ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 84

Psühholoogiline kokkusobivus

Psühholoogiline kokkusobivus on kahe ja enam indiviidi vaheline vastastoime karakteristika, mille puhul antud indiviididele omaste püsivate iseloomujoonte ilmnemine ei too kaasa pikaajalisi ning lahendamata vasturääkivusi ilma välise sekkumiseta. ...

Psühholoogiline manipulatsioon

Manipuleerimine on õpitud käitumine, kuna seda hakatakse õppima juba varajases lapsepõlves ning peetakse üheks toimetulekustrateegiaks. Meil kõigil on valik, kas manipuleerida teistega või mitte. Manipuleerimisel ja teiste mõjutamisel on vahe. Se ...

Psühhomeetria

Psühhomeetria on uurimisvaldkond, mis tegeleb psühholoogiliste mõõtmiste teooria ja tehnikaga. Psühhomeetria tegeleb oskuste, teadmiste, võimete, hoiakute, isiksuseomaduste ja õpitulemuste võimalikult objektiivse mõõtmisega. Psühhomeetria valdkon ...

Psühhopaatia

Psühhopaatia on nartsissistliku isiksusehäire raskekujuline vorm, mille tunnuseks on julmus, südametus ja empaatiavõime puudumine. Isiksusehäire võib väljenduda riskantses käitumises ja agressiivsuses. Psühhopaat peab oma taju kõrgemaks tegelikku ...

Psühhosemiootika

Psühhosemiootika ehk semiootiline psühholoogia on teadusvaldkond ühtaegu psühholoogias ja semiootikas, mis uurib märgiprotsesse ning tähenduse kujunemist, teisenemist ja rolli psüühilistes protsessides. Psühhosemiootikas uuritakse psüühilisi prot ...

Psühhotrauma

Psühhotrauma on negatiivsetest emotsioonidest küllastunud elamus. Äge psühhotrauma on ühekordne ülitugeva negatiivse emotsiooniga elamus, emotsionaalne vapustus. Seda võib põhjustada nt. lähedase inimese ootamatu kaotus, suur õnnetus või eluohtli ...

Psüühika

Psüühika on individuaalsele kogemusele toetuv käitumist organiseerivate protsesside süsteem. Kuigi psüühika on kompleksne nähtus, on siiski võimalik eristada psüühilise tegevuse erinevaid etappe: Saadud informatsiooni talletamine, et hõlbustada e ...

Psüühiline funktsioon

Psüühiline funktsioon ehk mentaalne funktsioon on protsess, mille läbi toimub organismi suhe ümbritseva keskkonnaga ja mille eesmärk on organismi jaoks võimalikult optimaalse seisundi kindlustamine sõltuvalt ümbritseva keskkonna tingimustest.

Rakenduspsühholoogia

Rakenduspsühholoogia kasutab teadusliku psühholoogia meetodite ja psühholoogiliste alusuuringute tulemusi inimeste ja loomade praktiliste psühholoogiliste probleemide lahendamiseks. Rakenduspsühholoogiat kasutatakse ka kliinilises psühholoogias j ...

Raveni progresseeruvad maatriksid

Raveni progresseeruvad maatriksid Raveni progresseeruvate maatriksite autoriks on inglise psühholoog John Carlyle Raven. J. Raven kaitses 1936. aastal Londoni Ülikoolis magistritööd teemal "Mental Tests Used in Genetic Studies: The Performances o ...

Refleksioon

Refleksioon on psühholoogias tähelepanu suunamine tunnetavalt objektilt tunnetajale. Tähelepanu suunatakse enim teadvuse tegevusele või toimingule ja sisemisele tajule. Refleksiooni eelduseks on enesest teadlik mõtlemine. Refleksioon on eneseanal ...

Reklaamipsühholoogia

Reklaamipsühholoogia on psühholoogia oskusteabe ja vaimsete nähtuste ning inimkäitumise kogemuste kasutamine, et suurendada reklaami tulemuslikkust. Reklaamipsühholoogias rakendatakse psühholoogia seaduspärasusi, et analüüsida, seletada ja ennust ...

Reliaablus

Reliaablus ehk usaldusväärsus on sotsiaalteadustes kasutusel olev kontseptsioon, mille eesmärk on kirjeldada uurimistöö tulemuste paikapidavust ning hinnata seda, mil määral sõltuvad uurimuse tulemused juhuslikest teguritest, mida uurimistöö ei k ...

Religioonipsühholoogia

Religioonipsühholoogia seletab inimese usulisi kogemusi ja usulist käitumist. Gordon Allport arvab, et üldiselt usuvad inimesed kahel moel – sisemiselt ja väliselt orienteerituna. Sisemiselt orienteeritud inimesed leiavad usus oma elu põhimotiivi ...

Replikatsioonikriis

Replikatsioonikriis viitab teadusmetodoloogilisele kriisile, mis seisneb erinevate teadusharude uuringutulemuste mittekorratavuses. Replikatsioon on üheks teaduse nurgakiviks – eksperimendi tulemuste kordamine originaaleksperimentaatorist sõltuma ...

Rorschachi test

Rorschachi test on 1921. aastal Hermann Rorschachi loodud psühholoogiline test, mille eesmärgiks on hinnata inimese psühholoogilist seisundit, isikuomadusi ja emotsionaalset toimimist. Test seisneb patsiendile erinevate kaartide näitamises, mille ...

Ruumipsühholoogia

Ruumipsühholoogia käsitleb inimese tajukogemust kolmemõõtmelises ruumis, mille juurde kuuluvad füüsikalised tunnused nagu näiteks temperatuur, valgus, materjal, värv, ruumi suurus jne. Samas ei sisalda inimese tajukogemus ainult tema tajusüsteemi ...

Saavutusvajadus

Saavutusvajadus on inimese enda soov täita püstitatud eesmärk efektiivsemalt, mida ta on juba varem teinud. Näiteks sportlane on jooksnud 10 km ajaga 0.44 minutit ning soovib tulemust parandada. Saavutusvajadus on iga ühiskonna jaoks tähtis ning ...

Sally-Annei test

Sally–Annei test on psühholoogiline test, mida kasutatakse arengupsühholoogias teistele inimestele valeuskumuste omistamise sotsiaal-kognitiivse võime mõõtmiseks. Sally-Annei testi rakendamise tuntuim näide on Simon Baron-Coheni, Alan M. Leslie j ...

Sensoorne deprivatsioon

Sensoorne deprivatsioon on olukord, kus ühe või mitme meeleelundi kaudu välismaailmast saadav andmehulk on märgatavalt vähenenud. Eristatakse osalist sensoorset deprivatsiooni, täielikku sensoorset deprivatsiooni. Osalise sensoorse deprivatsiooni ...

Silva meetod

Silva meetod ehk Silva meelekontroll ehk Silva meelekontrolli meetod on José Silva poolt 1950.–1960. aastatel välja töötatud vaimne tehnika eesmärgiga avardada teadvust, arendada meeltevälist taju, suurendada loovust, parandada intuitsiooni ja õp ...

Sobimus

Sobimus ehk võimaldus ehk lubavus ehk võimaldavus ehk võimaldatus tähendab võimalust objektile või keskkonnale midagi teha. Olgugi et on arenenud ka täiendavaid tähendusi, siis originaalne definitsioon psühholoogias hõlmab kõiki tegevusi, mis on ...

Sotsiaalne roll

Sotsiaalne roll on käitumisviis, mida oodatakse teatud staatuses olevalt inimeselt. Rolliootused on need ootused, millist tegevust või käitumist oodatakse rolli täitjalt teiste sotsiaalses suhtlemises osalejate poolt. Roll esineb siin kui sotsiaa ...

Sotsiaalne staatus

Sotsiaalne staatus on teatava sotsiaalse rolli täitja asend sotsiaalsete suhete süsteemis, mis on määratud selle süsteemi jaoks oluliste tunnuste kaudu. Staatus tekib kuna erinevatel rollidel on erinev tähtsus grupi jaoks, millest lähtuvalt rolli ...

Sotsiaalne toimetulekuvõime

Ronald Wiman nimetab viis toimetuleku eeltingimust: võimalused opportunities – sobivad keskkonnatingimused, mis pakuvad reaalset võimalust toime tulla. motivatsioon motivation – inimese enda soov situatsioonides toime tulla vilumused skills – toi ...

Sotsiaalpsühholoogia

Sotsiaalpsühholoogia on teadusharu, mis uurib, kuidas mõjutab inimeste mõtteid, tundeid ja käitumist teiste inimeste tegelik, kujutletav või mõeldav juuresviibimine. Teadus viitab siin empiirilisele uurimismeetodile. Mõtted, tunded ja käitumine t ...

Sotsialiseerumine

Sotsialiseerumine on eluaegne protsess, mille käigus inimene õpib tundma oma kultuuri ja kujundab arusaama enda kohta. Sotsialiseerumine toimub erinevate rollide õppimise kaudu. Kui inimene soovib omada mingit staatust, peab ta õppima sellele vas ...

Sotsioonika

Sotsioonika on õpetus, mis käsitleb psüühika infovahetust välise maailmaga. Sotsioonika rajaja on leedu uurija Aušra Augustinavičiūtė. Sotsioonika lähtub Carl Gustav Jungi isiksuse tüpoloogiast, Sigmund Freudi teadvustamatuse ideest ja Antoni Kęp ...

Spordipsühholoogia

Spordipsühholoogia on interdistsiplinaarne teadus, mis seob näiteks biomehhaanika, füsioloogia, kinesioloogia ja psühholoogia. See uurib, kuidas mõjutavad sooritust psühholoogilised tegurid ning kuidas spordis osalemine ja harjutamine mõjutavad p ...

Stereotüüp

Stereotüüp on psühholoogia mõistes kinnistunud seoste kogum, mis väljendub isiku hoiakutes, harjumustes ja käitumises. Stereotüüp on üldistatud püsiv mulje mingist nähtusest, mis tavaliselt vastab väga vähe tegelikkusele. Oluline on veendumus ste ...

Stockholmi sündroom

Stockholmi sündroom on pantvangil vahel ilmnev psühholoogiline sündroom, milles pantvang ilmutab pantvangi võtjale lojaalsust ja poolehoidu, vaatamata viimase põhjustatud ilmsest ohust tema elule. Sageli asuvad Stockholmi sündroomiga pantvangid o ...

Stroopi efekt

Stroopi efekt on psühholoogias hästi tuntud tähelepanu fenomen, mis näitab interferentsi reaktsiooniaja ülesannetes. Efekt näitab, et automaatsed tegevused nagu lugemine toimuvad kiiremini kui teatud liiki töötlust nõudvad tegevused. See võrdleb ...

Subjekt-subjekt-suhe

Subjekt-subjekt-suhe on inimsuhe võrdsete partnerite vahel, näiteks täiskasvanu suhe täiskasvanuga või lapse suhe lapsega. Subjekt-subjekt-suhtest räägitakse siis, kui tahetakse rõhutada, et tegemist ei ole suhtega, kus üks partner manipuleerib t ...

Suur viisik

Suur viisik on isiksusejoonte mudel psühholoogias, mis kirjeldab inimese iseloomu viie erineva dimensiooni või faktori abil: avatus kogemusele, meelekindlus, ekstravertsus, koostöövalmidus ja neurootilisus). Ingliskeelses kirjanduses kasutatakse ...

Sõbralikkus

Sõbralikkus on inimese iseloomujoon, ühiskondlik väärtus või emotsioon, mille tunnusteks on lahkus, heasoovlikkus, rahumeelsus, abivalmidus, tähelepanelikkus jmt. Filosoofilistes käsitlustes ja religioonides hinnatakse sõbralikkust kui voorust.

Sõprus

Sõprus inimeste vaheline isiklik suhe, millele on iseloomulikud vastastikune sümpaatia ja hoolimine ning suhte väärtustamine. Sõprussuhe sõprusside võib olla nii ühendav, lähedane, emotsionaalne, sotsiaalne, toetav, vaimne, ühistel hobidel ja maa ...

Sünesteesia

Sünesteesia on neuroloogiline fenomen, mille korral ühe sensoorse või tunnetusliku juhttee stimuleerimine viib automaatse, mittetahtliku elamuseni teises sensoorses või tunnetuslikus juhttees. Inimesi, kes seda kogevad, nimetatakse sünesteetideks ...

Süüdimatus

Süüdimatus on süüdivuse pöördmõiste ja tähendab, et inimene ei ole võimeline oma tegude eest vastutama. Süüdimatu on isik, kes mingi teo toimepanemise ajal ei olnud võimeline aru saama oma teo keelatusest või ei suutnud oma käitumist vastavalt se ...

SYMLOG

SYMLOG: on Robert F. Balesi loodud mõõtevahend, mis on koostatud sotsiaalsetes süsteemides toimuvate interaktsioonide uurimiseks. See kasvas välja tema grupivaatluse programmist IPA. See keskendub eelkõige inimese käitumist reguleerivate väärtust ...

Zeigarniki efekt

Zeigarniki efekt tähendab, et inimesed mäletavad lõpetamata ülesandeid/tegevusi paremini kui tehtud ja lõpetatuid. See võimaldab järeldada, et õpilased, kes teevad õppimises pause, mäletavad materjali paremini, kui need, kes õpivad ühes osas. Blj ...

Tahe

Tahe on psüühiline funktsioon, mis avaldub sihiteadliku püüdlusena ja võimena teha valikuid ning mõtteid teoks teha, üldisemalt igasuguste tegevusimpulssidena. Tahe võimaldab kontrollida oma käitumist. Tahtlikku tegu tajutakse isiklikult kontroll ...

Teadvuse kõrgeim seisund

Teadvuse kõrgeim seisund on budismi-alastes akadeemilistes uurimustes kasutusele võetud metatermin, millega viidatakse idamaistes õpetustes esinevale vaimse arengu sihile ja ülimale eesmärgile. Selle termini kasutuselevõtu tänapäeva budoloogias o ...

Teadvustamatus

Teadvustamatus ehk mitteteadvus on teadvuse ja psüühika osa, millele isiku minal pole teadvustatud ligipääsu. Teadvustamatus on Sigmund Freudi järgi inimpsüühika osa, mille sisu pole võimalik antud hetkel tahtepingutusega teadvusesse tuua. Freudi ...

The Principles of Psychology

"The Principles of Psychology" on Ameerika psühholoogi William Jamesi 1890. aastal avaldatud raamat psühholoogiast. James oli Ameerika filosoof ja psühholoog, kes õppis enne raviarstiks, kui ta hakkas tegelema psühholoogiaga. Teda teatakse kui "p ...

Tiigi efekt

Tiigi efekt ehk Marshi efekt põhineb James A. Davise 1966. aastal läbi viidud uurimusel, kus selgus, et õpilased hindavad oma akadeemilist võimekust võrdluses sama kooli õpilastega ning kõrgema akadeemilise kvaliteediga koolides on õpilaste akade ...

Tingitus

Tingitus on õppimisteooria mudel, mida kasutati olendi käitumise uurimisel etteantud tingimustes. Tehakse vahet klassikalisel ning operantsel tingitusel. 19. sajandi lõpus uuris Edward Lee Thorndike probleemilahendust ja mõtlemist. Oma paradigmat ...

Topeltmõtlemine

Topeltmõtlemine on olukord, milles üheaegselt tunnistatakse õigeks kaks vasturääkivat tõekspidamist, mis sageli pärinevad erinevatest sotsiaalsetest kontekstidest. Topeltmõtlemine on seotud silmakirjalikkuse ja neutraalsusega, olles neist siiski ...

Transaktsionaalne analüüs

Transaktsionaalne analüüs on teooria, mida on traditsiooniliselt kasutatud selleks, et kirjeldada seda, kuidas me suhtleme teistega ja endaga. See põhineb ego-seisunditel ja seda on kirjeldatud kui Humanistlikku Psühhoteraapiat. Humanistlik koolk ...

Transpersonaalne psühholoogia

Transpersonaalne psühholoogia on suundumus psühholoogias, mis uurib transpersonaalseid läbielamisi, muutunud teadvuseseisundeid ja religioosseid kogemusi ühendades nüüdisaegsed psühholoogilised kontseptsioonid, teooriad ja meetodid Lääne ja Ida t ...

Tung

Tungi all mõtles Freud eelkõige sisemist, endosomaatilise päritoluga pidevat stimulatsiooni, mis vastandub välismaailmast tulenevale stimulatsioonile. Freudi arvates on kõik tungid omavahel sarnased ja nende olulisemaks tunnuseks on energia hulk, ...