ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 85

Tööpsühholoogia

Tööpsühholoogia on rakenduspsühholoogiasse kuuluv psühholoogia haru, mille keskmes on tööga, eriti palgatööga seotud praktiliste probleemide lahendamine. Tööpsühholoogia on lähedalt seotud organisatsioonipsühholoogia. Sageli koondatakse need töö- ...

Tööväärtused

Tööväärtusteks loetakse nii töö eest saadavatele hüvedele omistatud olulisust kui ka mitmesuguseid sotsiaalselt ihaldatud töötamise aspekte. Tööväärtuste uurijad liigitavad neid eri motiveerivate tegurite põhjal ehk töö tegemise eest oodatavate h ...

Uskumine

Uskumise puhul saab eristada millessegi uskumist millegi uskumisest ehk propositsionaalsest uskumisest. Uskumine millessegi võib tähendada uskumist, et miski on olemas, või et miski on mingis mõttes hea, ning võib sellisel juhul olla taandatav pr ...

Usulise arengu astmed

Usulise arengu astmed on arengupsühholoog James W. Fowleri poolt välja pakutud seitsmeastmeline skaala, mis kirjeldab inimese liikumist teistekesksest ja kohanduvast usust isikliku usu suunas. Ta avaldas selle oma 1981. aastal ilmunud teoses "Sta ...

Vaimne küündimatus

Vaimne küündimatus on puudujääk inimese vaimses võimekuses, kus isikul esineb tugev kõrvalekalle tavainimese keskmisest arusaamis- ja analüüsivõimest. Tuleb tähele panna, et vaimne küündimatus ei ole pelgalt teadmiste nappus, vaid võimekus teadmi ...

Vaimne tervis

Vaimne tervis on üldise tervise lahutamatu osa, mis peegeldab tasakaalu inimese ja keskkonna vahel ning koosneb nii positiivsest kui ka negatiivsest tervisest. Maailma Terviseorganisatsioon kirjeldab vaimset tervist kui heaoluseisundit, milles in ...

Vaimsus

Vaimsuse mõiste varieerub eri keeltes ning selle tähendus on olnud ajaloolises kontekstis pidevas muutumises. Religioossetes tekstides viitas sõna vaimsus spirituaalsus Jumala omadusele ja inimlikule püüdele saada tema sarnaseks. Varakristlikes k ...

Valemälestus

Valemälestus on psühholoogiline nähtus, mille puhul inimene mäletab midagi, mis tegelikult ei juhtunud. Valemälestus puudutab tihtipeale lapsepõlve seksuaalse väärkohtlemise kogemusi. Elizabeth Loftus on alates 1974. aastast olnud juhtiv meenutam ...

Valents (psühholoogia)

Valents on psühholoogias mõistena kasutusel peamiselt emotsioonidest rääkides. Valents tähendab kas intrinsilist atraktiivsust või eemaletõukavust. Valentsi võib omistada nii sündmusele, objektile kui olukorrale. Terminit kasutatakse ka spetsiifi ...

Vari (psühholoogia)

Vari on analüütilises psühholoogias isiksuse poolt hüljatud või vastuvõetamatud aspektid. Need on alla surutud ja moodustavad kompensatoorse struktuuri Ego, Kõrgema Mina ja Persona jaoks. Nimetatud osad paiknevad teinekord varjus, kuna inimene, k ...

Veenmine

Veenmine on tegevus, millel on avalik eesmärk ületada kellegi kahtlus või kõhklus. Veenmiseks peetakse iga sõnumit, mis püüab mõjutada inimeste arvamusi, hoiakuid või tegusid.

Veenmise kahe-protsessi teooria

Veenmist on kirjeldatud erinevate kahe režiimi abil. Olemasolevate mudelite alusel saab veenvat sõnumit töödelda kaalutlevamalt ja/või vaistlikumalt ning sõltuvalt süvenemise määrast. Süvenemine on seotud inimese motivatsiooniga Heuristiline/süst ...

Võime

Võime on kõrge sobivus mõne kasuliku omaduse arendamiseks või arenenud omadus. Võimeid võib liigitada järgmiselt: Füüsilised võimed – näiteks võimed mõnel spordialal, nagu füüsiline jõud või reaktsiooni kiirus. Vaimsed võimed – näiteks võimed mõn ...

Võrdlev psühholoogia

Võrdlev psühholoogia ehk loomapsühholoogia on psühholoogia ja zooloogia piirialal paiknev teadus, mis uurib loomade käitumist ja kognitiivseid protsesse, mis viitavad eri liikide fülogeneetilisele ajaloole, kohanemise olulisusele ja käitumise are ...

Väärtuste realiseerimise teooria

Väärtuste realiseerimise teooria ehk suhtluse kontekstis ka väärtuste pragmaatika teooria on Bert H. Hodgesi väljatöötatud taju, tegevuse ja tunnetuse psühholoogiline käsitus, mille järgi väärtused on reaalsed hüved, mis määravad tegevusvälju "ök ...

Wechsleri intelligentsusskaalad

Wechsleri intelligentsusskaalad on David Wechsleri välja töötatud intelligentsustest laste ja täiskasvanute intelligentsuse mõõtmiseks. Tegemist on individuaaltestiga. Wechsleri intelligentsusskaalad on väga oluliselt mõjutanud psühholoogilise hi ...

Wertheri efekt

Wertheri efekt on reaalse inimese või väljamõeldud tegelaskuju suitsiidi kajastamisele järgnev mingil viisil seda imiteerivate enesetapukatsete või -soorituste laine.

Würzburgi koolkond

Würzburgi koolkond kujutas endast 19. sajandi lõpul Würzburgi koondunud psühholooge, kes avasid maailmale mõtlemise eksperimentaalse uurimise. Selle liikumise juhiks võib nimetada Tartu Ülikooli lõpetanud Oswald Külpei, kes arendas tunduvalt edas ...

Õpetamine

Õpetamine kõige laiemas tähenduses on õppimise esilekutsumine. Enamasti peetakse õpetamise all silmas õpetaja poolt õpilasele teadmiste ja oskuste edasiandmist, nende kinnistamiseks harjutuste sooritamist ning nende omandatuse kontrollimist. Sell ...

Õpitud vajaduste teooria

Õpitud vajaduste teooria on Ameerika psühholoogi David McClellandi loodud teooria, mis seletab inimese teiseste, elu jooksul õpitud vajadustega seotud motivatsiooni. Olulisemate vajadustena tuuakse välja: saavutusvajadus need for achievement, nAc ...

Õpivilumuste spetsiifilised häired

Õpivilumuste spetsiifilised häired kuuluvad koos kõne ja keele, motoorika ja pervasiivsete arenguhäiretega RHK-10 psühholoogilise arengu häirete rühma. Õpivilumuste spetsiifilised häired F81 on krooniliste häirete heterogeenne rühm; need häired a ...

Õppimine

Õppimine on oskuste kavatsuslik või kaasnev omandamine. Õppimispsühholoogias mõistetakse õppimise all käitumise või käitumisvõimelisuse, mõtlemise või tundmise suhteliselt püsivat muutust kogemuste või uute taipamise ja mõistmise alusel. Õppimine ...

Üldistamine

Üldistamine on loogilise mõtlemise võte, mille abil mõttes ühendatakse sarnaste nähtuste üldised ja olulised omadused. Üldistamise protsessis leiab inimene erinevate nähtuste vahel olulisi seoseid. Näiteks vaadeldes kinga ja kummikut, jõuab inime ...

Yerkesi-Dodsoni seadus

Yerkesi-Dodsoni seadus on aktivatsiooni ja soorituse vahelist empiirilist suhet kajastav seadus, mille töötasid 1908. aastal välja psühholoogid Robert M. Yerkes ja John D. Dodson. Selle seaduse järgi tõuseb füsioloogilise või psüühiilise aktivats ...

Kerjamine

Kerjamine, ka mangumine või santimine, on teistelt toidu, raha või muu palumine, midagi ennast alandades taotlemine, pakkumata samas selle eest midagi vastu. Selle poolest erinevad nad näiteks tänavamuusikutest või teistest tänaval raha eest esin ...

Kiirkuubimine

Kiirkuubimine on Rubiku kuubiku ja teiste sarnaste ruumiliste puslede lahendamine parima tulemuse peale. Kuubikute lahendamiseks on loodud arvukalt kiirlahendamise meetodeid. Üks esimene ja tänini populaarseim on CFOP. Teiste tuntute seas on näit ...

Mäng

Mäng on süsteem, mille eripäraks on tingliku ja reaalse samaaegsus ning mängus osalejate teadlikkus sellest. Mäng on teatud reegleid järgiv tegevus, mille käigus taotletakse naudingut, kuid mitte tulu. Mäng võib matkida tegelikkust, panna proovil ...

Põranda pühkimine

Põranda kuivpühkimine: eemaldatakse kuiv lahtine mustus, praht. Pühkimiseks kasutatakse puhastuslappe, moppe, põrandakuivatajat, põrandaharja, koristusmasinat. Vett ja puhastusainet ei tarvitata. Põranda väheniiske niisutatud pühkimine: eemaldata ...

Reisimine

Reisimine on inimeste liikumine suhteliselt kaugete geograafiliste paikade vahel. See võib toimuda jalgsi, jalgratta, auto, rongi, laeva, lennuki või muude liiklusvahenditega, pagasiga või ilma, ühes suunas või tagasipöördumisega. Reisimine võib ...

Isikuvastased vägivallateod

Eesti karistusseadustiku järgi on isikuvastased vägivallateod: § 120. Ähvardamine Tapmisega, tervisekahjustuse tekitamisega või olulises ulatuses vara rikkumise või hävitamisega ähvardamise eest, kui on olnud alust karta ähvarduse täideviimist, – ...

Usuline vägivald

Usuline vägivald on jõu kasutamine usuliste või religioossette eelarvamuste, motiivide ja eesmärkide ellu viimiseks. Usulise vägivallaga on ajaloolises arengus kokku puutunud, vähem või rohkem, kõik maailmareligioonid ja enamus usuorganisatsioone ...

Vägivalla propaganda

Vägivalla kasutamine ja kujutamine on ajaloo algusest peale olnud valitseja võimu kindlustamise vahend. Enim kasutasid seda Assüüria impeeriumi valitsejad alates 1000 e.m.a. Kõik tollased kunstivahendid kujutasid valitsejate sõjakäike. Assüüria k ...

Vägivallaring

Lenore Edna Walker on Ameerika psühholoog, keda peetakse koduvägivalla instituudi loojaks ja isikuna, kes esimesena dokumenteeris vägivallaringi. Teooria, et koduvägivald tekib tsüklis, töötati välja 1979. aastal Lenore Walkeri poolt Ameerika Ühe ...

Bibliomaania

Bibliomaania on obsessiiv-kompulsiivse häire sümptom, mis väljendub selles, et inimesel on vajadus koguda endale raamatuid koguses, mis häirib tema suhteid teiste inimestega ja võib kahjustada tema enda tervist. Bibliomaaniat ei tohi segamini aja ...

Obsessiiv-kompulsiivne häire

Mitte segi ajada Obsessiiv-kompulsiivse isiksushäirega. Obsessiiv-kompulsiivne häire on harjumushäire, kui inimene tunneb vajadust teha korduvalt samasuguseid tegusid ja tal on korduvad teatud mõtted, sundmõtted või kinnisideed. Inimesel võib oll ...

Oniomaania

Oniomaania, on vastupandamatu vajadus pidevalt asju osta. Kellett ja Bolton, väidavad, et oniomaania on kontrollimatu tung, kui inimene kulutab palju raha ja aega ostmistegevuseks ja tulemuseks on sotsiaalsed, isiklikud ja rahalised raskused. Pal ...

Nartsissistlik isiksushäire

Nartsissistlik isiksushäire on isiksushäirete hulka kuuluv psüühikahäire. Nartsissistlikule iseloomuhäirele on iseloomulikud kõrgenenud enesehinnang, soov olla teiste poolt imetletud ja vähene empaatiavõime. Häiret kandev inimene on veendunud, et ...

Sotsiopaat

Sellist sõna on kasutatud alates umbes 1880. aastast Terminit sotsiopaatia võis esimesena tutvustada 1909 Saksamaal psühhiaater Karl Birnbaum ja 1930. aastal kasutas USA psühholoog George E. Partridge seda kui alternatiivi psühhopaadi kontseptsio ...

Vältiv isiksushäire

Vältiv isiksushäire on C-klastri isiksushäire, mida iseloomustavad tagasihoidlikkus sotsiaalsetes situatsioonides, alaväärsuse ja kohatuse tunded, väga suur tundlikkus negatiivsetele hinnangutele ja suhete vältimine teiste inimestega. Vältiva isi ...

Pedofiilia

Pedofiilia on seksuaalne kiindumus puberteedieelsetesse lastesse. Laiemas tähenduses hõlmab pedofiilia ka puberteediealisi lapsi. Hiljem on hakatud eristama hebefiiliat, mis tähendab peamist seksuaalset huvi puberteedi-ealistesse lastesse vanusev ...

Söömishäired

Söömishäired on psüühikahäired, mis on tingitud liialdatud murest figuuri ja kehakaalu pärast. Viimastel aastakümnetel on sellest saanud levinuim noorte naiste vaimse tervise häire. Meestel on need häired haruldased. Häire algab tavaliselt noorus ...

Anoreksia

Anoreksia on söömishäire, mida iseloomustab liiga väike kehakaal. Kaalu hoitakse kontrolli all nälgimise, liigse trenni või toidu väljutamisega. Umbes pooltel haigestunutest võib esineda ajutiselt liigsöömist, tahtlikku oksendamist või lahtistite ...

Buliimia

Buliimia on söömishäire, mille iseloomulikuks tunnuseks on õgimissööstud ja ülemäärane kehakaalu kontroll, mille tulemusena üritatakse toidu paksukstegevat mõju kaotada - oksendamise, lahtistite söömise või muul moel. Buliimiaga patsientide mõtte ...

Kompulsiivne toitumishäire

Kompulsiivne söömishäire ehk kompulsiivne ülesöömine ehk emotsionaalne liigsöömine ehk KMP-söömishäire, tuntud ka nimetusega toidusõltuvus, on söömishäire, mida iseloomustatakse kui kinnisideelise, kompulsiivse suhtumisena toitu. Spetsialistid on ...

Ortoreksia

Ortoreksia on toitumishäire või psüühikahäire, mida iseloomustab äärmuslik või üleliigne hõivatus ebatervisliku toidu vältimisega.

Narkolepsia

Narkolepsia on krooniline neuroloogiline haigus, mida iseloomustab kontrollimatu lühiajaline unevajadus, mille tõttu võib esineda 10–15 minuti pikkusi teadvusekaotusi: inimene langeb sügavasse unne ja teda sellest äratada on raske. Narkolepsiat p ...

Uneapnoe

Hingamispausidega norskamine ülemiste hingamisteede täielik või osaline lõtvumine ja kokkuvajumine on tegelikult krooniline hapnikudefitsiiit, mille käes vaevleb uneajal rakutasemel kogu organism, võideldes "nähtamatu kägistava vaenlasega" iga ha ...

Ärevushäire

Ärevushäire on psühhiaatriline häire, millega kaasneb pidev ja pikaajaline ärevus. Ärevushäiret saab määratleda näiteks paanikahäireks, agorafoobiaks, sotsiaalfoobiaks, ägedaks stressireaktsiooniks, posttraumaatiliseks stressihäireks või mõne ain ...

Foobia

Foobia ehk haiguslik kartus on ärevustunne, mis tekib mingi kindla nähtuse või elusolendi ees, mida tajutakse tegelikust ohtlikumana. Selliseid objekte või olukordi hakatakse vältima või talutakse neid väga suure ebamugavustundega. Suurenenud äre ...

Sundmõtlemine

Sundmõtlemine ehk obsessiivne mõtlemine on inimese mõtlemishäire, kus pähe tulevad korduvad mõtted või kujutlused, millest on keeruline vabaneda ja mis võivad tekitada erinevaid emotsioone. Tihtipeale puudub neil sundmõtetetel reaalne põhjus, nad ...