ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 222

Teadusandmed

Teadusandmete all mõistetakse talletatud teavet, mis on vajalik uurimisprojekti jooksul tehtud tähelepanekute ja saadud tulemuste või väljundite kinnitamiseks või tõendamiseks. Samuti võib olla teadusandmeid vaja kasutada selleks, et tagada vasta ...

Teaduseetika

Teaduseetika on kõigi teadustööd tegevate ja rahastavate osapoolte kohustumus lähtuda vastutustundliku teadustöö tegemiseks vältimatult vajalikest eetilistest põhimõtetest ja kõrgetest professionaalsetest standarditest. Hea teadustava) on kõigi t ...

Teadusfotograafia

Teadusfotograafia on fotograafia alaliik, millel on kaks suundumust: teadusuuringute teostamisel vajalik pildistamine ning teaduse tegemise populariseerimisele ja jäädvustamisele pühendunud pildistamine. Seda ala viljelevaid fotograafe kutsutakse ...

Teaduskollektsioon

Teaduskollektsioon on püsivat teaduslikku väärtust omav ja peamiselt teadustegevuse eesmärgil kasutatav süstematiseeritud, säiliku tasandil kataloogitud või säilikuna dokumenteeritud artefaktide või looduslike objektide ning infokandjate kogu. Te ...

Teaduslik publikatsioon

Teaduslik publikatsioon ehk teaduspublikatsioon on elektrooniliselt või trükis avaldatud teadustekst. Eelkõige kuuluvad nende hulka teadusartiklid ja monograafiad. Teadusteksti iseärasuseks on peale autori või autorite äramärkimise ka kõigi selle ...

Teaduslik skeptitsism

Teaduslik skeptitsism on mõttesuund, mis seab kahtluse alla väited, millel puudub empiiriline tõendusmaterjal ja mida ei saa või ei osata kontrollimiseks korrata. Teadusliku skeptitsismi meetod on nagu teaduselgi teaduslik meetod. Mitmed teadlase ...

Teaduslik uurimistöö

Teaduslik uurimistöö on metoodiline, süstemaatiline ja loominguline tegevus uute teadmiste saamiseks ning nendele teadmistele uute rakendusalade leidmiseks. Teaduslikule uurimistööle kehtivad kindlad standardid. Erinevates teadusharudes võivad ne ...

Teadustaristu

Teadustaristud ehk teaduse infrastruktuurid on vahendid ning nende vahenditega seotud tingimused, oskusteave, meetodid, materjalid, tegevused ja teenused, mida kasutatakse teadus- ja arendustegevuses uute teadmiste loomisel, teadmiste ülekandmise ...

Teaduste kandidaat

Teaduste kandidaat on 1. järgu teaduslik kraad Venemaal ja mõnes SRÜ riigis. See vastab ligikaudu filosoofiadoktori kraadile lääneriikides, sellest kõrgem teaduskraad on teaduste doktor. Teaduste kandidaadi kraad kinnitati NSV Liidus Rahvakomissa ...

Teaduste klassifikatsioon

Teaduste klassifikatsioon on teaduste liigitamine ehk klassifitseerimine erinevate kriteeriumide alusel. Teadusliku uurimistöö valdkonna järgi jagunevad teadused teadusvaldkondadeks ehk teadusharudeks. Valdkondi liigitatakse erinevalt. Kõige üldi ...

Tehnosiire

Tehnoloogiasiire on teadus- ja arendustegevuse tulemuste ülekandmine ehk siire ühest organisatsioonist teise eesmärgiga teadustulemuste edasiseks arendamiseks ja kommertsialiseerimiseks. Tehnoloogiasiirdeks võib laiemas tähenduses nimetada ka iga ...

Teooria

Teooriaks ehk teaduslikuks teooriaks nimetatakse empiirilistes teadustes seletus- ja ennustusjõuga väidete ja argumentide üldistatud süsteemi, mis hõlmab väiteid vaadeldavate objektide kohta ja mida saab katsega kinnitada või ümber lükata. Kehtiv ...

Teoreem

Teoreem on propositsioon, mille tõesus tõestatakse tuginedes aksioomidele ja teistele tõestatud teoreemidele. Teoreem on loogiline järeldus aksioomidest. Matemaatilise teoreemi tõestus on loogiline põhjendus teoreemi väitele, mis on antud kooskõl ...

Tsitaat

Tsitaat on teksti paigutatud lõik, mis pärineb algselt teisest kirjalikust või suulisest tekstist või sama teksti teisest osast. Tavaliselt tõstetakse selline lõik esile, paigutades selle jutumärkidesse või kursiivi, kasutades taanet põhiteksti s ...

Tõlkeuniversaalid

Tõlkeuniversaalid on keelelised tunnusjooned, mis on iseloomulikud just tõlketekstidele. Nende võtete eesmärk on muuta tõlgitud tekst sidusamaks, lugejale tuttavamaks, loetavamaks, ja need ei sõltu enamasti keele- ja tekstisüsteemide erinevast ül ...

Vaatlus

Vaatlus on tähelepanekute tegemine füüsilisest maailmast meeltetaju abil. Vaatlus on üks tähtsamaid uurimismeetodeid empiirilistes teadustes – loodusteaduses ja teistes reaalteadustes. Kitsamas mõttes mõeldakse teadusfilosoofias vaatluste all pro ...

Teater

Teater on mitmetähenduslik sõna. Teater on kunstiliik lavakunst, teatrikunst. Teater kreeka keelest theatron vaatemängupaik on sõna-, muusika-, tantsulavastusi esitav kunstiasutus, kus etendatakse näidendeid, oopereid, operette ja ballette. Teate ...

Antiteatraalsus

Antiteatraalsus on institutsionaalselt või sisuliselt klassikalise teatri omadusele vastanduslik lähenemine. Termin" antiteatraalsus” sündis 20. sajandi lõpus koos modernismiga. Kontseptsioon ja selle kasutamine on laienenud etenduskunstide alale ...

Auto (žanr)

Auto oli ühevaatuseline armulaua sakramenti lahtimõtestav näidend 16.–18. sajandi Hispaanias ja Portugalis. Selle tegelasteks olid näiteks Usk, Lootus, Õhk, Patt, Surm ning muud voorused, pahed ja elemendid; muid tegelasi mõnikord ei olnudki. Aut ...

Butafoor

Butafoor on inimene, kes valmistab ehtsaid objekte matkivaid esemeid peamiselt teatrietendustel, aga ka mujal ehtsate asemel kasutamiseks. Butafoorid töötavad peamiselt teatrites. Butafoori ülesandeid võivad seal täita ka teatrikunstnik, dekoraat ...

Butafooria

Butafooria ehk matkised on ehtsaid esemeid matkivad, enamasti odavast materjalist ebaehtsad esemed, mida kasutatakse näiteks teatrilaval, filminduses, reklaami tegemiseks või muul otstarbel. Butafooria termin tuleneb itaalia keele sõnast buttafuo ...

Corral de comedias

Corral de comedias on 16. ja 17. sajandi Hispaania teatrile iseloomulik vabaõhuteatri tüüp. Tüübilt on tegemist ristkülikukujulise hoonetest ümbritsetud siseõuega, mille ühes kitsamas küljes asub lava, kolmes küljes galeriid kõrgemast soost vaata ...

Dokumentaalteater

Dokumentaalteater on teater, mille lavastustes kasutatakse alusmaterjalina olemasolevaid dokumente: ajakirjanduslikud tekstid, arhiividokumendid, protokollid, aruanded, intervjuud, kirjad, statistika, kõned, fotod, raadiolindistused jne. Neid dok ...

Dramaturg

Dramaturg on teatri juures tegutsev kirjandusnõunik, kes soovitab lavastamiseks näidendeid ja mõnikord kohandab proosateoseid näidenditeks, kirjutab ise näidendeid või tõlgib neid. Lavastusdramaturgide ülesandeks on ühises protsessis näitlejate j ...

Dramaturgia (sotsioloogia)

Dramaturgia on sotsiaalne käitumine, mis on valitud vastavalt näitleja kujutlusele sellest, millisena võib publik teda antud olukorras näha. Lisaks Erving Goffmanile on seda mõistet kasutatud teiste hulgas ka Jürgen Habermas ja Harold Garfinkel. ...

Eepiline teater

Eepiline teater on Erwin Piscatori rajatud ja Bertolt Brechti arendatud teoorias teatri etendusstiil, mida vastandatakse dramaatilisele teatrile. Kui dramaatilises teatris kehastatakse laval sündmusi, vaataja asetatakse sündmuste keskele ja sündm ...

Etendusasutus

Etendusasutus etendusasutuse seaduse tähenduses on asutus: kes regulaarselt korraldab autorite ning esitajate loomingu avalikke esitusi etenduste ja kontsertide näol; kes on töösuhtes loominguliste töötajatega; kes teavitab avalikkust etenduse võ ...

Etenduse juht

Etenduse juht ehk inspitsient on etenduse tehniline juht. Ta vastutab teatris etenduse õigeaegse toimumise ja läbiviimise ning proovide käigus omandatud tehnilise ja kunstilise taseme eest. Etenduse juht on tihedas koostöös nii kunstilise kui teh ...

Etenduskunstid

Etenduskunstid ehk esituskunstid on kaunite kunstide valdkond, mis hõlmab näitekunsti, tantsu, muusikat ja neist tekkivaid kombineeritud žanreid. Etenduskunstid avalduvad etenduse või esituse vormis teosena. Etenduskunstide oluliseks tunnuseks on ...

Hiina varjuteater

Hiina varjuteater: 皮影戏 nahkvarjuteater, praegune vorm või 纸影戏 zhǐyǐngxì pabervarjuteater, varasem vorm) on varjuteatri traditsioon, mis on Hiina nukuteatri vormina Hiina rahvakunsti oluline osa. Kasutatakse läbipaistvaid kahemõõtmelisi figu ...

Improteater

Improteater ehk improvisatsiooniline teater on üks teatri liikidest, kus lugu, karakterid, dialoogid ja stseenid mõeldakse kohapeal välja. Improteatrit etendavad improviseerijad. Sageli võtavad improviseerijad alustuseks inspiratsiooni publikult. ...

Julmuse teater

Julmuse teater on Antonin Artaud’ loodud teatriidee. Viiskümmend aastat varem sõnastas ka seda draamakirjanik Henry Becque. Artaud uskus, et vajame teatrit, mis meid üles ärataks, südant ja närve virgutaks. Julmuse teatri eesmärk oli šokeerida pu ...

Klaköör

Klaköör on palgatud plaksutaja, kes vastavalt palkaja tellimusele avaldab kas "vaimustunult" kiitust, provotseerides publikut plaksutama, või segab esitust käratsemisega. Klaköörlus sai alguse 1820. aastate Pariisis, kui monsieur Sauton tellis ra ...

Klassikalise sõnalavastuse valguskujundus

Teater kunstivormina on pea 3000 aastat vana. Teatri valguskujundus, sellises mõistes nagu meie seda tänapäeval Põhja-Ameerikas ja Euroopas praktiseerime on vaevu sajandivanune. Renessanssi ajastu oli suuresti murdepunkt Euroopa valguskujunduse s ...

Kohaspetsiifiline teater

Kohaspetsiifiline teater on teatrivorm, mis kõige laiemas tähenduses hõlmab neid lavastusi, mida etendatakse väljaspool selleks otstarbeks ehitatud või kohandatud hooneid. Kohaspetsiifilise lavastuse ruumiks võib olla näiteks vana tehas, linnaruu ...

Lavakujundus

Lavakujundus on kunstivorm, kus stsenograafi poolt on kokku pandud visuaalsed elemendid lavastuse ruumis. See moodustab terviku, hõlmates rekvisiite, dekoratsioone, kostüüme, valgust, heli ja multimeediaefekte. Need elemendid loovad keskkonna, mi ...

Leitud ruum

Leitud ruum on lavastuse teatrihooneväline ruum, mis on juba iseenesest valmis, toimiv keskkond. Sisuliselt kitsendades on" leitud ruum” teatrivorm, kus lavastuse leitud ruum oma füüsiliste, sotsioloogiliste või kultuuriliste tähendustega mängib ...

Mehaaniline teater

Mehaaniline teater on visuaalteatri liik, kuhu võib paigutada ka nukuteatri, objektiteatri, füüsilise teatri jne. Mehaanilise teatri mõiste on muutunud ajas nii vormilt kui ka sisult ning kunstnikud kasutavad seda erinevatel eesmärkidel. Mehaanil ...

Must kast (teater)

Musta-kasti-teater ehk eksperimentaalteater on iluelementideta esinemispaik, milleks on tavaliselt suur nelinurkne ruum musta värvi seinte ja tasapinnalise põrandaga. Must kast ilmus teatrikunsti alles hiljuti. Seda ei tohi segamini ajada mustal ...

Pierrot

Pierrot oli üks commedia dellarte i tüüptegelasi. Pierrot oli äratuntav üleni valge ja oma kehale liigsuure riietuse järgi. Itaalia teatritrupid Comédie italienne tegutsesid Pariisis alates 1570. aastatest ning olid sajandiga mugandanud itaaliake ...

Pürodraama

Pürodraama oli 19. sajandil levinud vaatemängu- või etendusetüüp, mis sisaldas teatrilavastuse, muusika ja tantsu kõrval ka tulevärki. Pürodraamade tüüpilised süžeed hõlmasid vulkaanipurskeid ja muid tulerohkeid looduskatastroofe. Briti tulevärgi ...

Rekvisiit

Rekvisiit on ese, mida kasutab lavastuses näitleja mingi tegevuse matkimiseks ja/või mis on olustikku kirjeldava lavakujunduse osa. Lavaesemeid ehk rekvisiite valmistab butafoor. Rekvisiite soetab ja nende korrasoleku eest vastutab rekvisiitor. R ...

Stsenaarium

Stsenaarium on filmi, balleti, pantomiimi, tseremoonia, massiürituse, kombetalituse sündmustiku ja vajadusel ka selles kasutatavate kunstiliste ja tehniliste võtete üksikasjaline kirjeldus, kavand. Stsenaariumi mõistet kasutatakse ka futuroloogia ...

Sünteetiline teater

Sünteetiline teater ehk kammerteatri prototüüp on 20. sajandil tekkinud teatriliik, mis ühendab orgaaniliselt erinevad vaatepildilised kunstid üheks etteasteks, mis tavaliselt on üksteisest eraldatud – dialoog, tantsimine, pantomiim, ballett, lau ...

Teatrikool

Teatrikool on õppeasutus, kus antakse teatrialast haridust. Teatrikoolis võib õpe olla formaalne või mitteformaalne.

Teatrikriitika

Teatrikriitika on lavastust tutvustav, seda kui tervikut analüüsiv, selle erinevaid komponente ja kokkukõla hindav, sotsiaal-pedagoogiline ja sotsialiseeruvat funktsiooni omav, etenduse häid ning halbu külgi esile toov kriitika. Teatrikriitikal o ...

Teatrikunst

Teatrikunst on kollektiivsel loomingul põhinev kunst, milles on tihedalt läbi põimunud sõnakunst, kirjandus, muusika, laul ja tants. Teatri alusepanijaks peetakse diturambilise koori juhti Thespist, kelle nimi sai näitlemise sünonüümiks – Thespis ...

Teatrisündmus

Teatrisündmuseks saab nimetada igat etendust, millel on vaataja/publik, olenemata, kas etendus toimub laval, tänaval või muus paigas, on sisult ajalooline või kaasaegne. Teatrisündmuse puhul peetakse silmas seda, et keegi teeb midagi sedavõrd väl ...

Tragöödia

Tragöödia ehk kurbmäng on traagilise lõpplahendusega, traagilisel konfliktil põhinev näidend, üks dramaatika žanre. Tragöödia mõiste võeti esimesena kasutusele Vana-Kreekas, sõna ise tähendab kreeka keeles "sokulaulu" tragos – sokk ja ode – laul ...

Vabaõhuteater

Vabaõhuteater on teatrivorm, mis hõlmab lavastusi, mida etendatakse vabaõhulavadel. 21. sajandi vabaõhuteatri eelkäijaks võib pidada Vana-Kreekat, kus hakati ehitama suuri teatreid. Ehitised olid asetatud poolringina akropolise kallakule ning poo ...