ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 176

Roheline ideoloogia

Roheline ideoloogia on poliitiline ideoloogia, mis väärtustab eelkõige keskkonnakaitset ja säästlikku majandamist. Selle aluseks on püüd tasakaalulisele ehk rohelisele elamisviisile, mis võtab aluseks ökosüsteemi protsesside tasakaalu ning elurik ...

Rohelised maskid

"Rohelised maskid" on Holger Puki 1960. aastal ilmunud noorsoojutustus. Rohelised maskid on lapsed, kes märgistavad inimesi tähtedega L ja R. Keegi ei tea, mida see tegelikult tähendab, kuid hiljem saadakse teada, et tähed L ja R tähendavad loodu ...

Rohetaristu

Rohetaristu ehk roheline infrastruktuur on ökoloogiliselt toimiv võrgustik, teisisõnu rohevõrgustik, mis ühendab looduslikke ja poollooduslikke alasid. See peaks aitama säilitada looduslike ökosüsteemide väärtusi ning pakkuma hüvesid nii inimasur ...

Sinised koridorid

Sinised koridorid on meres esinevad ühenduskanalid või -teed, mis on olulised populatsioonidevahelisel liikumisel ning liikide ja koosluste levikumustri säilimise ja toimimise seisukohalt. Sinised koridorid võivad olla kujundatud kas: a) bioloogi ...

Soodsas seisundis

Soodsas seisundis on üks Rahvusvahelise Looduskaitseliidu kaitsestaatuse kategooriatest, mis määratakse elusolevale taksonile, mille ökoloogilist seisukorda on hinnatud ning mis ei kvalifitseeru ühegi muu kategooria alla. Teisisõnu pole soodsas s ...

Taaskasutus

Taaskasutus on toimimisviis, mille korral kasutatakse varem tarvitatud seadmete ja materjalide jäätmeid või jäätmetes sisalduvat ainet. Jäätmete ringlussevõtt on jäätmetes sisalduva materjali töötlemine eesmärgiga kasutada materjali kas esialgsel ...

Vastutuskooslus

Mingi riigi vastutuskooslus on kooslus, mida selles riigis leidub veel suhteliselt ohtralt, kuid mis mujal maailmas või regioonis peaaegu puudub, mistõttu vastutus selle säilimise eest lasub just sellel riigil. Eestis on vastutuskooslused Euroopa ...

Väljasuremiskeeris

Väljasuremiskeeris on protsess, kus populatsiooni geneetilise mitmekesisuse kadu koos lähiristumissurutisega, demograafilised kõikumised, keskkonnatingimuste varieerumine jt tegurid koostoimes ja üksteise mõju võimendadas vähendavad populatsiooni ...

Ökoloogiline koridor

Ökoloogiline koridor on looduslike koosluste riba kultuurmaastikul või mingi teist laadi loomade jt liikide rändetee, mis ühendab kaitsealasid või üksteisest lahutatud elupaiku ja võimaldab liikidel levida. Ökoloogiliste koridoridega sarnanevad ö ...

Loodusteadus

Loodusteadus on süstemaatiline uute teadmiste hankimine looduse kohta. Loodusteaduse all mõistetakse ka loodusteaduse tulemusena saadud teadmiste kogu. Loodusteaduslik meetod ehk teaduslik meetod põhineb maailma hoolikal vaatlemisel ja teooriate ...

Loodusteadused

Loodusteadused on teadusharud, mis uurivad ja selgitavad teaduslikku meetodit kasutades seaduspärasusi, millel põhineb looduse toimimine. Loodusteadusi saab jaotada nt mateeria liikumise vormide, uurimisobjektide nt kolloidkeemia, mikrobioloogia, ...

Ajalugu ja loodusteadus

"Ajalugu ja loodusteadus" oli Wilhelm Windelbandi kõne Straßburgi ülikooli rektori ametisse astumise puhul 1. mail 1894. Samal aastal avaldati see eraldi väljaandena. Eesti keeles on see ilmunud Marju Lutsu tõlkes ajakirjas Akadeemia, 1993, nr 3, ...

Londoni loodusmuuseum

Londoni loodusmuuseum on Londonis Lõuna-Kensingtonis asuv loodusmuuseum; kuni 1963. aastani Briti Muuseumi allüksus. Muuseumi kollektsioon hõlmab üle 80 miljoni eksponaadi botaanika, zooloogia, entomoloogia, geoloogia ja paleontoloogia valdkonnas ...

Loodusfilosoofia

Loodusfilosoofia on looduse ja füüsilise universumi filosoofilise uurimise viis, mis valitses enne moodsa teaduse arengut. Seda peetakse loodusteaduste, näiteks füüsika eelkäijaks. Ülikoolide õppetoolide nimetustes on see väljend tänini säilinud. ...

Elu

Elu ladina vita, vanakreeka βίος on ainevahetuslike rakulise ehitusega süsteemide aktiivsus. Elu võib tähendada nii teatud protsesse kui neist hõlmatud organismide kogumit rakkudest elustiku ja biosfäärini. Elu, eluslooduse uurimisega tegeleb bio ...

Abiogenees

Abiogenees ehk isetärkamine on elu iseeneslik tekkimine eluta ainest. Antiikajal arvati, et organismid võivad tekkida vahetult eluta ainest nt. lehetäid kastetilkadest ja ussid roiskunud lihast. Üha lihtsamate organismide biogeneesi tundma õppimi ...

Armastus

Armastuse all mõeldakse tavakeeles eelkõige sügavat kiindumust kahe inimese vahel või erakordset tunnet, mis laseb maailmal imelisena paista. Sõna "armastus" kasutatakse paljudes seostes ning pole selge, kas tegu on ühe asjaga, mis avaldub erinev ...

Armuafäär

Armuafäär on suguline suhe inimeste vahel, kellevaheline suguline läbikäimine on mingil põhjusel ühiskondlikult taunitav ehk tabu. Kõige levinum tabu põhjus on, et üks neist või mõlemad on abielus, mis konkreetse ühiskonna traditsioonilise arusaa ...

Eluviis

Eluviis ehk elulaad on igapäevase elu korralduse viis ja valikud, mis on tihti omased kindlale sotsiaalsele rühmale, vanusele või isikutüübile.

RNA maailma hüpotees

RNA maailma hüpotees on teooria, mille kohaselt oli praeguse, desoksüribonukleiinhappel, ribonukleiinhappel ja valkudel põhineva elu eelkäijaks isereplitseeruvatel RNA molekulidel baseerunud elu. Ehkki praeguse elu arenemine RNA maailmast on üldi ...

Keskkond

Keskkond ehk miljöö on asjade, tingimuste ja suhete süsteem. Keskkond võib hõlmata kogu maailma selle mitmekesisuses, kuid keskkond võib olla ka näiteks looduslik, majanduslik, sotsiaalne, kultuuriline, tehnoloogiline vms.

Antropotseen

Antropotseen on väljapakutud ajastik märkimaks perioodi, mil inimliik on Maa biosfääris domineerivaks teguriks. Geoloogilisel ajaskaalal paikneks see kainosoikumi aegkonnas, kvaternaari ajastus, holotseeni ajastiku järel. Selles nn inimese ajajär ...

EnDic2004

EnDic2004 on 2005. aastal ilmunud üheksakeelne keskkonnasõnaraamat. See sisaldab 6039 märksõna soome, eesti, inglise, prantsuse, saksa, rootsi, leedu, läti ja vene keeles. Taksonoomilistel terminitel on lisaks ka ladina vaste. Sõnaraamat koostati ...

Fütoremediatsioon

Fütoremediatsioon ehk taimtervendamine on rohetaimede ja nendega seonduvate mikroorganismide kasutamine keskkonnale kahjulike saasteainete lagundamiseks, eemaldamiseks või kahjutuks tegemiseks. Tegemist on in situ biotervenduse liigiga. Fütoremed ...

Keskkond (ökoloogia)

Keskkond ehk elukeskkond on organismi mõjutavate biootiliste ja abiootiliste tegurite kogum. Abiootilised tegurid on näiteks valgus, temperatuur, vesi jne. Biootilised tegurid on liigikaaslased ja kõik muud organismi ümbritsevad ja mõjutavad elus ...

Keskkonnaajalugu

Keskkonnajalugu on ajalugu ja ökoloogiat ühendav teadusharu, mis tegeleb loodusmuutuste mõjuga kultuuri ajaloole ning kultuuri toimega ökosüsteemile. Keskkonnaajalugu laiendab ajaloo käsitlust loodusprotsesside dünaamika lisamisega, vaadates seeg ...

Keskkonnahumanitaaria

Keskkonnahumanitaaria on interdistsiplinaarne uurimisvaldkond, mis uurib inimtegevuse ja keskkonna keerulisi omavahelisi suhteid. Keskkonnahumanitaarias osalevad ökokriitika, keskkonnaajalugu, ökosemiootika, keskkonnafilosoofia, teaduse ja tehnol ...

Keskkonnamõju

Eestis on põhjavett peetud pikalt kvaliteetseks joogiveeks ning see on enamasti reostuse eest kaitstud. Põhjavett tuleb hoolikalt puhastada, et toota joogivett. "On tõestatud seos vee mitme keemilise komponendi liigse sisalduse ja teatud mittenak ...

Keskkonnapsühholoogia

Keskkonnapsühholoogia on interdistsiplinaarne valdkond, mis keskendub inimeste ja nende ümbruse koosmõjudele. Mõistet "keskkond" määratletakse laialt: see hõlmab looduskeskkonna seisundit, sotsiaalseid olukordi, tehiskeskkondi, õppe- ja teabekesk ...

Keskkonnasotsioloogia

Keskkonnasotsioloogia on ühiskondade ja looduslike keskkondade vaheliste seoste uurimine. Käesolevas artiklis antakse ülevaade keskkonnasotsioloogiaga erinevatest tahkudest ja peamistest teoreetilistest lähenemistest.

Roheline keemia

Roheline keemia on mõtteviis, mille järgi püütakse leida produkte ja protsesse, mis vähendaks või väldiks ohtlike ainete kasutamist ja teket. Eesmärk on vältida reostusega seotud probleeme enne nende teket. Roheline keemia – see on jätkusuutlik k ...

Sisekliima

Hoone sisekliima on ruumis oleva keskkonna tegurite koosmõju. Sisekliima peamiseks kvaliteedinäitajaks on hubasus comfort, mugavus, inimese hea enesetunne. Hubasus on suhteline, mõned hubasuse mõjurid on küll mõõdetavad, nagu temperatuur, suhteli ...

Süsinikuleke

Süsinikuleke on kasvuhoonegaaside heite ülekandumine. Keskkonnanõuete tõttu viivad energiamahukad tööstusharud sageli oma tootmise kolmandatesse riikidesse, kus nõuded on märksa leebemad. See tähendab, et süsinikuheide ei vähene, vaid paisatakse ...

Vastuhakk Väljasuremisele

Vastuhakk Väljasuremisele, inglise keeles Extinction Rebellion on rahvusvaheline keskkonnakaitseliikumine, mille eesmärgiks on rahumeelse kodanikuallumatuse kaudu mõjutada valitsusi kliimakriisiga tegelema. Liikumine algatati 2018. aasta mais Suu ...

Ülemaailmne noorte kliimastreik

Ülemaailmne noorte kliimastreik on noorte algatatud meeleavalduste sari kliimasoojenemise vastu, mille eesmärk on võidelda elamisväärse tuleviku eest. Noored tahavad tõsta avalikkuse teadlikkust kliimakriisist ning survestada poliitikuid tegema o ...

Eesti Loodusmuuseum

Eesti Loodusmuuseum on loodusteaduslik muuseum Tallinnas, mis asub vanalinnas aadressil Lai tänav 29a. Eesti Loodusmuuseum kuulub Keskkonnaministeeriumi haldusalasse. Loodusmuuseumi kogudesse kuulub ligi 300 000 museaali, sh 30 000 museaalist koo ...

Mini Zoo

Mini Zoo on eraloomaaed Leedus, mis asub Klaipėda maakonnas Klaipėda rajoonis Jonušai külas, kümne kilomeetri kaugusel Klaipėdast mööda Vilniuse–Klaipėda maanteed. Loomaaia avas 2002. aastal Edvardas Legeckas. 2.5-hektarisel maa-alal elutseb umbe ...

Tallinna Loomaaed

Tallinna Loomaaed on Tallinna linnale kuuluv loomaaed ja ainuke Eestis. Loomaaed asub Tallinnas Haabersti linnaosas Veskimetsa asumis. Tallinna Loomaaias on palju haruldasi loomi, nt õnnekurg, hiina alligaator, amuuri tiiger, teravmokk-ninasarvik ...

Tartu Loodusmaja

Tartu loodusmaja koos avara pargiga on killuke loodust otse Tartu linnasüdames, mis pakub rahulikku hingamist, põnevat ja harivat ajaveetmist nii lastele kui täiskasvanutele. Tartu loodusmaja on osa Tartu Keskkonnahariduse Keskusest. Loodusmaja a ...

Loodusajakirjandus

Loodusajakirjandus ehk keskkonnaajakirjandus on ajakirjandus, mille teemaks on loodus, keskkond, elukooslused, ökosüsteemid. Eestis on pikka aega ilmunud loodusajakiri Eesti Loodus. Eesti Televisioonis oli aastatel 1965–1986 loodusteemaliste saad ...

National Geographic

National Geographic on 1888. aasta 13. jaanuaril asutatud National Geographic Society ametlik ajakiri. Ajakirja väljaandmist alustati üheksa kuud pärast ühingu asutamist ning see on ilmunud katkematult tänapäevani.

Vanamees ja põder

Film räägib Joosep Matjuse vanaisast Harri Põldsamist, kes on üle 30 aasta uurinud põtru ja nende hingeelu. Noor režissöör saadab kogenud kütti ja põdraspetsialisti põtrade radadel.

Loodusfotograafia

Loodusfotograafia on looduse pildistamisele keskenduv fotograafia alaliik. Loodusfotograafia eesmärk on kuvada erinevaid looduse elemente, nagu näiteks maastikku, metsloomi ja taimi. Erinevalt dokumenteerivast fotograafiast pannakse loodusfotogra ...

Jaanus Järva

Jaanus Järva on eesti loodusfotograaf, looduskirjanik ja koolitaja. Ta pälvis 2010. aastal Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras ETKA Andras aasta koolitaja eripreemia. Ta on Tartu Rahvaülikooli koolitaja 2006. aastast. Kirjutami ...

Aldo Leopold

Aldo Leopold oli ameerika ökoloog, metsamees, keskkonnategelane ja eetik. Leopold andis suure panuse moodsa keskkonnaeetika arengule ja "metsiku" looduse kaitse liikumisele. Teda peetakse ka USA ürglooduse kaitsmise isaks. Ta oli pikaaegne jahi- ...

Maurice Maeterlinck

Krahv Maurice Polydore Marie Bernard Maeterlinck oli Belgia luuletaja, näitekirjanik ja esseist, kes kirjutas prantsuse keeles. Ta alustas kirjanduslikku tegevust luuletajana, kuulsaks sai aga muinasjutu- ja legendiaineliste sümbolistlike näidend ...

Peter Wohlleben

Hümmeli valla metskonna juhina muutis Wohlleben seal kasutatud traditsioonilise majandamisviisi alates 1994. aastast äärmiselt ökoloogiliseks. Esmalt loobuti täielikult taimekaitsevahendite kasutamisest. Tänapäeval on Hümmel üks väheseid omavalit ...

Ameerika Loodusloomuuseum

Mitte segi ajada Washington paikneva Riikliku Loodusmuuseumiga. Ameerika Loodusloomuuseum, mis asub Upper West Sideil Manhattani linnajaos New Yorgis Ameerika Ühendriikides, on üks maailma suuremaid loodusmuuseume. Muuseum loodi loodusteadlasest ...

Tartu Ülikooli Loodusmuuseum

Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed on Tartu Ülikooli struktuuris tegutsev loodusloomuuseum, mis loeb oma tegevuse alguseks 1802. aastat, millega see on Eesti vanim muuseum. Muuseumi koosseisu kuuluvad Tartu Ülikooli zooloogiamuuseum, Ta ...

Viini loodusmuuseum

Viini loodusajaloo muuseum on maailma üks suurimaid, vanimaid ja esinduslikemaid loodusmuuseumeid. Muuseum paikneb Austria pealinnas Innere Stadti edelapiiril Maria Theresia nimelise väljaku kõrval. Praegune hoone valmis aastal 1889 ning seal asu ...