ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 335

Darwini auhind

Darwini auhind on pila-auhind, mida antakse omaenda rumaluse tõttu elust või paljunemisvõimest ilma jäänud inimestele, kes auhinnaandjate sõnul on niimoodi parandanud inimkonna genofondi. Auhind on nime saanud evolutsiooniteooria looja Charles Da ...

Lendava Makaronimonstrumi kirik

Lendava Makaronimonstrumi Kirik on sotsiaalne liikumine, mis on suunatud kreatsionismi õpetamise vastu koolides. Selle põhimõtteid arendatakse satiirilises "pastafarianismi" õpetuses, Liikumise algatas Oregoni Ülikooli füüsikatudeng Bobby Henders ...

Anarhia

Anarhia on vabadest isikutest koosnev võimuta ühiskond; ühiskonna selline seisund, mille puhul pole valitsust, pole ühe inimese sunduslikku võimu teise inimese üle, pole riiki, üleüldse kohustuslikku ühiskondlikku organisatsiooni. Täielikult on e ...

Anarhistliku kirjanduse loend

Anarhistliku kirjanduse loend loetleb anarhistlikku ja anarhismiteemalist kirjandust, st trükiseid, mis käsitlevad mingit teemat anarhistlikult positsioonilt või anarhismi/anarhiste mingilt teiselt positsioonilt.

Anarhofeminism

Anarhofeminism kombineerib omavahel anarhismi ja feminismi. Poliitiline liikumine ja terminoloogia sai alguse 1960. aastatel teise laine feminismist. Anarhofeministid näevad patriarhaalsust kui hierarhia manifestatsiooni ja ühte ühiskonna fundame ...

Anarhofuturism

Anarhofuturism on kirjandus- ja kunstivool, mis organiseerus 1910. Anarhofuturismile, millele avaldas mõju revolutsioonivõitlus, on iseloomulik anarhistlik mässuvaim, püüe epateerida kodanlast. Anarhofuturistide loomingut iseloomustab anarhistlik ...

Anarhosündikalism

Anarhosündikalism on anarhistlik ideoloogia, mis vastandub otseselt keskselt juhitavale riigibürokraatiale ja marksism-leninismi töölisliikumisele. Anarhosündikalism kujutas endast peamiselt bakuninlaste ja prodhonistide ideede segu. Anarhosündik ...

Antikommunism

Antikommunism on kommunistliku maailmavaate vastane maailmavaade, mis tekkis juba enne sotsialistlikke riike 19. sajandi lõpul, kui kommunistlik ideoloogia välja kujunema hakkas ja arvestatavaks poliitiliseks jõuks sai. Pärast Nõukogude Liidu lag ...

Gladio

Gladio oli koondnimetus CIA ja MI6 koostööle NATO-ga, salajaste sõjaväeüksuste võrgustikule Euroopas, külma sõja ajal. Eesmärgiks oli võidelda kommunismiga ning takistada Nõukogude Liidu tungimist Lääne-Euroopasse. NATO, CIA ja MI6 rahastatud, tr ...

NATO salajane armee

NATO salajane armee on külma sõja ajal Lääne-Euroopas ja Türgis kommunistide vastu tegutsema õpetatud salasõdurite üksuste üldnimetus 21. sajandi kirjanduses. Nimetus tuleb sama pealkirjaga kaitstud teadusuuringust ja raamatust. Eeldatava Nõukogu ...

Radikaaldemokraatia (Tšiili erakond)

Radikaaldemokraatia oli Tšiilis aastatel 1969–1973 ja 1983–1990 tegutsenud paremtsentristlik erakond. Erakonna asutasid Radikaalsest Parteist eraldunud antikommunistid, kes olid vastu RP otsusele toetada 1970. aasta presidendivalimistel Salvador ...

Radikaaldemokraatlik Partei (Tšiili)

Radikaaldemokraatlik Partei oli Tšiilis aastatel 1946–1949 tegutsenud paremtsentristlik erakond. Erakonna asutasid Radikaalsest Parteist eraldunud, kes olid vastu koostööle kommunistidega ega toetanud sellest tulenevalt 1946. aasta presidendivali ...

Ekstremism

Ekstremism ehk äärmuslus on äärmuse pooldamine või äärmusse kalduv hoiak, ideoloogia, eriti poliitikas, aga ka religioonis, majanduses või mujal. Tänapäeval kasutatakse terminit peamiselt poliitilises või religioosses tähenduses, viidates ideoloo ...

Deradikaliseerumine

Deradikaliseerimine on protsess, mille jooksul püütakse vähendada radikaliseerunud inimese pühendumust äärmuslusele ja tema osalemist vägivaldses äärmusluses niisugusel määral, et tal kaob vajadus vägivallaaktidest osa võtta. Sageli kasutatakse d ...

Radikaliseerumine

Radikaliseerumine on protsess, milles üksikisik või inimrühm võtab omaks äärmuslikud poliitilised, sotsiaalsed või usulised seisukohad, mis vastanduvad kehtivale korrale ja kaasaegsetele ideedele. Radikaliseerunud isiku või rühma eesmärgiks saab ...

Usuline ekstremism

Usulise ekstremismi all on tavaliselt mõistetud vägivallaaktide sooritamist ajendatuna oma usulistest tõekspidamistest. Laiemas mõttes on USA-s pärast 11. septembri terrorirünnakuid hakatud nimetama usuliseks ekstremismiks ka teiste uskude vihkam ...

Fašism

Fašism on poliitiline ideoloogia, mis taotleb rahvuslikele ja kultuurilistele tunnustele tugineva ja ühe isiku juhtimise all oleva sõjaliselt tugeva riigi loomist. Fašistlikus riigis kuulub kogu võim riigile ja selle juhile, nagu autoritarismis. ...

Fašism Venemaal

Fašism Venemaal on ideoloogia, maailmavaade ja sotsiaalne liikumine, mis keskendub vene rahvuse rassilisele ülimuslikkusele. Teise maailmasõja ajal olid koostöös Suursaksa Riigi võimude ning armeega. Vene fašism pooldab Vene rahvusriiki kui rahvu ...

Mustsada

Mustsada oli 1905.–1907. aasta revolutsiooni ajal Venemaal tekkinud paremäärmuslik liikumine. Selle eesmärkideks olid monarhistliku korra säilitamine ning terroriaktide korraldamine revolutsioonis osalejate vastu. Mustsaja moodustasid mitu organi ...

Suursaksa Riik

Suursaksa Riik ehk Suur-Saksamaa oli pidevalt muutuvate piiridega Saksa natsionaalsotsialistlik impeerium Kesk- ja Ida-Euroopas teise maailmasõja ajal, Saksa Riigi õigusjärglane, millest ainult nime poolest erines. Saksa Riiki ja Suursaksa Riiki ...

Feminism

Feminism on ideoloogia, mille keskmes on küsimused naise rollist ja staatusest ühiskonnas, sealhulgas poliitikas, äris, teaduses ja kultuuris. Feminism sai alguse 19. sajandil kui poliitiline liikumine, mis nõudis naistele meestega võrdseid kodan ...

Antifeminism

Igapäevases kõnes kasutatakse antifeminismi kui vastuseisu feminismi pooldavale organisatsioonidele või poliitilisele liikumisele. Meesuuringute õpetlane Michael Kimmel määratleb antifeminismi kui "vastuseisu naiste võrdõiguslikkusele". On väidet ...

Esimese laine feminism

Feminismi esimene laine on naiste organiseerumise algus ja võitlus kodanikuvabaduste eest 18. sajandi lõpust 20. sajandi alguseni. Feminismi esimese laine algust tähistab Mary Wollstonecrafti raamatu Vindication of the Rights of Woman ilmumine 17 ...

Femen

FEMEN on Ukrainas 2008. aastal loodud feministlik protestirühmitus, mille peakorter asub Pariisis. Rahvusvahelist tuntust on organisatsioon kogunud oma poleemikat tekitavate alasti protestidega, avaldades meelt seksiturismi, usuliste institutsioo ...

Feministeerium

Feministeerium on feministlik veebiväljaanne, mille asutasid 2015. aasta jaanuaris Kadi Viik, Brigitta Davidjants, Aet Kuusik ja Nele Laos. Feministeeriumi tunnusgraafika looja on Jaana Davidjants. Väljaande tunnuslause on "Feministeerium menetle ...

Feministlik kehakäsitus

Feministlik kehakäsitus on feministlik arusaam naise kehast. Läänemaailmas on ajalooliselt naisi seostatud kehaga ja mehi vaimuga. Feministlikud filosoofid, sealhulgas Susan Bordo, on uurinud, kuidas see on mõjutanud soorollide ja soostereotüüpid ...

Gender Trouble

"Gender Trouble: feminism and the subversion of identity" on Judith Butleri raamat, mis on mõjutanud akadeemilist filosoofiat ja queer-teooriat, kuid on olnud populaarne ka rahva seas üldisemalt. Raamatut "Gender Trouble" peetakse ka soo performa ...

HeForShe

HeForShe on soolise võrdõiguslikkuse solidaarsus kampaania, mis algatati ÜRO naisorganisatsiooni poolt. Eesmärk on kaasa haarata mehed ja poisid muutuste tegijatena, saavutamaks soolist võrdõiguslikkust ning naiste õigusi, ajendades neid astuma s ...

Heteronormatiivsus

Heteronormatiivsus on tõekspidamine, et inimesed langevad selgetesse ja üksteist täiendavatesse sugudesse, millel on elus loomulikud rollid. See eeldab, et heteroseksuaalsus on ainuke seksuaalne sättumus või ainuke norm. Samuti seda, et seksuaals ...

Intersektsionaalsus

Intersektsionaalsus on analüütiline tööriist, mis püüab välja selgitada, kuidas vastastikmõjus võimusuhted mõjuvad neile, kes on ühiskonnas kõige tõrjutumad. Intersektsionaalsus on seisukoht, et inimest iseloomustavad eri aspektid nagu klass, ras ...

Kolmanda laine feminism

Kolmanda laine feminism, vahel ka postfeminism tekkis 1990. aastate algul ning kujutab endast vastureaktsiooni teise laine feminismile. Ehkki poliitiline õigus valida on saavutatud, jääb siiski püsima sooline ebavõrdsus valitavate vahel. Keskseks ...

Misogüünia

Misogüünia on naistepõlgus, naistevihkamine. Misogüünia võib väljenduda mitmesugustel viisidel, näiteks sooline diskrimineerimine, naiste mustamine, naiste vastane vägivald, naise seksuaalobjektina käsitlemine. Misogüüniat võib leida nii muistset ...

Ms. (ajakiri)

Ms. on Ameerika feministlik ajakiri, mille asutasid teise laine feministid Gloria Steinem ja Dorothy Pitman Hughes. Esimene number ilmus näidisena 1971. aasta detsembris New York Magazinei vahel. Iseseisva väljaandena ilmub Ms. alates 1972. aasta ...

Patriarhaat

Patriarhaat, ka androkraatia, on valitsemisvorm, kus valitsejad on peamiselt mehed, tavaliselt vanemad mehed. Sõna patriarhaat kasutatakse selleks, et viidata olukorrale, kus meestel on peamine vastutus mingi kogukonna heaolu eest ja nad teostava ...

Seksism

Seksism on kõige üldisemas mõttes diskrimineerimine ja/või eelarvamused seoses inimese soolise kuuluvusega. Seksismiks võidakse nimetada mitmesuguseid arvamusi, hoiakuid või käitumisi: ühe soo pidamine kõrgemaks või paremaks; meeste ja naiste koh ...

Seksisõjad

Seksisõjad ehk feministlikud seksisõjad või lesbide seksisõjad on feministlikus liikumises ja lesbide kogukonnas 1980. aastatel alguse saanud põhimõttelised vaidlused naisõigusluse seisukohtade üle seksuaalsuse, pornograafia, prostitutsiooni, tra ...

Sinisukk

Sinisukk on nimetus haritud, intellektuaalsete ja tihti ka kirjanduslike huvidega naise kohta. Ajalooliselt nimetati nii 18. sajandi Inglismaal tegutsenud Sinisukkade Seltsi liikmeid. Eesti keeles on sõna sinisukk kasutatud eelkõige irooniliselt. ...

Teise laine feminism

Teise laine feminism on peamiselt 1960–1970 aastatel toimunud feministlik liikumimine, mil feministid jaotusid vastavalt oma poliitilistele vaadetele. USAs sai feminism uut hoogu sisse 1960. aastate teisel poolel, mil Womens Liberation Movement l ...

Bolševikud

Bolševikud ehk enamlased olid Venemaa Sotsiaaldemokraatliku Töölispartei radikaalse tiiva esindajad. VSDTP II Kongressil 1903. aastal said radikaalsed sotsiaaldemokraadid, keda juhtis Vladimir Lenin, partei keskorgani valmisel häälteenamuse. Sell ...

Chuche

Chuche, ka kimilsungism, on Põhja-Korea ametlik valitsusdoktriin. Termin tuleb korea keelest, sõnast, mis tähendab inimese iseseisvust ja eneseteadvust. Chuche põhineb marksismil-leninismil ning Kim Il-sŏngi õpetustel. Kim Il-sŏng töötas chuche v ...

Deng Xiaopingi teooria

Deng Xiaopingi teooria ehk dengism on Hiina Rahvavabariigi juhi Deng Xiaopingi poolt loodud poliitiliste ja majanduslike teooriate seeria. Tema teooriad ei vastandu marksism-leninismile ega maoismile, vaid proovivad neid kohastada Hiina sotsiaalm ...

Klassivõitlus

Klassivõitlus on peamiselt marksismis kasutatav mõiste ühiskonnas pidevalt aset leidva konflikti kohta kahe või ka enama sotsiaalse klassi vahel. Karl Marxi idee kohaselt on klassivõitlus tingitud tootmissuhetest: kogu ajaloo vältel on ühiskonnas ...

Komintern

Komintern oli rahvusvaheline kommunistlik organisatsioon. Komintern loodi 1919. aasta märtsis Vladimir Lenini, Lev Trotski ja Venemaa Kommunistliku bolševike Partei juhtimisel. Selle eesmärk oli võidelda kõigi vahenditega, sealhulgas relvastatud ...

Kommunistlik kuritegu

Kommunistlik kuritegu on Poola õiguskorras kasutatav juriidiline mõiste. Kommunistliku kuriteo mõiste võeti Poolas kasutusele 1998. aastal ning seda on hiljem mitu korda muudetud ja täiendatud. Kommunistlikuks kuriteoks loetakse kommunistliku rii ...

Kommunistlik partei

Kommunistlik partei on marksismile tuginev partei. 1848. aastal avaldasid Karl Marx ja Friedrich Engels "Kommunistliku partei manifesti". Sellele manifestile ning teistele Marxi ja Engelsi teostele tuginedes loodi 19. ja 20. sajandil paljudes rii ...

Kommunistlik riik

Kommunistlik riik on kommunistliku partei ainuvõimu all olev riik. Loetletud maade tähestikulises järjekorras. Sulgudes järgneb riigi või riigi osa nimi kommunistliku režiimi ajal ning režiimi kehtimise aastad. Roheneemesaared Põhja-Korea Rahvade ...

Kommunistliku partei manifest

"Kommunistliku partei manifest" on Karl Marxi ja Friedrich Engelsi teos, mis ilmus esmakordselt 21. veebruaril 1848 Londonis saksa keeles. Manifest valmis 1847 Kommunistide Liidu II kongressi ülesandel Kommunistide Liidu programmina, mis andis te ...

Kultuurirevolutsioon

Suur Proletaarne Kultuurirevolutsioon, lühendatult Suur Kultuurirevolutsioon või kultuurirevolutsioon oli Hiina Rahvavabariigis aastatel 1966–1976 toimunud, Mao Zedongi kavandatud maoistlik sotsiaalpoliitiline kampaania, mis kasvas Hiina Kommunis ...

Leninism

Leninism on Lenini poolt marksismi tõlgendamisel loodud ideoloogia, mida Lenin kasutas oma valitsemise ajal Nõukogude Venemaal ning mida järgisid ka teiste maade kommunistlikud parteid. Lenin väitis, et imperialism on kapitalismi kõrgeim arengujä ...

Naksaliidid

Naksaliidid on üldnimetus, millega tähistatakse Indias tegutsevaid kommunistlikke sõjalisi grupeeringuid. Idapoolsetes osariikides nimetavad need endid enamasti maoistideks, samas kui lõunaosariikides nagu Andhra Pradesh tuntakse neid teiste nime ...