ⓘ Eesti Demokraatia Uuendamine oli aastatel 2005–2011 tegutsenud avalik, sõltumatu ja erapooletu kodanikualgatus, mis tekkis seoses Tõive Kivikase üleskutsega pol ..

                                     

ⓘ Eesti Demokraatia Uuendamine

Eesti Demokraatia Uuendamine oli aastatel 2005–2011 tegutsenud avalik, sõltumatu ja erapooletu kodanikualgatus, mis tekkis seoses Tõive Kivikase üleskutsega poliitikute eetikakoodeksi sisseseadmiseks. Algatus oli suunatud kodanike aktiviseerimisele demokraatia edendamise nimel ning usalduse suurendamisele kodanike ja poliitikute vahel. Kodanikualgatust ja sellega seotud mittetulundusühingut nimetati lühendatult E-D-U.

                                     

1. Ajalugu

 • 24. septembril 2005 avalikustati demokratiseerimise, poliitikute usaldamisega ja hea tahte poliitiku eetikakoodeksiga seotud ideed aruteluna Tallinna Ülikoolis. Seal leidis aset ümarlaud,kus kõnealuseid teemasid arutades täpsustati ühtlasi kodanikualgatusega E-D-U loodud võimalusi.
 • Koos suhtlusportaali www.edu.ee avamisega septembris 2005 kujunes välja kodanikualgatuse kompleksne teoreetilis-praktiline programm. Avalikustati hea tahte poliitiku eetikakoodeksi näide; ilmus kirjutisi trükiajakirjanduses ja tehti selgitustöö telemeedias; algatati vastava MTÜ loodud portaal eesmärgiga valijaid aktiviseerida, tihendada nende tegelikke sidemeid poliitikutega ja luua poliitikute tegevuse üle avalikkuse järelevalve. Nimetatu on olulises osas jälgitav suhtlusportaalist www.e-d-u.ee
 • Algatusrühma ja aktiivselt ideed toetanute hulka kuulusid peale Tõive Kivikase ja Kalle Kure veel Jüri Engelbrecht, Eri Klas, Juhan Kivirähk jt.
 • 18. augustil 2005 asutati MTÜ Eesti Demokraatia Uuendamine.
 • 5. septembrist 2005 alates ilmus Tõive Kivikase üleskutse hea tahte poliitiku eetikakoodeksi loomiseks kohalikes ja väliseesti ajalehtedes Eesti Päevaleht 05.09.2005, Sakala 06.09.2005, Virumaa Teataja 06.09.2005, Lääne Elu 06.09.2005, Meie Maa 06.09.2005, Eesti Elu Kanada 09.09.2005, Eesti Päevaleht Stockholm14.09.2005, Koit Põlvamaa 22.09.2005.

E-D-U oli esimene algatus poliitikas eetilise mõõtme tugevdamiseks ja usaldussuhete väljakujunemise eelduste soodustamiseks Eestis. 2011. aasta lõpus sulgeti eraalgatuslikus korras loodud portaal "Eesti Demokraatia Uuendmine" majanduslike võimaluste puudumisel. Kuus aastat hiljem tekkis mõneti teistsuguse tausta ja sisuga liikumine Eesti demokraatia arendamiseks ehk DASA.

                                     

2. E-D-U arusaamised poliitika olukorrast Eestis aastal 2005

 • Valijad kasutavad demokraatia võimalusi ära siis, kui nad endale teadvustavad reaalset poliitilist olukorda, huvitavad ja on informeeritud poliitikasuundadest ja poliitikute tegevusest, suhtlevad poliitikutega ja annavad neile teada, millist käitumist ja milliste väärtuste järgimist neilt oodatakse
 • Eestis on esiplaanil esindusdemokraatia; osalusdemokraatial põhinev kodanikuühiskond on paljuski ainult ideaal. Valija osalus poliitilise protsessi mõjutamisel ei peaks lõppema hääletamisaktiga.
 • Eestis on krooniline usalduskriis, mis näitab demokraatia võimaluste halba kasutamist
 • Valides tuleb järgida valitavate usaldatavuse põhimõtet, mis eeldab valitavatest piisavat informeeritust enne valimisi
 • Pidevalt ilmneb teateid ja avalikustatakse uusi fakte võimulolijate ebaeetilise käitumise ja võimu isiklikes või kitsalt erakondlikes huvides ärakasutamise kohta
 • Valijad peavad taotlema reaalse koostöö tekkimist enda ja poliitikute vahel, selleks esitama neile järelepärimisi, kutsuma neid kohtumistele ja aruteludele; seda koostööd peavad taotlema ka poliitikud
 • Eetika puudumine Eesti poliitikas on suure osa valijaid võõrandanud poliitikast
 • Eestis puudub piisav usaldus valijate ja valitute vahel, mis tingib vähese huvi valimiste vastu
                                     

3. Hea tahte poliitiku eetikakoodeks

 • Hea tahte poliitika all tuleb mõista käitumist, mis järgib eetika põhimõtteid, nii nagu need on ära toodud 2005. aastal E-D-U välja töötatud hea tahte poliitiku eetikakoodeksi näites

Eesti Vabariigi poliitik

 • selgitab avalikkusele oma tegevust ja põhjendab oma otsuseid
 • peab kinni seadustest ja hoidub katteta ning populistlikest lubadustest
 • tunnustab, austab ja järgib oma tegevuses Eesti ühiskonna põhiväärtusi ja Eesti rahvuslikke huve
 • ei lase end mõjutada erapoolikutest grupihuvidest, vaid asetab alati esiplaanile valijate huvid ja ühiskonna üldise hüve
 • astub tagasi, kui on eksinud eetiliste põhimõtete vastu ja riivanud rahva õiglustunnet
 • austab teiste erakondade esindajaid
 • on aus
 • Eetikakoodeks iseendast ei taga poliitikute eetilist käitumist, küll aga soodustab viimast eetikakoodeksi avalik tunnustamine ja selle põhimõtete järgimine
 • Hea tahte poliitika eetikakoodeks toetub arusaamistele, mis kujundati välja usaldusteemalisel ümarlaual Tallinna Ülikoolis 24.09.05.


                                     

4. Portaal Eesti Demokraatia Uuendamine

 • Portaal eesmärk: teenida valijaid, kes soovivad poliitikutega suhelda, esitada neile küsimusi ja teha ettepanekuid ning väljendada portaali kaudu oma mõtteid hea tahte poliitika väljakujundamise põhiteemade piirides
 • Portaalis leidusid materjalid, mis olid seotud MTÜ E-D-U tegevusega, mõttevahetustega usalduse teemal ja lugejate kommentaarid jm
 • Portaal kätkes andmebaasi, kus kasutajale olid näha kodanike küsimused poliitikutele ja saadud vastused, seega oli kodanike ja poliitikute vaheline mõttevahetus avalik ja kättesaadav kõikidele, kes portaali külastasid
 • Portaal tegutses aastatel 2005–2011.
 • Portaali www.e-d-u.ee haldamiseks ja arendamiseks oli 18.08.2005 asutatud MTÜ Eesti Demokraatia Uuendamine registrikood 80226735
                                     

5. Kirjandus

 • Kalle Kurg. "Usalduse hormoon". Poliitikute ja kodanike usaldusliku vahekorra kujundamise võimalustest ja poliitikute eetikakoodeksist. – Eesti Päevaleht, 21. september 2005. "Demokraatia usaldusinkubaator" – Postimees 13. november 2012
                                     
 • ajakirjades. Aastal 2005 asutas ta Eestis mittetulundusühingu Eesti Demokraatia Uuendamine E - D - U mis pühendub poliitika ja poliitikute usaldusväärsuse
 • jõuavad kõik rahvad. Ateena demokraatia delegeeriv demokraatia demokraatia indeks demokraatiapäev Eesti Demokraatia Uuendamine E - D - U egalitarism enamusdemokraatia
 • arutati usalduse ja eetika probleeme Eesti poliitilises elus ning täpsustati kodanikualgatuse Eesti Demokraatia Uuendamine realiseerimise ideed. Koos suhtlusportaali
 • koristuskampaania Minu Eesti üle - eestilised mõttetalgud ehk ajurünnak eesmärgiga genereerida uusi ideid Eesti hüvanguks Eesti Demokraatia Uuendamine ehk E - D - U
 • Toomas Hendrik Ilves parlamendile üle Rahvakogu töö tulemuse. Eesti Demokraatia Uuendamine Eesti Koostöö Kogu Uue eakuse rahvakogu Otepää Rahvakogu Emor alustas
 • kodanikualgatuse Eesti Demokraatia Uuendamine E - D - U väljakujundamisest. Ökoloogiateemat käsitledes esitas Kalle Kurg aastal 2001 algatusliku idee Eesti muutmisest