ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 83

Korrektsioonipsühholoogia

Korrektsioonipsühholoogia on psühholoogia suund, mis keskendub psühholoogia rakendustele korrektsioonikontekstis. Michael Decairei järgi on "korrektsioonipsühholoogi esmane missioon panustada õigusrikkuja rehabiliteerimisse ja taasühiskonnastamis ...

Kujutluskaart

Kujutluskaart on kaart, mis sisaldab kõiki inimesele olulisi andmeid keskkonna kohta. Kujutluskaart on talletatud meie ajju. Mõistet kasutas esimest korda 1948. aastal Edward C. Tolman, kes uuris keskkonda ja selle kujutamist. Esmalt tajutakse üm ...

Kultuuridevaheline psühholoogia

Kultuuridevaheline psühholoogia on teadusharu, mis uurib inimese käitumist ja psüühilisi protsesse erinevates kultuurilistes oludes; uurides sealjuures nii nende varieeruvust kui ka muutumatust. Laiendades uurimismetoodikaid, et need tunnistaksid ...

Kultuuripsühholoogia

Kultuuripsühholoogia on psühholoogia haru, mis uurib seda, kuidas psühholoogilised ja käitumuslikud kalduvused on kultuuri juurdunud ning kultuuris ühinenud. Kultuuripsühholoogia peamine tõekspidamine on, et psüühika ja kultuur on lahutamatud nin ...

Kvalitatiivne matemaatika

Kvalitatiivne matemaatika erineb tavapärasest, kvantitatiivsest matemaatikast selle poolest, et esitab objekte kvalitatiivselt, s.t terviklikult, kuid semantiliste tunnustega detailiseeritud kujul. Mõiste "kvalitatiivne matemaatika" pärineb Claud ...

Käiguvahetus (psühholoogia)

Käiguvahetuseks suhtlemisel nimetatakse kehtestava käitumise tehnikat, mille käigus kasutatakse nii aktiivset kuulamist kui selget eneseväljendamist. Oma mina-sõnumi korduvat esitamist ja vastureaktsiooni aktiivset kuulamist võib võrrelda käiguva ...

Kübler-Rossi mudel

Kübler-Rossi mudel identifitseerib leinaprotsessi viis etappi, mille läbivad surmavalt haiged patsiendid ja nende lähedased. Need sama 5 leina etappi elavad üle inimesed peale lähedase kaotust, olgu selleks siis surm või mõni muu põhjus, miks ini ...

Lapse seksuaalne väärkohtlemine

Lapse seksuaalne väärkohtlemine ehk lapse seksuaalne ärakasutamine ehk lapse seksuaalne kuritarvitamine on lapse kaasamine seksuaalsesse tegevusse, mille sisust ta ei saa täielikult aru, millele ta ei ole võimeline andma adekvaatset nõusolekut ni ...

Liikluspsühholoogia

Liikluspsühholoogia on psühholoogia haru, mis uurib psühholoogiliste protsesside ja liiklejate käitumise vahelisi seoseid. Üldiselt püüab liikluspsühholoogia rakendada psühholoogia teoreetilisi aspekte liikluse parandamiseks, aidates välja töötad ...

Logorröa

Logorröa on suhtlemisprobleem, mis väljendub liiga suures sõnahulgas, haiglaslikus vajaduses lobiseda. Mõnikord klassifitseeritakse logorröad kui psüühikahäiret, mis tuleneb erinevate psühhiaatriliste ja neuroloogiliste häirete, sealhulgas afaasi ...

Luul Jumalast

"Luul Jumalast" on Richard Dawkinsi anti-teistlik raamat. Raamat avaldati esmakordselt 2006. aastal kõvade kaantega, kuid tänu suurele populaarusele anti 2007. aastal välja raamatu teine trükk. Teine trükk on pehmete kaantega ja sisaldab lisamate ...

Läbipõlemissündroom

Läbipõlemissündroom on emotsionaalse ja vaimse kurnatuse seisund, mis toob kaasa alaneva hinnangu endale kui professionaalile ning võib süvenedes laieneda ka isiksuslikele omadustele. Kurnatus tähendab ennekõike psühholoogilist ning emotsionaalse ...

Matemaatiline psühholoogia

Matemaatiline psühholoogia on psühholoogilise teadustöö üks lähenemisviise, mis baseerub motoorsete protsesside, kognitsiooni või tajuelamuste matemaatilisel mudeldamisel ja kvantifitseeritava käitumise kvantifitseeritavate stiimulite karakterist ...

Meditatsioon

Meditatsioon ehk meeleharjutus on vaimne tehnika teadvusseisundi muutmiseks. "Vaimne tehnika" tähendab siinkohal seda, et meditatsiooni puhul reeglina ei kasutata muid vahendeid teadvusseisundi muutmiseks, nagu narkootilised ja psühhotroopsed ain ...

Meelekindlus

Meelekindlus ehk kohusetunne on psühholoogias suure viisiku üks viiest omadusest, millega kirjeldatakse inimese iseloomuomadusi. Meelekindel inimene soovib endale võetud ülesandeid hästi täita, ta on tõhus ja organiseeritud. Tal on hea enesedists ...

Meeleolu

Kui tundmused on suhteliselt lühiaegsed, siis püsivamat tundmuslikku seisundit nimetatakse meeleoluks. Näiteks viha võib kesta vaid mõned hetked, aga ärritatud meeleolu võib inimest vallata mitmeid päevi. Meeleolu on alati olemas, olles fooniks k ...

Members Needs, Intragroup Conflict, and Group Performance

Members Needs, Intragroup Conflict, and Group Performance on grupipsühholoogia valdkonna uurimistöö Kolumbia ja Seouli ülikoolide autoritelt, mille teemaks on grupiliikmete psühholoogilised vajadused, grupisisesed konfliktid ja nende mõju grupi r ...

Mina

Mina on inimese subjektiivse eneseteadvuse fenomen, enesepeegeldus tema meeles. Skisofreenia puhul inimese eneseteadvus lõhustub ning sellesse ilmub mitu erinevat mina, millega kaasneb erinev näoilme, kõneviis ja käitumine. Kui inimene räägib end ...

Mina-käsitlus

Mina-käsitlus ehk minakäsitlus ehk mina-kontseptsioon ehk minakontseptsioon on inimese teadvustatud ettekujutused endast ja hinnangud endale, millel põhineb tema suhtlemine teistega ja suhtumine endasse. Mina-käsitlusel on tahteline komponent püü ...

Mina-sõnum

Mina-sõnum on Thomas Gordoni loodud mõiste inimestevahelise suhtluse teoorias, mis tähistab selget eneseväljendust, kõige otsesemat ja selgemat teed ennast teistele arusaadavaks tegemisel. Selge eneseväljendus on Gordoni meetodi kohaselt kehtesta ...

Mnemoonika

Mnemoonika on reeglid või võtted teadmiste meelespidamise või meenutamise hõlbustamiseks. Mnemovõtete abil teisendatakse raskemini meelde jääv info kujule, mis on kergemini meeldejäetav. Peamiselt kasutatakse mnemovõtteid võtmesõnade, nimede ja n ...

Mnemooniline suur süsteem

Suur süsteem, tuntud ka kui foneetiline numbrisüsteem, foneetiline mnemosüsteem või Herigone mnemosüsteem, on mnemovõte, mida kasutatakse numbrite meelde jätmiseks. Süsteemi iva on selles, et numbrid teisendatakse kaashäälikuteks, seejärel täishä ...

Motiiv

Motiiv on teo sooritamise otsene põhjus, ajend. Motiive tekitavad vajadused. Vajadus on organismi või psüühika toimimise jaoks olulise omaduse puudumine. Vajadus on seega eeltingimuseks, mille baasilt tekivad motiivid. Motivatsioon on kõikide asj ...

Motivatsiooniteooriad

Psühholoogid on loonud mitmesuguseid motivatsiooniteooriaid, kuid terviklikku ja kõike haaravat teooriat pole õnnestunud neil veel luua. Seetõttu puudub seni ühtne ja sidus motivatsiooniteooria, millega adekvaatselt kirjeldada kõiki motivatsiooni ...

Mulje

Muljed võib jaotada aistingumuljeteks ja refleksioonimuljeteks. Algselt tekivad hinges teadmata põhjustel aistingumuljed. Nende tõttu me tajume näiteks sooja või külma, janu või nälga ja naudingut või kannatust. Vaim võtab muljest koopia, mis jää ...

Multiintelligentsuse teooria

Multiintelligentsuse teooria on Howard Gardneri poolt 1983. aastal esitatud vaimsete võimete paljususe teooria. Gardneri määratluse järgi tähendab intelligentsus inimeste võimeid, mida kasutatakse erinevate probleemide lahendamisel ja millegi uue ...

Muusikapsühholoogia

Muusikapsühholoogia on psühholoogiat ja muusikateadust ühendav empiiriline teadusvaldkond, mis uurib inimese ja muusika vastastikust suhet. Muusikapsühholoogia eesmärgiks on seletada ja mõista muusikaga seotud käitumisi ja kogemust, sealhulgas pr ...

Mälu

Mälu on võime salvestada, säilitada ja taasesitada informatsiooni, ehk ka võime kasutada kogemusi. Mälu parandavaid tehnikaid nimetatakse mnemoonikateks. Mälu ilmneb kõigil elu evolutsiooni etappidel, kuid on saavutanud suurima keerukuse inimese ...

Nauding

Naudingut võib defineerida kui laia klassi vaimseid olekuid, mida inimesed ja teised loomad kogevad positiivselt, nauditavalt või kui olekud, mille poole püüelda. Naudingu alla kuuluvad ka spetsiifilisemad vaimsed olekud nagu näiteks õnn, meelela ...

Negatiivsuskalduvus

Negatiivsusekalduvus või negatiivsusefekt on psühholoogiline kalduvus pöörata muudes omadustes võrdse tugevusega asjaolude korral suuremat tähelepanu negatiivsetele tunnetele, mõtetele, suhtlusolukordadele, sündmustele. Kalduvuse esinemist uurita ...

Neli temperamenditüüpi

Neli temperamenti on protopsühholoogiline teooria, mille kohaselt eksisteerib neli fundamentaalset isiksusetüüpi: flegmaatik – pingevaba ja rahulik. koleerik – kergesti ärrituv ja kiire; melanhoolik – analüütiline, tark ja vaikne; sangviinik – en ...

Neurasteenia

Neurasteenia ehk närvinõrkus on neuroosi vorm, psühhogeenne haigus. Paljudel juhtudel mõjutab neurasteenia kujunemist kaasasündinud soodumus. Vahetult tekitavad neurasteeniat krooniline emotsionaalne pinge või konflikt psühhotrauma, krooniline ke ...

Neurolingvistiline programmeerimine

Neurolingvistiline programmeerimine on üks psühhoteraapia ja eneseabi meetodeid. NLP meetodi esitasid Richard Bandler ja John Grinder 1973. aastal kui mudelite ja põhimõtete võrgustiku, mis kirjeldasid meele neuro - ja keele lingvistilisi aspekte ...

Neurootilisus

Mitte segi ajada Neuroosiga. Neurootilisus on psühholoogias Suure viisiku teooria järgi isiksuse üks viiest omadustest. Inimesed, kellel on neurootilisuse näitajad keskmisest kõrgemad, on tõenäoliselt emotsionaalsed ja tunnevad ka keskmiselt tihe ...

Neuropsühholoogiline hindamine

Neuropsühholoogiline hindamine on meetod, millega määratakse mingi kindla oskuse häirumise korral kahjustuse ulatus ning vastav ajupiirkond, mis võib ajuvigastuse või neuroloogilise haiguse tagajärjel kahjustunud olla. Uute ajukuvameetodite toel ...

Normaalsus

Normaalsus on vastavus mingile normile. Normaalsuse vastand on abnormsus ehk ebanormaalsus, mida defineeritakse erinevusena normaalsest või kõrvalekaldena normist. Normaalsust defineeritakse sageli ebanormaalsuse kaudu. Normaalsust saab omistatad ...

Operantne tingimine

Operantne tingimine on õppimise protsess, mille käigus kujundatakse käitumist sarrustamise või karistamise abil. Stiimul, mille abil kas tasustatakse või karistatakse teatud käitumist, hakkab operantse tingimise käigus seda käitumist edaspidi kas ...

Optimaalseisund

Optimaalseisundi teooria. Robert Yerkes avastas loomkatsetes, et iga tegevuse keerukuse aste nõuab oma optimaalset aktivatsioonitaset, mille korral on ülesande lahendamine maksimaalselt efektiivne. Rakendatuna inimesele: kui aktivatsiooni aste on ...

Organisatsioonilis-tegevuslik mäng

Organisatsioonilis-tegevuslik mäng on interdistsiplinaarsete probleemide lahendamise meetod, milles kasutatakse erinevaid vorme alates teaduskonverentsist kuni psühhodraamani. Mäng kestab mitu päeva, sageli nädal. Osalejateks on probleemi erineva ...

Oskus

Oskus on õpitud võime saada soovitud tulemusi. Oskusteks nimetatakse nii üldisi võimeid mingites tegevustes kui ka asjatundlikkust konkreetsel erialal. Näiteks on tööoskustest ajahaldus, meeskonnatöö, enese motiveerimine ja juhtimisoskus üldised, ...

Otsusevõimetus

Otsusevõimetus on ajutine seisund, milles olles ei suuda isik õigesti hinnata seda, kuidas tehing mõjutab tema huve. Otsusevõime puudumist võib põhjustada vaimutegevuse ajutine häire, haigushoog, alkoholijoove, uimastite või ravimite tarvitamine ...

PANAS

PANAS ehk Positive and Negative Affect Schedule on psühholoogias kasutatav küsimustik, millega uuritakse inimese kalduvust kogeda positiivseid ja negatiivseid emotsioone. Selle küsimustiku töötasid 1998. aastal välja David Watson, Lee Anna Clark ...

Pareidoolia

Pareidoolia on tajupsühholoogiline fenomen, inimaju kalduvus tõlgendada ümbritsevas loodus- või tehiskeskkonnas esinevaid juhuslikke vorme ja kujundeid talle tuttavate tähenduslike mustrite, seoste ja kujunditena. Selle fenomeni tõttu tõlgendab n ...

Pariisi sündroom

Pariisi sündroom on nii psühholoogiliselt kui ka füsioloogiliselt tajutav pettumustunne, mis võib ilmneda Pariisi külastanud inimesel. Psühholoogilise stressi tekkimist võivad soodustada varasemad psüühika- ja käitumishäired ning kohapeal kogetav ...

Peeglikatse

Peeglikatse on katse millega tuvastatakse eneseteadlikkuse olemasolu inimestel ja osadel loomadel. Katse töötas välja biopsühholoog Gordon Gallup noorem 1970. aastal šimpansite ja ahvide, Amsterdam 1972 imikute peal. Imikud ja väikelapsed ei hakk ...

Pigeons Discrimination of Paintings by Monet and Picasso

"Pigeons Discrimination of Paintings by Monet and Picasso" on artikkel, mis ilmus 1995. aastal ajakirjas Journal of the Experimental Analysis of Behavior. Tööle anti Ig Nobeli auhind psühholoogia alal.

Positiivne psühholoogia

Positiivne psühholoogia on suhteliselt hiljuti tekkinud psühholoogia haru, mille eesmärgi võtsid Martin Seligman ja Mihály Csíkszentmihályi 1998. aastal kokku järgnevalt: "me usume, et tekib inimese positiivse toimimise psühholoogia, mis saavutab ...

Protsessile suunatud psühholoogia

Protsessile suunatud psühholoogia ehk protsessitöö on 1970. aastate lõpus Arnold Mindelli loodud psühhoterapeutiliste, isiksusarenguliste ja grupitöö praktikate ja teooriate kogum. Füüsikuharidusega Mindell läks Zürichisse algul füüsika kraadiõpp ...

Psühhoanalüüs

Psühhoanalüüs on psüühikat käsitlevate teooriate kogum, psüühika uurimise metodoloogia ja psühhoteraapia koolkond. Psühhoanalüüsi teooria kohaselt on enamik inimese käitumisest määratud psüühikasiseste jõudude poolt. Isiksuse tuumaks on konflikts ...

Psühhodiagnostika

Psühhodiagnostika on süstemaatiline empiirilise informatsiooni kogumine inimese käitumise, isiksuse ja intellektuaalse funktsioneerimise kohta. Psühhodiagnostika abil toimub inimese hindamine, mille eesmärgiks on inimese kohta prognoosi tegemine, ...