ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 187

Foidi sisaldav kivim

Foidi sisaldav kivim on väheses koguses feldšpatoide sisaldav tardkivim. Vastavalt IUGS-i klassifikatsioonile nimetatakse foidi sisaldavateks tardkivimeid, mille feldšpatoidide sisaldus on kuni 10%. Protsendid ei tähenda antud juhul mitte protsen ...

Fraktsioneeruv kristalliseerumine

Fraktsioneeruv kristalliseerumine on kristalliseerumise mudel, mille puhul tahkete faaside gravitatsioonilisel sadestusel või muudel sarnastel juhtudel lakkab eralduvate tahke ja vedela faaside vastastikmõju toimimast. Magmade moodustumisel toimu ...

Graniidistumine

Graniidistumine on granitoidse kivimi moodustumine läbi moondeprotsesside. Graniidistumine on protsess, mille täpset olemust veel hästi ei mõisteta. Tegemist on olemasolevate kivimite ümberkristalliseerumise ehk moondumisega, kusjuures toimub ka ...

Happeline kivim

Happeline kivim rock) on tardkivim, mis koosneb vähemalt 66% ränidioksiidist. Tavalised happelised kivimid on graniit ja rüoliit. Happelised kivimid ei ole happelised keemilises tähenduses, terminil "happeline kivim" pole mingit seost vesinikeksp ...

Idiomorfsus

Idiomorfsus on mineraalitera sarnanemine tema kristallstruktuuri ehitusest tuleneva ideaalse haabitusega. Mineraaliteri, mis teatud määral vastavad sellele kujule, nimetatakse idiomorfseiks, vastupidisel juhul ksenomorfseiks ning vahepealsel juhu ...

Intrusioon

Intrusioon ehk plutoon on maakoores paiknev geoloogiline struktuur, mis võib olla nii vedelas kui ka tahkes olekus. Intrusiooniks nimetatakse nii aktiivset protsessi magmakeha tungimist ülespoole kui ka selle tardkivimiliseks struktuuriks kristal ...

Kildad

Kildad on kivimid, mida iseloomustab kildalisus ehk kildaline tekstuur. Kiltadeks nimetatakse kivimeid, mis on suunatud rõhu ehk stressi tingimustes omandanud kihilise või plaatja väljanägemise, kusjuures kihid on orienteeritud risti stressi suun ...

Kivim

Kivim on mineraalidest koosnev looduslik tahke kogum. Kivimid ei pea olema tingimata kristallilisel kujul. Näiteks obsidiaanil ehk vulkaanilisel klaasil ei ole kristallstruktuuri. Kivimid koosnevad enamasti mitmest, harvemini ühest mineraalist. T ...

Kivimi struktuur

Kivimi struktuur on kivimit moodustavate mineraaliterade ehitust, suurust ja omavahelisi suhteid iseloomustavate tunnuste kogum. Kivimi struktuuri moodustavad mineraalide, kivimitükkide, vulkaanilise klaasi ja muude koostisosade suurus, kuju ja o ...

Kivimi tekstuur

Kivimi tekstuuri moodustavad peamiselt kivimi makroskoopilist ehitust iseloomustavad tunnused. Sageli on tekstuur paremini jälgitav paljandeis kui käsipalades või õhikuis. Siiski ei hõlma tekstuur ainult kivimi makroskoopilisi tunnuseid. Mõned te ...

Kivimit moodustavad mineraalid

Kivimit moodustavad mineraalid on mineraalid, mis moodustavad kivimi koostisest suurema osa ja mida kasutatakse kivimi klassifitseerimiseks. Mõnikord arvatakse kivimit moodustavate mineraalide hulka need mineraalid, mida on kivimis üle 5% selle k ...

Klaasjas struktuur

Klaasjas struktuur on teatud vulkaaniliste kivimite struktuur, mis koosnevad osaliselt või täielikult kristallstruktuurita ainest. Klaasjas struktuur tekib siis kui magmalise tekkega kivimid jahtuvad nii kiiresti, et kristallidel ei ole aega mood ...

Kristalne kivim

Kristalseteks kivimiteks nimetatakse kokkuvõtvalt tard- ja moondekivimeid, eristades neid settekivimeist. Olgugi et seda terminit ei saa võtta sõna-sõnalt, sest ka settekivimid koosnevad enamasti kristallidest, on ta niisuguses tähenduses laialt ...

Kuum täpp

Kuum täpp ehk kuum punkt on laamasisene vulkaaniline piirkond. Kuuma täpi all kerkivad vahevööst kõrge temperatuuriga vahevöö pluumid, mille kohal litosfäär õheneb ning praguneb. Tekkinud lõhedest voolab magma maapinnale, moodustades ookeanilisi ...

Käsipala

Käsipalaks nimetatakse fragmenti kivimist, mis on piisavalt suur, et olla esinduslikuks näidiseks vastava kivimi makroskoopilisel uurimisel, ning samas piisavalt väike, et teda oleks võimalik käes hoida ning välitöödelt vaid inimese kandejõudu ka ...

Laava

Laava on vedelas olekus kivimid, mis on vulkaanipurske tagajärjel maapinnale jõudnud. Maa sisemuses olevat sulakivimeist koosnevat massi nimetatakse magmaks. Kui magma jõuab maapinnani, siis nimetatakse seda laavaks. Laavaks võidakse nimetatakse ...

Leeliskivim

Leeliskivim on suhteliselt suure kaaliumi- ja naatriumisisaldusega tardkivim. Suhteliselt suur leelisoksiidide kaalium- ja naatriumoksiidi sisaldus tähendab selle suhtelist kogust alumiinium- ja ränioksiidi suhtes. Keemilist valemit kasutades näe ...

Magma

Magma on Maa sisemuses asuv ülessulanud kivimeist koosnev vedel mass. Magma on tekkinud sügaval maakoores, kus kivimite ülessulamiseks on sobivad tingimused. Läbi vulkaanipursete maapinnani jõudnud magmat nimetatakse laavaks. Peaaegu alati sisald ...

Magmakamber

Magmakamber on litosfääri ülaosas paiknev reservuaar, mis toidab vulkaani magmaga. Magmakambris on magma suure rõhu all. Pika aja jooksul võib magma murendada enda ümber olevaid kivimeid, tekitades nendesse pragusid. Kui mõni pragu ulatub maapinn ...

Metakivim

Metakivim on moondekivim, mis on äratuntavalt säilitanud lähtekivimiks olnud sette- või tardkivimi väljanägemise. Metakivimi nimi koosneb eesliitest "meta-" ja tard- või settekivimi põhinimest. Metakivimiteks on näiteks metabasiit ja metadiabaas. ...

Moondefaatsies

Moondefaatsies on temperatuuri- ning rõhuväli, kus moodustuvad vastavale faatsiesele iseloomulikud mineraalid. Moondefaatsiesteks on näiteks eklogiidifaatsies, rohekildafaatsies, amfiboliidifaatsies jne. Sõltuvalt lähtekivimi keemilisest koostise ...

Moondekivim

Moondekivim on kõrge rõhu ja temperatuuri tingimustes ümberkristalliseerunud ehk moondunud kivim. Kõrge rõhk ja temperatuur tähendavad numbriliselt väljendatuna 300 MPa megapaskal ja 200°C. Moondekivimid on üks kolmest suurest kivimite rühmast. Ü ...

Moone (geoloogia)

Moone ehk metamorfism on kivimite ümberkristalliseerumine kõrgenenud rõhu ja temperatuuri tingimusis. Kõrgenenud temperatuur ja rõhk tähendab seda, et nad on suuremad rõhust ja temperatuurist, mis valitsesid kivimi tekkides. Moondumine leiab aset ...

Osaline sulamine

Osaline sulamine ehk osaline ülessulamine on magmaline protsess, kus kivim hakkab sulama sulamisvahemiku alumises otsas, moodustades magma, mille keemiline koostis erineb lähtekivimi koostisest. Suurem osa magmast luuakse ülavahevöös. Viimane koo ...

Peeneteraline struktuur

Peeneteraline struktuur on kivimi makrokristalliline struktuur, mis tähendab kivimi koosnemist kristalliteradest suurusega alla ühe millimeetri. Terade alampiiriks loetakse 0.5 millimeetrit. Kivimi peeneteraline struktuur on makroskoopiliselt eri ...

Peitkristalne struktuur

Peitkristalne struktuur ehk afaniitne struktuur on kivimi struktuur, mille korral ei ole kivimit moodustavad mineraaliterad palja silmaga eristatavad. Suuremaid peitkristallilise osa sees olevaid kristalle nimetatakse fenokristallideks, peitkrist ...

Petrograafia

Petrograafia on kristalsete kivimite kirjeldamisega tegelev teadusharu. Mõnikord on kasutatud ekslikult mõiste sünonüümina sõna "petroloogia", mis on laiem teadus kivimitest, hõlmates lisaks kivimi täpsele kirjeldusele ka kivimite tekke mehhanism ...

Petrotektoonilised kooslused

Petrotektooniline kooslus on teatud tektoonilisele režiimile iseloomulike kivimite kooslus. Petrotektooniline kooslus seob kivimi tema tekkekeskkonnaga, sest igale tektoonilisele režiimile on omased just teatud kivimite esinemine või puudumine. N ...

Porfüüriline struktuur

Porfüüriline struktuur on tardkivimi struktuur, mille korral sisalduvad kivimi peenemas põhimassis suuremad fenokristallid. Juhul kui põhimassi moodustavad mineraaliterad on silmale eristamatud, nimetatakse kivimit porfüüriliseks, kui aga põhimas ...

Purskekivim

Purskekivim on vulkaanist väljapaisatud materjalist koosnev kivim. Enamasti peetakse purskekivimit ja vulkaanilist kivimit sünonüümiks, kuid tegelikult on nad pisut erineva tähendusega terminid. Purskekivimi sünonüümiks on "ekstrusiivne kivim". P ...

QAPF-diagramm

QAPF-diagramm on tardkivimite klassifitseerimiseks kasutatav topeltkolmnurkdiagramm. QAPF on akronüüm, mis koosneb sõnade Quartz kvarts, Alkali-feldspar leelispäevakivi, Plagioclase plagioklass ja Feldspathoid feldšpatoid esitähtedest. Tegemist o ...

Sill

Sill on plaatjas tardunud intrusioon, mis on paralleelne moondekivimite kildalisuse või settekivimite kihilisusega, millesse ta on tunginud. Sillid on reeglina enam-vähem horisontaalse orientatsiooniga. Sill meenutab kihti, mis on teistsuguse lit ...

Soonkivim

Soonkivim ehk subvulkaaniline kivim on struktuurilt vulkaanilise kivimi ning süvakivimi vahepealne tardkivim. Nimetus "soonkivim" tuleb sellest, et vastavad kivimid tarduvad reeglina maapinnalähedastes soone- või plaadilaadsetes intrusioonides. S ...

Suunatud tekstuur

Suunatud tekstuur on mitmetele moonde- ja tardkivimeile omane tekstuur, mis väljendub kivimi koostiselises kihistumises, plaatjate või tulpjate mineraalide eelistatud orientatsioonis, vesiikulite väljavenitatuses jne. Eriti omane on suunatud teks ...

Suur magmaprovints

Suured magmaprovintsid on ulatuslikud piirkonnad, kus levivad massiivsed aluseliste vulkaaniliste kivimite kihid. Suured magmaprovintsid sarnanevad kuuma täpi nähtusega selle poolest, et erinevalt ookeani keskaheliku ning vulkaanilise kaare vulka ...

Süvakivim

Süvakivim on keskmise- kuni jämedateraline magmakivim. Süvakivimid on faneriitse struktuuriga, mis tähendab seda, et kivimit moodustavad mineraaliterad on palja silmaga eristatavad. Enamasti tuleb faneriitne struktuur sellest, et kristallidel on ...

Tardkivim

Tardkivim ehk magmakivim on magma tardumisel tekkinud kivim. Tardkivimid on üks kolmest suurest kivimite rühmast. Teised kaks on moondekivimid ja settekivimid. Tardkivimid on kivimid, mis tekivad magma tardumisel maakoores või maapinnal. Eristata ...

Tardkivimi struktuur

Tardkivimi struktuuri moodustavad kivimi koostises olevate mineraalide, kivimitükkide, vulkaanilise klaasi ja muude koostisosade suurus, kuju ja omavahelised suhted. Struktuur võib olla näiteks eriteraline ehk porfüüriline, peitkristalne ehk afan ...

Tardkivimite klassifikatsioon

Tardkivimite klassifikatsioon on tardkivimite süstemaatiline gruppidesse jaotamine neile iseloomulike tunnuste või omaduste alusel. Läbi aegade on teadlased proovinud loodust süstematiseerida ja klassifitseerida. Kivimite klassifitseerimine ei ol ...

TAS-diagramm

TAS-diagramm on Rahvusvahelise Geoloogiaühingu tardkivimite klassifikatsiooni üks põhidiagramme, mida kasutatakse vulkaaniliste kivimite klassifitseerimiseks. Diagrammi y-teljel on summeeritud kivimi leelisoksiidide K 2 O+Na 2 O sisaldus massipro ...

Tefra

Tefra ehk vulkaaniline sete on vulkaanist väljapaiskunud materjal, mis lasub maapinnal pudeda settena. Tefra on kokkuvõttev termin, millega tähistatakse materjali, mis on plahvatusliku vulkaanipurske käigus vulkaanist välja paisatud ja läbi õhu m ...

Vesiikul (geoloogia)

Vesiikul on laavast eraldunud gaaside poolt moodustatud siledate seintega tühemik laavas või sellest moodustunud vulkaanilises kivimis. Vesiikuleid sisaldavaid vulkaanilisi kivimeid nimetatakse vesikulaarseiks. Väga vesikulaarne kivim on näiteks ...

Vesikulaarne tekstuur

Vesikulaarne tekstuur on purskekivimeile omane tühikuline ehk poorne tekstuur. Vesiikulid tekivad gaaside eraldumisel laavast, seetõttu on vesiikulid sileda pinnaga. Vesiikulite sile pind eristab vesikulaarset tekstuuri kavernoossest, mille korra ...

Õhik

Õhik on kivist tema mikroskoopiliseks uurimiseks valmistatud 0.03 mm paksune plaadike. Õhikuid uuritakse polarisatsioonimikroskoobiga, et teha kindlaks kivimi mineraloogiline koostis ning vaid mikroskoopiliselt äratuntavad struktuurid. Kivimi mik ...

Abrasioon (geoloogia)

Abrasioon kivimite pinna mehaaniline kulutamine, mille põhjustavad tuule, lainete, vooluvee, liustiku, gravitatsiooni vms poolt kantud setteosakesed. Abrasiooni on defineeritud ka kui "mehaaniline kulutamine vee, jää või tuule kantud korese hõõrd ...

Aleuriit

Aleuriit on purdsete, mille terasuurus on 2–62.5 μm. Eestis on varem kasutatud ka purdsetete klassifikatsiooni, mille järgi nimetatakse aleuriidiks purdsetet terasuurusega 0.01–0.1 mm. Aleuriit on terasuuruselt savi ja liiva vahepealne sete. Omad ...

Biogeensed setted

Biogeensed setted on organismide elutegevuse tagajärjel tekkinud mineraalidest või orgaanilistest jäänustest koosnevad setted. Biogeensete setete liigitusi on palju ja need võivad olla jagatud näiteks orgaaniliste jäänuste päritolu ja vanuse alus ...

Dolomiidistumine

Dolomiidistumine on protsess, mille käigus lubjakivi muutub osaliselt või täielikult dolomiidiks. Lubjakivi koosneb peamiselt mineraal kaltsiidist CaCO 3, dolokivi aga dolomiidist CaMgCO 3 2). Seega saab kaltsiidist dolomiidi, kui asendada minera ...

Erosioon

Erosioon ehk uuristus on voolava vee, liustike, tuule või lainete tekitatud kulutus, mille tagajärjel osa pinnasest ära kandub. Mõnikord mõistetakse erosiooni all kitsalt protsessi, mille käigus voolav vesi kulutab ja kannab ära kivimeid, setteid ...

Fii-skaala

Fii-skaala ehk φ-skaala on geoloogias kasutatav terasuurust kirjeldav logaritmiline skaala. Fii-skaala põhineb Uddeni-Wentworthi skaalal. Fii väärtused arvutatakse vastavalt valemile: φ=–log 2 d, kus d on terasuurus millimeetrites. Miinusmärk on ...