ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 382

Shelly Kagan

Shelly Kagan on Ameerika Ühendriikide filosoof. Ta on Yalei Ülikooli filosoofiaprofessor, tuntud oma töö poolest moraalifilosoofia ja normatiiveetika vallas. Populaarne on ka tema 2007. aastal Yaleis peetud surma üle arutlev loengusari "Death". T ...

David Lewis

David Kellogg Lewis oli USA filosoof, üks väljapaistvamaid analüütilisi filosoofe, kes on andnud olulise panuse metafüüsikasse, vaimufilosoofiasse, keelefilosoofiasse, matemaatikafilosoofiasse, teadusfilosoofiasse, otsustusteooriasse, epistemoloo ...

John Locke

John Locke oli inglise filosoof, empirismi peamine põhjendaja, moodsa tunnetusteooria kritiseerija ja materialistliku sensualismi rajaja.

John Mackie

John Leslie Mackie oli Austraalia filosoof. Ta andis olulise panuse religioonifilosoofiasse, metafüüsikasse ja keelefilosoofiasse ning on eriti tuntud oma metaeetika järgi, eriti moraaliskeptitsismi kaitsjana. Tema raamatutest on tuntuim "Ethics: ...

Gennadi Majorov

Gennadi Georgijevitš Majorov on vene filosoof, filosoofiadoktor, Moskva Riikliku Ülikooli teeneline professor, Venemaa loodusteaduste akadeemia liige, spetsialist filosoofia ajaloo alal. 1969. aastal kaitses Majorov kandidaaditöö teemal "Gottfrie ...

Jacques Maritain

Jacques Maritain oli prantsuse katoliiklik filosoof. Ta oli üks inimõiguste ülddeklaratsiooni teksti olulisemaid autoreid. Tema poliitilis-filosoofilistest ideedest on välja kasvanud kristlik demokraatia. Ta sai väga mitmetahulise hariduse nii fi ...

Damaris Cudworth Masham

Leedi Damaris Cudworth Masham oli inglise filosoof. Ta oli Cambridgei platonistliku filosoofi Ralph Cudworthi tütar ja empiristliku filosoofi John Lockei sõber. Masham avaldas kaks teost teoloogia, epistemoloogia ja moraalifilosoofia teemadel. Ta ...

John Stuart Mill

John Stuart Mill oli inglise filosoof ja majandusteadlane, üks mõjukamaid 19. sajandi liberaalsetest mõtlejatest. Milli sotsialismi ja elitarismi käsitlevate vaatepunktide kohta on vastuolulisi hinnanguid. Mill ise pidas end sotsialistiks ning mi ...

George Edward Moore

George Edward Moore oli inglise filosoof, üks analüütilise filosoofia rajajaid. Moorei tuntakse tänapäeval eeskätt eetilise mittenaturalismi pooldajana, terve mõistuse rõhutajana filosoofilises meetodis ning Moorei paradoksi autorina. Ta on "filo ...

William Paley

William Paley oli inglise vaimulik, teoloog ja filosoof. Kõige tuntum on tema loomulik teoloogia raamatus "Natural Theology or Evidences of the Existence and Attributes of the Deity", milles ta esitab kellassepaanaloogiat kasutades teleoloogilise ...

Richard Price

Price sündis nonkonformistliku vaimuliku pojana. Ta sai eraviisilise hariduse ning õppis seejärel ühes Londoni nonkonformistlikus akadeemias. Temast sai Stoke Newingtonis elava Streatfieldi-nimelise härrasmehe vaimulik ja seltsiline. Kui 1756 sur ...

Moritz Schlick

Moritz Schlick oli saksa filosoof, loogilise positivismi rajaja ja Viini ringi asutaja. Ta sündis Berliinis jõukas perekonnas. Ta õppis füüsikat Heidelbergis, Lausanneis ja lõpuks Berliini ülikoolis Max Plancki juhendamisel. Aastal 1904 valmis te ...

Peter Singer

Peter Albert David Singer on Austraalia filosoof. Ta on Princetoni ülikooli Ira W. DeCampi õppetooli professor. Ta on ateist. Filosoofias on ta erialaks praktiline eetika, millele läheneb utilitaristlikult. Tema tuntumate teoste hulka kuuluvad nä ...

Baruch Spinoza

Baruch või Benedict de Spinoza oli juudi päritolu Hollandi filosoof. Spinoza tööde tegelik suurus ja tähtsus sai selgeks alles pärast tema surma. Tänapäeval peetakse teda üheks suurimaks ratsionalistlikuks filosoofiks 17. sajandil, kes pani aluse ...

Bernard Williams

Sir Bernard Arthur Owen Williams oli Inglise eetik, keda ajaleht The Times nimetas oma aja kõige säravamaks ja tähtsamaks Briti moraalifilosoofiks. Tema teoste hulka kuuluvad "Problems of the Self" 1973, "Moral Luck" 1981, "Ethics and the Limits ...

Epikureism

Epikureism on filosoofiavool, mis põhineb antiikfilosoof Epikurose õpetustel. Epikuros oli atomistlik materialist, järgides Demokritost. Epikureismi järgi on inimese peamine eesmärk olla elus õnnelik ja nautida lihtsaid mõnusid. Õnn seisneb epiku ...

Horatius

Ood 2.13: Ta halval päeval mulda su istutas. / Ladina keelest tõlkinud ja kommenteerinud Mari Murdvee; Ood 1.37: Nüüd, sõbrad, joogem, nüüd vabas tantsuhoos. / tõlkinud ja kommenteerinud Janika Päll; Episood 9: Maecenas õnnis, millal siis su häär ...

Lucretius

Titus Lucretius Carus oli vanarooma poeet ja filosoof. Tema ainus teadaolev teos on filosoofiline poeem "De rerum natura" "Asjade loomusest". Poeem annab heksameetrites ülevaate Demokritose ja Epikurose õpetusest.

Inimõigused

Inimõigused on iga inimese põhiõigused Lääne õigussüsteemides. Need indiviidi sünnipärased õigused ei sõltu tema rassist, seksuaalsusest, soost ega usutunnistusest. Inimõigused on leidnud rahvusvahelist tunnustust Inimõiguste Ülddeklaratsioonis, ...

Eraelu puutumatus

Eraelu puutumatus on inimõigustega seotud mõiste, millele päris ühest definitsiooni pole suudetud anda, kuna tegemist on laia kontseptsiooniga, mis hõlmab mitmeid aspekte isiku füüsilisest ja sotsiaalsest identiteedist. Eraelu puutumatuse kui õig ...

Ghana naiste õigused

Naiste sotsiaalsed rollid Ghanas on ajaloo vältel muutnud. Üleüldiselt on naiste mõjuvõim Ghana ühiskonnas on olnud tähelepanuväärne. Naiste sotsiaalne ja majanduslik heaolu emade, kauplejate, põlluharijate ning kontoritöötajatena on sajandite jo ...

Internetivabadus

Internetivabadus on internetikasutajate õigus alusetute piiranguteta ligipääsuks internetile ja internetisisule ning internetikasutusega seotud õigustest kinnipidamisele. Viimaste hulka kuuluvad näiteks õigus sõnavabadusele, õigus kaitstusele eba ...

Isikupuutumatus

Isikupuutumatus on iga isiku põhiõigus: isik on kaitstud ebaseadusliku vahistamise eest ja tal on õigus kohtu kaitsele elu, tervise ja teiste isiklike õiguste ning vara ründamise puhul. Eesti keele seletav sõnaraamat selgitab terminit "isikupuutu ...

Mõttevabadus

Mõttevabadus on üks inimõigustest, mis tähendab õigust omada seisukohti. See on eraldiseisev sõnavabadusest, mis on õigus oma seisukohti väljendada ja levitada.

Naiste õigused

Naiste õigused on õigused kogu maailma naiste ja tütarlaste jaoks. Inimõiguste ülddeklaratsioon kuulutati välja 10. detsembril 1948. aastal kui ühine saavutuste norm kõigile inimestele ja rahvustele. ÜRO rahvad kinnitasid meestele ja naistele võr ...

Reproduktiivõigused

Reproduktiivõigused kuuluvad inim- ja põhiõiguste valdkonda, kuid praktikas puudutavad reproduktiivõiguslikud küsimused nii rahvusvahelist, riigisisest, avalikku ja eraõigust kui ka lepingu- ja meditsiiniõigust. Reproduktiivõigused on seotud kõik ...

Sõnavabadus

Sõnavabadus on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud teavet sõnas, trükis, pildis või muul viisil. Lisaks arvamusvabadusele ja väljendusvabadusele hõlmab sõnavabadus ka infovabadust ehk isiku õigust saada avalikku teavet. Sõna ...

Tagakiusamine

Tagakiusamine on üksikisiku või isikute rühma süstemaatiline väärkohtlemine teise üksikisiku või isikute rühma poolt. Levinuimateks vormideks on usuline, rassiline ja poliitiline tagakiusamine, mis võivad ka kattuda. Kannatamine, kiusamine, isola ...

Usuline tagakiusamine

Usuline tagakiusamine on üksikisiku ja/või üksikisikute rühma süstemaatiline väärkohtlemine vastuseks nende usulistele tõekspidamistele ja/või usulisele kuuluvusele või eelnimetatud tõekspidamiste ja/või kuuluvuse puudumisele. Euroopa Liidu õigus ...

Venemaa välisministeeriumi ettekanded inimõiguste teemal

Venemaa välisministeeriumi ettekanded inimõiguste teemal on Venemaa välispoliitika ametkondade publikatsioonid inimõigustest USA-s, Kanadas ja reas Euroopa riikides. Esimene ettekanne "Inimõigustealasest olukorrast mitmes maailma riigis" avaldati ...

Kadalipp

Kadalipp oli ihunuhtluse liik, kus karistatav aeti läbi kahte vastamisi ritta seatud sõdurite vahelt, kes igaüks andis karistatavale hoobi pika vitsa või kepiga. Erinevalt teistest ihunuhtluse liikidest ei loetud kadalippu häbistavaks, kuna seda ...

Rahaline karistus

Rahaline karistus on Eesti karistusseadustiku § 44 mõistes kohtu poolt mõistetud rahaline karistus sooritatud kuriteo eest. 2001. aastal vastu võetud karistusseadustikus kehtestati rahalise karistuse minimaalne päevamäär 50 krooni nüüd samaväärne ...

Trahv

Trahv ehk rahatrahv on rahanõue, mis määratakse karistusena haldusõigusrikkumise või kuriteo eest. Trahvida võib füüsilist ja juriidilist isikut ning ka juriidilise isiku esindusõiguslikke isikuid. Trahvile lisaks võib kohus määrata lisakaristuse ...

Libertiin

Libertiin oli Vana-Roomas orjusest vabakslastu. Libertiiniks on uusajal hakatud ka nimetama inimest, kes peab end ühiskonna, religiooni ja moraali normidest vabaks. Et libertiinid eiravad ka seksuaalmoraali, siis nimetatakse tavakeeles libertiini ...

Moraalne vastutus

Moraalseks vastutuseks millegi, näiteks teo või tegematajätmise eest peetakse tavaliselt kiituse, laituse või mõne muu moraalse reaktsiooni väärimist selle eest. Paljud filosoofid on pidanud isiku üheks tarvilikuks tunnuseks moraalse vastutuse võ ...

Pahe

Pahe on tegevus, käitumine või harjumus, mida üldiselt peetakse ühiskonnas amoraalseks, patuseks, kriminaalseks, ebaviisakaks, tabuks, rikutuks või alandavaks. Pahe võib veel viidata puudusele, negatiivsele iseloomuomadusele või halvale harjumuse ...

Analüüs

Analüüs ehk eritlus on protsess, mille käigus terviklik või kompleksne teema või objekt lahutatakse lihtsamateks osadeks, et lihtsustada teemast või objektist arusaamist, sealhulgas nendevaheliste suhete avastamist. Analüüsi vastandmõiste on sünt ...

Majandusanalüüs

Majandusanalüüs on majanduslike näitajate uurimine ja võrdlemine, et näha, kas ressursse kasutatakse optimaalselt. Analüüsi eesmärk on anda selge ülevaade majanduslikust olukorrast ja kindlaks teha, kui efektiivselt majandus või mingi osa sellest ...

Binauraalne tuiklemine

Binauraalne tuiklemine on kõrvapete, kus inimene tajub tuiklemist kahe lihtheli puhul, mõlemad sagedustega, vähem kui 1500 Hz ja sageduste erinevusega vähem kui 40 Hz, kui neid kahte heli mängitakse kumbagi eri kõrvadesse samaaegselt.

Kõrvapete

Kõrvapete või kuuldepete on inimese kuulmises esinev illusioon, mis on ekvivalentne silmapettega nägemismeele korral. Kõrvapette korral kuuldakse helisid, mida stiimulina tegelikult ei esine.

Akromatopsia

Akromatopsia ehk värvipimedus ehk täielik värvipimedus ehk värvipimesus ehk totaalne värvuspimedus ehk akromaasia on patoloogiline seisund, mis seisneb värvuste nägemise puudumises. Klassifikaatoris RHK-10 on see alamjaotises H53.5. Tavaliselt on ...

Tetrakromaasia

Tetrakromaasia ehk neljavärvinägemine on nelja tüüpi kolvikeste omamine. Tetrakromaasiaga organismidel vastab iga värvus nende nähtavast spektrist mõnele kombinatsioonile segule vähemalt neljast erinevast puhtast spektrivärvist. Tetrakromaasia ko ...

Tserebraalne akromatopsia

Tserebraalne akromatopsia ehk omandatud akromatopsia on akromatopsia tüüp, mida ei põhjusta silma võrkkestas avalduv geneetiline defekt, vaid peaaju koore kahjustus. Seda põhjustab kahjustus peaaju koore käärudes gyrus lingualis ja gyrus fusiform ...

Youngi-Helmholtzi värvitaju teooria

Youngi-Helmholtzi värvitaju teooria pärineb 19. sajandist ja põhineb Thomas Youngi ja Hermann von Helmholtzi seisukohtadel värvitaju kohta. Nad eeldasid, et silma võrkkest ehk reetina koosneb kolmest valgustundlikust retseptorist: punasest, rohel ...

Abstinents

Abstinents on teadlik hoidumine mingist ahvatlusest, näiteks alkoholi või teatud toiduainete tarvitamisest või söömisest üldse või seksist. Enamasti tarvitatakse seda sõna karskuse või seksuaalse kasinuse tähenduses.

Alkoholijoove

Alkoholijoove on alkoholi tarvitamise tagajärjel tekkida võiv muutunud terviseseisund, mis avaldub väliselt tajutavates häiritud või muutunud kehalistes või psüühilistes funktsioonides ja reaktsioonides.

Buprenorfiinvõõrutus

Buprenorfiinvõõrutus on opiaadisõltuvuse ravimise viis juhuks, kui klonidiinvõõrutus ei anna tulemust. Buprenorfiin on opiaadi retseptorite osaline agonist. Ainel on metadooni ja naltreksooni omadused, kuid buprenorfiin on märgatavalt turvalisem, ...

Kahjude vähendamine

Kahjude vähendamine on narkopoliitikas komplekt meetmeid, millega püütakse vähendada inimkäitumise, sh seadusevastase käitumise kahjulikke tagajärgi. Kahjude vähendamise meetmete eesmärgiks on vähendada ohte, mis kaasnevad selliste tegevustega na ...

Kanepisõltuvus

Kanepisõltuvus on seisund, mida iseloomustab: tolerantsuse tõus – suurenevad kanepiannused, et saada sarnast efekti, mis varem saadi väikeste annustega; sõltuvus – kanep on muutunud isiku igapäevaelu tähtsaks osaks; võõrutusnähud – kanepi tarvita ...

Kokainism

Kokainism on kokaiini regulaarne tarvitamine koos sõltuvustunnustega. Kokaiin on 2007. aastal kanepi järel kõige laialdasemalt kaubitsetav illegaalne narkootikum maailmas. Eestis on kokaiini tarvitamine tagasihoidlik, oletatavasti tema kõrge hinn ...