ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 80

Sünkroonne ajurünnak

Sünkroonne ajurünnak on ajurünnak, mille puhul kasutatakse arvutitehnoloogiat eri paikades olevate inimeste samal ajal ühendamiseks. Tegemist on ühe elektroonilise ajurünnaku alaliigiga, teine alaliik on asünkroonne ajurünnak. Metoodika sõnastas ...

Ühisloome

Ühisloome, on tavaliselt kas reaalses aegruumis või onlain toimuv, osalejatelt tavaliselt vabatahtlikku panust eeldav probleemilahenduse meetod. Oma algses tähenduses mõeldakse ühisloome all probleemide lahendamist suure hulga vabatahtlike kaastö ...

Au

Avalikel maskeraadidel ei tohi ohvitserid tantsida. Kui kaks inimest tülitsevad, on alati süüdi mõlemad. Saladus, mille oled jaganud kasvõi ühe inimesega, lakkab olemast saladus. Hoia sind usaldanud naise usaldust, sõltumata sellest, kes ta on. K ...

Boheemlane

Boheemlane on loomingulise ja/või intellektuaalse kalduvusega inimene, kes elab ja käitub väljaspool konventsionaalse käitumise kriteeriume. Sõna "boheemlane" on tulnud prantsuskeelsest sõnast, mis tähendas mustlast. Algul nimetati boheemlasteks ...

Dekadents

Dekadents on allakäik, langus, mandumine. Kirjanduses kasutatakse dekadentsi nimetust 19. sajandi lõpu kultuuri- ja kirjandusvoolu kohta, mida iseloomustavad pessimistlik, isegi nihilistlik meeleolu, estetism ja sümbolism. Romantistide naiivne ki ...

Digikultuur

Digikultuur on digitaalselt ehk arvandmete kujul loodud või tagantjärele digiteeritud kultuur, mis levib digitaalseid kommunikatsioonikanaleid pidi ning leiab aset ja on tarbitud digitaalselt kujundatud keskkonnas. Eristatakse digikultuuri kitsas ...

Dokumentalistika

Dokumentalistika on dokumentaalteoste ehk dokumentaariumide – dokumentaalfilmi, -seriaali, foto, kirjandus- või lavateose – loomine, tõsielu kujutamine. Võimalik kasutus: dokumentalistika filmikunstis.

Esitus

Esitus on sündmus, mille käigus isik teeb teose teisele isikule kuuldavaks, nähtavaks või muul moel tajutavaks. Esitus on teos. Tihti eelnevad esitusele proovid ja pärast esitust väljendab publik oma tänu aplausiga. Mõningatel juhtudel võib esita ...

Haruldus

Haruldus ehk rariteet on harva esinev, harukordne, ebatavaline nähtus, olend või objekt. Kultuuris on see haruldane ese, mida leidub väga väheste eksemplaridena. Samuti ese, mis teistest omataolistest millegi poolest erineb.

Hundisõit

Hundisõit oli Eesti pärimuskultuuris talvine meelelahutus või jahipidamise viis, mida harrastasid peamiselt noored mehed. Hobuse taha rakendatud saani külge seati pikema köie või muu kinnituse otsa õlekott vmt või tükk toorest liha ning lasti sel ...

Idamaad

Idamaad ehk orient kõige laiemas tähenduses on regioon, mis hõlmab Lähis-Ida, Kesk-Aasiat ja Kaug-Ida. Mõiste on tekkinud Euroopa kultuuriloos, vastandades Ida kultuure Läänele, mis hõlmab eelkõige Euroopat, kuid mõnes kontekstis ka Ameerikat. Ki ...

Jalgpalli fännilaulud

Jalgpalli fännilaulud on jalgpalli juurde kuuluv meelelahutuslik võte, millega fännid väljendavad mängu ajal kaasaelamist ja toetust oma lemmikklubi jalgpalluritele ning mis mängib tähtsat rolli klubi identiteedi ehitamisel ja säilitamisel. Fänni ...

Kehastus

Kehastus on mitmetähenduslik mõiste ja võib üldiselt tähendada kehaliseks saamist, kehastumist, muutumist kellekski – ja seda nii esinemise puhul, esitades ennast kellegi teisena, kui ka esoteerilises mõttes, uuesti sündinuna või taaskehastusena. ...

Komberuum

Komberuum on keele, kommete ja väärtustega moodustunud hüpoteetiline sidus keskkond, mis tekib, kui kultuuriruumile lisada harjumused ja tavad. Termin pole kasutusel sotsiaal- ja humanitaarteaduste sõnavaras ning niimoodi defineeritud mõiste tõlg ...

Konservatiivne revolutsioon

Konservatiivne revolutsioon oli Esimese maailmasõja järel Saksamaalt alguse saanud alalhoidlik, parempoolne, nii liberalismi kui ka natsionaalsotsialismi vastustav maailmavaade.

Kultuuritehas

Kultuuritehas on kultuurikeskus, mis pakub alternatiivi traditsioonilistele kultuuri- või kunstikeskustele. Selle omapära seisneb multidistsiplinaarsuses, unikaalses tegevuskeskkonnas ja sõltumatuses. Kultuuritehase tegevuse mudel on välja töötat ...

Kultuuriuuringud

Kultuuriuuringud on sotsiaal- ja humanitaarteaduste interdistsiplinaarne lähenemine, mis ühendab muu hulgas kultuuriantropoloogia, sotsioloogia, kommunikatsiooniteaduse, kirjandusteooria ja filmiteooria meetodeid. USA ja Kanada ülikoolides on kul ...

Kõrgkultuur

Kõrgkultuur on ajaloos ühiskonnakorraldus, mis on oma eelkäijatest või naabritest eesrindlikum, erinedes neist järgmiste tunnuste poolest: kirja olemasolu, mis võimaldab kaubandust ja planeerimist arenenud kunstisaavutused näiteks kirjanduse, muu ...

Loomemajandus

Loomemajandus on majanduses valdkond, mis põhineb individuaalsel ja kollektiivsel loovusel, oskustel ja andel ning mis on võimeline looma heaolu ja töökohti läbi intellektuaalse omandi loomise ja kasutamise. Loomemajandus hõlmab näiteks arhitektu ...

Maailmapärand

Maailmapärand on üldmõiste, mille alla kuuluvad kultuuripärand ja looduspärand. Maailmapärandi kaitseks on vastu võetud UNESCO maailmapärandi kaitse konventsioon. Maailmapärandi hulka kuuluvaid olulisemaid objekte loetletakse UNESCO maailmapärand ...

Meem

Meem on idee, tava, kujund või muu selline infokogum, mis inimkultuuri keskkonnas valdavalt imiteerimise teel levib, paljuneb ja muteerub. Meemideks võivad olla mõtted, ideed, teooriad, harjumused, laulud, tantsud jms. Meemi on Dawkins oma meemit ...

Merekultuur

Merekultuur on merenduse valdkonda hõlmav kultuur ehk kogu inimtegevus ja selle mõju merenduses. Merekultuur on mereriigi üldise kultuuri märkimisväärne osa. Merekultuuril on oluline roll merelises kogemuses sealhulgas meremehekogemuses ja mereha ...

Mitmekultuurilisus

Mitmekultuurilisus on ideoloogia, mis peab oluliseks tunnistada, et ühiskonna jaoks on ühtviisi väärtuslikud kõik selles kõrvuti elavad eri kultuurilise ja etnilise taustaga inimrühmad, ning edendada sallivust nii nende omavahelises läbikäimises ...

Noortekultuur

Noortekultuur hõlmab kõikvõimalikke noortega seotud teemasid ja tegevusi, norme ja tavasid, kombeid ja kogemusi, nii elulisi praktikaid kui ka fiktsionaalseid representatsioone. Noortekultuur on vaadeldav mitmesuguste kultuurinähtuste kaudu, nagu ...

Näitus

Näitus on valitud esemete korrastatud väljapanek. Enamasti on näitused muuseumides, kunstigaleriides, raamatukogudes vms kultuuriasutustes, kuid näitusi korraldatakse ka mujal. Tavaliselt on näitusele esemete valikul aluseks konkreetne teema. Üks ...

Oktsidentalism

Oktsidentalismi iseloomustab läänemaine kvaliteet, stiil ja iseärasused, sisaldades ka läänemaailma kombeid, institutsioone ja omadusi Oktsidentalismi vastandatakse tihtipeale orientalismile ehk idamaisusele. Oktsidentalismile on antud erinevate ...

Orientalism

Orientalism on kunstiajaloos, kirjanduses ja kultuuriuuringutes kasutatav termin, mis tähistab Idamaade kultuuri, eri aspektide imiteerimist või laenamist Euroopa ja Ameerika kultuuris ja kunstis. Ideoloogiliselt võib Läänemaailma kultuuris leida ...

Pornograafia

Pornograafia ehk porno on põhiliselt seksuaalse erutuse stimuleerimiseks mõeldud teoste liik, mis tavaliselt sisaldab inimeste paljastatud kehade või kehaosade, suguelundite, seksuaalvahekordade või muu seksuaalsusega seotu eksponeerimist ja/või ...

Proletkult

Proletkult oli NSV Liidus aastatel 1917–1932 tegutsenud proletaarne kirjandus- ja kultuuriorganisatsioon, mis eitas klassikalist kultuuripärandit ning seadis eesmärgiks proletaarse kultuuri loomise. Selle liikmete loomingule oli iseloomulik abstr ...

Pärandkultuur

Pärandkultuur on kultuuripärandi üks avaldusmisvorme, mille all mõistetakse inimese loodud kultuuripärandi objekte maastikul. Pärandkultuuri mõiste on toonud eesti keelde Lembitu Tarang seoses Riigimetsa Majandamise Keskuse RMK pärandkultuuri obj ...

Pärimuskultuur

Pärimuskultuur on suulise pärimuse või jäljendamise teel levinud kultuur. Pärimuskultuur jaguneb aineliseks kultuuriks ja vaimseks kultuuriks ehk folklooriks. Folkloor hõlmab kunstilise rahvaloomingu liike, nagu rahvaluulet ja -muusikat, rahvatan ...

Rahvusrevolutsionäärid

Rahvusrevolutsionääride üldmõiste alla on koondatud rühm 1920. aastatel Saksa poliitilisse publitsistikasse ja kirjandusse astunud literaate. Tuntuimad neist on Ernst Jünger, Friedrich Georg Jünger, Franz Schauwecker, Friedrich Hielscher, Ernst v ...

Rahvusromantism

Rahvusromantismiks on nimetatud rahva ajaloost ja mütoloogiast eeskuju ja ainest ammutavat kirjandus-, kunsti- ja arhitektuurisuunda. Rahvusromantism kitsamas tähenduses on 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses eriti Põhja- ja Ida-Euro ...

Rahvusteadused

Rahvusteadusteks nimetatakse Eestis Eesti ajaloo, eesti rahvaluule, eesti keele, Eesti kunsti uurimist ning muid Eesti rahvuskultuuriga seotud uurimisvaldkondi, mille tulemustel on otsene mõju eestlaste enesemääratlusele ning mis sellega aitavad ...

Roheline elamisviis

Roheline elamisviis on niisugune elamisviis, mis ei muuda elutingimusi pöördumatult. See on elamine viisil, mis ei hävita oma elutingimusi, seega võib olla keskkonnaga tasakaaluline ja põhimõtteliselt seetõttu igikestev. Teisisõnu, see on tasakaa ...

Slaidiesitlus

Terminit slaidiesitlus soovitatakse kasutada inglispärase presentatsiooni asemel. Termin koosneb täiendsõnast slaid ingl slide, mis tähendab arvutiga tehtavat, loenguprogrammis esitamiseks mõeldud pilti või diapositiivi, valguspilti. Silme ette k ...

Toost

Toost on tervitus, pühendus või austusavaldus, mida öeldakse peamiselt seltskonnas alkoholi tarvitades ja joogiklaase kokku lüües. Eestis on levinumateks toostideks "Terviseks!" ja ladina algupäraga "Proosit!"

United Buddy Bears

United Buddy Bears on 2 meetri kõrguste klaaskiust valmistatud värvitud karude sarja nimetus. 2001. aastal mõtlesid Buddy Beari idee välja abikaasadest kunstnikud Klaus ja Eva Herlitz Berliinist koos skulptori Roman Strobliga. Samal aastal toodet ...

Uussiirus

Uussiirus on 2000. aastate esimesel kümnendil kunstides ja filosoofias ilmnenud püüdlus elulähedusele, realismile ja sotsiaalsusele. Uussiirus vastandub postmodernistlikule irooniale või künismile. Eestis on uussiirusest kõneldud peamiselt kirjan ...

Veneetsia harta

Veneetsia harta on mälestiste ja ajalooliste paikade konserveerimise ja restaureerimise rahvusvaheline harta, mis loodi 1964. aastal. Veneetsia harta näeb muuhulgas ette, et igasugused lisandused kultuurimälestise arhitektuurses kompositsioonis p ...

Loomeprotsess

Loomeprotsess, ka looming, on originaalse tulemuseni jõudmine. Loomeprotsess rajaneb loovusel. Loomeprotsessi tulemus on looming. Loomeprotses kujutab endast tavaliselt sihipärast uute materiaalsete ja vaimsete väärtuste loomist. Loomeprotsessi v ...

Loovus

Loovus ehk kreatiivsus on võime luua originaali. Loovus teostub loomeprotsessi kaudu loomingus. Loovus eeldab mõtlemist. Muid definitsioone: Loovus on isiksuse omaduste kogum, mis annab eeldused mistahes inimtegevuse valdkonnas probleeme uut viis ...

Külgmõtlemine

Külgmõtlemine on probleemide lahendamise viis, kasutades kaudset ja loovat lähenemist mõttekäigu kaudu, mis pole kohe ilmne. See hõlmab ideid, mis ei pruugi olla saavutatavad, kasutades ainult traditsioonilist samm-sammulist loogikat. See termin ...

Looja

Looja on üldlevinud ja mitut tähendust ja tähendusvälja omav sõna. Looja nimetuse all mõeldakse kõige sagedamini mingit jumalikku olendit, kosmilist väge või isikut, kes on loonud nähtava ja nähtamatu universumi. Sõna "looja" tähendus tuleneb sag ...

Loovtants

Võime üldistavalt öelda, et loovtantsule pani aluse Isadora Duncan. Duncani eesmärk oli väljendada tantsutehnika demonstreerimise asemel oma sisemist loomust ja selle seotust liikumisega. Samal ajal tegutses Euroopas tantsu uuendaja Rudolf Laban. ...

Psühholoogia

Psühholoogia on teadusharu, mis uurib käitumist ja psüühilisi protsesse ehk vaimseid protsesse ja nendevahelisi seoseid. Psühholoogia aine hõlmab näiteks aistinguid, taju, teadvust, mõtlemist, emotsioone, vajadusi, motivatsiooni, informatsiooni t ...

10 protsendi müüt

10 protsendi müüt on levinud linnalegend, mille kohaselt kasutab inimene vaid 10 protsenti oma ajust. Erinevates variantides võib see arv olla ka näiteks 5 protsenti või 1 protsent. Mõnes variandis kaasneb sellega aju funktsioonide tugev lokalise ...

A-tüüpi isiksus

A-tüüpi isiksus ehk Sisyphose tüüpi isiksus on isiksusetüüp, mida iseloomustab kannatamatus, ülemäärane kalduvus rivaalitsemisele ja vaenulikkusele, liigne enesekontroll ja vastutustunne ning kalduvus ennast karistada. Perfektsionismi tõttu võtab ...

Abstraheerimine

Abstraheerimine ehk abstraktsioon on nähtuse mõne aspekti mõtteline esiletoomine ja mõnede teiste aspektide kõrvalejätmine. Abstraheerimisel saadakse mõiste või mudel, mida nimetatakse abstraktsiooniks. Abstraheerimine võimaldab saada ühe mõiste ...

Aisting

Aistinguks nimetatakse filosoofias ja traditsioonilises psühholoogias elementaarset meelelist elamust. Neurofüsioloogias võidakse aistingut mõista ka puhtfüsioloogilise protsessina. Aisting on väliskeskkonna või organismi enda kohta käiva informa ...