ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 245

Lähimuse põhimõte

Lähimuse ehk subsidiaarsuse põhimõte on üks Euroopa Liidu õiguse keskseid põhimõtteid, mille kohaselt on kohustuslik teha Euroopa Liidu sisesed otsused võimalikult madalal tasandil. Sellega tagatakse otsuste tegemine Euroopa Liidu liikmesriikide ...

Menetlusautonoomia

Menetlusautonoomia põhimõte on Euroopa Kohtu välja töötatud printsiip, mis lubab Euroopa Liidu liikmesriikidel kasutada EL-i õiguse kohaldamisel riigisiseseid menetlusnorme olukorras, kus puuduvad konkreetsed EL-i õigusest tulenevad menetlusnormi ...

Proportsionaalsuse põhimõte Euroopa Liidu õiguses

Proportsionaalsuse põhimõtte tuumaks on tasakaalu saavutamine kahe või mitme vastandliku huvi vahel. Euroopa Liidu lepingu artikkel 5 lg 4 ütleb, et kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega ei või liidu meetme sisu ega vorm minna aluslepingute ee ...

Riigi vastutus Euroopa Liidu õiguse rikkumise eest

Riigi vastutus Euroopa Liidu õiguse rikkumise eest tähendab, et liikmesriik võib olla kohustatud hüvitama õigustatud isikutele põhjustatud kahju. Euroopa Liidu liikmesriik vastutab Euroopa Liidu õigusnormidest tulenevate õiguste tagamise eest üks ...

Riigiabi

Eesti riiklik lennufirma Estonian Air sai 2009.–2014. aastal korduvalt riiklikke toetusi, mille eesmärk oli toetada lennufirma majandustegevust. Euroopa Komisjon tegi 6. novembril 2015. aastal otsuse, millega andis Eesti Vabariigile korralduse nõ ...

Rikkumismenetlus

Rikkumismenetlus on protsess, mille algatab Euroopa Liidu liikmesriigi suhtes Euroopa Komisjon, kui näeb, et mõni liikmesriik jätab Euroopa Liidu aluslepingutest tulenevaid õigusi oma riigis kohaldamata, ja kui komisjon on arvamusel, et liikmesri ...

Samasooliste abielu tunnustamine teises liikmesriigis

Samasooliste abielu tunnustamine teises liikmesriigis on olukord, mis käsitleb Euroopa Liidu kodaniku ja temaga samast soost abikaasa vahel seaduslikult välisriigis sõlmitud abielu tunnustamist vastuvõtvas liikmesriigis. Selline olukord tekib põh ...

Suhkruotsus

Suhkruotsus on Euroopa Komisjoni otsus, millega 2006. aastal kohustati Euroopa Liidu uusi liikmesriike maksma tasu ülemääraste suhkruvarude eest. Eesti liitus 1. mail 2004 Euroopa Liiduga. Samaaegselt Eestiga liitus EL-ga veel 9 uut riiki. Liitum ...

Tegevusetushagi

Tegevusetushagi on hagi liik, mis võimaldab teostada kontrolli Euroopa Liidu institutsioonide, asutuste ja organite tegevusetuse seaduslikkuse üle. Euroopa Liidu õigusnormide rikkumisega seoses näeb Euroopa Liidu õigus muuhulgas ette tegevusetush ...

Tühistamishagid Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 263 alusel

Tühistamishagi esitamise eesmärk on mõne Euroopa Liidu seadusandliku akti või Euroopa nõukogu, Euroopa Komisjoni või Euroopa Keskpanga antud õigusakti tühistamine. Õigus tühistamishagide esitamiseks tuleneb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli ...

Õigusriigi põhimõte

Tallinna Ringkonnakohtu esimees Villem Lapimaa on öelnud: "/…/ Kohtu sõltumatus on justkui õhk, mille olulisust tunneme alles siis, kui see hakkab otsa saama." Eestis on kohtusüsteemi töös ja kohtunike nimetamisel seatud eesmärgiks õigusriigi alu ...

Euroopa Liidu õigusaktid

Euroopa Liidu õigusaktid jagatakse esmasteks ja teisesteks, samuti on allikateks rahvusvahelised lepingud ja rahvusvaheline õigus. ELi esmane õigus koosneb ELi aluseks olevatest lepingutest, liitumislepingutest ja õiguse üldtunnustatud põhimõtete ...

Amsterdami leping

Amsterdami leping on Amsterdamis 2. oktoobril 1997 allkirjastatud leping, millega muudeti Euroopa Liidu lepingut, Euroopa ühenduste asutamislepinguid ja teatavad nendega seotud õigusakte. Leping jõustus 1. mail 1999. Vajadus tulenes pärast Maastr ...

Energiamärgis

Energiamärgis on Euroopa Liidu direktiivide alusel kindlaks määratud dokument, mis tõendab toodete ja ehitiste vastavust energiatõhususe miinimumnõuetele. Energiatõhusust hinnatakse energiaklassidega. Seadme energiatõhususe klassi määramisel võet ...

Euroopa Liidu põhiõiguste harta

Euroopa Liidu põhiõiguste harta on Euroopa Parlamendi, ministrite nõukogu ja Euroopa Komisjoni vastu võetud õigusakt, mis jõustus 1. detsembril 2009, samal ajal kui Lissaboni leping. Harta preambulis on muu hulgas kirjas: "Euroopa rahvad on üha t ...

Euroopa Liidu rehvimärgis

Euroopa Liidu rehvimärgis on Euroopa Liidus kehtestatud märgis mootorsõidukite rehvidele. Sõiduautode, kerg- ja raskeveokite rehvide tootjad peavad määratlema kütusesäästlikkuse, märghaardumise ja välise mürataseme igal pärast 2012. aasta juunit ...

Euroopa Liidu Teataja

Euroopa Liidu Teataja on Euroopa Liidu ametlik väljaanne, milles avaldatakse õigusaktid ja muud dokumendid. Euroopa Liidu Teataja ilmub igal tööpäeval kõigis Euroopa Liidu liikmesriikide ametlikes keeltes. ELT on peamine EUR-Lexi andmeallikas. Õi ...

Euroopa Liidu ühinemisleping 2005

Euroopa Liidu ühinemisleping 2005 on Euroopa Liidu, Bulgaaria ja Rumeenia vaheline leping, mis jõustus 2007. aasta 1. jaanuaril. Leping täpsustab Bulgaaria ja Rumeenia liitumist Euroopa Liiduga ning muutis eelmisi Euroopa Liidu lepinguid. Seega o ...

Gröönimaa leping

Gröönimaa leping oli Euroopa Majandusühenduse liikmesriikide vaheline kokkulepe seoses Gröönimaa väljaastumisega. See järgnes 1982. aastal toimunud Gröönimaa referendumile, millega valijad otsustasid ühendusest välja astuda. 1984. aasta 13. märts ...

Isikuandmete kaitse üldmäärus

Isikuandmete kaitse üldmäärus ehk Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus on Euroopa Liidu määrus, mis loob isikuandmete kaitse normidele õigusliku raamistiku, millega kehtestatakse suunised isikuandmete töötlemiseks Euroopa Liidus ja teatud ...

Maastrichti leping

Maastrichti leping on Euroopa Liidu asutamise alusleping. Leping muutis oluliselt Euroopa Liidu eelkäijate Euroopa Majandusühenduse asutamise Rooma kokkulepet ja tema õigusjärglase Euroopa Ühenduse ülesehitust ja edasise arengu põhimõtteid. Euroo ...

Nicei leping

See artikkel räägib 2001. aasta Euroopa Liidu lepingust. 1892. aastal Itaalia ja Prantsusmaa vahel sõlmitud lepingu jaoks vaata Nicei leping 1892 Nicei leping allkirjastati Euroopa juhtide poolt 2001. aasta 26. veebruaril Prantsusmaal Nicei linna ...

Ühtne Euroopa Akt

Ühtne Euroopa Akt oli 1957. aastal sõlmitud Rooma lepingu esimene suurem parandus. Akt seadis Euroopa Majandusühendusele eesmärgiks luua ühisturg 1992. aasta 31. detsembriks ning korraldas Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika eelkäij ...

Euro

Euro on Euroopa ühtsesse valuutasüsteemi kuuluvate riikide ühisvaluuta. Euro kui rahaühik jaguneb 100 sendiks. Euroopa Liidu rahaühiku tähis on €, kolmetäheline lühend EUR kuulub ainult rahvusvahelisse ärisse ja pangandusse. Euro võeti kasutusele ...

Euro rahatähed

Euro rahatähed on eurotsooni ühisraha euro rahatähed. Paberraha lasti ringlusse 2002. aastal ja seda haldab Euroopa Keskpank. Igal rahatähel on ka Euroopa Keskpanga presidendi allkiri. Euro rahatähtede seeria sisaldab seitsme nimiväärtusega rahat ...

Albaania Demokraatlik Partei

Albaania Demokraatlik Partei on konservatiivne Albaania erakond. Partei asutati 1990. aasta detsembris pärast seda, kui Tirana Ülikoolis puhkenud tudengirahutused sundisid kommuniste loobuma üheparteisüsteemist. See oli esimene opositsioonierakon ...

Albaania Sotsialistlik Partei

Albaania Sotsialistlik Partei on vasakpoolne poliitiline ühendus Albaanias. Partei ideoloogiliseks aluseks on demokraatlik sotsialism. Sotsialistlik Partei asutati aastal 1991 Albaania Tööpartei reformimise tulemusel ja on selle õigusjärglane. Tö ...

Aserbaidžaani Rahvarinne

Aserbaidžaani Rahvarinde Partei on rahvuslik ja demokraatiameelne Aserbaidžaani partei, 1988. aastal moodustatud Aserbaidžaani Rahvarinde järglane. Parteiks vormistati organisatsioon 1995. aastal. Liikumise algatusgrupp moodustati 1988. aasta aug ...

Austria Rahvapartei

Austria Rahvapartei on 17. aprillil 1945 asutatud erakond Austrias, mille ideoloogiliseks aluseks on kristlik demokraatia. Tegu on konservatiivse parteiga, mis peab ennast aastatel 1893–1933 tegutsenud Kristliku Sotsiaalse Partei õigusjärglaseks. ...

Austria Sotsiaaldemokraatlik Partei

Austria Sotsiaaldemokraatlik Partei on Austria sotsiaaldemokraatlik poliitiline partei. Asutati 1889. aastal Austria Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei nime all. ASDP on üks tähtsamatest Austria parteidest konservatiivse Austria Rahvapartei kõrval. ...

Austria Vabaduspartei

Austria Vabaduspartei on paremkonservatiivne, rahvuskonservatiivne ja parempopulistlik partei Austrias. Varem ühendas ka liberaalset leeri. Partei loodi aastal 1956, partei esimene esimees oli endine SSi ohvitser Anton Reinthaler, kuigi partei ei ...

Bulgaaria Sotsialistlik Partei

Bulgaaria Sotsialistlik Partei on erakond Bulgaarias, Bulgaaria Kommunistliku Partei õigusjärglane. See moodustati aastal 1990, kui kommunistlik partei loobus marksismist-leninismist. Kõige suurem toetus on parteil maapiirkondades. Partei kuulub ...

Radikaaldemokraatlik Partei (Bulgaaria)

Radikaaldemokraatlik Partei on parempoolne, liberaalne Bulgaaria erakond. Erakond asutati 1905. aastal ajakirja "Демократически преглед" toimetuse ümber koondunud aktivistide poolt, kes olid eraldunud ideoloogiliste erimeelsuste tõttu järk-järgul ...

Allianss Gruusia Eest

Allianss Gruusia Eest oli Gruusia opositsiooniparteide poliitiline ühendus, mida juhtis Irakli Alasania. Allianss asutati 2009. aasta veebruaris. 2010. aasta 15. juunil teatas Irakli Alasania Alliansi laialisaatmisest. Allianssi kuulusid Davith G ...

Gruusia Partei

Gruusia Partei on 2010. aasta 12. oktoobril asutatud partei, mille rajajate hulgas on endine ombudsman Sozar Subari, eksiilis elav ja tagaselja vangi mõistetud endine kaitseminister Irakli Okruašvili, 2008. aasta valimiste presidendikandidaat Lev ...

Radikaaldemokraatlik Partei (Hispaania, 1934)

Radikaaldemokraatlik Partei oli 1934. aastal Hispaanias tegutsenud erakond. Erakond asutati 1934. aasta mais Radikaalse Vabariikliku Partei ridadest lahkunute poolt, nende hulgas erakonna asepresident Diego Martínez Barrio, kaks juhatuse liiget j ...

Tööpartei (Holland)

Hollandi Tööpartei on sotsiaaldemokraatliku suunitlusega Hollandi partei. Loodi 1946. aastal, kui liitusid sotsialistlik Hollandi Sotsiaaldemokraatlik Töölispartei, väike sotsiaalliberaalne Vabameelsete Demokraatlik Liiga ja väikene sotsiaalprote ...

Fine Gael

Fine Gael on Iirimaa liberaal-konservatiivne partei. Parteis on enam kui 21 000 liiget ning on 2019. aasta seisuga suurim partei Iirimaad valitsevas vähemusvalitsuses. Parteid juhib peaminister Taoiseach Leo Varadkar, kes valiti eelmise parteijuh ...

Sinn Féin

Sinn Féin on partei, mille asutas 1905. aastal Arthur Griffith. Nimi tähendab iiri keeles "meie ise." Nime originaal pärineb kohalikust ajalehest mida trükiti Iirimaa Meathi krahvkonnas Oldcastleis. Arthur Griffith küsis neilt luba nime kasutamis ...

Itaalia Demokraatlikud Sotsialistid

Itaalia Demokraatlikud Sotsialistid oli Itaalia sotsialdemokraatliku profiiliga väikepartei. Kuulus Euroopa Sotsiaaldemokraatlikusse Parteisse. SDI liider oli Enrico Boselli. 2004. aasta Euroopa Parlamendi valimistel sai SDI kaks kohta, osaledes ...

LUnione

LUnione oli Itaalia vasaktsentristlik valimisliit. Valimisliidu liider oli Itaalia peaminister ja endine Euroopa Komisjoni president Romano Prodi.

Partito della Rifondazione Comunista

Partito della Rifondazione Comunista on Itaalia reformitud kommunistlik partei. PRC asutati 1991 aastal Itaalia Kommunistliku partei lõhenemise tulemusena. PRC kuulub Euroopa Parlamendi Vasakrohelisse fraktsiooni GUE/NGL. Samuti on PRC Euroopa Va ...

Töörahva Progressiivne Partei

Töörahva Progressiivne Partei ; lühend: AKEΛ, ladina transkriptsioon: AKEL, eesti keeles kasutatud ka nime Progressiivne Töörahvapartei) on Küprose kommunistlik partei. Partei on Euroopa Vasakpartei vaatlejaliige. Euroopa Parlamendis kuulub parte ...

Leedu Sotsiaaldemokraatlik Partei

Leedu Sotsiaaldemokraatlik Partei on vasaktsentristlik Leedu erakond. Partei loomise ajaks loetakse 1896. aastat. 2009. aasta märtsis valiti partei juhiks Algirdas Butkevičius. Partei kuulub Euroopa Sotsialistide Parteisse ja Sotsialistlikku Inte ...

Isamaale ja Vabadusele/LNNK

Isamaale ja Vabadusele/LNNK on rahvuskonservatiivne Läti erakond, mis sündis 21. juunil 1997 erakondade Isamaale ja Vabadusele ning Läti Rahvuslik Iseseisvusliikumine ühinemisel. Läti praeguses valitsuses kuuluvad sellele erakonnale majandusminis ...

Läti Radikaaldemokraatlik Partei

Läti Radikaaldemokraatlik Partei oli Lätis aastatel 1917 kuni 1920 tegutsenud erakond. Erakond asutati 1917. aasta 26. märtsil, ühendas radikaalse kodanliku intelligentsi ning osa väiketöösturitest ja majaomanikest. Poliitilisel maastikul asus se ...

Rahvapartei (Läti)

Rahvapartei oli Läti konservatiivne partei, Euroopa Rahvapartei liige. Läti Rahvapartei asutati 1998. aastal Andris Šķēle poolt, kes juhtis seda 2002. aastani, mil Šķēle avalikust poliitikast aastateks lahkus. Rahvaparteile on kahel korral kuulun ...

Rahvuslik Liit "Kõik Läti eest!" – "Isamaale ja Vabadusele/LNNK"

Rahvuslik Liit "Kõik Läti eest!" – "Isamaale ja Vabadusele/LNNK" on poliitiline ühendus Lätis, kuhu kuuluvad erakonnad Kõik Läti Eest! ja Isamaale ja Vabadusele/LNNK. Mitmete politoloogide hinnangul on tegu paremäärmusliku organisatsiooniga. 2018 ...

Kristlik-Demokraatlik Rahvapartei (Moldova)

Kristlik-Demokraatlik Rahvapartei on Moldovas tegutsev konservatiivne erakond. See on ainus Moldova parlamendis esindatud erakond, mis toetab riigi ühendamist Rumeeniaga. Erakond kasvas välja Moldova Rahvarindest ning kannab oma praegust nime aas ...

Hoyre

Hoyre) on konservatiivne Norra partei. See on Norra vanuselt teine erakond, asutatud 1884. Esimees on 2004. aastast endine kommunaalminister Erna Solberg. Parteil on 67 000 registreeritud liiget ja 600 kohalikku parteiorganisatsiooni. Aktiivselt ...