ⓘ Säästva arengu haridus on teadmiste, oskuste, hoiakute ja väärtushinnangute süsteem, mis võimaldab teadvustada looduse, majandus- ja sotsiaal-kultuurilise keskk ..

                                     

ⓘ Säästva arengu haridus

Säästva arengu haridus on teadmiste, oskuste, hoiakute ja väärtushinnangute süsteem, mis võimaldab teadvustada looduse, majandus- ja sotsiaal-kultuurilise keskkonna seoseid ja järgida säästva arengu põhimõtteid.

ÜRO on kümnendi 2005–2014 kuulutanud säästva arengu haridust toetavaks perioodiks.

Säästva arengu hariduse ülesandeks toetada inimestes parema tuleviku visioneerimise ning selle saavutamiseks kriitilise ja süsteemse mõtlemise, koostöö- ja jõustamisoskuste kujunemist.

Säästvat arengut toetav haridus on kujunenud vastuseks globaalsetele väljakutsetele. Säästvat arengut toetav haridus abistab noortel paremini mõista nende enda ja laiemalt ühiskonna tegutsemise võimalusi ja tagajärgi nii globaalsel kui ka kohalikul tasandil, edendab kriitilist mõtlemist ja tulevikuga arvestamist.

                                     

1. Säästev areng eestis

Eesti säästva arengu põhimõtted pandi paika säästva arengu riikliku strateegiaga,Säästev Eesti 21. Antud strateegia alused tulenevad säästva arengu seadusest, mille võttis vastu 1995. aastal Riigikogu ning see näeb ette looduskeskkonna ja loodusvarada säästliku kasutamise alused.

Eesti säästva arengu valdkondadeks on Eesti kultuuriruumi elujõulisus, heaolu kasv, sidus ühiskond ja ökoloogiline tasakaal. Need eesmärgid on sõnastatud 2005. aastal ja on heaks kiidetud riiklikus strateegias,Säästev Eesti 21. Strateegia alused tulenevad säästva arengu seadusest, mille Riigikogu võttis vastu 1995. aastal ning mis näeb ette looduskeskkonna ja loodusvarade säästliku kasutamise alused.

                                     

2. Säästev arendustegevus Euroopa Liidus

Euroopa uuendatud säästva arengu strateegia võeti vastu 2006. aastal. Selle üldine eesmärk on kindlaks määrata ja arendada välja meetmeid, mis võimaldaksid Euroopa Liidul nii praeguste kui tulevaste põlvkondade elukvaliteeti järjepidavalt parandada.

Selle strateegia jaoks luuakse kogukonnad, mis:

 • suudavad ressursse tõhusalt kasutada ja hallata
 • suudavad realiseerida majanduse keskkonna- ja sotsiaalalase innovatsiooni potentsiaali
 • suudavad kindlustada jõukuse, keskkonnakaitse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse

Säästva arengu strateegia määrab kindlaks seitse peamist väljakutset koos vastavate ülesannet, tegevuseesmärkide ja meetmetega:

 • säästev transport
 • kliimamuutused ja puhas energia
 • loodusressursside säilitamine ja haldamine
 • sotsiaalne kaasatus, demograafia ja ränne
 • säästev tarbimine ja tootmine
 • rahvatervis
 • ülemaailmne vaesus ja säästva arengu alased väljakutsed
                                     
 • Säästva arengu eesmärgid ingl k Sustainable Development Goals, lühend SDGs moodustavad ülemaailmse universaalsete eesmärkide ja näitajate kogumi, mis
 • alusel loodud ala haridus - seire - ja uurimistöö korraldamiseks ning loodusvarade kaitse ja säästva kasutamise ühitamiseks säästva arengu seadus Ala ülesanne
 • tehnoloogia säästev transport säästev turism säästev tööstus säästva arengu haridus säästva arengu indikaator ökosüsteemne käsitlus üleminekujuhtimine Eesti
 • vanne Sparta kasvatus subjekt objekt - suhe subjekt subjekt - suhe säästva arengu haridus talurahvakool tasandusklass tasandusõpe tavakool teadmistepõhine
 • ja Üldise Majandushuvi Ettevõtete ühingu CEEP presidendiks. Saksa säästva arengu nõukogu RNE liige Deutsche Flugsicherung DFS nõuandekogu liige Juhatuse
 • kokku säästva arengu eesmärgid ning ÜRO liikmesriigid peavad oma poliitikat kujundama nendest eesmärkidest lähtuvalt järgmised 15 aastat. Säästva arengu eesmärgid
 • ökoloogilise arengu jätkusuutlikkus sotsiaalne konstruktivism tarbimisharjumuste muutmine väärtus väärtuste loend Enesetähtsustamise sajand Säästva arengu sõnaseletusi
 • elukeskkonnale. Sel moel aitavad paljud sotsiaalsed ettevõtted kaasa ÜRO säästva arengu eesmärkide täitmisele. Sotsiaalse ettevõtte tunnused Eestis on sõnastatud
 • sest see on eelduseks majanduskasvule ja heaolu jätkumisele. Eesti säästva arengu näitajad on kesised mitmes valdkonnas. Näiteks on Eestis CO2 emissioon
 • Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu liige Vabariigi Valitsuse säästva arengu komisjoni liige Soome - Eesti energeetika - alase koostöökomisjoni kaasesimees
 • 2003 2013 Tallinna Teadlaste Maja nõukogu aseesimees 2001 05 Riikliku Säästva Arengu Komisjoni liige 2000 2013 Riikliku Teaduspoliitika Komisjoni liige