ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 89

Akraasia

Akraasia ehk tahtenõrkuse või taltsutamatuse mõiste põlvneb antiikeetika aruteludest. Ladina vaste, incontinentia, puhul näib mõiste haare kitsenduvat sugulisele ja verbaalsele pidamatusele. Incontinentia vastandub voorusele mõõdukus. Seega sisu ...

Aktiivne kuulamine

Aktiivne kuulamine on kuulamisoskus, mis soodustab rääkija soovi ennast avada, oma teemadest rääkida. Aktiivne kuulamine sisaldab tavaliselt kolme tehnikat: ümbersõnastamine sõnadega peegeldamine. ukseavajad; täpsustamine selguse suurendamiseks j ...

Alateadvus

Alateadvus ehk mitteteadvus ehk teadvustamatus ehk eelteadvus ehk teadvusväline on Sigmund Freudi järgi inimpsüühika komponent, mille sisu ei ole antud hetkel hoolimata tahtepingutusest võimalik teadvusesse tuua. Freudi järgi koosneb teadvustamat ...

Altruism

Altruism on tahtlik teise heaolu või teise huvide järgimine ilma omapoolset otsest kasu taotlemata. Sõna võttis kasutusele Auguste Comte. Altruism on egoismi vastand.

Alusväärtused

Alusväärtuste teooria, mille autor on Shalom H. Schwartz, kirjeldab kümmet üksteisest eristuvat kultuurideülest väärtust, mida kasutatakse läbivalt väärtussüsteemide kultuuriliste erinevuste kirjeldamiseks. Kümme alusväärtust jaotatakse ringikuju ...

Analüütiline psühholoogia

Analüütiline psühholoogia on psühholoogia koolkond, mis põhineb Carl Gustav Jungi ideedel. Analüütiline psühholoogia erineb Sigmund Freudi psühhoanalüüsist, kuid neil on ka sarnasusi. Analüütiline psühholoogia ei pööra neurooside arengus nii palj ...

Ankurdamise efekt

Ankurdamise efektiks nimetatakse tunnetuslikku eelarvamust ehk inimese loomupärast omadust otsuste tegemisel jääda kinni esimese ettejuhtuva info külge. Selleks võib olla näiteks toote/teenuse hind või mingi muu suvaline suurus. Samuti võib ankur ...

Arengupsühholoogia

Arengupsühholoogia on psühholoogia haru, mis uurib inimese arengut alates viljastamisest emakas, lõpetates inimese surmaga. Arengupsühholoogia püüab aru saada inimese arengu mehhanismist – mis on see jõud, mis paneb inimese arenema. Arengupsühhol ...

Aschi konformsuse eksperimendid

Aschi konformsuse eksperimendid või Aschi paradigma oli seeria 1950. aastatel tehtud psühholoogilisi laborieksperimente, mida juhtis sotsiaalpsühholoog Solomon Asch ning mis näitasid, mil määral on inimese isiklik arvamus mõjutatud enamiku arvamu ...

Asukoha meetod

Asukoha meetod, tuntud ka kui mälupalee ja teekonna meetod, on efektiivne mnemoonika, kus mälusoorituse parandamiseks organiseeritakse info seda mõttes ette kujutades. Mõttes kujutletakse end olevat mõnes paigas või teekonnal, mida hästi tuntakse ...

Autoritaarne isiksus

Autoritaarne isiksus on inimese hoiak või suhtumine, mida iseloomustab usk täielikku kuulekusse ja teise inimese võimule allumisesse, selle usu juhtimine enda suhtes alluvate inimeste rõhumise kaudu. Tavaliselt on autoritaarsete isiksuste puhul t ...

Autoriteet

Autoriteet on vaimne mõjuvõim ning lugupeetavus, mille inimene või mõni muu elusolend on saavutanud teiste omasuguste üle, kuna ta on pälvinud nende üldise tunnustuse tänu oma oskustele, võimetele, teadmistele, ametikohale. Inimene on teistele au ...

Avalik arvamus

Avalik arvamus ehk ühiskondlik arvamus on massiteadvuse avaldumisvorm, mille moodustab viis, kuidas ligikaudu ühetaolistes oludes elavad inimesed tegelikkusesse suhtuvad ning mis hõlmab inimeste arvamuste ja hoiakute kogumit. Ühiskonna võim indiv ...

Biheiviorism

Biheiviorismiks nimetatakse mitmesuguseid vaateid, mis taandavad inimese ja muude loomade vaimu uurimise nende käitumise uurimisele või näevad ette nende käitumise uurimist puhtloodusteaduslike meetoditega. Rõhutatakse mõtlemise väliseid käitumus ...

Binet-Simoni test

Binet-Simoni test on Alfred Binet ja Theodore Simoni 1904. aastal loodud maailma esimene intelligentsustest, mis leidis kasutust ka veel 1960. aastatel. Testi väljatöötamise tingis vajadus tuvastada lapsed, kes normaalkoolis hakkama ei saa. Test ...

Bloomi taksonoomia

Bloomi taksonoomia on õppe-kasvatustöö eesmärkide liigitus, mis loodi 1956. aastal hariduspsühholoog Benjamin Bloomi eestvedamisel Bejamin Bloom on oma teoses "Taxonomy of educational objectives: the classification of educational goals" 1956 jaot ...

Bobo-nuku eksperimendid

Bobo-nuku eksperimentide nime all viis Albert Bandura aastatel 1961–1963 läbi mitmeid samateemalisi uurimusi. Eksperimentide eesmärgiks oli uurida, kas ja kuidas mõjutab laste käitumist Bobo-nuku suhtes agressiivselt või mitteagressiivselt käituv ...

Coheni-Bradfordi mõjumudel

Cohen-Bradfordi mõjumudel põhineb vahetusel ja vastastikusel koosmõjul. Inimene annab teisele seda, mida too ihaldab, saades vastutasuks seda, mida ta ise soovib. Mõjutada on võimalik ainult siis, kui sul on midagi, mida teised tahavad. Vahetuska ...

Connersi skaala

Connersi skaala on psühholoog Keith C. Connersi 1969. aastal välja töötatud küsimustik, mis algselt oli mõeldud arstidele minimaalse aju düsfunktsioonihäirega laste ja noorukite käitumise psühholoogiliseks hindamiseks ja manustatud psühhotroopset ...

Depressiivne realism

Depressiivne realism on psühholoogide Alloy ja Abramsoni välja töötatud hüpotees, mille järgi depressiooni käes kannatavad inimesed teevad realistlikumaid järeldusi kui inimesed, kes ei kannata depressiooni käes. Kuigi usutakse, et depressiivsete ...

Diferentsiaalpsühholoogia

Diferentsiaalpsühholoogia uurib viise, kuidas üksikisikud oma käitumises teistest erinevad. Diferentsiaalpsühholoogia mõistab psühhotüüpi inimesele iseloomulike omaduste püsiva kompleksina. Diferentsiaalpsühholoogia meetodeid kasutatakse näiteks ...

Dynamic Spread of Happiness in a Large Social Network: Longitudinal Analysis over 20 Years in the Framingham Heart Study

Õnnetunde levik suures sotsiaalvõrgustikus on James H. Fowleri ja Nicholas A. Christakise teadusartikli pealkiri. See Vikipeedia artikkel annab ülevaate nende teadusuuringust ning mainib lühidalt ka teisi sarnaseid sotsiaalsete võrgustike uuringuid.

Ekshibitsionism

Ekshibitsionism on inimesele omane psüühiline vajadus näidata ennast, oma keha või kehaosi teistele inimestele. Laiemas mõttes on ekshibitsionism üldse psüühiline vajadus ennast eksponeerida; näiteks esineda, paljastada oma siseelu, näidata või e ...

Eksperimentaalpsühholoogia

Eksperimentaalpsühholoogia on psühholoogiline uurimistöö, milles kasutatakse eksperimente. Katsealused võivad olla nii inimesed kui ka loomad. Eksperimentaalselt uuritakse psühholoogias muu hulgas aistinguid ja taju, mälu, tunnetust, õppimist, mo ...

Ekstaas

Ekstaas on lühiajaline teadvuse muutunud seisund, milles tavaline väliskeskkonna tajumine on vähenenud ja asendunud intensiivsete subjektiivsete elamustega. Ekstaasi võivad tekitada tugevaid, enamasti positiivseid emotsioone põhjustavad olukorrad ...

Ekstravertsus ja introvertsus

Ekstravertsus ja introvertsus on Isiksusepsühholoogia ühed olulisemad mõisted. Terminid introvertsus ja ekstravertsus said tuntuks tänu Carl Jungile, kuigi nende tavaelus kasutamine võib erineda psühholoogias kasutatavast. Ekstravertse inimese is ...

Elamus

Elamus on inimese elus toimuv meeldejääv sündmus. Elamused võivad olla rahuldustpakkuvad, erutavad või traumeerivad. Elamus on emotsionaalselt töödeldud sündmus, mille sisemised ja välised protsessid seonduvad positiivsete ja negatiivsete tunnete ...

Eneseavamine

Et seda mina paremini mõista, võib vaadeldava / kirjeldatava isiku olemust kujutada ringina, mis jaguneb neljaks veerandiks. Esimene neljandik kujutab avatud mina, mis sisaldab kõiki isiku teadlikke tegusid ja ütlusi. Teine on pime mina, mis koos ...

Enesekontroll

Enesekontroll on võime kontrollida enda emotsioone, käitumist ja kirgi välistele nõudmistele vaatamata, et ühiskonnas hästi toime tulla. Psühholoogias kutsutakse seda sageli eneseregulatsiooniks. Enesekontroll on eriti oluline eesmärgipäraseks kä ...

Eneseregulatsiooni teooria

Eneseregulatsiooni teooria) on teadliku enesejuhtimise süsteem, mis sisaldab enda mõtete, käitumise ja tunnete suunamise protsessi, et jõuda seatud eesmärkideni. Eneseregulatsioon koosneb mitmest etapist ning inimesed peavad panustama oma motivat ...

Enesetapp

Enesetapp ehk suitsiid ehk vabasurm on surmajuhtum, mille on tahtlikult otseselt või kaudselt põhjustanud ohver ise. Suitsiidi põhjuseks on inimese soov lõpetada enda eksistents või soovimatus edasi elada. MTO defineerib enesetappu kui fataalse t ...

Eneseteadlikkus

Eneseteadlikkus on enesekontrollivõime ja võime tunnustada ennast üksikindiviidina, kes seisab eraldi keskkonnast ning teistest üksikindiviididest. Teatud tundevarjundiga enesekohane hoiak ehk enesehinnang on omane igale suhtlevale inimesele. Ene ...

Eneseteostus

Eneseteostus on oma annete ja võimaluste realiseerimine või täitmine, määratledes seda kui liikumapanevat jõudu, mis on olemas kõigis. Eneseteostus on Abraham Maslow inimvajaduste hierarhia püramiidi kõrgeim aste pärast füsioloogilisi vajadusi, t ...

Eufooria

Eufooria on intensiivne kõrgenenud meeleolu, millega sageli kaasneb kõrgenenud enesehinnang. Eufooria on ülev meeleolu, milles kogetakse intensiivset heaolu-, õnne- ja rõõmutunnet. Eufooria võib olla normaalne või patoloogiline nähtus. Normaalse ...

Euroopa Psühholoogiaassotsiatsioonide Föderatsioon

Euroopa Psühholoogiaassotsiatsioonide Föderatsioon on Euroopa Majanduspiirkonnas asuvate riiklike psühholoogide ühingute katusorganisatsioon. 2017. aasta seisuga kuulub sinna 37 psühholoogide ühendust, mis esindavad umbes 350 000 Euroopa psühholo ...

European Psychologist

European Psychologist on kord kvartalis ilmuv eelretsenseeritav psühholoogiaalane akadeemiline ajakiri. Ajakiri loodi aastal 1996 kui Euroopa Psühholoogiaassotsiatsioonide Föderatsiooni ametlik häälekandja ning seda annab välja kirjastus Hogrefe ...

EuroPsy

EuroPsy on Euroopa tasemel haridus- ja koolitusstandard psühholoogide jaoks. See kvalifikatsioonistandard põhineb kuue aasta pikkusel psühholoogiaalasel väljaõppel ja koolitustel ning see sisaldab ka aasta pikkust juhendatud praktikat. EuroPsy tö ...

Fallos

Fallos on mehe erigeerunud suguti kujutise kohta kasutatav sõna. Fallos sümboliseerib jõudu ja viljakust. Vana-Kreekas seostati fallost eelkõige Dionysose ja Demeteriga. Priapost ja sageli ka Paani kujutati ebaproportsionaalselt suure fallosega. ...

Fanatism

Fanatism on millegi äärmuslik, kirglik, norme ületav harrastamine, pooldamine, kaitsmine. Usufanatism on pimesi uskumine, millega sagedasti kaasneb eriarvamuste vaenamine ja tegelikkustunde puudumine. Fanaatik on fanatismi kalduv isik.

Fantaasia

Fantaasia on teadlikult ebareaalne ettekujutus või inimliku ettekujutamise võime. Antiikfilosoofias ei tähendanud fantaasia ebareaalse ette kujutamist, vaid pigem oli see vahetu tunnetuse vastuvõtmise tulemus. Seda selgitatakse läbi phantasia seo ...

Filister

Filister on väikekodanlik, kitsarinnaline ja enesega rahulolev, konservatiivne, madala kohanemisvõimega, kultuurivaenulik ja rutiini armastav inimene. Seda sõna kasutatakse ka psühholoogiaterminina.

Flegmaatik

Flegmaatik on üks neljast temperamenditüübist teadusliku psühholoogia eelses isiksuseteoorias. Flegmaatik on rahulik, alati tasakaalukas, visa ja püüdlik inimene. Oma tegemistes on järjekindel ja põhjalik. Ta oskab oodata ja olla kannatlik. Flegm ...

Flynni efekt

Flynni efekt kirjeldab nähtust, mille kohaselt inimgruppide võrreldavate intelligentsustestide keskmised tulemused ajas paranevad. Nimelt on teadusmaailmas tunnustatud fakt, et 20. sajandil tõusid tööstuslikult arenenud riikides keskmised IQ skoo ...

Funktsionalism (psühholoogia)

Funktsionaalne psühholoogia ehk funktsionalism on üldine psühholoogiline filosoofia, mis käsitleb vaimuelu ja käitumist aktiivsest ümbritseva keskkonnaga kohanemisest lähtuvalt. Teooria pakub üldise aluspõhja nii kontrollitud eksperimentidega ras ...

G-faktor

G-faktor on konstrukt, mis arenes välja kognitiivsete võimete psühhomeetrilisest uurimisest. See on muutuja, mis näitab positiivseid korrelatsioone erinevate kognitiivsete ülesannete vahel, ja seega väljendab tõsiasja, et indiviidi sooritus üht t ...

Gaslighting

Gaslighting on psühholoogilise manipuleerimise vorm, mille käigus kuritarvitaja või kurjategija püüab sihtrühmas või sihtinimeses tekitada kahtlusi, pannes ta umbusaldama omaenda mälu, taju ja mõistust. Püsiva eituse, valede suunitlemise, vastuol ...

Geštaltpsühholoogia

Geštaltpsühholoogia on psühholoogia haru, mis pöörab erilist tähelepanu tervikkujundite ehk geštaltide tajule ja holistlikule lähenemisele. See haru oli eriti populaarne 1930. aastatel. Geštaltpsühholoogia saksakeelsest sõnast gestalt – konfigura ...

Gibbsi refleksioonimudel

Gibbsi reflektsioonimudel on ringikujuliselt üles ehitatud mudel, mille kasulikkus seisneb süsteemsema reflektsiooniprotsessi soodustamises, andes reflektsioonile raamistiku ja kindla suuna probleemi lahendamiseks vajaliku tegevuskava koostamisek ...

Gordoni aken

Gordoni aken kujutab endast skeemi, mis võimaldab hinnata teise inimese käitumist ja otsustada, kelle probleemiga on konkreetses suhtlussituatsioonis tegemist. Thomas Gordon kasutas teiste inimeste käitumise tõlgendamiseks akna metafoori. Sellest ...

Greenspooni efekt

Greenspooni efekt on biheivioristliku õppimise käsitlus psühholoogias, mille kohaselt mõjutavad nõustumist väljendavad vastused inimese enda vastuseid. Positiivselt kinnitatud vastuseid antakse sagedamini kui neid vastuseid, mida ei ole kinnitatud.