ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 197

Till Eulenspiegel

Till Eulenspiegel on legendaarne keskaegne tegelaskuju, trikster, kellest on kirjutatud hulk populaarseid lugusid. Tema tegutsemispiirkond oli juttude järgi Kesk-Euroopa. Tõenäoselt on tegu väljamõeldud kujuga, kuigi on otsitud ja oletatud ka pro ...

Trikster

Trikster on müütiline tegelaskuju, kes teeb tempe, kavaldab, rikub häid kombeid, petab ja saab ise petta, leiutab uusi asju ja võtab osa kultuuri või kogu maailma loomisest. Triksteri mõiste on kasutusele võetud Põhja-Ameerika põlisrahvaste pärim ...

Vampiir

Vampiir on müütiline või folkloorne olend, kes toitub inimeste või loomade verest. Vampiiridel olevat palju üleloomulikke võimeid. Tuntumate uskumuste kohaselt suudavad nad joosta nii kiiresti et neid peaaegu ei nähtagi. Nad on inimestest palju t ...

Vanasõna

Vanasõna on üks rahvaluule žanre; lühike, terviklik, hinnanguline ja kujundlik ütlus. Vanasõna on rahvasuus käibiv üldistav lause, argikogemuse üldistus, mille tunnusteks on lühidus, poeetilisus ja õpetlikkus. Vanasõna on võrreldes rahvalaulu või ...

Vägilasmuistend

Laugaste, Eduard; Liiv, Ellen; Normann, Erna. Muistendid Suurest Tõllust ja teistest. Eesti muistendid. Hiiu- ja vägilasmuistendid II. Monumenta Estoniae Antiquae II. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963. Laugaste, Eduard; Normann, Erna. Muiste ...

Globaliseerumine

Globaliseerumine ehk üleilmastumine on protsess, mida iseloomustavad kasvav rahvusvaheline kaubandus ja tihenev kultuurivahetus, mis muudavad maailma majanduse ja ühiskonna üheks globaalseks külaks. Globaliseerumisele on püütud anda erinevaid def ...

Glokaliseerumine

Glokaliseerumine tähendab üleilmsete ja kohalike ühiskondlike, poliitiliste ja majanduslike nähtuste üheaegset esinemist. Glokaliseerumine võib tähendada nii globaalsete trendide mõju kohalikele oludele kui ka globaalsete trendide kohalikku tõlge ...

Kosmopoliit

Kosmopoliit ehk maailmakodanik on mõiste, millel on mitu tähendust, kuid üldiselt peetakse selle all silmas inimest, kes ei nõustu traditsioonilise geopoliitilise inimeste jagamisega nende rahvusliku kodakondsuse järgi. Mittepoliitilises tähendus ...

Kosmopolitism

Kosmopolitism on mõtteviis, mille kohaselt ei ole tähtsust isiku rahvusel, usul ega päritolul. Kosmopolitism ei ole kindlapiiriline ideoloogia ega usk, kuid toetab enamasti demokraatlikku globaliseerumist, ühist suhtluskeelt, ühisvaluutat, univer ...

Lokaliseerimine

Lokaliseerimine on tõlgitava teksti kohandamine lõppkasutaja kultuuriruumi traditsioonide ja seadustega. Lokaliseerimine on eriti tõusnud päevakorda seoses üleilmastumise ja piiride kadumisega maailmamajanduses, tänu millele on saanud oluliseks l ...

Maailmaküla

Maailmaküla ehk globaalne küla on kontseptsioon, mille järgi on tänapäeva maailm kui üks ühtne kogukond. Globaalse küla tekkimist on soodustanud tänapäevased transpordi- ja sidesüsteemid, globaliseerumine, massimeedia ja üleilmsed keskkonnaproble ...

Aabits

Aabits ehk aabitsaraamat on õpik, mille järgi õpitakse lugema. Seda kasutavad koolieelikud või kooliõpilased. Aabitsaks nimetatakse ülekantud tähenduses ka mingi valdkonna algteadmisi või neid käsitlevat raamatut. Eesti keelde tuleb sõna aabits l ...

Ainekava

Ainekava on õppekava osa, mille alusel toimub mingi õppeaine õpetamine. Eesti põhikoolides ja gümnaasiumis õpetamine toimub nende ainekavade alusel: matemaatika õppeaine; keemia õppeaine; võõrkeel õppeaine; vene keel õppeaine vene õppekeelega põh ...

Ainepunkt

Ainepunkt on õppemahu arvestusühik, mida kasutatakse õppeasutustes töömahu mõõtmiseks. Kuni 2009/2010. õppeaastani oli kõrghariduses kasutusel ainepunkt AP, mis vastas 40 tunnile ehk ühele õppenädalale tööle, mille üliõpilane on õppeks kulutanud, ...

Akadeemiline õiend

Akadeemiline õiend ehk diplomilisa on dokument, mis antakse välja koos kõrgharidusdiplomiga. Akadeemilise õiendi funktsioon on lihtsustada kvalifikatsioonide mõistmist ning tunnustamist. Akadeemiline õiend diplomita ei ole iseseisev kõrgharidust ...

Akrediteerimine (haridus)

Akrediteerimine on välishindamine, mille käigus hinnatakse õppeasutuse protsesside toimimist ja nende vastavust seatud eesmärkidele ja/või kehtestatud standarditele. Tegemist on ühe hariduse kvaliteedi kindlustamise tegevusega, mida eri haridusta ...

Arutlev kirjand

Arutlev kirjand on kirjand, mille sisuks on kujuteldavale lugejale mingis küsimuses oma seisukoha tutvustamine ja veenev põhjendamine. Lisaks veenvusele peab kirjand olema huvitav, värskete mõtetega, asjalik, loogilise mõttelõngaga, ladusa ja tab ...

Bachelor of Arts

Bachelor of Arts tuleb ladina keelest Artium Baccalaureus ja tähistab kõrghariduse esimese astme bakalaureuse kraadi, mille saab vabade kunstide alal, kas kursuse või programmi täitmisel. Bachelor of Arts kraadiõpe kestab tavaliselt kõigis Euroop ...

Bakalaureus

Bakalaureus on akadeemiline kraad, mis saadakse kolmeaastase õppekava läbimisel kõrgkoolis. Bakalaureuseõpe on akadeemilise õppe esimene aste, mille kestel üliõpilane süvendab oma üldhariduslikku baasi, omandab eriala alusteadmisi ja -oskusi ning ...

BBA

BBA on lühend ingliskeelsest terminist Bachelor of Business Administration, mis tähistab kõrghariduse esimest astet ehk ärijuhtimise bakalaureuse kraadi. Õppe nominaalkestus on valdavalt kolm aastat, maht 120 ainepunkti AP, erandina kuni neli aas ...

CIRRUS

CIRRUS-võrgustiku põhitegevused: konverentsid, võrgustiku kohtumised teadusuuringud, intensiivkursused, õppejõudude ja üliõpilasvahetus, ekspressmobiilsus,

Cum laude

Cum laude on märge, mis lisatakse haridust tõendavale ülikoolidiplomile, kui üliõpilane on õpingud lõpetanud teatud tingimustele vastavalt. Eestis on diplomi kiitusega cum laude väljaandmise tingimused sätestatud haridus- ja teadusministri määrus ...

Digipööre hariduses

Digipööre hariduses on Eesti elukestva õppe strateegias 2020 välja toodud eesmärk, mis seisneb kaasaegse digitehnoloogia kasutamise õppimises ja õpetamises, kogu elanikkonna digioskuste parandamises ning ligipääsu tagamises uue põlvkonna digitari ...

Digitaalne kirjaoskus

Digitaalne kirjaoskus on võime leida, liigitada, mõista, hinnata ja analüüsida infot, kasutades digitaaltehnoloogiat. Selle aluseks on parasjagu kasutusel oleva kõrgtehnoloogia tundmine ja teadmised selle kasutamise kohta. Digitaalse kirjaoskuseg ...

Digitaalne õppevara

Digitaalne õppevara ehk digiõppevara, mis hõlmab õppeotstarbelist tarkvara ja digitaalset õppematerjali. Digitaalsel kujul avaldatud õppematerjal võib olla näiteks e-õpik, õpiotstarbeline veebivideo ja mobiilirakendus, õpimäng, e-tööleht, veebipõ ...

Diplom

Diplom on kõrgkooli või tehnikumi lõpetamist, teadusliku kraadi andmist vms ehk kvalifikatsiooni omandamist tõendav dokument. Diplomi juurde kuulub enamasti diplomilisa ehk akadeemiline õiend, milles on täpsustatud õppe sisu ja omandatud õpivälju ...

Diplomiveski

Diplomiveski on kõnekeelne nimetus õppeasutusele või ettevõttele, mis tegelikult müüb diplomeid, ilma et haridust tõendavate dokumentide saajad oleksid tegelikult kas üldse või piisaval määral osalenud õppetöös.

Distsipliin koolis

Distsipliin koolis on koolis kindlaks määratud kord, kohustuslik allumine kehtestatud korrale. Enne klassiga töö alustamist peab õpetaja mõtlema, millised on klassi reeglid. Sellised reeglid peaksid olema seotud või eelduseks kavandatavale õppetö ...

Doktorantuur

Doktorantuur ehk doktoriõpe on õppevorm ülikoolides, mille lõpus on ette nähtud doktoritöö kaitsmine ja mille lõpetamisel saadakse doktorikraad. Doktorantuuri käigus läbitakse doktoriprogramm, mille kestus on tavaliselt neli aastat. Doktoriõppes ...

Doktoritöö juhendaja

Doktoritöö juhendaja on doktoriõppe üliõpilasele ehk doktorandile ülikooli poolt määratav juhendaja – erialaselt kompetentne ja kogemustega teadlane, kes on ise juba kaitsnud doktorikraadi ning juhendab doktoranti õpingutes ja teadustöös, eelkõig ...

E-hindamine

E-hindamine ehk elektrooniline hindamine on infotehnoloogia võimaluste rakendamine õpitulemuste hindamiseks. Peamiselt hõlmab see elektroonilist testimist, mis võimaldab mugavamat, mitmekesisemat ning aegasäästvamat õpitulemuste hindamist. E-hind ...

E-portfoolio

E-portfoolio ehk elektrooniline portfoolio ehk digitaalne portfoolio on uue põlvkonna modulaarne curriculum vitae, mis võimaldab kasutajatel kõiki teadmisi ja oskusi interaktiivselt sortida ja värskendada ning tõendada oma erialaseid ja sotsiaals ...

E-õpik

E-õpik ehk digiõpik on digitaalne õppematerjal: õpik, töövihik ja vihik ühes. See on keskkond, mis pakub uusi teadmisi juba õpitu kohta, võimalust uurida rohkem ja süvitsi, täita ülesandeid, saada tagasisidet ja iseseisvalt edasi õppida. Vaatamat ...

Eksam

Eksam on teadmiste, oskuste ja vilumuste kontrollimine ning hindamine. Sageli seostatakse eksameid õppeasutustega, näiteks koolidega. Pidevast hindamisest erinevalt annab eksam õpitulemuste koondhinnangu. Eksami sooritajat nimetatakse eksaminandi ...

Elukestev õpe

Elukestev õpe tähendab pidevat eneseharimist ja ühiskonnaga kohandumist konkurentsis püsimiseks. Elukestev õpe on paratamatu, inimeste teadmised ja oskused arenevad koos ühiskonna muutuste ja tehnoloogia arenguga. Elukestva õppimise aluseks on ta ...

ENIC

ENIC on koostöövõrgustik, mis loodi UNESCO ja Euroopa Nõukogu ühisel algatusel eesmärgiga rakendada Lissaboni tunnustamise konventsiooni ning arendada kvalifikatsioonide tunnustamise praktikat ja poliitikat. ENIC-koostöövõrgu moodustavad Euroopa ...

Erasmuse programm

Erasmuse programm on Euroopa Liidu õpilasvahetuse programm, mis loodi aastal 1987. Nimi ERASMUS on akronüüm programmi pikemast ingliskeelsest nimetusest European Community Action Scheme for the Mobility of University Students. 1987. aastal alusta ...

Ettevõtlikkusõpe

Ettevõtlikkusõpe on õpe, mille eesmärk on kujundada õppija ettevõtlik hoiak. Ettevõtlikkusõppe termin on kasutusel peamiselt lasteaia ja põhikooli kontekstis. Gümnaasiumis ja ülikoolis kätkeb ettevõtlusõppe lai tähendus endas ka ettevõtlikkusõpet.

Ettevõtlusõpe

Ettevõtlusõpe on õpe, mis arendab õppija ettevõtlikkust ja/või valmistab teda ettevõtluseks ette. Mõiste ettevõtlusõpe tähendus oleneb sellest, kuidas on määratletud mõiste ettevõtlus.

Euroopa tehnikatudengite insenerivõistlus

Euroopa tehnikatudengite insenerivõistlus on iga-aastane insenerivõistlus, mida korraldab Euroopa Tehnikatudengite Kogu. EBECit korraldatakse 32 riigis ning selle missiooniks on arendada tudengeid, pannes neid lahendama teoreetilist Case Study võ ...

Füüsiline õpikeskkond

Füüsiline õpikeskkond on õpikeskkond, mida on näha silmaga ja mida saab tunnetada enda ümber õpikeskkonnas. Õpikeskkond on see, millest sõltub õpetajate ja õpilaste koostöövõime ja õpilaste soov õppida ja teha õpetajaga koostööd Õpikeskkond laias ...

Haridus Kõigile

Haridus Kõigile ehk Education for All on ülemaailmne liikumine, mille eesmärgiks on tagada kõigile lastele, noortele ja täiskasvanutele kvaliteetne algharidus. EFA liikumise eesmärke viivad ellu riigid ja organisatsioonid, millest kõige olulisema ...

Haridussotsioloogia

Haridussotsioloogia uurib hariduse toimimist ja hariduse seoseid ühiskonnaeluga. Haridussotsioloogia uurib, kuidas avalikud institutsioonid ja individuaalsed kogemused mõjutavad haridust ja selle tulemusi. Makrotasandil uuritakse ühiskonna mõju k ...

Haridustase

Haridustaseme määrab kõrgeim üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis lõpetatud tasemeõpe. Kui õpingud on lõpetamata, siis haridustaset see ei tõsta.

Haridusturism

Haridusturism on reisi- ja turismisektori alamtüüp ning kuulub kultuuriturismi alla. See sektor kogub populaarsust ning on kiiresti kasvav alamsektor reisi- ja turismitööstuses. Haridusturism on kasulik mitmel viisil. Üks nendest on aidata õpilas ...

Hindamismudel

Hindamismudel on korrastatud kategooriate kogum, mis esitab ülesande eesmärkide täitmise kriteeriumid, eri saavutustasemete hindeskaalad ja iga kvaliteeditaseme kirjelduse. Kriteeriumid on nii õpetajale kui ka õpilastele nähtavad, seega kõik saav ...

Humanitaarharidus

Humanitaarharidus on projektipõhine õpe lastele ja noortele, mis aitab neil tõlgendada olukordi inimlikust seisukohast ja annab neile võimaluse lahendada probleeme ning võtta meetmeid organisatsioonide Punane Rist ja Punane Poolkuu aluspõhimõttei ...

Individuaalne õppekava

Individuaalne õppekava on Individuaalse õppekava järgi õppimise korra kohaselt hariduslike erivajadustega õpilase jaoks koostatud õppekava, mis loob õpilasele tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks. Individuaalne õppekava koostataks ...

Inimõigusteharidus

Inimõigusteharidus seisneb inimõiguste õpetamises ja inimväärikuse edendamises. Läbi ajaloo on igas ühiskonnas välja töötatud sotsiaalse sidususe tagamise süsteeme ehk kodanike õigusi ja kohustusi. Aastal 1948 jõudis rahvusvaheline üldsus kokkule ...

Internatuur

Internatuur on spetsiaalse programmi alusel toimuv arsti töötamine ja samaaegne õppimine raviasutuses. Internatuur kui õppevorm oli kasutusel endise NSV Liidu meditsiinihariduse süsteemis. Siiani on selline õppevorm kasutusel näiteks Vene Föderat ...