ⓘ Inimgeograafia ehk ühiskonnageograafia on geograafia haru, mis uurib inimeste elu ja majandustegevust kohalikul, regionaalsel ja ülemaailmsel tasandil ruumis ja ..

                                     

ⓘ Inimgeograafia

Inimgeograafia ehk ühiskonnageograafia on geograafia haru, mis uurib inimeste elu ja majandustegevust kohalikul, regionaalsel ja ülemaailmsel tasandil ruumis ja ajas. Inimgeograafia on üks kahest peamisest geograafia suunast. Inimgeograafia on sotsiaalteaduste haru, mis uurib maailma, inimesi, kogukondi ja kultuure, keskendudes koha- ja ruumisuhetele. Inimgeograafia analüüsib inimkonna, looduse ja inimtegevuse vastasmõju ja suhteid nii looduse kui ka ühiskonna seisukohast. Inimgeograafia erineb loodusgeograafiast selle poolest, et keskendub inimtegevusele ja kasutab sagedamini kvalitatiivseid uurimismeetodeid. Teadusharuna on inimgeograafia iseäranis mitmekülgne meetodite ja teoreetiliste lähenemiste poolest.

Inimgeograafia peamised allharud on majandus-, sotsiaal- sh rahvastikugeograafia ja asustusgeograafia linna- ja ruraalgeograafia, poliitiline sh valimis- ja sõjageograafia ning geopoliitika, meditsiini-, ajalooline, kultuurigeograafia sh keelte ja religioonide geograafia jm.

                                     

1. Ajalugu

Nii loodus- kui sotsiaalgeograafilistel teadmistel on pikk ajalugu. Geograafia ajaloos on geograafid tihti kirja pannud ja seletanud nähtusi, mida tänapäeval käsitletakse loodusgeograafia asemel pigem inimgeograafia osana. Näiteks Vana-Kreeka geograaf ja ajaloolane Hekataios Mileetoselt kirjeldas nii antiikmaailma elanikke kui ka loodusolusid.

Geograafiat hakati Inglise ülikoolides õpetama 16. sajandi lõpus, USA-s 19. sajandi alguses. Formaalse akadeemilise teadusharuna tunnustati geograafiat alles 18 19. sajandil.

1830. aastal rajati Inglismaal Kuninglik Geograafiaselts Royal Geographical Society, esimene geograafia õppetool loodi Suurbritannias aga alles 1917. aastal. Esimene, kes Suurbritannias silma paistis, oli Halford John Mackinder, keda peetakse üheks geopoliitika ja geostrateegia loojaks. Mackinder hakkas Oxfordi Ülikoolis õpetama 1887. aastal.

Riiklik Geograafiaselts National Geographic Society loodi 1888. aastal USA-s ja see hakkas välja andma ajakirja National Geographic, millest sai geograafia populariseerija, omades seda rolli tänapäevani. Riiklik Geograafiaselts on pikka aega pakkunud geograafiaalast haridust ja viinud läbi uurimusi.

Üks esimesi näiteid, kus geograafia meetodeid pole kasutatud üksnes Maa füüsikaliste omaduste kirjeldamiseks ja teoretiseeringuks, on John Snow kaart 1854. aasta Broad Streeti koolerapuhangu kohta. See kaart on ühtlasi ka üks esimesi näiteid meditsiinigeograafiast.

Praeguseks küllaltki selge erinevus loodus- ja inimgeograafia vahel kujunes alles hiljem. Ühendus inim- ja loodusgeograafia valdkonna vahel avaldub kõige selgemini keskkonnadeterminismis, mis sai populaarseks 19. sajandil ja mis oli tihedalt seotud evolutsioonibioloogia teooriatega. Selle suunaga tegelesid Carl Ritter, Ellen Churchill Semple, Ellsworth Huntington, Thomas Griffith Taylor jt. Keskkonnadeterminismi teooriast lähtuvalt sõltub inimeste tegevus ja käitumine otseselt neid ümbritsevast looduskeskkonnast. 19. sajandi keskel sattus keskkonnadeterminism rünnaku alla metoodilise järjepidevuse puudumise tõttu, hiljem püüde tõttu õigustada rassismi ja imperialismi.

Sarnane inim- ja loodusgeograafia kokkupuude ilmneb ka hilisemas regionaalgeograafias 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi esimesel poolel. Regionaalgeograafia eesmärk oli jagada ruum regioonideks ning seeläbi mõista ja kirjeldada iga regiooni iseloomulikke omadusi nii inim- kui loodusgeograafiast lähtudes. Säilisid mõned tähelepanekud keskkonna mõjust ühiskonnale ja kultuurile nagu keskkonnadeterminismiski, küll aga possibilismi ja kultuuriökoloogia mõjutustega.

1960.ndatel toimus kvantitatiivne revolutsioon, mis tõi kaasa tugeva kriitika regionaalgeograafia suhtes. Heideti ette teadusliku ranguse puudumist ja teadusharu kirjeldavat olemust. Jätkati geograafia eristamist geoloogiast ja inimgeograafia eristamist loodusgeograafiast. 20. sajandi keskel hakkasid geograafid ruumiprobleemide lahendamisel rakendama statistilisi ja matemaatilisi meetodeid. Omandati kvantitatiivsed meetodid ruumimustrite analüüsimiseks ja ruumilise organiseerumise mudeli arendamiseks. Kvantitatiivrevolutsiooni käigus loodud edasiarendused on nähtavad geoinfosüsteemides. Statistika kasutamine, ruumimudelite loomine ja positivistlik lähenemine on senini paljudes inimgeograafia kõrvalharudes aktuaalne. Selle ajajärgu tuntumaid inimgeograafe on Fred Schaefer, Waldo Tobler, William Garrison, Peter Haggett, Richard Chorley, William Bunge ja Torsten Hägerstrand.

Paljud positivismi kriitikud sidusid end uue esile tõusnud geograafia haruga. Kriitilise geograafia esiletõus märkis inimgeograafia ajaloos järjekordset pöördepunkti. Esilekerkinud biheiviorism püüdis mõista, kuidas inimesed loovad koha ja ruumi ning teevad lokaalseid otsuseid. Veelgi mõjukamaks osutus radikaalne geograafia, mis tõusis esile 1970ndatel ja 1980ndatel ning toetus marksismi teooriale ja tehnikatele. Radikaalset geograafiat seostati selliste geograafidega nagu David Harvey ja Richard Peet. Keskenduti eelkõige inimese käitumise uurimisele. Kasutati nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid meetodeid. Üritati leida lahendusi probleemidele, mis kaasnesid kvantitatiivse lähenemisega, prooviti pakkuda pigem seletusi kui kirjeldusi, pakkuda alternatiive, lahendusi ning omada poliitilist seotust, vastupidi eraldatusele, mis on iseloomulikum positivismile. Kvantitatiivsele lähenemisele heidetigi kõige enam ette, et see ei suutnud kirjeldada elu täielikult, jättes kõrvale inimese mõju. Radikaalne geograafia ja marksismi ning sellega seotud teooriate jooned on tänapäevase inimgeograafia oluline osa. Humanistlik geograafia, mille üks tuntumaid esindajaid on Yi-Fu Tuan, sarnaneb biheivioristliku geograafiaga, kuid on metoodiliselt veelgi kvalitatiivsem. Humanistlikus geograafias kasutatakse sageli näiteks osaluseksperimenti ehk etnograafilist meetodit ning intervjuu- ja ankeetküsitluse meetodit.

Muutused kriitilises geograafias viisid kaasaegsete lähenemisteni teadusharus, näiteks feministliku geograafia ja uue kultuurigeograafiani, ning tiheda seoseni postmodernismi ja poststrukturalismi teooriate ja filosoofiatega.

                                     

2. Valdkonnad

Peamised uurimissuunad inimgeograafias keskenduvad järgmistele uurimisvaldkondadele.

Tervis

Meditsiinigeograafia all mõistetakse inimeste haiguste geograafilise leviku, tervisliku seisundi ning tervishoiu valdkonna geograafiliste iseärasuste uurimist.

                                     

2.1. Valdkonnad Kultuur

Kultuurigeograafia on ruumiline kultuuriteadus. Kultuurigeograafia uurib kultuuritooteid ja norme ning nende muutumist ja suhteid kohtades ning ruumis. Kultuurigeograafia kirjeldab ja analüüsib inimeste ruumilist käitumist ja seda, kuidas keel, religioon, majandus, valitsus ja muud kultuurilised fenomenid eri kohtades muutuvad või jäävad samaks.

Alajaotus: lastegeograafia, zoogeograafia, keelegeograafia, religioonigeograafia, seksuaalsuse geograafia.

                                     

2.2. Valdkonnad Tervis

Meditsiinigeograafia all mõistetakse inimeste haiguste geograafilise leviku, tervisliku seisundi ning tervishoiu valdkonna geograafiliste iseärasuste uurimist.

                                     

2.3. Valdkonnad Ajalugu

Ajalooline geograafia on mineviku ühiskondade ruumilise korralduse uurimine. Ajalooline geograafia tegeleb laia temaatika ja probleemistikuga. Tavalised uurimisteemad on geograafia ajalugu ja kohtade või regioonide muutumine aja jooksul. Paljud geograafia ajaloo uurijad tegelevad geograafia seaduspärasuste muutumisega aja jooksul, kaasa arvatud inimeste vastastikmõju keskkonnaga ja kultuurmaastike loomine.

                                     

2.4. Valdkonnad Poliitika

Poliitiline geograafia on ruumiline politoloogia ehk uurib poliitilise tegevuse ruumilist korraldust. Poliitiline geograafia uurib nii saaduste jaotumise ruumilist ebavõrdsust kui ka poliitilisi protsesse ja seda, kuidas poliitilised protsessid on mõjutatud ruumilistest struktuuridest. Poliitilise geograafia jagunemine: rahvusvaheliste suhete geograafia, riigisiseste suhete geograafia. Poliitiline geograafia hõlmab näiteks valmisgeograafiat, geopoliitikat ja sõjageograafiat.                                     

2.5. Valdkonnad Rahvastik

Rahvastikugeograafia käsitleb seda, mil määral ruumilised muutused rahvastiku levikus, koosseisus, migratsioonis ja rahvastikukasvus on seotud koha olemusega. Rahvastikugeograafia tegeleb ennekõike paiknemise ja ruumilise korralduse mõjuga rahvastikuprotsessidele, mitte rahvastikuprotsesside uurimisega.

                                     

2.6. Valdkonnad Asustus

Asulastiku geograafia on teadus linna ja maapiirkondadest, pöörates erilist tähelepanu asulate sisemise struktuuri asulageograafia ning erinevate asulate vastastikuste mõjude uurimisele asulategeograafia. Uuritakse alasid, kuhu on koondunud ehitised ja infrastruktuur, ning kus enamik majandustegevusest kuulub teise ja kolmandasse sektorisse. Linnageograafia puhul tegeletakse tihedama rahvastikutihedusega aladega.

                                     

3. Inimgeograafia Eestis

Eesti kõrgkoolides on kaks inimgeograafia õppetooli.

Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduse instituudis on inimgeograafia professor Rein Ahas, samas töötavad Ott Kurs, Jussi Jauhiainen, Garri Raagmaa, Tiit Tammaru, Ain Kull, Erki Tammiksaar, Anto Aasa, Uudo Pragi, Ülle Liiber, Tiia Rõivas, Siiri Silm ja Olle Järv.

Tallinna Ülikoolis on inimgeograafia professor Hannes Palang, kes juhatab ka sellealast uurimisrühma.

                                     

4. Tuntud inimgeograafe

 • Nikolai Kolossovski
 • Nigel Thrift
 • Pjotr Semjonov-Tjan-Šanski
 • Walter Christaller
 • August Lösch
 • Waldo Tobler
 • David Harvey
 • Élisée Reclus
 • Carl Ritter
 • Paul Vidal de la Blache
 • Richard Hartshorne
 • Vladimir Maksakovski
 • Veniamin Semjonov-Tjan-Šanski
 • Friedrich Ratzel
 • Gleb Kržižanovski
 • Yi-Fu Tuan
 • Edward Soja
 • Doreen Massey
 • Denis Cosgrove
 • Carl Sauer
 • Peter Haggett
 • Halford John Mackinder
 • Johann Heinrich von Thünen
 • Nikolai Baranski
 • Torsten Hägerstrand
                                     
 • majanduslikke aspekte. Inimgeograafia saab jagada järgmisteks harudeks täielik loetelu on esitatud artiklis Inimgeograafia Geograaf Geograafia mõisteid
 • 1999 2002, linnageograafia ning dotsent Tartu Ülikoolis 1995 2000, inimgeograafia Samuti ta on olnud mitme ülikooli külalisteadur, viimati 2008 University
 • Selles loendis on loetletud inimgeograafia geoinformaatika, kartograafia ja geodeesiaga seotud üldmõisted. Loodusgeograafia ja meteoroloogia mõisted on
 • Rahvastikugeograafia on inimgeograafia haru, mis uurib eri piirkondade rahvastikuprotsesse, sealhulgas rahvastiku ja asustuse kujunemise ja arengu seaduspärasusi
 • 1966 18. veebruar 2018 Tartu oli eesti geograaf, Tartu Ülikooli inimgeograafia professor. Ta lõpetas aastal 1984 Luunja Keskkooli. Aastal 1991 lõpetas
 • Poliitiline geograafia on inimgeograafia haru, mis uurib poliitilise kaardi ja geopoliitiliste struktuuride kujunemist, poliitiliste jõudude paiknemist
 • sisu, inimgeograafia ajalugu. Ta on õpetanud Nõukogude Liidu ja välisriikide majandusgeograafiat, matemaatilisi meetodeid geograafias, inimgeograafia aluseid
 • Sotsiaalgeograafia on inimgeograafia haru, mis uurib inimeste elu korraldamise vorme ning ruumilisi protsesse eelkõige töö - olme - ja puhkuse tingimuste
 • Maastikuteadus on ühtaegu inimgeograafia ja loodusgeograafia haru, mis käsitleb maastikke kui looduskomplekse maastikusfääri koostisosi uurib nende
 • järgmiseks neljaks aastaks. 17. juunil 2008 valiti Palang Tallinna Ülikooli inimgeograafia professoriks. Kultuuriteooria tippkeskus Hannes Palang Eesti Teadusportaali
 • 1948 Liverpool 22. märts 2008 oli ameerika geograaf. Ta tegeles inimgeograafia kultuurigeograafia ja maastikuteadusega. Ta oli Tallinna Ülikooli audoktor
 • eriala, aastal 1996 lõpetas ta geograafia magistrantuuri. Doktorikraadi inimgeograafia alal saita 2001. aastal kaitstud tööga Linnastumine ja linnade kasv
 • Religioonide geograafia on inimgeograafia haru, mis uurib religioonide levikut ning kuidas nad on tekkinud ja on levinud jne. Religioonide geograafia seisukohast