ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 322

Subjekt ja predikaat

Subjekt ja predikaat on lauseloogikas väite või propositsiooni kaks komponenti, mis koos moodustavad vähima võimaliku informatsioonilise või tähendusliku üksuse. Kui loomulikus keeles väljendatud lausel puudub subjekt, aga on olemas predikaat, si ...

Tarvilik tingimus

"X on Y tarvilik tingimus" tähendab: Y ainult juhul, kui X. Näiteks "vihma sadamine on selle tarvilik tingimus, et ta läheb vara koju" tähendab, et ta läheb vara koju ainult juhul, kui sajab. X võib olla Y tarvilik, kuid mitte piisav tingimus. X ...

Tautoloogia

Tautoloogia on väide loogikas, mis on paratamatult tõene. Näiteks: "Kõik varesed on musta või mingit muud värvi". Tavaseletuse järgi on tautoloogiline definitsioon selline, mis defineerib midagi iseenda kaudu, tavaliselt läbi ümbersõnastuse. Klas ...

Teooria (loogika)

Tavaliselt defineeritakse teooria kas semantiliselt või süntaktiliselt. Semantiliselt defineeritakse teooria T keele L kõigi nende valemite hulgana, mis on tõesed mis tahes interpretatsiooni korral etteantud interpretatsioonide hulgast. Süntaktil ...

Termin (loogika)

Horos ja terminus tähendavad äärmine või piir. Aristotelese järgi ei ole termin ise tõene ega väär. Nii propositsiooni alguses kui ka lõpus on üks termin. Neid seob jaatuse või eituse akt. Aristotelesel on termin lihtsalt "asi", propositsiooni os ...

Tulemus

Tulemus ehk resultaat on üldiselt mistahes tegevuse, tegude järgnevuse või protsessi lõplik kvalitatiivne või kvantitatiivne tagajärg. Tulemus võib olla näiteks matemaatikas arvutuse või funktsiooni lõplik väärtus või teoreemi tõestatud lõppjärel ...

Tõepredikaat

Tõepredikaat ehk tõesuspredikaat on loomuliku keele öeldistäide koos koopulaga või formaalse keele predikaat, mida vähemalt näiliselt kasutatakse mainitavale tõekandjale tõesuse omistamiseks. Eesti keeles on tõepredikaadiks tavaliselt "on tõene". ...

Tõestus

Tõestuse all mõeldakse matemaatikas, loogikas ja filosoofias kehtivat arutlust, mille eelduste tõesus on teada või kokku lepitud. Tõestus võib okka ka arutlus, mis näitab mingi propositsiooni tõesust. Mõnikord mõeldakse tõestamise all ka veenvat ...

Vastuolulisus

Vastuolulisus on propositsioonide kogumi omadus, mis seisneb selles, et on loogiliselt võimatu, et kõik sellesse kuuluvad propositsioonid oleksid tõesed. Sellest definitsioonist järeldub, et propositsioon on vastuoluline siis ja ainult siis, kui ...

Võimalik maailm

Filosoofias ja loogikas kasutatakse mõistet võimalik maailm selleks, et selgitada modaalsete väidete tähendust, st väiteid, mille sisu kvalifitseeritakse modaalsete mõistetega, nagu "võimalik" ja "paratamatu". Selleks, et hinnata modaalse proposi ...

Välistav disjunktsioon

Välistav disjunktsioon ehk välistav või on lausearvutuses binaarne tehe, mis on tõene parajasti siis, kui tema operandidel on erinevad väärtused Seda tähistatakse järgmiste infiksoperaatoritega: XOR, EOR, EXOR, ⊻, ⩒, ⩛, ⊕, ↮, ja ≢. Poola kujul on ...

Väärus

Väärus on tõesusele vastandlik omadus, mida omistatakse propositsioonidele, väidetele, mõtetele, uskumustele jne ning ka lausetele ja lausungitele. Asju, millel see omadus võib olla, nimetatakse tõesusekandjateks. Enamasti samastatakse väärust mi ...

Õlgmees

Õlgmees on teatav argumendivorm ja mitteametlik eksitus, mille sisuks on jätta mulje oponendi väite ümberlükkamisest, lükates samas ümber väite, mida vastane tegelikult ei esitanud. Sellise argumendivormi kasutamise kohta öeldakse, et kasutaja "r ...

Üldisuskvantor

Olgu meil tarvis öelda, et 2 0 = 0 + 0 ja 2 1 = 1 + 1 ja 2 2 = 2 + 2 jne. See meenutab konjunktsiooni, sest kordub sõna "ja". Aga "ja nii edasi" ei ole väljendatav konjunktsiooni abil. Öeldut võib ümber sõnastada nii: Mis tahes või: iga naturaala ...

Yablo paradoks

Yablo paradoks on valetaja paradoksi taoline paradoks, mille avaldas 1993 Stephen Yablo. Selle versioonid esinevad juba töödes Yablo 1985 ja Visser 1989.

Metafüüsika

Metafüüsika on filosoofia haru, mis püüab selgitada olemise põhialuseid ning algupära, reaalsuse kogemuse piire ületavaid probleeme ja algmõisteid. Metafüüsika üritab ületada füüsikalisi piire, kasutades vaatluse, mõõtmise ja katsete asemel oletu ...

Maailm (filosoofia)

Maailm on filosoofias mitmetähenduslik mõiste. Mõnes kontekstis viitab see kõigele, millest koosneb reaalsus või füüsiline universum. Samuti võib see tähendada konkreetset ontoloogilist seisundit. Ehkki maailma mõiste selgitamisega on tegeldud ko ...

Metafüüsika (Baumgarten)

1735/1736. aastal Halle ülikoolis õpetama asudes luges Baumgarten talvesemestril metafüüsika kursust. Ta oli õppinud oma venna Siegmund Jakob Baumgarteni juures Christian Wolffi filosoofiat ja lugenud iseseisvalt Leibnizit ja Christian Wolffi nin ...

Metametafüüsika

Metametafüüsika on filosoofia haru, mis tegeleb metafüüsika alustega. Metametafüüsika küsimuste hulgas on: kas metafüüsika küsimustel on tegelikud vastused; kas vastamiseks oleks parem kasutada tervet mõistust, mõisteanalüüsi või võistlevate hüpo ...

Ontoloogia

Ontoloogia ehk olemisõpetus on metafüüsika haru, mis tegeleb oleva ja olemise kui niisuguse ning olemisviisidega. Sõna on tuletatud kreeka sõnast on olev. Ontoloogiaks nimetatakse sageli ka teatud esmaste või kindlalt olemas olevate üksuste määra ...

Sõltuvus (metafüüsika)

Sõltuvus ehk reaalne sõltuvus ehk ontoloogiline sõltuvus on entiteetide vaheline suhe, mille puhul ühe entiteedi olemasolu või omadusi määrab ja tingib teine entiteet. Loogikas on järeldus eeldustest loogilises sõltuvuses.

Newcombi paradoks

Newcombi paradoks ehk Newcombi probleem on filosoofias ja matemaatikas mõtte-eksperiment, mis kujutab mängu kahe osaleja vahel, kellest üks peab ennustama teise valikut. Kas probleem on paradoks, on vaieldav. Newcombi paradoksi loojaks peetakse f ...

Schrödingeri kass

Schrödingeri kass on mõtteline eksperiment, mille töötas välja kvantmehaanikaalaste töödega kuulsaks saanud Austria füüsikateoreetik Erwin Schrödinger. Selle eksperimendiga soovis ta näidata kvantmehaanika ebatäiuslikkust üleminekul mikromaailmas ...

Wenedyk

Wenedyk on tehiskeel, mille on loonud hollandi tõlkija Jan van Steenbergen. Seda kasutatakse väljamõeldud Kahe krooni vabariigis,alternatiivajaloo maailmas Ill Bethisad. Wenedyk on Vulgaarladina järglane mida on palju mõjutanud Slaavi keeled, Sel ...

Müstika

Müstika on mitmetes usundites ja filosoofias esinev taotlus saavutada kogemuslik ühendus Jumala või kõrgema/sügavama reaalsusega. Müstikaks nimetatakse ka uskumust, et selline ühendus on võimalik ja soovitav. Ehkki sellise ühenduse olemust on ras ...

Sufism

Sufism on islami müstiline vool, mis on suunatud vahetu isikliku kogemuse kaudu jumaliku tõe ja armastuse otsingutele. Mõiste "sufism" on tuletatud araabia sõnast sufi صُوفِيّ sūfī ja seda kasutatakse Läänes alates 19. sajandi algusest. Sõna sufi ...

Olemasolu (Heidegger)

Dasein on saksakeelne sõna, mis tähendab "olemasolu", "siinolemine" ja on seotud inimesega. See on Martin Heideggeri eksistentsialismi põhimõiste, teoses "Olemine ja aeg" ning tähendab inimese olemasolu viisi, mõtestatud kohalolu, mis eeldab aja ...

Olemine

Olemine oli 20nda sajandini filosoofia peamine uurimisala. Olemisega tegelev filosoofia valdkond on ontoloogia.

Ontoloogiline jumalatõestus

Ontoloogiline jumalatõestus ehk ontoloogiline argument on jumalatõestus, mille esimesena esitas keskaegne teoloog Canterbury Anselm. Laiemas tähenduses on ontoloogilised jumalatõestused kõik jumalatõestused, mis apelleerivad ainult mõistusele, mi ...

Poliitiline filosoofia

Poliitiline filosoofia on poliitikast mõtlemine ja poliitika toimimise ülevaade. Poliitiline filosoofia on praktiline filosoofia, peaküsimuseks on mida teha? Poliitilises filosoofias vaadeldakse kodaniku, riigi, võimu, vabaduse, õiguse, poliitili ...

Anarhism

Anarhism on sotsiaal-filosoofiline õpetus anarhiast. Anarhia on vabadest isikutest koosnev võimuvaba ühiskond, kus sundus puudub üldse ja kus ühiskonnaliikmete vahelised suhted korraldatakse vabatahtlike tehingute abil. Anarhism on teooria, mis n ...

Anarhokapitalism

Murray Rothbard 1926–1995, ameerika juudi päritolu majandusteadlane ja ühiskonnateoreetik kes kasvas välja austria koolkonnast ja oli Ludwig von Misese õpilane, võttis kasutusele anarhokapitalismi mõiste. Teda on nimetatud ka heterodokseks altern ...

Habeas corpus

Habeas corpus on rahvusvaheliselt käibel olev õigusalane demokraatliku riigi ideega seonduv termin, mis tähendab, et kedagi ei või vangistada ilma süüdimõistva otsuseta. Kinnipeetaval peab olema absoluutne ja kohtuniku poolt kontrollitav õigus ko ...

Hegemoonia

Hegemoonia on seisund või võim millegi üle. Ühe klassi või näiteks riigi juhtimine teiste samalaadsete klasside ees. Tuleneb sõnast hegeisthai, mis tähendab "juhtima". Antonio Gramsci hegemooniateooria kohaselt on inimesed võimule allunud vabatah ...

Ideoloogiakriitika

Ideoloogiakriitika on ideoloogia kritiseerimine, mingi ideoloogia arvustamine. Peamiseks esindajaks 20. sajandil peetakse Frankfurdi koolkonna esindajaid. XVIII sajandi lõpus tähendas ideoloogia küll lihtsalt" ideedeteadust”, kuid juba järgmise s ...

Kolmas tee

Kolmas tee ehk modernne sotsiaaldemokraatia on poliitiline ideoloogia ja praktika, mida sotsiaaldemokraatlikud parteid hakkasid kasutama 20. sajandi lõpus ja 21. sajandil. Saksa keeles on kasutusel ka väljend Die Neue Mitte – uustsentrism. Algne ...

Konservatism

Konservatism ehk konservatiivsus ehk alalhoidlikkus on enamasti demokraatlik parempoolne ideoloogia või mõtteviis, mis tugineb traditsioonilistele väärtustele. See tähendab, et ajaloost tuleb üle võtta ja säilitada kõik väärtuslik. Alalhoidliku r ...

Liberaalne natsionalism

Liberaalse natsionalismi võib samastada klassikalise Euroopa liberalismiga, mis ulatub tagasi Prantsuse revolutsioonini ja sisaldab mitmeid selle väärtusi. Olla rahvuslane tähendas Mandri-Euroopas 19. sajandi keskel ka liberaalne olemist. 1848. a ...

Liberalism

Liberalism on isikuvabadusi pooldav hoiak ja poliitiline filosoofia, mille eesmärk on kindlustada isikuvabaduse teostamiseks tarvilikud poliitilised tingimused. Algsele tähendusele on lisatud: liikumisvabadus, mõttevabadus, kodanike poliitiliste ...

Libertarism

Libertarism on poliitiline filosoofia, mille järgi inimesed peaks olema vabad oma isikut ja omandit puudutavates otsustes, kuni need otsused või nende tagajärjed ei riku teiste isikute samasuguseid vabadusi. Libertarismi tähtsaimad märksõnad on " ...

Majandusvabadus

Majandusvabadus on inimese õigus ja võimalus tegutseda loovalt viisil, mis parandab nii tema enda kui ka ühiskonna teiste liikmete toimetulekut ja heaolu. Vabaduse nähtus ilmneb vaid ühiskonnas ja turumajanduslikes suhetes teiste inimestega. Seda ...

Maksimalism

Maksimalism on vasakpoolne proletaarne ideoloogia, mille esindajad eraldusid sotsialistidest-revolutsionääridest 1904. Sotsialistide-Revolutsionääride Maksimalistide Liit oli Sotsialistide-Revolutsionääride Parteist lahkulöönud vasakpoolne prolet ...

Monarhism

Kanada Monarhistlik Liiga Kanada Austraalia Monarhistlik Liiga Austraalia Monarhistlik Rahvapartei Portugal Uus-Meremaa Monarhistlik Liiga Uus-Meremaa Tradition und Leben Saksamaa Eesti Rojalistlik Partei Eesti Koruna Česká Tšehhia Iraagi Konstit ...

Nativism

Nativism on ideoloogia, rahvusluse ksenofoobne vorm, mille kohaselt peaksid riigis elama vaid ühe rahvuse, põlisgrupi liikmed, ehk riik ja nimirahvus peaks kattuma. Kõiki mittepõliseid elanikke peetakse ohuks nimirahvuse püsimajäämisele. Samuti a ...

Natsionaalsotsialism

Natsionaalsotsialism ehk rahvussotsialism ehk natsism on paremäärmuslik totalitaristlik poliitiline ja majanduslik ideoloogia, mida kandis Adolf Hitleri poolt juhitud Natsionaalsotsialistlik Saksa Töölispartei ning mis kujundas Saksamaa riiklikku ...

Negatiivne vabadus

Negatiivne vabadus on võimalus tegutseda ilma teiste inimeste sekkumiseta. Negatiivne vabadus on olukord, milles ükski teiste inimeste seatud piirang ei takista ega raskenda inimese tegevust. Negatiivse vabaduse piiranguid kehtestavad inimesed ja ...

Nügimise teooria

Nügimise teooria on kontseptsioon psühholoogias, politoloogias ja majanduses, mis hõlmab otsustamise protsesse nii grupi- ja individuaalsel tasandil, kasutades positiivselt tugevat mõjutamist ja kaudseid käske. Teooria järgi on nügimine sama efek ...

Parempoolsus

Parempoolsus on termin poliitikas, mida seostatakse erinevate ideoloogiatega nagu näiteks konservatism, uusliberalism, monarhism, natsionalism jm. ideoloogiad, mis vastandavad end tihtipeale vasakpoolsusele. Termin ise on pärit juba Prantsuse rev ...

Paremäärmuslus

Paremäärmuslus on poliitilise spektri paremal äärel paiknevate rühmituste ja üksikisikute vaadete üldnimetus. Paremäärmusluse mõiste kasutamine on teadlaste seas valdavalt tunnustatud, kuigi üksmeel selle täpse määratlemise osas puudub. 1995. aas ...

Poliitiline vabadus

Poliitiline vabadus on enesemääramise ja isikliku tahte väljendamise õigus. See on ajaloo ja poliitilise mõtte keskne mõiste ning demokraatliku ühiskonna üks olulisem tunnus. Poliitiline vabadus tähendab eneseteostuse võimalusi, vabadust rõhumise ...