ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 202

Klassikaline liberalism

Klassikaline liberalism on filosoofiliste teoreetikute John Locke ja Immanuel Kanti süsteemselt põhjendatud poliitiline ideoloogia ning majanduspoliitilise mõistena 20. sajandi algusest vabakaubanduse teooria ja turumajanduse ideoloogia, mis läht ...

LGBT-liikumine

Lesbi, gei, biseksuaalsete, transooliste inimeste sotsiaalsed liikumised on sotsiaalsed liikumised, mis taotlevad LGBT inimeste võrdsustatud aktsepteerimist ühiskonnas. Nende liikumistega on LGBT-inimesed ja nende liitlased pikka aega võidelnud e ...

Marksism

Marksism on sotsiaalne teooria, poliitiline praktika ja ideoloogia, mille lähteks on Karl Marxi ja Friedrich Engelsi kirjatööd. Marksism on avaldanud tugevat mõju 19. ja 20. sajandi sotsioloogiale, poliitikale ja kogu maailmale tervikuna. Marksis ...

Narodniklus

Narodniklus oli vasakpoolne sotsiaalpoliitiline ja revolutsiooniline liikumine Venemaal, eriti 19. sajandil. Narodniklus kujunes 1860. aastatel segaseisusliku haritlaskonna seas ja see levis laialdaselt tänu Ivan Turgenevi romaanile "Isad ja poja ...

Natsionaalbolševism

Natsionaalbolševism on sünkretistlik ideoloogia, mis rajaneb bolševismil ja fašismil. Natsionaalbolševism tugineb vasakul tiival Karl Marxi ja Vladimir Lenini, paremal tiival Julius Evola ja Benito Mussolini ideedele. See ideoloogia üritab endas ...

Neofašism

Neofašismiks ehk uusfašismiks nimetatakse pärast Teist maailmasõda tekkinud paremäärmuslikke poliitilisi liikumisi ja õpetusi, millele on omased kõik või mõned fašismi tunnusjooned.

Nihilism

Nihilism on teooria, mis kuulutab mitte millessegi uskumist, usutavust mitte millelegi või mitte mingite eesmärkide järgimist. Terminit kasutatakse ebaõigesti iseloomustamaks inimesi, kes ei jaga mingit kindlat usku või absoluutsete väärtuste kog ...

Ordoliberalism

Ordoliberalism on Saksamaalt pärinev sotsiaalliberalismi ja neoliberalismi vahele jääv mõttesuund, mille kohaselt riik peab tagama, et vaba turg saavutaks oma teoreetilise potentsiaali lähedasi tulemusi. Ordoliberaalsed ideaalid viisid Teise maai ...

Pseudomütoloogia

Pseudomütoloogia ehk kunstmütoloogia on kunstlikult loodud mütoloogia, mis ei põhine varasemal rahvapärimusel. Sageli on pseudomütoloogia sihilikult fabritseeritud ja esitatud ehtsa pärimuse pähe. Tuntumaid näiteid niisugusest võltsingust on Šoti ...

Salafism

Salafism on islami uususund. See on äärmusideoloogia, uusfundamentalistlik suund sunni islamis. Salafistid on väljaspool Saudi Araabiat asuvad vahabistid. 19. sajandi poliitilise ideoloogiana on salafism islamismi eelkäija. Sunniitide konservatii ...

Sekularism

Sekularism on poliitiline ideoloogia, religiooni ja poliitilise võimu, kiriku ja riigi üksteisest eristumisest. Ühiskonnas need valdkonnad võivad olla ja peaksid olema üksteisest ka eraldatud. Mõiste "sekularism" võeti inglise keeles esimest kord ...

Spetsiesism

Spetsiesism on liigikuuluvuse järgi tehtav eelistus või diskrimineerimine, lugupidamatus või sobimatu hoiak inimliiki mitte kuuluvate olendite elu, vajaduste, väärikuse ja õiguste suhtes. Analoogne rassismi või seksismiga. Tihti kasutatakse seda ...

Traditsionalism

Kitsamas tähenduses mõistetakse traditsionalismi all ka suundumust katoliku kiriku sees, mis paneb väga suurt rõhku dogmade ja liturgilise traditsiooni järgimisele, rõhutades nende suurt või suuremat tähtsust Piibli kõrval, teisalt aga ka vastand ...

Trotskism

Trotskism on marksismist lähtuv ideoloogia, mis pärineb Lev Trotskilt. Üks tuntumaid trotskismi doktriine on permanentne revolutsioon, mille teooria mõtlesid välja Karl Marx ja Friedrich Engels aastatel 1845 kuni 1850, kuid tuntuks sai see peamis ...

Anonymous

Anonymous on anonüümsete aktivistide ja häktivistide rahvusvaheline, ilma keskse ülesehituseta ühendus. Anonymoust on nimetatud "detsentraliseeritud juhtimisstruktuuriga internetikogukonnaks, mis tegutseb pigem ideede kui käskude järgi". Anonymou ...

Internetitroll

Internetitroll on internetis anonüümselt tegutsev füüsiline isik, kes teeb poliitilistel või majandusliku kasu saamise eesmärkidel või isiklikel motiividel veebikogukondades kuritahtlikke šokeerivaid avaldusi, õhutab tülisid ja vihkamist, kruvib ...

IRC

Rühmavestlus Internetis on protokoll reaalajas Interneti kaudu tekstsõnumite vahetamiseks. Selle peamine eesmärk on võimaldada gruppidevahelist suhtlust foorumites, mida nimetatakse kanaliteks, kuid lisaks lubatud on nii üks ühele suhtlus privaat ...

Jututuba

Jututuba on mõiste, mida kasutatakse igasuguse sünkroonse infovahetuse, vahepeal ka asünkroonse infovahetuse kirjeldamiseks. Seega võib see mõiste tähendada mistahes tehnoloogiat, alates reaalajalisest internetipõhisest jututoast ja internetipõhi ...

Küberruum

Küberruum on mõtteline keskkond, milles leiab aset suhtlus arvutivõrkude kaudu. Termin sai populaarseks 1990. aastatel, kui internet ja digitaalne suhtlemine kasvasid tohutu kiirusega ja termin "küberruum" suutis mitmeid uusi ideid ja nähtusi häs ...

Mozilla raamat

Mozilla raamat on üks tuntumaid arvutiprogrammidesse peidetud üllatusmune. Üllatusmuna leidmiseks tuleb Mozilla, Mozilla Firefoxi või Netscapei brauserites pöörduda aadressile about:mozilla. Mozilla raamat kuvatakse valge tekstina kastanpunasel t ...

Planking

Planking on tegevus, mille puhul inimene heidab avalikus kohas kõhuli, nii et kogu keha on sirgelt, nägu vastu maad, käed kõrvale asetatud, tegevus jäädvustatakse foto või videona ja viimaseid jagatakse vaatamiseks veebis.

Keel

Keel on inimeste kasutatav märgisüsteem, kommunikatsiooni või arutluse vahend, mis kasutab sümboleid ja teisi märke ja nende kombineerimise reegleid. Keeled kasutavad sümboleid – žeste, häälitsusi, sõnu – mõtete ja tähenduste edasi andmiseks. Lis ...

Funktsionaalne keeleoskus

Funktsionaalseks keeleoskus on võime kasutada keelt kõnes ja kirjas, nii et inimene saaks edukalt toime tulla õppimisel, tööl ja suhtlemisel. Selleks on vaja juba funktsionaalse keeleoskuse arendamist alustada peres ning jätkata lasteaias ja kool ...

Keele teke

Keele teke oli kõneldava keele kasutamise algus inimese eellasel. Keele tekke kohta on palju hüpoteese, kuid ühelgi pole kindlat kinnitust. Sellest sündmusest ja keele varajasest arengust ei ole ajaloolisi jälgi ning ka tänapäeval ei leia aset an ...

Keeleoskustase

Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi kohaselt lähtutakse kolmest keeleoskustasemest: A – algeline keelekasutus, B – iseseisev keelekasutus ja C – vaba keelekasutus. Need kolm laia taset jagunevad igaüks kaheks kitsamaks: A1 ja A2, B1 ja B2 ...

Piiblikeel

Piiblikeel on kristlikus pühakirjas Piiblis kasutatav keel, mis kristliku kultuuriruumi keeltes moodustab tavaliselt omaette keelekihi ja traditsiooni, mis on oluline nii üld- ja kirjakeele kujunemise seisukohalt kui ka kultuurilooliselt. Kuna pi ...

Tõlkimine

Tõlkimine on teksti vahendamine ühest keelest teise. Eesmärk on teksti sisu, stiili ja emotsiooni sihtkeelde ületoomine. See, kas tuleks eelistada teksti sisu, vormi, stiili, mõju või funktsiooni täpset vahendamist, sõltub žanrist ja eesmärgist. ...

Kirjandus

Kirjandus ehk literatuur on kirjutatud tekstid, mis on üldreeglina mõeldud kellelegi lugemiseks, mõistmiseks, kasutamiseks. Kirjandus on üks kultuurinähtusi ja kommunikatsioonivahend. Kirjandus kui kommunikatsiooniprotsess eeldab autorit, lugejat ...

Adaptatsioon (kirjandus)

Adaptatsioon ehk kohandamine on kultuuriteaduste valdkonnas protsess, mille käigus muudetakse objekti nii, et ta vastaks uuele / alternatiivsele eesmärgile, keskkonnale või funktsioonile. Kirjanduses tähendab adapteerimine kirjandusteose ülekandm ...

Aretaloogia

Aretaloogia /aretoloogia, sõnasõnaliselt õpetus vooruslikkusest, on kirjandusvorm, mis tähistab ennekõike hümni või jutustust jumaluse või püha isiku elust ja imetegudest tema vooruste kiituseks.

Big Read

"Big Read" oli BBC saatesari, kus korraldati küsitlus eesmärgiga välja selgitada Suurbritannia elanike seas kõige armastatumad raamatud. Sari oli eetris BBC Twos 18. oktoobrist kuni 13. detsembrini 2003. Vaatajad said hääletada veebis ning SMS-i ...

Budistlik kirjandus

Budistlik kirjandus on budismile omistatud tekstid. Budistlikud teosed kirjutati rahvalikus paali keeles, aga ka sanskritis. Budistlik kanoonilise kirjavara kogu, mis on loodud umbes aastal 205 eKr, kannab pealkirja "Tipitaka" tõlkes "kolm korvi" ...

Dramaatika

Dramaatika ehk näitekirjandus ehk draamakirjandus on üks kolmest ilukirjanduse põhiliigist lüürika ja eepika kõrval. Dramaatika põhižanrid on tragöödia, komöödia ja draama. Näitekirjanduse teoses kujutatakse dialoogi vormis vastuoludest ja konfli ...

Eepika

Eepika on üks ilukirjanduse kolmest põhiliigist. Ainestiku ja selle ulatuse, kujutamislaadi järgi jaguneb eepika žanrideks: eepos, romaan ja jutustus, novell, lühijutt, valm, muinasjutt, anekdoot. Eepiline teos kujutab tavaliselt üksikasjalikult, ...

Emantsipatoorne meeskarakter

Emantsipatoorne ehk feminiinne meeskarakter on kirjanduslik tegelane, keda iseloomustavad peamiselt naiselikud jooned. Ta eelistab seltskonnale üksindust, kujutamisel on oluline tegelase psühholoogilise arengu ja mõtiskluste kirjeldamine. Läänema ...

Etnofuturism

Etnofuturism on soome-ugri kirjandus- ja kunstivool, mis sündis pärast NSV Liidu lagunemist ja Eesti taasiseseisvumist. Seda on määratletud mitmeti; Soome filosoofiaprofessori Kari Sallamaa järgi on etnofuturismi põhiidee "vana ja uue kultuuri üh ...

Hälbekirjandus

Hälbekirjandus ehk transgressiivne kirjandus on kirjandusžanr, mille fookuses on tegelased, kes tunnevad end ühiskonna ootustest ja normidest piiratuna ning kes murravad neist piirangutest vabaks ebatavalisel või vastuolulisel moel. Kuna hälbekir ...

Idoru

Idoru on nimetus virtuaalsele, näiteks arvutigraafika abil loodud popstaarile, kes on varustatud fiktiivse eluloo ja taustaga. Seni on huvi idorude vastu piirdunud põhiliselt Jaapaniga, mistõttu enamik idorusid seostub muusikaliselt j-popiga. Esi ...

Ilukirjandus

Ilukirjandus ehk belletristika on kirjandus kui kunst. Traditsiooniliselt peetakse ilukirjanduse põhiliikideks kirjanduse põhiliikideks eepikat, lüürikat ja dramaatikat ehk näitekirjandust, kuid on ka muid liigitusi ja täiendavaid kategooriaid. I ...

Jutlus

Jutlus on vaimuliku sisuga kõne, mida tavaliselt peab vaimulik, näiteks kristlik kirikuõpetaja või preester. Ülekantud tähenduses nimetatakse jutlusteks ka ilmalikke manitsus- ja õpetuskõnesid. Eesti keeles nimetatakse jutlusteks vaimulikke kõnes ...

Karuteene

Karuteene on teene, mis lõpptulemusena toob negatiivseid tagajärgi sellele, kellele püüti teha heategu. Eestikeelne sõna, nii nagu ka saksa Bärendienst ning norra ja taani bjornetjeneste, on tulnud 17. sajandi prantsuse kirjaniku Jean de La Fonta ...

Kirjanduslinn

Kirjanduslinnade programm on osa UNESCO loomelinnade võrgustikust, mis rajati 2004. aastal. Võrgustik sai alguse UNESCO ülemaailmse kultuurilise mitmekesisuse liidu algatusest, mis loodi 2002. aastal. Selle eesmärk on "edendada linnade sotsiaalse ...

Leetopiss

Leetopiss topis ; kirikuslaavi keeles ле́топись või летописание) on vanavene kroonika, mis sisaldab mingi ajaloolise sündmuse kirjeldust. Leetopissides on sündmused esitatud aastate kaupa ja need algavad sageli fraasiga "aastal.". Bütsantsis olid ...

Lüürika

Lüürika on poeedi elamuste subjektiivne, vahetu kujutus lüürilise eneseväljenduse, pöördumise või kirjelduse vormis, enamasti seotud kõnes. Lüürika kujutamisobjekt on luuletaja isiksus: tema sisemaailm, elamused, mõtted. Kausaalsust ja loogikat a ...

Maailmakirjandus

Maailmakirjandus hõlmab romantismiaegses mõistes teoseid, mis on ületanud rahvuslikud ja piirkondlikud piirid ja muutunud kogu maailma elanike jaoks oluliseks. Maailmakirjandusena võib käsitada ka kõikide maailma rahvaste kogu kirjandust. Maailma ...

Mythologia Fennica

"Mythologia Fennica" on Christfried Gananderi poolt koostatud rootsikeelne ülevaateteos soome rahvausundist, mis ilmus 1789. aastal. See oli üks esimesi käsitlusi läänemeresoome ja üldse soome-ugri rahvaste usundist. Osa Mythologia Fennica st tõl ...

Nangijaala

Nangijaala on väljamõeldud maailm, kuhu Astrid Lindgreni raamatus "Vennad Lõvisüdamed" satuvad pärast surma vennad Lõvisüdamed. Seal on Kirsiorg ja Kibuvitsaorg. Nangijaala asub kusagil tähtede taga. See on paik, kust tulevad kõik muinasjutud, se ...

Olla või mitte olla

Olla või mitte olla on kuulus väljend William Shakespearei teosest "Hamlet", mille lausub peategelane prints Hamlet. Olla või mitte olla?- See on küsimus! Mis oleks üllam: Vaimus taluda kõik nooled, mida vali saatus paiskab. või tõstes relvad häd ...

Pamflett

Pamflett on teravas toonis avalik kirjutis päevakajalisel teemal, tavaliselt ilukirjandus- või publitsistikateos. Kõige levinumad on poliitilised pamfletid, kuid pamflettideks on nimetatud tekste muilgi teemadel, nagu Eduard Vilde kirjanduslikku ...

Pastoraal

Pastoraal on maaelu maalilisust kujutav karjaselaul või kirjandusteos, lamburielu kajastav lühiooper, ballett või pantomiim. Kirjanduslikud pastoraalid pärinevad juba antiikajast, populaarsed olid need ka Euroopa klassitsismis. Sel ajal levisid p ...