ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 213

Definitsioon

Definitsioon on kas mõiste sisu avamine või sõna või sõnaühendi tähenduse täpne selgitamine. Definitsiooniks nimetatakse ka kummagi protsessi tulemusena moodustunud teksti. Definitsioon toob tavaliselt välja mõiste olemuslikud tunnused. Defineeri ...

Diskreetne sündmuspõhine simulatsioon

Diskreetne sündmuspõhine simulatsioon modelleerib süsteemi tööd kui lõplikku sündmuste jada ajas. Iga sündmus toimub kindlal ajahetkel ning tähistab süsteemi oleku muutust. Tavaliselt kasutatakse aja arvestamiseks sündmuspõhist ajakulgu, sest või ...

Doktorikraad

Doktorikraad on kõrgeim teaduskraad paljudes riikides, sealhulgas Eestis. Sellele võivad eelneda litsentsiaat näiteks Rootsis, magister, bakalaureus. Sõltumatult teadusharust on tihti kasutusel doktorikraadi nimetusena filosoofiadoktor, lühendina ...

Dünaamikamudel

Dünaamikamudel on matemaatiline mudel süsteemide ja protsesside käitumise uurimiseks. Dünaamikamudelid võivad olla formaliseeritud matemaatilised kirjeldused või numbrilised andmemassiivid. Dünaamikamudelite numbriliseks analüüsimiseks arvutitel ...

Eeldus

Eeldus on propositsioon, mille tõesus võetakse arutlemisel aluseks, olgugi et selle tõesus pole kindel. Propositsiooni tõesuse sellist aluseks võtmist nimetatakse propositsiooni eeldamiseks. Eeldamine võib olla teadlik või ebateadlik. Eeldus, mis ...

Eesti Longituuduuring

Eesti Longituuduuring on 1966. aastal Mikk Titma eestvedamisel teostatud eestikeelse keskkooli lõpetanute hariduskohordi eluteeuuring. Eesti Longituuduuringu eeskujuks oli Morris Rosenbergi uurimus keskkoolilõpetajatest. Enamik uuritutest olid 19 ...

Eksperiment

Eksperiment ehk katse on uurimismeetod, mille käigus kontrollitakse püstitatud hüpoteesi, seejuures tingimusi kontrolli all hoides. Eksperimendi käigus kontrollitakse, kuidas sõltuv muutuja muutub vastavalt sellele, kuidas manipuleeritakse sõltum ...

Eksperimentaalarendus

Eksperimentaalarendus on süstemaatiline töö, mis põhineb uurimistegevuse tulemusena saadud teadmistel ja praktilistel kogemustel ning loob uut teadmist eesmärgiga valmistada uusi tooteid, võtta kasutusele uusi protsesse või täiustada olemasolevai ...

Falsifitseeritavus

Falsifitseeritavus ehk kummutatavus on teoreetilise väite põhimõtteline ümberlükatavus vaatluste või katsete põhjal. Karl Popperi teadusfilosoofia järgi on empiiriliste teaduste sealhulgas loodusteaduse uurimisainet puudutav teoreetiline väide võ ...

Google Scholar

Google Scholar on Googlei hallatav tasuta interneti otsingumootor teadustekstide otsimiseks. Google Scholar indekseerib teaduskirjanduse täistekste ja metaandmeid. Google Scholari indekseeritavate teadustekstide hulka kuuluvad eelretsenseeritavat ...

Grant

Grant ehk uurimistoetus on teadlasele, uurimisrühmale või teadus- ja arendusasutusele tavaliselt konkursi korras antav rahaline toetus uurimisprojekti elluviimiseks. Eesti teadus- ja arendustegevuse rahastamise süsteemis on perioodil 2012–2020 ka ...

H-indeks

H-indeks on bibliomeetriline indeks, mis näitab teadlase produktiivsust akadeemiliste publikatsioonide kirjutamisel ja tema artiklite tsiteeritavust. Teadlase h-indeksi väärtuseks on suurim arv h, mille korral autori h publikatsioonil on vähemalt ...

Hüpotees

Matemaatikas kujutab hüpotees endast tavaliselt matemaatilist propositsiooni, mis ei ole tõestatud. Kui see propositsioon tõestatakse, siis selgub, et tegemist on teoreemiga. Ühtlasi lakkab ta olemast hüpotees.

Järeldoktor

Järeldoktor on pärast doktorikraadi kaitsmist iseseisvat teadlaskarjääri alustav teadlane, kelle uurimistööd rahastatakse enamasti spetsiaalse järeldoktoritoetuse abil. Üldiselt eeldatakse järeldoktoritelt rahvusvahelist mobiilsust, st et ühes ri ...

Katse-eksituse meetod

Katse-eksituse meetod on statistiline meetod, mida kasutatakse peamiselt loodusseaduste uurimisel. Katse-eksituse meetod eeldab, et on olemas hüpotees, mille kontrollimiseks või tõestamiseks tehakse katseseeria. Selline katseseeria koosneb reast ...

Kvalitatiivsed uurimismeetodid

Kvalitatiivuuring on teadusliku uurimise meetod, millega otsitakse esmajoones vastust küsimusele, kas mingi tunnus või omadus uuritaval esineb või mitte. Sellega üritatakse anda uuritava ammendav kirjeldus lähtuvalt uurimisprobleemist. Metodoloog ...

Kvantitatiivsed uurimismeetodid

Kvantitatiivsed uurimismeetodid on teadusliku uurimise meetodid, mis keskenduvad uuritava tunnuste kirjeldamisele läbi mõõtmise, vastates esmajoones küsimusele kui palju mingit nähtust, omadust või tunnust esineb. Kvantitatiivuuringu põhieesmärgi ...

Küsitlus

Küsitlus on andmekogumise meetod, mille puhul vajaliku info saamiseks pöördutakse mingist valikupõhimõttest lähtuvalt teatava hulga inimeste ehk vastajate poole, kes kuuluvad valimisse, ning fikseeritakse nende vastused uurijate poolt eelnevalt v ...

Leideni manifest teaduse paremaks hindamiseks

Leideni manifest teaduse paremaks hindamiseks rõhutab teaduse õiglasema hindamise vajalikkust. Manifesti autorid juhivad tähelepanu sellele, et kvantitatiivseid teaduse hindamise meetodeid, näiteks bibliomeetriat, kasutatakse sageli ilma piisava ...

Longituuduuring

Longituuduuring ehk pikilõikeuuring on uuringutüüp, mille puhul tehakse kordusmõõtmisi kindlate ajavahemike tagant ühtede ja samade indiviidide hulgas. Esimeseks longituuduuringuks võib pidada aastatel 1918–1920 Thomase ja Znaniecki tehtud klassi ...

Loodusseadus

Loodusseadus on looduse nähtuste juures esinev seaduspärasus, mida kinnitavad korduvad vaatlused või katsed ja selgitab teooria. Selles mõttes tunnetatakse teda empiirilise üldistusena. Loodusseadusest räägitakse aga eelkõige siis, kui paistab ke ...

Loomkatse

Loomkatse on inimeste asemel loomade peal tehtav uuring. Loomkatseid hõlmavaid uurimusi viiakse läbi ülikoolide teadusasutustes, meditsiinikoolides, farmaatsiafirmades, kaitseasutustes ja ka kommertsettevõtetes, mis pakuvad loomkatsete võimalust. ...

Matemaatiline modelleerimine

Matemaatiline modelleerimine ehk matemaatiline mudeldamine on modelleerimine, mille puhul luuakse ja uuritakse matemaatilisi mudeleid. Matemaatiline modelleerimine seisneb uuritava nähtuse formaliseerimises, tema kohta matemaatilise mudeli koosta ...

Matemaatiline mudel

Matemaatiline mudel on mudel, mille kirjeldamisel kasutatakse matemaatilist keelt. Matemaatilised mudelid jaotuvad empiirilisteks ja teoreetilisteks. Empiirilised mudelid kirjeldavad mõõdetud seoseid mitmesuguste lähendusfunktsioonide abil, nad o ...

Meetod

Meetod on lahendusviis ülesande täitmiseks. Meetod on tehniline isegi algoritmiline uurimisviis. Meetodid on universaalsed. Meetodi või meetodite valik sõltub uurimisprobleemist ja ainevaldkonnast. Üks meetod võib olla kasutatav mitmes eri kohas. ...

Metodoloogia

Metodoloogia on õpetus metoodikatest. Metodoloogia vaatleb, kuidas metoodikat luua, mis on metoodikate eesmärgid jms. Metodoloogia võrdleb metoodikaid. Ingliskeelse sõna methodology tähendus ei lange kokku eesti sõna "metodoloogia" tähendusega. M ...

Metoodika

Metoodika on korrastatud lähenemine suuremale tegevusele. On olemas üldised metoodikad tegevuste läbiviimiseks, näiteks õpetamise metoodika, tarkvaraarenduse metoodika, läbirääkimiste metoodika, turu-uuringute metoodika. Metoodika jaotab protsess ...

Modelleerimine

Modelleerimine on olemasolevate või kujutletavate objektide tunnetamise, fikseerimise, talletamise ja vahendamise meetod. Modelleerimiseks ehk mudeldamiseks nimetatakse ka mudeli loomist. Mudeli järgi saab hinnata mingi objekti tegelikku olekut n ...

Monograafia

Monograafia on mingit probleemi või selle probleemi üht aspekti või mõnda isikut, nähtust vm igakülgselt ja terviklikult käsitlev, harilikult iseseisva väljaandena avaldatud teaduslik uurimus. Sõna "monograafia" on tuletatud kreekakeelsetest sõna ...

Mudel

Mudel on objekti struktuurselt sarnane esitus, analoog, mis asendab tunnetusprotsessis tavaliselt keerukamat objekti. Mudel võib olla abstraktne näiteks matemaatiline mudel, joonis või sõnaline kirjeldus või konkreetne ese. Mudel võib olla hüpote ...

Nagoya protokoll

Nagoya protokoll on bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise rahvusvaheline leping. Nagoya protokoll võeti konventsiooniosaliste poolt vas ...

Näivvaliidsus

Näivvaliidsus on testi omadus, mille olemasolu korral paistab test mõõtvat seda, mida ta peaks mõõtma. Näiteks kui test, mis mõõdab, kas õpilased oskavad korrutada, tundub teistelegi korrutusoskuse hea testina, siis on see test näivvaliidne. Mõne ...

Objektiivsus

Objektiivsus on erapooletu suhtumine, mis vastandub subjektiivsusele ehk erapoolikusele. Selle saavutamiseks peetakse vajalikuks distantseerumist käsitletava teema või probleemi suhtes erapoolikutest vaatepunktidest. Subjektiivsus kui objektiivsu ...

Parameeter

Parameeter on ühelaadseid objekte, nähtusi, seisundeid või protsesse iseloomustav suurus, mille iga väärtus määrab kindla objekti, nähtuse, seisundi või protsessi või nende klassi. Parameetriks nimetatakse ka ülesannete sõnastamisel või lahendami ...

Postnormaalteadus

Postnormaalteadus on kontseptsioon, mille töötasid välja Silvio Funtowicz ja Jerome Ravetz ja mis iseloomustab tänapäevastele oludele sobivaid teadusmeetodeid. Olukorras, kus "faktid on ebamäärased, väärtused vaieldavad, panused kõrged ja otsused ...

Põhjuslik uurimus

Põhjuslik uurimus on põhjuse ja tagajärje suhte uurimine. Põhjuslikkuse tuvastamiseks on oluline jälgida selle muutuja varieerumist, mida arvatakse põhjustavat muutusi teistes muutujates, ning seejärel mõõta teistes muutujates toimuvat. Teised mõ ...

Põlvkonna Eluteed

Põlvkonna Eluteed on 1983 aastal Mikk Titma eestvedamisel teostatud keskhariduse omandanute hariduskohordi eluteeuuring. Uuringu läbiviimises on eri aegadel osalenud veel Paul Kenkmann, Ellu Saar, Rein Vöörmann, Jelena Helemäe, Jüri Saarniit, Han ...

Rakendusteadused

Rakendusteadused on teadusliku uurimistöö suunad, mille peamiseks eesmärgiks on leida alusuuringute leidudele võimalikke kasutusalasid või teha kindlaks uusi meetodeid või võimalusi teatud kindlate ja eelnevalt määratletud eesmärkide saavutamisek ...

Rakendusuuringud

Rakendusuuringud on algupärased uuringud uute teadmiste saamiseks, kuid need on suunatud eeskätt kindlale praktilisele eesmärgile. Rakendusuuringute eesmärk on leida alusuuringute leidudele võimalikke kasutusalasid või teha kindlaks uusi meetodei ...

Resümee

Resümee ehk kokkuvõte on artikli kokkuvõtlik, oluliste seisukohtade ja väidete ülevaatlik esitus, mis sageli on põhitekstist erinevas keeles s.o – uurimistöö võõrkeelne lühikokkuvõte. Resümee ülesandeks on anda ülevaade töö eesmärgist, käsitletav ...

San Francisco teaduse hindamise deklaratsioon

San Francisco teaduse hindamise deklaratsiooni ehk DORA deklaratsiooni eesmärk on peatada selle arusaama levik, mille kohaselt on teadusajakirja mõjuteguri ja teadlase tehtud töö vahel otsene seos. Väidetavalt põhjustab selline arusaam teadusliku ...

Simulatsioon

Simulatsioon on reaalmaailma protsessi või süsteemi jäljendamine ajas. Millegi simuleerimine eeldab esmalt mudeli loomist, mis kujutab valitud füüsilise või abstraktse süsteemi või protsessi põhinäitajaid või käitumisi/funktsioone. Mudel esindab ...

Sotsiaalne diferentseerumine

Sotsiaalne diferentseerumine on inimeste sotsiaalne eristumine erinevate tunnuste alusel. Eristumine toimub peamiselt kahel alusel: bioloogilised ehk omistatud tunnused ning sotsiaalsed ehk omandatud tunnused. Diferentseerumine on üldine inimeste ...

Struktuurimudel

Struktuurimudel on objekti struktuuri esitav kanooniline moodustis. Teostatud on peamiselt konkreetsete objektiliikide struktuuri esitavaid mudeleid. Struktuurimudeliks on nimetatud ka objekti osiste-vaheliste suhete tavapärast kirjeldust. Süstee ...

Stsientomeetria

Stsientomeetria on infoteaduse haru, mis tegeleb teaduse mõõtmise ja analüüsimisega. Sageli rakendatakse selleks bibliomeetriat, mis mõõdab teaduslike publikatsioonide mõju. Tänapäeva stsientomeetria tugineb põhiliselt Derek J. de Solla Pricei ja ...

Subjektiivsus

Subjektiivsus on mõiste, mida negatiivse hinnanguna kasutatakse avalduste või tegevuste kohta, mis teostatakse juhusliku isiku poolt, kes ei hooli üldisest arvamusest ja tegutsemise aktsepteeritud kriteeriumitest. Positiivse hinnanguna tähistab s ...

Süsteem

Süsteem on osadest ja osade seostest koosnev korrastatud ja reeglipärane tervik. Süsteemi mõiste on kasutusel praktiliselt kõigis valdkondades. Iga süsteemi iseloomustab selle osade ja seoste kogemuslikud või tähenduslikud omadused, funktsioon, s ...

Süsteemiteooria

Süsteemiteooria on süsteeme modelleeriv teadusharu. Süsteemi mõiste oli määratletud juba antiikajal nii: süsteem – see on objektide hulk koos suhetega objektide ja nende omaduste vahel. 20. sajandi keskel n-ö taasavastati süsteemi mõiste ja hakat ...

Teadlaskarjäär

Teadlaskarjäär tähistab üksiku teadlase liikumist ajas ning eri ametikohtade, asutuste ja ka sektorite vahel. Euroopa teadusruumis kasutatakse üldiselt Euroopa Komisjoni määratletud teadlaskarjääri jaotust neljaks astmeks: R1 First Stage Research ...

Teadusajakiri

Teadusajakiri on ajakiri, milles avaldatakse teaduslikke artikleid mingis teadusvaldkonnas või mingil erialal. Teadusajakirjade oluliseks eripäraks on neis avaldatavate artiklite retsenseerimine enne avaldamist ehk eelretsenseerimine. Teadusajaki ...