ⓘ Eesti loodus. See artikkel räägib Eesti loodusest koos siinse kliima, maastiku ja veestikuga, siinsetest pinnavormidest ning elusloodusest ja ka selle kõige kai ..

                                     

ⓘ Eesti loodus

See artikkel räägib Eesti loodusest koos siinse kliima, maastiku ja veestikuga, siinsetest pinnavormidest ning elusloodusest ja ka selle kõige kaitseks tehtavatest pingutustest.

Eesti jääb Ida-Euroopa lauskmaale ning on madal ja tasane ala. Maastikulise liigendatuse järgi vastavalt pinnamoe, mullastiku, veestiku ja taimestiku erinevustele jaotatakse Eesti kolmeks maastikuallprovintsiks: Madal-Eestiks, Kõrg-Eestiks ja Peipsi nõo allprovintsiks.

Siinne territooriumil on üleminekuline parasvöötme kliima, mis on tugevalt mõjutatud Põhja-Atlandi hoovusest, Läänemerest ja Eesti geograafilisest asendist. Kuna aastane sademete hulk ületab auramist on Eesti veerikas – siin on palju jõgesid, järvi, soid ja allikaid.

Eesti on üks maailma metsarikkamaid riike: metsaga on kaetud natuke üle poole maismaast. Samuti on oluliseks maastikuelemendiks sood ning nende protsentuaalselt pindalalt on Eesti samuti maailmas esirinnas. Oluliseks, kuid kiirelt kaduvaks väärtuseks, on pärandkooslused ehk pool-looduslikud kooslused, mis on kujunenud mõõduka inimmõju tulemusel ja paistavad silma oma liigirikkuse poolest.

Eesti loomastikus on teada 64 liiki imetajaid, 329 liiki linde, 65 liiki kalu, 11 liiki kahepaikseid ja ligi 15 000 liiki putukaid ja 3500 liiki muid selgrootuid. Eesti taimestikus on teada 1441 soontaime liiki koos alamliikidega 1538 ning üle 2500 vetikaliigi ja 680 liigi samblikke.

                                     

1. Kliima

Pikemalt artiklis Eesti kliima

Eestis valitseb mandrilise ja merelise kliima vaheline üleminekuline paraskliima. Läänemere rannikul asuva Eestiga on Lääne-Euroopas samal laiusel Kesk-Rootsi ja Šotimaa põhjatipp. Põhja-Ameerikas läbib Eesti keskmine laiuskraad Labradori poolsaart ja Alaska lõunarannikut. Tänu Atlandi ookeani ja Põhja-Atlandi hoovuse mõjule on Eesti ilmastik tunduvalt pehmem samale laiuskraadile iseloomulikust mandrilisest kliimast.

Rannikualadel ja saartel on ilmad pehmemad kui sisemaal. Peamiseks selliseks Eesti-siseseid temperatuurierinevusi põhjustavaks jõuks on Läänemeri, mis hoiab talviti rannikualad soojemana kui sisemaa ning suviti neid seevastu jahutab. Samuti mõjutab mere lähedus kevade ning sügise saabumist, sest kevadel soojeneb sisemaa merest tunduvalt kiiremini ja sügisel on sisemaa kiirem jahtuma. Jaanuarikuu keskmine õhutemperatuur on Kesk- ja Ida-Eestis −6.–7 °C, Lääne-Eesti saarestikus aga −2.–4 °C. Suvel hakkavad territoriaalsed erinevused taanduma ning juulikuu keskmine temperatuur varieerub vahemikus 16.0.17.4 °C.

Tervikuna on Eestis aasta keskmine temperatuur +5 °C ringis või sellest veidi kõrgemal. Kõige külmem kuu on tavaliselt veebruar, mil keskmine temperatuur on −5 °C. Talvekuudel on keskmine temperatuur −4.–5 °C. Kõige soojemaks kuuks peetakse juulit, mil keskmine temperatuur on +18 °C. Juunist septembrini on keskmine temperatuur 15.18 °C. Küllaltki sagedased on olulised kõrvalekalded normidest nii külma kui ka sooja puhul.

Kõrgeim mõõdetud õhutemperatuur, 35.6 °C, registreeriti 11. augustil 1992 Võrus. Külmarekord on 17. jaanuaril 1940 Jõgeval mõõdetud −43.5 °C. Jõgevalt saadi 1942. aastal ka madalaim aasta keskmine temperatuur: 1.6 °C. Kõrgeim keskmine on registreeritud Vilsandil, kus 2008. aastal saadi selleks 8.5 °C.

Eesti asukoht tingib selle, et sademete hulk ületab aurumise. Aastas sajab keskmiselt 550–800 mm ning keskmine suhteline õhuniiskus on 80–83%. Kõige madalam on sademete hulk saartel ja rannikul ning kõige rohkem sajab kõrgustikel ja läänerannikust 30–60 km kaugusel paiknevas vööndis. Mõõdetud sademete maksimum aastas on olnud 1158 mm, kuus 351 mm ja ööpäevas 148 mm.

Nagu teisteski Põhjamaades, on erinevus aastaaegade vahel Eestis üsna suur. Lisaks temperatuurierinevustele väljendub see ka näiteks päeva pikkuses. Pikim suvepäev kestab Tallinnas 18 tundi 40 minutit ning Võrus 18 tundi 10 min, lühim talvepäev kestab Tallinnas 6 tundi 2 minutit ning Valgas 6 tundi 39 minutit. Valged ööd kestavad mai algusest juuli lõpuni. Päikesepaistet jagub aastas tavaliselt 1600–1900 tundi, mis on vähem kui pool võimalikust. Vegetatsiooniperiood kestab Eestis 180–195 päeva ning külmavaba perioodi on 110–190 päeva.

Talvise lumikatte hulk ning ajaline kestus varieeruvad suuresti. Keskmiselt on Eestis lumi maas 75–135 päeval aastas, kusjuures kõige vähem esineb lund Saaremaa läänerannikul ja lähedastel saartel ning enim Haanja ja Pandivere kõrgustikel.

                                     

2.1. Maastikud Metsad

Pikemalt artiklis Eesti metsad

Eesti on üks maailma metsarikkamaid riike: metsaga on kaetud ligi pool Eesti maismaast ehk 2.2 miljonit hektarit. Umbes 40% Eesti metsadest kuulub riigile. Riigimetsi hoiab ja majandab Riigimetsa Majandamise Keskus.

Eesti metsad kuuluvad segametsade vööndisse. Valdavad on okaspuuenamusega puistud, kuid on ka lehtpuumetsi. Tänapäeval suudavad Eestis looduslikult metsi moodustada ainult kuusk ja mänd, kase- ja haavapuistud on ajutised. Inimese vahelesegamiseta asenduvad need lõpuks okaspuumetsadega. Viis tuhat aastat tagasi praegusest soojema kliima ajastul levinud laialehistest metsadest on praeguseks järele jäänud väga vähe.

                                     

2.2. Maastikud Niidud ja loopealsed

Pikemalt artiklis Eesti niidud ja loopealsed

Niidud on rohumaad, mida kasutatakse põhiliselt heinamaana, vahel ka karjamaana. Eesti praegustest niitudest on enamik kujunenud endistele metsa- või põllumaadele.

Suur osa Eesti niitudest, eriti Lääne-Eestis, on puisniidud. Selliste niitude rajamisel jäeti osa metsa puid ja põõsaid kasvama. Puisniidud on erakordselt liigirikkad. Läänemaal asuval Laelatu puisniidul loendati 1 m² suurusel alal 2000. aasta suvel 76 liiki rohttaimi, mis on Põhja-Euroopa rekord.

Suuremate jõgede ja järvede ääres võib kohata luha- ehk lamminiite. Luhaniitudele iseloomulik lopsakas taimestik on selline peamiselt iga-aastaste perioodiliste üleujutuste tõttu, mis setitavad niidule orgaanilisi ja mineraalaineid, aidates kaasa mullaviljakuse tõusule.

Loopealsed ehk alvarid on levinud Eesti lääne- ja põhjaosas. Need on õhukese, kuid toitainerikka mullaga paepealsed alad. Nad on tuntud kadakase karjamaa nime all. Loopealse rohttaimed on enamasti madalakasvulised, kuid värvikad ja liigirikkad. Kogu maailmas leidub loopealseid veel ainult Lõuna-Rootsis.

Eesti suurimad rannaniidud asuvad Matsalu märgalal. Neid on seal üle 3000 hektari. Erinevalt sisemaa niitudest on rannaniitudel palju soolalembeste taimede liike. Kohati esinevad haruldased soolakud.

Mereäärsetel rannaniitudel on paljude linnuliikide pesitsus- ja puhkealad. Karjatamise ja niitmise lakkamisel rannaniidud hääbuvad: peaaegu kogu rannaniidule võib 5–10 aasta jooksul levida pilliroog.                                     

2.3. Maastikud Sood

Pikemalt artiklites Eesti sood ja Eesti soode loend

Soome järel ja Kanada ees on Eesti sooderohkuselt maailmas teisel kohal soode protsentuaalselt pindalalt. Seega võib soid pidada Eestimaa rikkuseks. Seda ka seetõttu, et paljud Kesk-Euroopa riigid on oma sood peaaegu täielikult hävitanud ja näevad nüüd vaeva nende taastamisega.

Suur osa Eesti soodest kuulub kaasajal looduskaitse alla. Varasematel aastakümnetel on palju soid ja rabasid kuivendatud nii põllumaa saamise kui ka rabaturba kaevandamise eesmärgil, kuid üksjagu märgalasid on jäetud siiski puutumata.

Kuresoo lõunaosas asuv 8 meetri kõrgune rabarinnak on väidetavalt maailma kõrgeim.

                                     

3. Pinnamood

Ida-Euroopa lauskmaa osana on Eesti madal ja tasane ala, mille pinnamoele on iseloomulikud kõrgustikud ilma kõrgemate mägedeta ja lavamaad madalike, nõgude ja orunditega. Koos Põhja-Eesti panga ja teiste paljanditega moodustavad need Eesti reljeefi suurvormid.

                                     

3.1. Pinnamood Mäed

Pikemalt artiklis Eesti mägede loend

Eesti suurima absoluutse kõrgusega mägi on Suur Munamägi, mis ulatub 318 meetrit üle merepinna, suhtelise kõrguse poolest on aga kõrgeim Vällamägi kõrgus merepinnast 304 m, jalamilt tippu 84 m. Seega võib öelda, et tegelikult ei leidu Eestis ainumastki mäge – on ainult künkad.                                     

3.2. Pinnamood Mandrijäätekkelised pinnavormid

Enim on mandrijäätekkelisi pinnavorme Lõuna-Eestis, kus on tänu sellele võrdlemisi künklik pinnamood, mis kujunes kujunenud viimase jääaja lõpul. See on tingitud sellest, et liustikuserv püsis selles piirkonnas pikemat aega ning välja jõudis sulada rohkesti jää sees ning peal olnud setteid. Nõnda tekkis arvukalt nõgusid, orgusid, künkaid, oose, voori, mõhnu jt pinnavorme.

                                     

3.3. Pinnamood Pangad ja paljandid

Pikemalt artiklis Eesti pankade loend

1999. aastal korraldas ajakiri Loodus küsitluse "33 Eesti populaarsemat loodusmonumenti". Tohutu ülekaaluga ja ligi 80% vastanute häältega võitis esikoha Põhja-Eesti pank. Teisele kohale pääses Taevaskoda ja kolmandale Kaali meteoriidikraater. Nõnda võib klindiastanguid ja liivakivipaljandeid tõesti kahtluseta Eesti eluta looduse sümboliteks pidada.

Balti klinti, mis on Eesti piires tuntud kui Põhja-Eesti paekallas, püütakse esitada ka UNESCO maailmapärandi nimistusse. See mööda klindiserva kulgev umbes 1600 km pikkune Paleosoikumi settekivimitest koosnev järsak saab alguse Rootsis Ölandi saarel ja ulatub Laadoga järveni Venemaal. Kõrgeim koht paikneb Ontikal, kus pank tõuseb 56 meetrit üle merepinna.

Põhja-Eesti pank ei ole aga Eestis ainuke omasugune. Siin paljanduvad ka Siluri klint Lääne-Eesti saartel ja Devoni punakast liivakivist kaldakaljud mitmel pool Lõuna-Eestis.                                     

3.4. Pinnamood Rändrahnud

Pikemalt artiklites Eesti rändrahnude loend ja Eesti hiidrahnude loend

Enamik Eesti rändrahnudest paikneb Põhja-Eestis. Eriti arvukalt on neid Lahemaal. Maapealseid rahne, mille ümbermõõt ületab 50 meetrit, on Eestis kaks: Ehalkivi ja Kabelikivi. Need kaks kuuluvad suuruse alusel hiidrahnude sekka, mille hulka arvatakse rändrahnud ümbermõõduga üle 25 meetri. Kokku on Eestis selliseid teada 87 ning suurem osa neist on võetud ka kaitse alla. Suuri rahne, mille ümbermõõt jääb vahemikku 10–25 meetrit, on Eestis umbes tuhatkond. Väiksemate rahnude hulk on aga juba praktiliselt loendamatu.

Eesti hiidrahnudest on 64% koostiselt rabakivid. See ei peegelda siiski nende päritolupiirkonna Fennoskandia kilbi keskmist koostist. Rabakivis on säilinud tardumisjärgne ristsuunaline lõhelisus, mis tuleneb hilisema moonde puudumisest. Ristsuunalise lõhelisuse tõttu oli liustikul rabakivitahukaid lihtsam lahti murda ja Eestisse tuua. Ülejäänud 36% hiidrahnudest koosnevad pegmatiidist, gneisist, migmatiidist, graniidist ja gneissbretšast.

                                     

4. Veestik

Tänu parasvöötme kliimale ja tasasele pinnamoele on Eestis palju väikseid siseveekogusid. Kuna iga-aastane sademete hulk ületab keskmiselt 200–300 mm-iga aurumist, siis peab ülejääv vesi ära voolama jõgede kaudu või talletuma järvedes ja rabades.

Eesti Vabariigi veeseaduse § 38 lõike 2 alusel kehtestatud määruse järgi eristati Eestis kolme vesikonda ja kaheksat alamvesikonda. Nendeks vesikondadeks on Lääne-Eesti, Ida-Eesti ja Koiva vesikond ning alamvesikondadeks Viru, Peipsi, Võrtsjärve, Harju, Matsalu, Pärnu, Läänesaarte ja Pandivere põhjavee alamvesikond.

                                     

4.1. Veestik Jõed

Pikemalt artiklites Eesti jõed ja Eesti jõgede loend

Eesti jõgedevõrk kujunes viimase jääaja lõppedes üle 10 000 aasta tagasi mandrijää taandumise järel.

Eesti jõgedevõrk on suhteliselt tihe: vooluveekogusid on üle 7000 ja nende kogupikkus on umbes 31 000 km. Vooluvetevõrk on kõige hõredam Pandivere kõrgustikul ja saarte rannikualadel, kõige tihedam Põhja-Eestis.

Kõige veerohkemad jõed on Narva jõgi, Emajõgi, Pärnu jõgi ja Kasari jõgi. Pikimad on Võhandu, Pärnu ja Põltsamaa jõgi.

                                     

4.2. Veestik Järved

Pikemalt artiklites Eesti järved ja Eesti järvede loend

Eestis on üle 1400 järve, millest enamik on väga väiksed. Suuremad on Peipsi järv 2611 km²; koos Pihkva ja Lämmijärvega 3555 km² idapiiril ja Võrtsjärv 270 km² Lõuna-Eestis. Sügavaim järv on Rõuge Suurjärv 38 m.

Järvede paigutus on väga ebaühtlane, suuremad järvepiirkonnad asuvad Kagu- ja Lõuna-Eestis. Lääne- ja Kesk-Eestis on seevastu suuri maa-alasid, kus pole ühtegi järve.

Enamik Eesti järvi on mandrijäätekkelised. Leidub ka laukajärvi, rannajärvi, jõelookeist moodustunud järvi, karstijärvi, tehisjärvi ja meteoriiditekkeline Kaali järv.                                     

4.3. Veestik Joad

Pikemalt artiklis Eesti jugade loend

Eesti põhjarannikul Paldiskis ja Narvas on üle ühemeetrise kõrgusega jugasid ja kaskaade kokku teada 33, neist enamik paikneb väiksematel ojadel. Suurim juga Eestis on Narva juga, mille astangud on tänapäeval paraku hüdroelektrijaama rajamise tõttu 1957. aastal kuivaks jäänud. Kõrgeima joa tiitlit kannab aga kunstlikult tekitatud, kuivenduskraavi suudmes asuv Valaste juga, mis langeb alla Ontika pangalt.

                                     

5. Saared

Pikemalt artiklites Eesti saared ja Eesti saarte loend

Eestis on ligikaudu 1520 saart. Kaks neist on piisavalt suured, et olla eraldi maakonnad: Saaremaa ja Hiiumaa.

                                     

6. Mullastik

Pikemalt artiklis Eesti mullastik

Eesti ala nüüdisaegsete muldade areng algas pärast viimase jääaja lõppemist esimeste taimede ilmumisega.

Üldiselt on Eesti mullastik suhteliselt mitmekesine. See on tingitud vaheldusrikkast pinnamoest, aastaaegade vaheldumisest, vee-oludest jne. Suurtes piirides kõigub isegi pinnakatte paksus, mis ulatub paetasandikel vaid mõne sentimeetrini või puudub hoopis, Põhja- ja Kesk-Eestis on aga enamasti 2–3 meetrit, Lõuna-Eesti tasandikel 5–10 meetrit ning kuhjelistel kõrgustikel ja mattunud ürgorgudes võib ulatuda isegi üle 100 meetri.

Eesti muldade lähtekivimiks on kohalikud aluspõhjakivimid ja pinnakattesetted. Eesti alal saab eristada viit aluspõhjakivimit. Need on Ediacara, Kambriumi, Ordoviitsiumi, Siluri ja Devoni ajastu kivimid.

                                     

7. Taimestik

Pikemalt artiklis Eesti taimestik

Eesti floora on tänu mullastiku mitmekesisusele suhteliselt liigirikas. Eestis elab pärismaiseid soontaimi 1440 liiki ja samblaid 525 liiki.

Endeemsetest taimeliikidest kasvab Eestis saaremaa robirohi ja eesti soojumikas.

Vaata ka
 • Eesti üheiduleheliste süstemaatiline nimestik
 • Eesti paljasseemnetaimede süstemaatiline nimestik
 • Eesti kaheiduleheliste nimestik
 • Eesti pärismaised põõsad
 • Eesti samblad
 • Eesti rohevetikate nimestik
 • Eesti pärismaised puud
 • Eesti samblikud
 • Eesti sõnajalgtaimede nimestik
                                     

8. Loomastik

Pikemalt artiklis Eesti loomastik

Eesti faunat võib maailma mastaabis lugeda üsna liigivaeseks, ent võrreldes samal laiuskraadil asuvate ja sama suurte aladega on see üks liigirikkamaid. Selle põhjuseks on Eesti asend paljude liikide levila piiril enamasti põhja- või läänepiiril, kes esinevad küll sagedasti põhja-, lääne-, või idapoolsetel naaberaladel aga tihti ainult ühel nendest.

Praegune loomastik kujunes välja peamiselt pärast viimast jääaega.

                                     

8.1. Loomastik Imetajad

Pikemalt artiklis Eesti imetajate süstemaatiline nimestik

Eestis elab 68 liiki imetajaid.

Euroopa mastaabis paistab Eesti silma kiskjaliste suhteliselt suure arvukuse poolest.

                                     

8.2. Loomastik Linnud

Pikemalt artiklis Eesti lindude süstemaatiline nimestik

Kuna Eesti jääb arktiliste rändlindude Ida-Atlandi rändeteele ning Eestis leidub palju sobivaid metsa, soo ja kultuurmaastikke on Eestis registreeritud üsna rohkelt linnuliike võrreldes paljude naaberaladega. Väinamere äärsed piirkonnad, nagu näiteks Matsalu laht, on vägagi huvipakkuvad ornitoloogidele, seda suure liikide arvu ja läbirändajate hulga tõttu. 18. augusti 2010 seisuga kuulub Eesti lindude nimestikku 374 loodusliku päritoluga ja meil või naabermaades püsiva asurkonna moodustanud ning 5 teadmata päritoluga linnuliiki.

                                     

8.3. Loomastik Kahepaiksed

Pikemalt artiklis Eesti kahepaiksed

Kahepaikseid elab Eestis 11 liiki. Nende seas on arvukamad ja laiema levikuga harilik kärnkonn, rohukonn, rabakonn ja tähnikvesilik. Haruldased ning ühtlasi ka range kaitse all on juttselg-kärnkonn ehk kõre, rohe-kärnkonn ning harivesilik.

                                     

8.4. Loomastik Roomajad

Pikemalt artiklis Eesti roomajad

Roomajatest on Eestis esindatud arusisalik, kivisisalik, vaskuss sisalike ning rästik ja nastik madude seast. Rästik on ainuke mürkmadu.

                                     

8.5. Loomastik Kalad

Pikemalt artiklis Eesti kalade süstemaatiline nimestik

Eesti vetest on püütud 71 liiki kalu.

Eesti kalaliikide seas endeeme ei leidu, ent peipsi siig ja peipsi tint on Peipsi järvele ainuomased alamliigid.

                                     

8.6. Loomastik Selgrootud

Selgrootuid loomi elab Eestis ligikaudu 20 000 liiki.

                                     

9. Looduskaitse

Pikemalt artiklis Eesti looduskaitse

Esimesed Eestis looduskaitse alla võetud liigid olid 24 taimeliiki, mille kaitseks võeti 12. mail 1936 vastu Looduskaitse seadus. Keelati nende liikide kogumine, hävitamine ja meelega kahjustamine kogu riigis, sõltumata maa omandivormist. Sama aasta 4. novembril lisati nimekirja kaunis kuldking Cypripedium calceolus ja talvik Chimphila umbellata, mille puhul keelati taimede müük ja nendega kauplemine. Lisaks asuti kaitsma mõningaid kaitstavate liikide esinduslikumaid kasvukohti näiteks jugapuude kaitseala Hiiumaal, mis paikneb tänapäeval Tahkuna looduskaitseala keskmes.

31. detsembri 2007 seisuga on Eestis kaitstavat territooriumi 18% 777 101 ha maismaast ja 33% ehk 897 281 ha akvatooriumist. Pindala järgi on enim kaitstavat territooriumi Pärnu maakonnas 111 760 ha ja kõige vähem Põlva maakonnas 18 687 ha. Protsentuaalselt on aga enim kaitsealust pinda Lääne maakonnas – 32% 76 105 ha – ja kõige vähem Põlva maakonnas – 9%.

 • I kategooria looduskaitse all olevad liigid Eestis
 • II kategooria looduskaitse all olevad liigid Eestis
 • III kategooria looduskaitse all olevad liigid Eestis


                                     

9.1. Looduskaitse Kaitsealad

Pikemalt artiklis Eesti kaitsealade loend

Eesti ja ühtlasi kogu Baltikumi vanim kaitseala on Vilsandi rahvuspark. Seal tehti esimesi samme Vaika saartel pesitsevate lindude kaitseks juba 1906. aastal ning 14. augustil 1910. aastal kuulutati need saared loodusreservaadiks.

31. detsembril 2008 oli Eestis kokku 3442 kaitstavat loodusobjekti, mille seas oli 129 looduskaitseala, 149 maastikukaitseala ja 5 rahvusparki.

                                     

10. Kirjandus

 • Wilhelm Christian Friebe: Oekonomisch-technische Flora für Liefland, Ehstland und Kurland, Riga: in der Hartmannschen Buchhandlung, 1805, Google books
 • Kalle Suuroja. Põhja-Eesti klint – Eesti looduse sümbol, Tallinn: Keskkonnaministeerium 2006, ISBN 9789949139903
 • Toomas Kukk. Eesti taimede kukeaabits. Tallinn: Varrak. 2004, 2005, 2009. ISBN 9789985318799
 • Ivar Arold. Eesti maastikud, Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus 2005, ISBN 9949-11-028-9
 • Andres Tarand, Jaak Jaagus, Ain Kallis. Eesti kliima minevikus ja tänapäeval. Tartu Ülikooli Kirjastus: 2013. ISBN 978-9949-32-324-1


                                     

11. Välislingid

 • Eesti tähtsamad maavarad, nende paiknemine ja kasutus TÜ geoloogiamuuseum
 • Bioloogilise mitmekesisuse seire Statistikaamet
 • Looduskaitsest Eestis Keskkonnaministeerium, 1996
 • Loit Reintam: Mullaveeb
 • Eesti liikide register
 • Bioloogilise mitmekesisuse muutumine Statistikaamet
 • Estonica: "Loodus"
Artikleid
 • Kalle Suuroja: "Joad ja joastikud mühavad suurvee ajal" Eesti Loodus, september 2007
 • Igor Tuuling: "Kuidas on tekkinud Balti klint?" Eesti Loodus, september 2008
                                     
 • Eesti Loodus on kord kuus ilmuv populaarteaduslik ajakiri, mille esmanumber anti välja 1933. aastal. Eesti Loodusel on olnud aja jooksul mitu väljaandjat:
 • jm. Eesti kultuurilukku on Loodus läinud ka kaheksaköitelise Eesti Entsüklopeedia kirjastamisega 1932 1937 peatoimetaja Richard Kleis Loodus kirjastas
 • asjade nimeks: Loodus oli Eesti kirjastus, mis eksisteeris 1920 1940. Loodus oli 1922 1924 ilmunud populaarteaduslik loodusalane ajakiri. Loodus oli 1997 2006
 • Kriminaalromaan on kirjastuse Loodus aastatel 1937 1940 avaldatud kriminaalromaanide sari. Kokku avaldati 43 raamatut. Eesti autoritelt ilmusid Elmar Valmrelt
 • Loodus oli looduseteemaline ajakiri, mis ilmus Eestis aastail 1996 2006. 1996 1997 kandis ajakiri nime Elav Teadus. Aastast 2002 sai ajakirja Loodus kaubamärgi
 • Tarmo Loodus sündinud 18. veebruaril 1958 Lihulas on Eesti poliitik, pedagoog ja koolijuht. Kuulub erakonda Isamaa. Alates 2004. aastast töötab ta Viljandi
 • Loodus oli esimene eestikeelne loodusajakiri. See ilmus aastail 1922 1924. Ajakirja toimetajaiks olid Johannes Piiper, Jaan Rumma, Jaan Sarv, Aleksander
 • Loodus ja Matemaatika oli aastatel 1959 1975 Eesti Looduseuurijate Seltsi täppisteaduste sektsiooni välja antud alusteadusteteemaline kogumike sari. Kokku
 • Rein Loodus sündinud 9. septembril 1931 Tartus on Eesti kunstiajaloolane. Ta lõpetas 1950. aastal Tartu 1. Keskkooli ja 1955. aastal Tartu Riikliku Ülikooli
 • Ülikooli loodus - ja tehnoloogiateaduskond moodustati 2008. aastal TÜ füüsika - keemiateaduskonna, TÜ bioloogia - geograafiateaduskonna, TÜ Eesti Mereinstituudi
 • perekonnanimi Loodus Eestis 65 mehel ja 83 naisel. Leopold Loodus 1911 1967 Eesti sõjaväelane Mihkel Loodus sündinud 1937 Eesti tõlkija ja ajakirjanik