini võrrandid, on Albert Einsteini loodud üldrelatiivsusteoorias 10 võrrandit, mis kirjeldavad gravitatsiooni fundamentaalset vastastikmõju massi ja energia toimel kõverdunud aegruumis. Esmakordselt avaldatud 19 ...

Einsteini väljavõrrandite lahendid

Einsteini väljavõrrandite lahendid on aegruumid, mis tulenevad üldrelatiivsusteooria Einsteini väljavõrrandite lahendamisest. Väljavõrrandite lahendamine annab tegelikult Lorentsi muutkonna. Lahendid on üldjoontes kas täpsed või ebatäpsed. Einste ...

Gravitatsioonilained

Gravitatsioonilained on massi liikumisega kaasnevad aegruumi võnked, mis levivad tekkeallikast lainekujulistena. Gravitatsioonilainete olemasolu ennustas üldrelatiivsusteooria põhjal Albert Einstein 1916. aastal. Gravitatsioonilained edastavad en ...

Gravitatsioonilääts

Gravitatsioonilääts on massiivne keha või kehade süsteem, mis asub vaatleja ja kauge valgusallika vahel ning oma gravitatsiooniväljaga kallutab allikast tuleva valguse levimise suunda. Seda efekti ennustas Albert Einstein oma üldrelatiivsusteoori ...

Gödeli meetrika

Gödeli meetrika ehk Gödeli lahend, ka Gödeli universum, on Einsteini väljavõrrandite täpne lahend, mille esitas 1949. aastal Kurt Gödel. See lahend on tekitatud energia-impulsi tensoriga, mis koosneb kahest osast; esimene neist on ühtlaselt jaotu ...

Kretschmanni skalaar

Kretschmanni skalaar ehk Kretschmanni invariant on Riemanni geomeetrias Riemanni tensorist R a b c d {\displaystyle R_{abcd}} moodustatud skalaarne invariant, mis on defineeritud valemiga K = R a b c d R a b c d. {\displaystyle K=R_{abcd}\,R^{abc ...

Lorentzi meetrika

Lorentzi meetrika on Minkowski ruumi pseudoeukleidiline meetrika, mida kasutatakse erirelatiivsusteoorias ja triviaalse erijuhuna üldrelatiivsusteoorias. Lorentzi meetrika sai oma nime Hendrik Lorentzi järgi. Erirelatiivsusteoorias kasutatav tasa ...

Must auk

Must auk on aegruumi piirkond, millest lähtuv gravitatsioon on nii tugev, et sellest ei pääse välja miski, millel on mass. Selle tekitab vastavalt üldrelatiivsusteooriale väga suur tihedus, mis deformeerib aegruumi. Selle piirkonna piiri, millest ...

Must mikroauk

Must mikroauk, ka kvantmehaaniline must auk, vahel ka Plancki must auk, on hüpoteetiline must auk väikseima võimaliku massiga, mis on võrdne Plancki massiga. Sellise musta augu mass on umbes 10 −5 g Plancki mass, raadius on 10 −35 m Plancki pikku ...

Schwarzschildi meetrika

Schwarzschildi meetrika on Einsteini väljavõrrandite täpne lahend üldrelatiivsusteoorias. See kirjeldab gravitatsioonivälja, mis ümbritseb vaakumis paiknevat sfäärilist massijaotust, millel puudub elektrilaeng ja impulsimoment, eeldusel, et kosmo ...

Schwarzschildi raadius

Schwarzschildi raadius on parameeter Schwarzschildi lahendis Einsteini väljavõrranditele, mis annab musta augu sündmuste horisondi raadiuse. Üldisemalt on see karakteristlik pikkus, mille saab omistada igale massiga kehale. See on oma nime saanud ...

Ussiauk

Ussiauk on füüsikas ja ulmes aegruumi hüpoteetiline topoloogiline omadus, mis on põhimõtteliselt otsetee läbi aegruumi. Teoreetiliselt on ussiauk kahe otsaga tunnel läbi aegruumi. Ussiauke ei ole siiamaani veel märgatud, kuid teoreetilisel taseme ...

Valge auk

Valge auk on astrofüüsikas hüpoteetiline taevakeha, mis "sülgab välja" mateeriat, nii nagu must auk neelab mateeriat. Valge augu mõiste pärineb 1964. aastast. See saadi Schwarzschildi meetrika laiendamisel Kruskali-Szekeresi meetrikasse. Valge au ...

Ülimassiivne must auk

Ülimassiivne must auk on must auk, mille mass on sadu tuhandeid kuni kümneid miljardeid kordi suurem kui Päikese mass. Vaatlusandmed viitavad sellele, et peaaegu iga suure galaktika keskmes leidub ülimassiivne must auk. Linnutee galaktika puhul v ...

Loodusgeograafia

Loodusgeograafia ehk füüsiline geograafia on inimgeograafia kõrval üks kahest peamisest geograafiaharust. Loodusgeograafid uurivad seda osa Maast, mis on inimese elukeskkonnaks. Maa on jaotatud sfäärideks, millest peamised on atmosfäär, biosfäär, ...

Maismaa

Maismaa ehk kontinentaal ehk terrestriaal on see osa Maa pinnast, mis ei ole kaetud veekogudega. Maismaa hulka ei kuulu järved, jõed, mered, ookeanid jne. Maismaa kogupindala ületab 129 miljonit km² 29.2% Maa pinnast.

Paleoklimatoloogia

Paleoklimatoloogia on paleokliimat ja selle muutumist uuriv teadusharu. See on paleogeograafia haru, mis käsitleb möödunud geoloogiliste ajastute kliimat, kliimavöötmeid ja kliima muutumise põhjusi. Paleokliima iseloomustamisel arvestatakse peami ...

Paleolimnoloogia

Paleolimnoloogia on teadusharu, mis on tihedalt seotud limnoloogia ja paleoökoloogiaga. Paleolimnoloogiliste uuringute eesmärk on sageli rekonstrueerida siseveekogude endisaegne seisund ning määratleda minevikus toimunud muutused järve ontogenees ...

Piirkond

Piirkond ehk regioon on geograafia mõiste, mida kasutatakse geograafia eri harudes teatud maa-ala kirjeldamiseks looduslike või ajaloolis-kultuuriliste tunnuste alusel. See on territoorium või akvatoorium, mis on kogu huviala vähem või väikese ko ...

Looduskaitse

Looduskaitse on mitmetähenduslik termin, mis kokkuvõtvalt hõlmab loodusvarade, looduskeskkonna, biodiversiteedi kaitset inimmõju negatiivsete aspektide eest, hooldamist ja võimalusel ka taastamist. Uuemates eestikeelsetes allikates ei püüta erist ...

Aasta putukas (Läti)

Aasta putukas on putukaliigile antav aunimetus, mille valimist Lätis korraldab Läti Entomoloogiaühing aastast 1999. 2008 – hiidsikk Ergates faber 2017 – suur palvetajaritsikas Mantis religiosa 2011 – suur-mosaiikliblikas Euphydryas maturna 2009 – ...

Brundtlandi komisjon

Brundtlandi komisjon ehk Maailma Keskkonna- ja Arengukomisjon oli 1983. aastal ÜRO juures moodustatud ja Gro Harlem Brundtlandi juhitud komisjon, mille ülesandeks oli säästliku arengu põhimõtete määratlemine.

Eesti punane raamat

Eesti punane raamat ehk punane nimestik on Eesti riigi territooriumil leitud looduslike liikide andmestik, mis annab hinnangu liikide ohustatusele ehk nende väljasuremise tõenäosusele. Eesti punase raamatu eesmärgiks on meie ala asustavate elusti ...

Elupaigatüüp

Loodusdirektiivi elupaigatüüp ühendab omadustelt sarnaseid elupaiku, mille säilitamist peetakse Euroopa Liidus oluliseks, nende kaitseks on moodustatud Natura 2000 alad. Elupaigatüübid on loetletud Loodusdirektiivi I lisas; iga Euroopa Liidu liik ...

Elupaikade direktiiv

Elupaikade direktiiv on üks kahest Euroopa Liidu looduskaitse direktiivist. Direktiivi ülesanne on kaitsta ohustatud looma- ja taimeliike ning nende elupaigatüüpe ja kasvukohti. Kaitsmisega aidatakse kaasa looduse mitmekesisuse säilimisele ja taa ...

Euroopa aasta puu

Euroopa aasta puu on võistlus, mis sai alguse 2011. aastal. See kasvas välja Tšehhi aasta puu võistlusest. Euroopa finaali pääsevad riiklike voorude võitjad. Euroopa aasta puu mõte on juhtida tähelepanu huvitavatele vanadele puudele kui olulisele ...

Kaitsestaatus

Liigi kaitsestaatus on indikaator, mis märgib selle liigi tõenäosust püsida elus praegusel ajahetkel ja lähitulevikus. Kaitseseisundi määratlused on välja töötanud IUCN. Euroopa Ühenduse EÜ elupaigadirektiivi kohaselt nende elupaika või liiki mõj ...

Kaitstav looduse üksikobjekt

Kaitstav looduse üksikobjekt on teadusliku, esteetilise või ajaloolis-kultuurilise väärtusega elus või eluta loodusobjekt, nagu puu, allikas, rändrahn, juga, kärestik, pank, astang, paljand, koobas, karst või nende rühm, mis on seaduse alusel võe ...

Kaitstavad loodusobjektid

Kaitstavad loodusobjektid on Eesti looduskaitseseadusega määratletud loodusüksused, mille kohta on kehtestatud võrreldes tavaalaga mitmesugused piirangud inimtegevusele. Eesti Looduse Infosüsteemi EELISe järgi eristatakse järgmisi loodusobjekte s ...

Keskkonnaeetika

Keskkonnaeetika on eetika haru, mis uurib inimese ja looduskeskkonna suhte eetilisi aspekte ning looduskeskkonna ja selle osade väärtuse iseloomu ja moraalset staatust. Keskkonnaeetikat peetakse traditsioonilise eetika laienduseks. Tema küsimuste ...

Linnuala

Linnuala on lindude ja linnuliikide rohke piirkond, mis on linnuturistide ja bongarite meelispaigaks ning looduskaitseliselt tähtis. Euroopa Liidus reguleerib linnualade kaitsekorda linnudirektiiv.

Loodusala

Loodusala ehk ühenduse tähtsusega ala on Euroopa Nõukogu loodusdirektiivi 92/43/EMÜ alusel loodud kaitseala direktiivi I lisa looduslike elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks.

Looduskaitse biogeograafia

Looduskaitse biogeograafia on vastselt eristatud teadusharu, mis käsitleb biogeograafiliste põhimõtete, teooriate ja analüüside kasutamist bioloogilise mitmekesisuse kaitse probleemide lahendamisel nii ühekaupa kui mitme taksoni kaupa korraga. Lo ...

Looduskaitseala

Looduskaitseala on kaitseala, mis on loodud looduse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. Looduskaitseala võimalikud vööndid on loodusreservaat, sihtkaitsevöönd ja piiranguvöönd. Eestis on 2007. aasta lõpu seisug ...

Looduspõhised lahendused

Looduspõhised lahendused on looduslikel protsessidel põhinevate või loodusest inspireeritud kontseptsioonide kasutamine keskkonna ja ühiskonnaga seotud väljakutsete ja probleemide lahendamiseks. Sellisteks väljakutseteks on näiteks kliimamuutused ...

Loodusreservaat

Loodusreservaat on kaitseala eriliselt kaitstav vöönd, kus üldjuhul on keelatud igasugune inimmõjustus. Harvem on kasutatud ka terminit kaitseala reservaat ". Varasemas kirjanduses tähistas reservaat või loodusreservaat eriliselt kaitstavat loodu ...

Maastikukaitseala

Maastikukaitseala ehk looduspark on kaitseala, mis on loodud maastiku säilitamiseks, kaitsmiseks, uurimiseks, tutvustamiseks ja kasutamise reguleerimiseks. Loodusekaitseseaduse §28 järgi on maastikukaitseala eritüübid park, arboreetum ja puistu. ...

Natura 2000

Natura 2000 on Euroopa kaitstavate alade võrgustik, mis on koostatud Euroopa Liidu looduskaitsedirektiivide alusel. Selle eesmärk on kaitsta haruldaste või ohustatud loomade, lindude ja taimede elupaiku ja kasvukohti. Võrgustiku nimetuses olev nu ...

Niidukoosluse taimestiku taastamine

Niidukoosluse taimestiku taastamine on kohaliku ehk pärismaise floora liikide taasasustamine niidule, kust need on kadunud. See on üks mitmest pärandkoosluste taastamiseks ettenähtud tegevusest. Poollooduslikud kooslused ehk pärandkooslused on üh ...

Ohustatud liik

Ohustatud liik on liik, mis võib suure tõenäosusega lähiajal välja surra. IUCNi punase nimestiku järgi kuuluvad ohustatud liikide hulka äärmiselt ohustatud, eriti ohustatud ja ohualtid liigid.

Piiranguvöönd

Piiranguvöönd on üks rahvuspargi, looduskaitseala või maastikukaitseala vöönditest või kaitsealust üksikobjekti ümbritsev ala. Piiranguvööndis tuleb majandustegevuses arvestada kaitse alla võtja kehtestatud tingimustega. Piiranguvööndis on lubatu ...

Punane raamat

Punane nimestik ehk punane nimistu, trükitud kujul ka punane raamat on andmestik, mis annab hinnangu looduslike liikide ohustatusele. Punaseid raamatuid või nimestikke peavad riigid ja organisatsioonid kas vastava riigi või geograafilise piirkonn ...

Püsielupaik

Püsielupaik on looduskaitses mingi kaitsealuse liigi elupaik. Püsielupaik on kaitstav loodusobjekt, mille kaitse kaudu kaitstakse liiki väljaspool kaitsealasid. "Püsielupaik" on Eesti looduskaitseterminoloogias suhteliselt uus mõiste. Looduskaits ...

Rahvuspark

Rahvuspark on suhteliselt suur riiklikult kaitstav loodusala, kus on erilisi teadusliku, kasvatusliku ja puhkeväärtusega loodusobjekte, paljudes riikides ka ajaloo- ja kultuuripärandit. Kaitstakse ühe või mitme ökosüsteemi terviklikkust, vältides ...

Rahvusvahelise Looduskaitseliidu kaitseala kategooriad

Rahvusvahelise Looduskaitseliidu kaitseala kategooriad on Rahvusvahelise Looduskaitseliidu poolt välja töötatud süsteemis kaitsealade liigitamiseks kasutatavad kategooriad. Eestis on viis II kategooria kaitseala ehk rahvusparki inglise keeles Nat ...

Ramsari rahvusvahelise tähtsusega märgalad

Ramsari rahvusvahelise tähtsusega märgalad ehk Ramsari alad on Ramsari konventsiooni alusel kaitstavad märgalad. Seisuga 11. september 2014 on maailmas kokku 2186 Ramsari märgala kogupindalaga 2 086 742 km². 2000. aastal oli 1021, 2007. aastal 16 ...