ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 179

Maa (elektrotehnika)

Maa on elektriahela punkt, mille potentsiaal ahela mistahes teise punkti suhtes loetakse kokkuleppeliselt nulliks. Selle punkti suhtes mõõdetakse ahela teiste punktide pingeid. Elektrivõrgus tähendab ühendamine maaga seadme teatud osade vahetut ü ...

Maandamine

Maandamine on elektrotehnikas paigaldise või seadme teatavate elektrit juhtivate osade vahetu, galvaaniline ühendamine maaga. Maandamiseks ühendatakse maandatav osa kaitse- ja maandusjuhtide kaudu pinnases paikneva maanduriga. Maandamist on vaja ...

Maandur

Maandur kui maanduspaigaldise osa koosneb ühest või mitmest kokkuühendatud elektroodist, mille pinna kaudu luuakse elektriline kontakt pinnasega. Maanduselektroodid võivad paikneda maa sees püstselt või rõhtsalt. Maandur võib asetseda ka betoonis ...

Maandustakistus

Maandustakistus on elektritakistus elektripaigaldise maandatud osa ja maapinna vahel. Kui maandatud osa satub rikke tõttu pinge alla, määrab maandustakistus rikkekohast maasse mineva voolu tugevuse. Maandustakistus koosneb peamiselt maanduri valg ...

Maaühendus

Maaühendus on elektrivõrgus oleva seadme pingestatud osa juhuslik juhtiv ühendus maaga või maaga ühendatud seadmeosaga. Maaühendus tekib tavaliselt isolatsioonirikke tagajärjel. Kui seejuures toitevõrgu neutraalpunkt on maandatud, kujutab maaühen ...

Madaldav pingemuundur

Madaldav pingemuundur on induktiivse salvestiga alalispingemuundur, mille abil muundatakse sisend-alalispinge madalama väärtusega väljund-alalispingeks. Muundatava alalispinge allikaks võib olla näiteks 12 V alalis-väljundpingega aku või võrgutoi ...

Mittelineaarne ahel

Mittelineaarne ahel ehk mittelineaarahel on selline vooluahel, kus juhtivus või takistus on sõltuvususes ahela pingest või voolutugevusest. Näiteks võib tuua pooljuhtdioodi, millele rakenduvat pinge tõstes hakkab voolutugevus eksponentsiaalselt k ...

Mõõtedetektor

Mõõtedetektor ehk mõõtelaladi on lülitus vahelduvpinge täpseks alaldamiseks selle mõõtmise eesmärgiga. Kõrgete pingete korral annab paljude kasutamise juhtude jaoks piisavalt täpseid tulemusi tavaline dioodidega alaldi. Väga väikeste pingete jaok ...

Nõrkvoolupaigaldis

Nõrkvoolupaigaldis on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia elektripaigaldis, mida iseloomustab vooluahelate suhteliselt nõrk, üldjuhul milliamprites väljendatav tarbimisvool ja madal pinge, nn väikepinge "vahelduvpinge alla 50 V, alalaispinge all ...

Näivvõimsus

Näivvõimsus on aktiivvõimsuse P ja reaktiivvõimsuse Q geomeetriline summa: S = P 2 + Q 2. {\displaystyle S={\sqrt {P^{2}\!+Q^{2}\!}}.} Pinge efektiivväärtuse U ja voolu efektiivväärtuse I korrutis annab näivvõimsuse: S = U I. {\displaystyle S=U\, ...

Orgaaniline valgusdiood

Orgaaniline valgusdiood ehk OLED on valgusdiood, milles orgaanilisest ühendist kiht kiirgab valgust elektrivoolu toimel. See orgaanilise pooljuhi kiht asub kahe elektroodi vahel. Üldjuhul on vähemalt üks elektrood läbipaistev. OLED-e kasutatakse ...

Paigalduskaabel

Paigalduskaabel on kaabel, mida kasutatakse elektrienergia jaotamiseks madalpingel hoonete elektripaigaldistes. Eestis on normitud paigalduskaabli tüüp PPJ: nimipingele 450/750 V 2–5 soont ristlõikega 4 mm 2 kuni 25 mm 2. nimipingele 300/500 V 2– ...

Paispool

Paispool ehk drossel on induktiivpool voolu piiramiseks, reguleerimiseks või stabiliseerimiseks. Paispoole kasutatakse nii madalsageduslikes kui ka kõrgsageduslikes elektriahelates. Induktiivsuse suurendamiseks on drosselitel magnetmaterjalist sü ...

Peltier element

Peltier element on termoelektriline pooljuht-element, mis tänu Peltier efektile võimaldab elemendiga termilises kontaktis olevat objekti jahutada või soojendada, vastavalt elementi läbiva elektrivoolu polaarsusele. Tänu Peltier’ efekti pöördnähtu ...

Piesoelekter

Piesoelekter, ka piesoelektriline efekt ehk piesoefekt on teatava materjali, näiteks kvartskristalli ‒ piesokvartsi ‒ omadus, mille puhul tema kokkusurumisel tekib kokkusurutavate tahkude vahel elektripinge tingituna dielektrilisest polarisatsioo ...

Piesoresistiivne efekt

Piesoresistiivne efekt ehk piesotakistuslik nähtus seisneb selles, et materjali elektritakistus sõltub materjalile survel või tõmbel avaldatavast mehaanilisest pingest. Selline sõltuvus ilmneb kõige tugevamini pooljuhtmaterjalidel. Pooljuhtidest ...

Pikkliin

Pikkliin on kahest rööpsest voolujuhist moodustatud elektriliin, mille geomeetriline pikkus on suurem liinis leviva elektromagnetlaine pikkusest. Pikkliin kujutab endast hajuparameetritega elektriahelat, sest liini takistus, juhtivus, induktiivsu ...

Piksekaitse

Piksekaitse ehk välgutõrje hõlmab võtteid ja vahendeid, mis kaitsevad ehitisi välguvoolu kahjustava toime eest. Piksekaitse on tulekahju vältimiseks hoonele, hoonesse ja hoonega seotud territooriumile paigaldatud välgu otsetabamuste ja metallist ...

Pinge impulss-stabilisaator

Pinge impulss-stabilisaatorid omavad suurt kasutegurit võrreldes lineaarsete stabilisaatoritega, võimaldavad vähendada seadmete gabariite ja parandada seadmete termorežiimi. Impulss-stabilisaatorid on ka odavamad. Nende kasutusala on väga laialda ...

Pingeindikaator

Pingeindikaator on kontrolliriist, mille abil saab kindlaks teha pinge olemasolu elektrijuhtmestikus. Lihtsaim pingeindikaator kujutab enesest väikest kruvikeerajat, mille sees on neoonlamp koos eeltakistiga. Kui puudutada kruvikeeraja teraga pin ...

Pingejagur

Pingejagur on passiivne lineaarne elektriahel, mille sisendpinge jaotub ahela komponentide vahel, ning seetõttu on väljundpinge murdosa sisendpingest. Lihtne pingejaguri näites on kasutatud kahte jadaühenduses takistit, kus sisendpinge on rakenda ...

Pingelang

Pingelang on elektriallika ja elektritarbijate vahele jääva elektriliini ehk elektriahela mingile osale langeva pinge erinevus elektriallika pingest. Pingelangu mõiste võttis kasutusele 1827. aastal Georg Simon Ohm. Pinge elektriahela osas on: al ...

Potentsiaaliühtlustus

Potentsiaaliühtlustus seisneb elektripaigaldise elektriseadmete pingealdiste osade ja kõrvaliste juhtivate osade omavahelises ühendamises potentsiaaliühtlustusjuhtide kaudu. Pingealtid osad on niisugused puutevõimalikud metallosad, mis normaalsel ...

Puutepinge

Puutepinge on elektripinge, mis rakendub inimese kehale, kui ta puudutab pingestatud või juhuslikult pinge alla jäänud seadmeosa. Puutepinge suurus oleneb elektriseadme tööpingest ja sellest sõltub seadme elektriohtlikkus. Elektripaigaldise osal, ...

Puutepingekaitse

Puutepingekaitse hõlmab võtteid ja vahendeid, mis takistavad pingestatud osade puudutamist või muudavad puudutamise ohutuks. Inimene võib elektripinge alla sattuda kahel viisil: otsepuute teel, kui puudutab elektriseadme osa, mis normaaltalitluse ...

Raadiotehnika

Raadiotehnika on teaduse ja tehnika haru, mis käsitleb elektromagnetlainete ja -väljade kasutamist, eelkõige informatsiooni saamiseks, edastamiseks ja vastuvõtmiseks. Raadiotehnika rakendusvaldkonnad on näiteks raadioside, ringhääling, raadioloka ...

Radioisotoopgeneraator

Radioisotoopgeneraator ehk RTG on generaator, mis muudab radioaktiivse materjali lagunemisel tekkiva soojuse Seebecki efekti abil elektriks. RTGl ei ole liikuvaid osi. RTGsid kasutatakse peamiselt satelliitides ja kosmosesondides, kuid näiteks Nõ ...

RC-filter

RC-filter on elektriline sagedusfilter, mis on koostatud sobiva takistite ja kondensaatorite lülituse kujul, ning on ette nähtud elektrilise signaali spektrit muutma või kujundama või välja jätma soovimatuid sageduskomponente ja edastama ainult v ...

Reaktiivenergia

Reaktiivenergia on mõiste vahelduvvoolu-elektriahela elementide vahel võnkuva energiahulga kirjeldamiseks. Reaktiivvõimsusest põhjustatud ülekantavat energiat ehk reaktiivenergiat võivad nii tekitada kui ka tarbida vahelduvvooluvõrgus reaktiivtak ...

Reaktiivvõimsus

Reaktiivvõimsus on suurus, mis iseloomustab vahelduvvoolu elektriahelas kiirust, millega elektrienergia salvestub kondensaatori elektrivälja ning induktiivpooli magnetvälja, ja reaktiivenergia vahetust ahelaosade, sealhulgas allika ja tarbija vah ...

Rekuperatiivpidurdus

Rekuperatiivpidurduseks nimetatakse energia taaskasutamist, kus sõiduki või mõne muu liikuva objekti pidurdamisel muundatakse kineetiline energia mõneks muuks kasutatavaks energialiigiks või salvestatakse. Pidurdamisest saadud energiat saab kasut ...

Reostaatjuhtimine

Reostaatjuhtimine on reguleeritavate takistite ehk reostaatide kasutamine elektrimootorite pöördemomendi reguleerimiseks. Võimsuskadu elektriahelas sõltub voolu ruudust, seetõttu on takisti kasutamisel suure vooluga elektriahelates alati suur või ...

Reservtoide

Reservtoide on elektrivarustus põhiliiniga samade parameetritega varuliini kaudu, mis tagab piisava võimsuse oluliste elektritarbijate toimiseks. Põhiliini avarii korral lülitab ümberlülitusseade tarbija ümber varuliinile või muule reservtoiteall ...

Ribaliin

Ribaliin ehk mikroribaliin on ette nähtud mikrolainealasse kuuluvate sagedustega analoog- ja digitaalsignaalide edasikandmiseks trükkplaadil või mikrolülituses. Ribaliin koosneb ribakujulisest elektrijuhist dielektrilisel kihil ehk substraadil, m ...

RL-ahel

RL-ahel on elektriahel, mis koosneb aktiivtakistuse ja induktiivsusega elementidest. RC-ahelat ehk RC-lüli kasutatakse peamiselt sagedusfiltrites ja samuti alalispingemuundurites. Lihtsaim RL-ahel koosneb takistist R ja induktiivpoolist L, mis võ ...

Rööpühendus

Rööpühendus ehk paralleelühendus on elektriahela elementide niisugune ühendamisviis, mille puhul kõigile elementidele on rakendatud üks ja seesama pinge. Iga elementi läbiv elektrivool on võrdeline elemendi juhtivusega G. Ahela elementideks võiva ...

Sagedusfilter

Sagedusfilter on elektriahel, elektroonikalülitus või elektrilise sisendi ja väljundiga seade signaalide eristamiseks, läbilaskmiseks või tõkestamiseks sagedusliku tunnuse alusel. Vastavalt sellele on filtri amplituudi-sageduse tunnusjoonel erist ...

Sammupinge

Sammupinge on käidaval juhtival pinnal ühe sammu kaugusel asuvate punktide vaheline elektripinge. Seda pinget võib põhjustada maaühenduse korral tekkiv vool, uitvool või välguvool, mis hargneb jalgade kaudu läbi keha. Elektrivõrgu maaühenduskoha ...

Schmitti lülitus

Schmitti lülitus on elektroonikakomponentidest koosnev skeem, mille väljundpinge muutub kahe oleku vahel vastavalt sisendpingele. Sarnaselt komparaatoriga hoiab skeem oma väljundit kuni sisendpinge on muutunud piisavalt, et kutsuda esile muutus. ...

Sildalaldi

Sildalaldi ehk dioodsild on alaldi, mis koosneb enamasti dioodide rühmast, mis on ühendatud sisend- ja väljundklemmide vahele. Plussväljundklemmi külge on ühendatud dioodide katoodid ja miinusväljundklemmi külge dioodide anoodid. Iga sisendklemmi ...

Sildlülitus

Sildlülitus on elektrilülitus, mille moodustavad H-kujuliselt ühendatud kaksklemmid. Kaksklemmideks on kõige sagedamini takistid või dioodid, kuid ka nii takistid kui kondensaatorid. Takistussild koosneb kahest rööpharust, kusjuures kummaski haru ...

Spintroonika

Spintroonika ehk spinntroonika ehk spinnelektroonika on teadusharu, mis uurib elektroni elektrilaengut, elektroni spinni ja sellega seonduvat magnetmomenti. Avastatud omadusi loodetakse kasutada tahkistel põhinevates elektroonikaseadmetes. Spinnt ...

Sular

Sular on elektrotehnikas traadi-, riba- või plaadikujuline õhuke sisselõigetega sulavkaitsme põhiosa, mis liigvoolu või lühise tekkimisel sulab. Sulari ristlõige on arvestatud täpselt seda läbivale nimivoolule ja valmistatakse vastavalt sularite ...

Sulavkaitse

Sulavkaitse on lihtsaim elektriseadmete kaitse seade, mis katkestab vooluahela sulari nimivoolu ületamisel, peale kestva liigvoolu või lühise tekkimist. Sulavkaitsmed on inertsed elektriahelate kaitsevahendid, sest nende rakendumisaeg on pikk. Ne ...

Takistuse temperatuuritegur

Takistuse temperatuuritegur on elektrotehnikas tegur, mis näitab aine elektritakistuse suhtelist muutust temperatuuri muutumisel 1 kraadi võrra. Temperatuuritegur võib olla positiivne või negatiivne: negatiivse temperatuuriteguri korral takistus ...

Takistusmagasin

Takistusmagasin on seade, millesse on paigutatud kindla suurusega takistust omavad elemendid, mida saab lülitite või juhtmete abil ühendada nii, et saadakse soovitud väärtusega kogutakistus. Tavaliselt on elemendid rühmitatud või lülitatavad deka ...

Tarkvõrk

Tarkvõrk on elektrivõrk, mis kasutab tarkvara ja sidetehnikat tarkvõrgus osalejate vaheliseks teabevahetuseks. Tarkvõrgus osalejad võivad olla elektritootjad, -edastajad, -arveldajad, -tarbijad ja seadmeteenindajad. Osalejad seotakse elektri- ja ...

Terminaator (elektroonika)

Terminaator on riistvarakomponent, mis paigaldatakse juhtme või kaabli lõppu, et vältida signaali tagasipeegeldumist, mis tekitaks interferentsi. Selle asemel terminaator summutab signaali.

Tesla trafo

Tesla trafo ehk Tesla transformaator ehk Tesla generaator on resonantstransformaator, mille leiutas Nikola Tesla umbes 1891. aastal. Sellega saab toota kõrge pinge ja kõrge sagedusega vahelduvvoolu. Tesla trafod olid võimelised tekitama kõrgemat ...

TN-süsteem

TN-süsteem ehk TN-juhistik on elektri jaotusvõrgu juhistikusüsteem, kus neutraaljuht on maandatud. Neutraaljuht on kaitsejuhiga PE ühendatud selleks ette nähtud kohas, mida tähistatakse tähisega PEN.