ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 226

Miljööteraapia

Miljööteraapia ehk keskkonnateraapia on psühhoteraapia vorm, mida viiakse läbi terapeutilises keskkonnas. Tegemist on ööpäevaringse asutusepõhise miljööterapeutide läbiviidava rehabilitatsiooniteenusega.

Psühhodraama

Psühhodraama on isiksuse ja grupi arendamise ning grupiteraapia meetod, mille abil osalejad uurivad draamas kasutatavate võtete abil üksikisikute, gruppide, süsteemide ja organisatsioonide probleeme, unistusi, püüdlusi ja suhteid. Osalejad saavad ...

Psühhodünaamiline psühhoteraapia

Psühhodünaamiline psühhoteraapia on kliinilise psühholoogia haru, mille eesmärgiks on jõuda inimese psüühika alateadliku osa mõistmiseni, seega sarnaneb see psühhoanalüütilise lähenemisega. Rohkem kui teised süvapsühholoogia meetodid rõhutab psüh ...

Ratsionaal-emotiivne käitumisteraapia

Ratsionaal-emotsionaalse käitumisteraapia on kõikehõlmav, aktiivne, direktiivne, filosoofiat ja reaalset elu arvesse võttev psühhoteraapia, mille looja on Albert Ellis. REKT keskendub emotsionaalsete kannatuste ja käitumisprobleemide lahendamisel ...

Süsteemne teraapia

Süsteemiteraapia on psühhoteraapia vorm, mille sihtrühmaks ei ole inimene individuaalsel tasandil, vaid inimestevaheliste suhetega tegelemine. Süsteemiteraapia uurib grupi interaktsioone, mustreid ja dünaamikat.

Teraapiline aed

Teraapiline aed on piiritletud maastikuruum, mis on rajatud ja kujundatud spetsiaalselt selleks, et kasutaja või vaatleja saaks aiast füüsilist, psühholoogilist või sotsiaalset kasu. Teraapiline aed võib olla eraldi aed või osa suuremast tervenda ...

Nõustamispsühholoogia

Nõustamispsühholoogia on psühholoogia valdkond, mis tegeleb nõustamisprotsessi ja selle tulemuste, nõustajate supervisiooni ja väljaõppe, karjäärinõustamise ning ennetuse ja tervisega. Nõustamise peamine eesmärk on aidata klientidel leida võimalu ...

Tervisepsühholoogia

Tervisepsühholoogia uurib psühholoogilisi ja käitumuslikke protsesse, tervise, haiguste ja tervishoiu kontekstis. Tervisepsühholoogia üritab mõista, kuidas mõjutavad psühholoogilised, käitumuslikud ja kultuurilised tegurid füüsilist tervist ja ha ...

Allporti skaala

Allporti skaala on ameerika psühholoogi Gordon Allporti poolt 1954. aastal välja töötatud ja raamatus "The Nature of Prejudice" avaldatud skaala, millega kirjeldatakse eelarvamuse ja diskrimineerimise protsessi astmeid. Esimene aste on halvustava ...

Dunningi-Krugeri efekt

Dunningi-Krugeri efekt on kognitiivne moonutus ehk kognitiivne nihe, kus "inimesed jõuavad ekslikele järeldustele ja teevad sobimatuid valikuid, kuid nende ebakompetentsus jätab nad ilma metakognitiivsest võimest seda mõista". Seetõttu kogevad os ...

Käitumisökonoomika

Käitumisökonoomika ehk otsustamisteadus ühendab majandusteadust ja psühholoogiat. Lisaks on see seotud sotsioloogia, neuroloogia, filosoofia ja mõne muu teadusharuga. Käitumisökonoomika uurib ka näiteks seda, kuidas turustamisotsuseid tehakse nin ...

Pealtvaataja efekt

Pealtvaataja efekt ehk kõrvaltvaataja efekt on sotsiaalpsühholoogiline nähtus, kus inimese valmidus kriitilises olukorras kannatajale abi pakkuda on väiksem juhul, kui leidub teisi passiivseid pealtvaatajaid. Abi pakkumise tõenäosus on pöördvõrde ...

Sooroll

Sooroll on teatud normide kogum, mida sõltuvalt kultuurilistest traditsioonidest omistatakse üksikisikule või inimeste grupile vastavalt sellele, kas nad on meessoost või naissoost. Enamik ühiskondi klassifitseerib sugupooli vastavalt prestiižile ...

Sotsiaalne dilemma

Sotsiaalne dilemma on olukord, kus: kollektiivse pingutusega saavutatakse või säilitatakse mõnd avalikku hüvist; üksiku indiviidi käitumine ei ole piisav avaliku hüve saavutamiseks või säilitamiseks ega selle nurjamiseks. avaliku hüve saavutamise ...

Sotsiaalne isolatsioon

Sotsiaalne isolatsioon on üksikisiku ja ühiskonna vahelise kontakti täieliku või peaaegu täieliku puudumise seisund. Isolatsioon erineb üksindusest, mis on ajutine ja soovimatu kontakti puudumine inimeste vahel. Sotsiaalne isolatsioon kui ühiskon ...

Sotsiaalne looderdamine

Sotsiaalne looderdamine on psühholoogias kasutatav mõiste, mis kirjeldab indiviidide produktiivsuse langust rühmas töötades. Seda peetakse rühmatöö puhul üheks enim takistavaks teguriks. Eri uurimuste tulemusel on leitud, et sotsiaalse looderdami ...

Sotsiaalne mõju

Sotsiaalse mõju all mõistetakse otsest vastust teise isiku või grupi poolt välja kutsutud välistele mõjutustele, mis avaldub hoiakute ja käitumise muutustes. Selle nähtuse ilmekamad näited on Stanley Milgrami 1974. aastal läbi viidud võimule allu ...

Sotsiaalne vahetus

Sotsiaalne vahetus on kompromiss probleemi lahendusest saadavate hüvede ja ilmnevate kaotuste vahel. Juhul kui tuleb teha valik vastuoluliste võimaluste vahel, saab mingi eesmärgi saavutada ainult teise eesmärgi saavutamise võimaluste kahandamise ...

Sotsiaalse võrdluse teooria

Sotsiaalse võrdluse teooria keskendub uskumusele, et inimestel on sisemine tung, mis ajendab neid saama ja otsima täpseid hinnanguid enda kohta. Teooria selgitab, kuidas inimesed hindavad oma arvamusi ja võimeid läbi võrdluste teiste inimestega, ...

Sotsiaalsete representatsioonide teooria

Sotsiaalsete representatsioonide teooria on sotsiaalsete nähtuste grupiprotsessidel baseeruvat kollektiivset tunnetamist kirjeldav euroopa päritolu sotsiaalpsühholoogiateooria, mis käsitleb laialtlevinud arusaamade kujunemist ja püsivust. Prantsu ...

Sotsiomeetria

Sotsiomeetria on rühmasiseseid suhteid uuriv sotsiaalpsühholoogia haru. Selle lõi Jacob L. Moreno, kes defineeris sotsiomeetriat kui "uuringut gruppide evolutsiooni ja organiseerituse ning grupis leiduvate indiviidide positsioonide kohta." Sotsio ...

Speaking from Ignorance: Not Agreeing with Others We Believe Are Correct

Ignoreerides tõde – mittenõustumine, kuigi usutakse, et teiste seisukoht on õige on Bert H. Hodgesi, Benjamin R. Meagheri, Daniel J. Nortoni, Ryan McBaini ja Ariane Sroubeki sotsiaalpsühholoogia alane uurimus, mis ilmus ajakirjas Journal of Perso ...

Süvenemise tõenäosuse mudel

Süvenemise tõenäosuse mudel on sotsiaal- ja mõjutamispsühholoogias üks veenmise kahe režiimi teooriatest. Mudelit saab nimetada ka üksikasjaliku töötluse tõenäosuse mudeliks. Süvenemise tõenäosuse mudel on hoiakute muutumise teooria, mis eeldab, ...

Vähemuse mõju teooria

Vähemuse mõju teooria on Serge Moscovici välja töötatud teooria, kes väitis Gabriel Tarde’i töödest lähtudes, et enamus mõjukatest sotsiaalsetest liikumistest on saanud alguse aktiivsetest üksikindiviididest või väikestest gruppidest ning et ilma ...

Kognitiivne lingvistika

Kognitiivne lingvistika on teadusharu, mis uurib inimese mõtlemise, tunnetuse ja keele vahelisi seoseid, kuuludes nii keeleteaduse kui ka psühholoogia alla. Kognitiivses lingvistikas uuritakse näiteks metafoore ja maailma kirjeldamiseks kasutavat ...

Kognitiivsemiootika

Kognitiivsemiootika on taju probleemidega tegelev semiootika haru. Alates 2007. aastast ilmub ajakiri Cognitive Semiotics kirjastus De Gruyter. Kognitiivsemiootikaga on tegelnud uurimisrühmad Aarhusi Ülikoolis ja Lundi Ülikoolis. Aastal 2013 lood ...

Küünlaprobleem

Küünlaprobleem, mida teatakse ka Dunckeri küünlaprobleemina, on kognitiivse soorituse test, mis mõõdab seda, kuivõrd mõjutab asja funktsioonis kinni olemine inimese probleemilahendusoskusi. Testi autor on geštaltpsühholoog Karl Duncker. Test aval ...

Vaimu arvutusteooria

Vaimu arvutusteooria on filosoofias seisukoht, mille järgi inimese vaim ja aju on informatsiooni töötlemise süsteemid ning mõtlemine on raalimise vorm. Teooria esitas kaasaegses vormis 1961. aastal Ameerika Ühendriikide filosoof ja arvutiteadlane ...

Jooks

Jooks ehk jooksmine on loomade ja inimeste kiireim liikumisviis jalgade abil ilma abivahendita. Erinevalt kõndimisest ei puuduta jooksmisel jalad kogu aeg maad. Jooksmisel tõmbuvad lihased kokku ja pumpavad vereringesse valku. Vereringe viib valg ...

Kõndimine

Kõndimine on inimeste ja loomade tavaline jalgade abil toimuv liikumisviis. Erinevalt jooksmisest on kõndimisel vähemalt üks jalg igal hetkel maaga puutes. Spordialana harrastatakse käimist.

Kätelkõnd

Kätelkõnd ehk kätel käimine on inimese liikumine pea alaspidi nii, et keha toetub ainult kätele. Seejuures on jalad täielikult välja sirutatud, harkis, ettepoole kallutatud või muus asendis. Kätelkõnd on akrobaatiline tegevus, mida võidakse kasut ...

Rulluisutamine

Rulluisutamine on rulluiskudel liikumise viis. Rulluisutamine võib olla transpordiviis, vaba aja veetmise ja meelelahutuse viis, tervise- või võistlussport. Eestis tegutseb katusorganisatsioon Rulluisuliit, mille all on kiirrulluisuklubid, rull-i ...

Reisija

Reisija on Maailma Turismiorganisatsiooni järgi isik, kes liigub väljapoole oma tavapärast elukeskkonda puhkuse, töö või mõne muu eesmärgi nimel, näiteks sõprade või tuttavate külastamine, palverännak vms. Sõna reisija tuleneb sõnast reisimine, m ...

Matmiskombestik

Matmiskombestik ehk matmiskombed ehk matusekombestik on mingile inimrühmale omane surnu ehk laiba erilise kohtlemisega seotud kommete kogum. Arvatakse, et kindlad matmiskombed tekkisid koos religiooniga. Arheoloogilised uuringud on näidanud, et t ...

Epitaaf (kunst)

Epitaaf on surnu mälestuseks kirikuruumi, kiriku välisseinale või kiriku vahetusse lähedusse paigaldatud mälestustahvel, tavaliselt figuraalse kompositsiooniga. Epitaaf võib olla nii raidkunstiteos, enamasti reljeef, kui ka tahvelmaal.

Kalme

Kalme on kividest, pinnasest või muust taolisest materjalist tehtud maapealne, vahel ka maa sisse ulatuv muistne rajatis, kuhu on maetud surnud.

Kivikirstkalme

Eesti kivikirstkalmete eeskujuks on peetud skandinaaviapärast kalmevormi, mis vanemal pronksiajal levis Kesk-Rootsist Soome rannikualale ja hiljem ka Põhja- ja Lääne-Eestisse. Soome kaudu Eestisse kulgenud leviku tõendusena on esile toodud teadmi ...

Kolumbaarium

Kolumbaarium on tuhaurnide hoidmise ruum või vastav ehitis. Nimetus kolumbaarium tuleneb tuvilast – columba on tuvi ladinakeelne nimi, tuvide pidamiseks on kasutatud samataolisi paljukambrilisi ehitisi. Kolumbaariumid Eestis: Taastatud Tori kirik ...

Kurgaan

Kurgaan on peamiselt sküütide ja lõunaslaavi rahvaste kalmetüüp, matuseküngas. Kurgaan kuhjati üliku või muul viisil väljapaistva isiku põletus- või laibamatuse peale. Leitud ja arheoloogide poolt avatud kurgaanid on sageli rikkalike hauapanusteg ...

Laevkalme

Laevkalme on kivikalme tüüp, kus kalme äärekivid on laotud laevakujuliselt. Surnud on maetud laevkalmesse tehtud kivikirstudesse kas põletatult või laibana. Laeva illusiooni on suurendatud sellega, et kõrgemad kivid on paigutatud otstesse. Oletat ...

Matus

Matus ehk matused on surnu ärasaatmise tseremoonia, mis toimub enamasti kalmistul puusärgiga mulda sängitamise näol. Matusetalituse kombed on erinevatel religioonidel ja rahvastel erinevad. Matusetseremoonia võib olla kiriklik või ilmalik.

Pildikivi

Pildikivi on germaani rauaajal või viikingiajal Skandinaavias ja eriti Gotlandi saarel püstitatud kaunistatud kiviplaat. Tänapäeval on teada rohkem kui 400 pildikivi asukoht. Kõik need kivid püstitati tõenäoliselt kui mälestuskivid, kuid harva ha ...

Puusärk

Puusärk ehk kirst ehk surnukirst ehk sark on matusel kasutatav kast surnu paigutamiseks. Puusärgi võib koos selles oleva surnuga hauda panna või põletada. Varauusajal oli kirst aga peamiselt transpordivahend, millega viidi kadunuke kodust kirikus ...

Põletusmatus

Põletusmatus on matus, mille korral maetakse põletatult. Matust, mille korral surnu maetakse põletamata, nimetatakse laibamatuseks. Maa-alune põletusmatus tähendab matmisviisi, mille puhul põletatud surnu säilmed asetati maasse kaevatud auku või ...

Surnulava

Surnulava oli pakkudele või pinkidele asetatud laudadest endisaegne rajatis, millele pandi pestud ja riietatud surnu, kes jäi sinna lamama kuni kirstupanekuni. Laudasid asendas mõnikord ka vankriredel. Lautsi kaeti õlgede ja linadega, selle alla ...

Vappepitaaf

Vappepitaaf on epitaafi ja surnusildi funktsioone ühendav enamasti puust nikerdatud polükroomne aadlivapina kujundatud mälestustahvel koos mälestustekstiga, mis on aadlisoost surnu mälestuseks kirikusse üles seatud. Vappepitaafi kanti matuserongk ...

Sakrament

Sakrament ehk salasus on kristluses riitus, mis teeb nähtava märgina või nähtava tegevusena kohalolevaks Jumala nähtamatu tegelikkuse ning võimaldab sellest osa saada. Sõna "sakrament" tuleb ladina sõnast sacramentum, mis tähendab püha toimingut, ...

Abielu sakrament

Abielusakrament on katoliku kirikus ja õigeusu kirikus sakrament, milles mees ja naine lubavad truult täita abielukohustusi kuni surmani.

Armulaua sakrament

Armulaua sakrament on kristlikes kirikutes sakrament, mis põhineb Jeesuse sõnadel pühal õhtusöömaajal: Ja ta võttis leiva, tänas ja murdis ja andis neile, öeldes: "See on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks!" Luuka 22:19

Konfirmatsioon

Konfirmatsioon on katoliku kirikus ja luteri kirikus ristimise kinnitamine. Katoliku kirikus on see sakrament. Täisealine inimene tunnistab leerijumalateenistusel oma lapsepõlves vanemate poolt soovitud ja toimetatud ristimist. Samas ta tunnistab ...