ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 321

Rahvuslus

Rahvuslus ehk natsionalism on ideoloogia ja käitumisvorm, mille objektiks on rahvus. Rahvusluse ideoloogia kohaselt püüab iga rahvus oma kultuurikeskkonna kujundada võimalikult süsteemseks, luua oma sotsiaalsed institutsioonid, säilitada ja arend ...

Rojalism

Rojalism ehk kuningriiklus on kuningriiklaste ja kuningriigi pooldamise ideoloogia, eriti Prantsusmaal. Juulis 1648 algas Inglismaal rojalistide mäss. 17.–19. augustil võitis Oliver Cromwell Prestoni juures rojaliste ja šotlasi ning hõivas London ...

Sotsiaalne õiglus

Sotsiaalse õigluse all mõistetakse olukorda, kus kõigil ühiskonnaliikmetel on võrdsed võimalused ja poliitilised õigused ning puuduvad majanduslik ebavõrdsus ja ebavõrdsed eesõigused, nii et kõikidel on eeldused täisväärtuslikuks eluks ja neil on ...

Sotsialism

Sotsialism on ühiskondlike liikumiste vasakpoolne ideoloogia. Sisuliselt on vasakpoolsus ja sotsialism kattuvad mõisted. Termin tuleneb ladinakeelsest sõnast socialis ühiskondlik. Sotsialismi alla kuulub palju ideoloogiaid: marksism, kommunism, d ...

Šovinism

Sõna pärineb prantsuse sõnast chauvinism, mis tuleneb prantsuse sõjaväelase Nicolas Chauvini nimest. Chauvini on vendade Théodore ja Hippolyte Cogniardi satiirilises näidendis "La cocarde tricolore" kujutatud naeruväärsuseni patriootilisena ja lo ...

Tractatus Politicus

Mitte segi ajada Spinoza traktaadiga "Tractatus Theologico-Politicus" "Tractatus Politicus" on Hollandi juudi päritolu filosoofi Baruch Spinoza 1675. aastal kirjutatud ja 1677. aastal postuumselt ilmunud traktaat poliitilise filosoofia teemal. Se ...

Tractatus theologico-politicus

Mitte segi ajada Spinoza traktaadiga "Tractatus Politicus" "Tractatus Theologico-Politicus" on Hollandi juudi päritolu filosoofi Baruch Spinoza 1670. aastal ilmunud filosoofiline traktaat teoloogia ja poliitika teemadel, üks varauusaegse filosoof ...

Utoopia

Utoopia on hüpoteetiline ideaalriik või ideaalne ühiskond. Ka on selle sõnaga tähistatud selliste ühiskondade loomiseks reaalselt asutatud kogukondi. Utoopiaks võidakse nimetada ka mõne sellise riigi või ühiskonna kirjeldust. Kõnekeeles nimetatak ...

Utopistlik sotsialism

Utopistlik sotsialism on koondnimetus varastele sotsialistlikele õpetustele. Termini utopistlik sotsialism võttis kasutusele Karl Marx, seda on kasutanud ka temale järgnenud sotsialistlikud mõtlejad. Varajased sotsialistlikud või sotsialismile lä ...

Uusvasakpoolsus

Uusvasakpoolsus, on radikaalne noorsooliikumine arenenud kapitalistlikes riikides, mis lähtub anarhistide, Lev Trotski ja Herbert Marcuse vaateist ning mõnedest Che Guevara ja Mao Zedongi seisukohtadest. Tekkinud 1960. aastate algul, haaras uusva ...

Vasakpoolne kommunism

Vasakpoolne kommunism on antistalinistlik sotsiaal-poliitiline vool, lähedane trotskismile. Oma tekkimise ajal 1918. aastal moodustasid vasakpoolsed kommunistid vasakpoolse fraktsiooni VSDTP-s; keskus oli VSDTP Moskva piirkonnabüroo. Vasakpoolsed ...

Vasakpoolsus

Vasakpoolsus on termin poliitikas, mis tähistab poliitilise spektri seda poolt, mille alla kuuluvad anarhism, sotsialism, sotsiaaldemokraatia ja kommunism. Vasakpoolse poliitilise filosoofia põhiteemad on: aktiivsus kui inimloomuse peajoon ajalug ...

Ühiskondlik leping

Ühiskondlik leping on teooria oletatavast lepingust riigi kodanike vahel riigi moodustamiseks. Eeldatakse, et sellega, et nad riigi territooriumil elavad, on kõik riigi kodanikud lepinguga nõustunud. Ühiskondliku lepingu olulisemad teoreetikud ol ...

Probleem

Probleemi lahendamise strateegiad on sammud, mida kasutatakse enda eesmärgi nimel probleemi kõrvaldamiseks. Seda nimetatakse ka probleemi lahendamise ringiks. Bransford & Stein, 1993 Selle tsükli käigus saadakse aru probleemist, defineeritakse se ...

Demarkatsiooniprobleem

Demarkatsiooniprobleem on filosoofiline probleem, mis seisneb raskuses leida kriteeriumid, mille järgi saab teadust eristada mitteteadusest, eriti pseudoteadusest. Seda piiritlust nimetatakse teaduse demarkatsiooniks. Probleemipüstitus lähtub eel ...

Agnostitsism

Agnostitsism on seisukoht, mille järgi ei ole teatud metafüüsilist ja usulist laadi väidete tõesus või väärus teada ja selle teadmine ei ole vast isegi põhimõtteliselt võimalik. Seda terminit kasutatakse tihti teoloogiliste õpetuste puhul, eriti ...

Monism

Monism on filosoofiline seisukoht, mille kohaselt objektide mitmekesisus taandub ühele algele. Monismi järgi ei ole vaim ja keha ontoloogiliselt erinevad alged. Erinevalt dualismist ja pluralismist, mis eeldavad kahe või enama alge olemasolu, eel ...

Sotsiaalfilosoofia

Sotsiaalfilosoofia on sotsiaalse käitumise, ühiskonna interpretsioonide ja sotsiaalsete institutsioonide tõlgendamisega seotud küsimuste uurimine pigem eetiliste väärtuste kui empiiriliste suhete poolest. Sotsiaalfilosoofid asetavad uue rõhu poli ...

Avatud ühiskond ja selle vaenlased

Avatud ühiskond ja selle vaenlased on filosoof Karl Raimund Popperi tuntuim teos. Teosel on kaks köidet, esimene kannab alapealkirja "Platoni lummus" The Spell of Plato, teine aga "Prohvetluse kõrglaine: Hegel, Marx ja nende järelmõju" The High T ...

Feodalism

Feodalism ehk feodaalkord ehk feodaalsüsteem ehk läänikord on olnud Euroopale omane, feoodidele tuginenud aadlist sõjameeste elukorraldus.

William James

William James 11. jaanuar 1842 New York – 26. august 1910 oli USA psühholoog ja filosoof, üks pragmatismi alusepanijatest. Ta töötas Harvardi ülikoolis 1876. aastast kuni surmani. Ta oli koos Charles Sanders Peircei ja John Deweyga filosoofilise ...

Karistus

Karistus, laste kasvatusest kuni kriminaalkaristusteni, on autoriteedi määratud kasvatus- ja mõjutusvahend mingi vastuvõetamatu teo eest. Põhjuseks võib olla lapse enda turvalisuse tagamine, sotsiaalse vastavuse kehtestamine, normide kaitsmine, t ...

Objektistamine

Filosoof Martha Nussbaumi järgi on tegu objektistamisega, kui on täidetud vähemalt üks allolevatest tingimustest: Asendatavus – kellegi väljavahetatavana käsitamine; Subjektsuse eitamine – kellegi tunnete ja kogemuste kõrvalejätmine, ebaoluliseks ...

Ratsionaalse valiku teooria

Ratsionaalse valiku teooria on sotsiaalteaduslik normatiivne teooria, mis väidab, et igaüks, kes on teadlik probleemist ja/või peab tegema mingi konkreetse valiku ning on teadlik tekkepõhjustest ning lahendamise viisidest, peaks olema võimeline k ...

Sultanism

Sultanism on autoritaarse režiimi vorm, mida iseloomustab valitseja äärmuslik isiklik mõju kõigis riigivalitsemise üksikasjades. Valitseja mõju võib, kuid ei pruugi olla valdav ka majanduses ja ühiskonnaelus, seega on pluralism võimalik seal, ent ...

Sotsioloogia

Sotsioloogia on sotsiaalteadus, mis uurib sotsiaalsete gruppide, inimese ja ühiskonna vahelisi seoseid. Sotsioloogia on nii metodoloogiliselt kui temaatiliselt väga lai teadusala. Traditsiooniliselt on keskendutud sotsiaalse kihistumise, klasside ...

Ajalooline institutsionalism

Ajalooline institutsionalism on üks poliitiliste süsteemide uurimiseks kasutatavatest lähenemistest. Antud lähenemise põhitees näeb ette, et kõiki tänapäevaste poliitiliste süsteemide protsesse mõjutavad aeg-ruumis kulgevad institutsioonid. Ajalo ...

Anoomia

Anoomia on sotsioloogia mõiste, mida tõlgendatakse erinevalt, kuid mis üldiselt tähendab normide puudumist. Anoomia on ühiskonna seisund, kus lagunevad sotsiaalsed normid ja sotsiaalsed institutsioonid. Tavaliselt sellises situatsioonis on inimte ...

Antifa

Antifa on militantne antifašistlik liikumine, mis ühendab eeskätt vasakäärmusliku ja anarhistliku maailmavaatega inimesi, kes seisavad enda väitel vastu rassismile, islamofoobiale, homofoobiale ja seksismile, samuti fašismi soodustavatele nähtust ...

Antifašism

Antifašism on fašismi vastane ühiskondlik liikumine, mis tekkis vastukaaluks fašismile. Pärast II maailmasõda on antifašistide püüdeks fašismi ja antisemitismi taassünni vältimine, mis pole aga siiski õnnestunud. Rahvusvaheline antifašistlik liik ...

Antisemitism

Antisemitism on termin, mida kasutatakse tähistamaks vaenulikkust juutide suhtes, mis tuleneb vastumeelsusest nende religioossele, kultuurilisele või etnilisele taustale. Ajalooliselt on antisemitism avaldunud mitmel viisil. Religioosne antisemit ...

Asabīyah

Asabīyah on sotsiaalse solidaarsusena ilmnev inimestevaheline koosluste ja kaasluste aluseks olev seotus, suhestatus ja sidusus. Mõiste oli tuttav juba islami eelsel ajal, kuid sai tuntuks Ibn Khaldūni teosest "Muqaddimah", kus seda on esitatud i ...

Brežnevi isikukultus

Leonid Brežnevi isikukultus ei käivitunud kohe, kui ta oma kaaskonnaga 1964. aastal Nikita Hruštšovi võimult kukutas ja NLKP juhina Nõukogude Liitu valitsema asus. Leonid Iljitšil polnud mingit erilist nimetamisväärset haridust, kuid ta oli väga ...

Feministlik sotsioloogia

Feministlik sotsioloogia on konfliktiteoreetiline uurimissuund, mis vaatleb sotsiaalse soo seost võimuga nii inimestevahelistes suhetes kui ka sotsiaalsetes struktuurides laiemalt. Kesksed kriteeriumid on seksuaalne sättumus, rass, majanduslik st ...

Heaolu

Heaolu on näitaja, mille abil väljendatakse kokkuvõtlikult inimeste vaimset, füüsilist ja sotsiaalset tervist või seda, kas tal on hea olla. Heaolu võib saavutada vajaduste rahuldamise ja mittevajalike vajaduste kaotamise abil. Heaolu lihtsustatu ...

Heaoluriik

Heaoluriik, ka sotsiaalriik on valitsemisvorm, mille puhul riik kaitseb ja toetab kodanike majanduslikku ja sotsiaalset heaolu ning mis põhineb võrdsetel võimalustel, võrdsel varanduslikul jaotusel ja avalikul vastutusel nende kodanike ees, kes e ...

Hälbiv käitumine

Hälbiv käitumine on inimese või grupi tegevus, mis ei ole vastavuses antud ühiskonna või kultuuri, subkultuuri, grupi iseloomulike normide ja ootustega ning on ühiskonna poolt hukka mõistetud. Sageli peetakse hälbivast käitumisest rääkimisel silm ...

Imago

Imago on ühiskonnas kujunenud pilt kellestki või millestki. Imagot kujundatakse imagoloogi sihipärase töö käigus, mille tööriistadeks on suhtekorraldus, propaganda ja reklaam ning teised turundusvaldkonnas tuntud hoovad. Imagoloogi töövahenditeks ...

Immigrant

Immigrant ehk sisserännanu on inimene, kes on mingisse riiki teisest riigist alaliselt või pikaks ajaks elama asunud. Immigrant võib lahkuda nii vabatahtlikult kui sunniviisiliselt. Immigrantide arvu piiravad riikides kehtestatud kvoodid. Eestil ...

Industriaalühiskond

Industriaalühiskond ehk tööstusühiskond on ühiskonnakorraldus, kus inimeste põhiline tegevusala on tööstus ja ehitus. Vähem inimesi on hõivatud põllumajanduses ja teeninduses. Industriaalühiskonnale üleminek algas Inglismaal 1760. aastail tööstus ...

Infoühiskond

Infoühiskond ehk teabeühiskond on informatsiooni tähtsustav ja seda kõigis eluvaldkondades enim kasutav ühiskond. Infoühiskond on koondmõiste rõhutamaks info ja infokäitluse mahtude ja tähtsuse suhtelist suurenemist tänapäeva ühiskonnas. See on k ...

Institutsioon

Institutsioon on sotsioloogia termin ühiskondlikult mõju omavate struktuuride ja mehhanismide tähistamiseks. Institutsioon võib olla ka mingi asutus või organisatsioon. Uus institutsionalist Douglass North väitis, et institutsioonid on ühiskondli ...

Internetisotsioloogia

Internetisotsioloogia kätkeb endas sotsioloogilise teooria ja metoodika rakendamist Internetile kui informatsiooni- ja kommunikatsiooniallikale. Sotsioloogid on mures tehnoloogia mõju pärast ühiskonnale; uued suhtlusvõrgustikud, virtuaalsed kommu ...

Isikukultus

Isikukultus on üksikisiku, tavaliselt riigijuhi põhjendamatult suur austamine ning tema võimete ja teenete ülehindamine. Isikultus saab võimalikuks, kus riigis on kehtestatud süsteem, mis kasutab ära massimeedia ja propaganda võimalusi, et rõhuda ...

Jante seadus

Jante seadus on Skandinaavia mentaliteeti kirjeldav reeglite kogum. Seadus koosneb 10 reeglist. Seaduse kohaselt mingi inimgrupp kritiseerib oma liikmete individuaalset edu ja saavutusi. Seaduse mõtles välja norra kirjanik Aksel Sandemose, kes tõ ...

Jõuk

Jõuk on ühiste isiklike huvidega inimrühm. Jõuk tegeleb kõige endale haaramisega, mis on parajasti saadaval, ja peab oluliseks oma inimeste ja grupi käekäiku. Avalikke vahendeid kasutatakse nagu isiklikke. Kamba ideoloogia põhineb võistlemisel-võ ...

Kaader (töötajaskond)

Kaader – isikkoosseis, personal, töötajaskond; asutuse, ettevõtte või organisatsiooni kvalifitseeritud ja vilunud töötajad; laiemalt: tööala väljaõpetatud töötajaskond.

Karismaatiline võim

Karismaatiline võim on sotsioloogias üks neljast võimutüübist, mida eristas Max Weber: struktuurne võim kaasneb ametikohaga, tarkuse võim tuleneb juhi pädevusest, moraalne võim põhineb juhi iseloomul ja eetikal ning karismaatiline võim tema isiks ...

Klubi

Klubi on ühise huviala, maailmavaate, elukutse, seisuse, soo, ea, seksuaalse eelistuse, kooskäimise aja vm. ühise tunnuse alusel moodustunud või loodud isikute seltskond või koondis, millel enamasti on koht kooskäimiseks, suhtlemiseks, harrastust ...

Kodanlus

Kodanlus on rikas sotsiaalne klass kapitalistlikus ühiskonnas. Selle klassi liikmeid nimetatakse kodanlasteks. Keskajal peeti kodanluse all silmas linnakodanikkonda, eristades neid üldiselt madalamal haridustasemel olevast maarahvast. Marksism va ...