ⓘ Eesti NSV Välisministeerium oli Eesti NSV välissuhtlusametkond aastatel 1946–1990. Eesti NSV Välisministeerium andis välja noote, korraldas Eesti NSV-d külastav ..

                                     

ⓘ Eesti NSV Välisministeerium

Eesti NSV Välisministeerium oli Eesti NSV välissuhtlusametkond aastatel 1946–1990.

Eesti NSV Välisministeerium andis välja noote, korraldas Eesti NSV-d külastavate välisdelegatsioonide vastuvõtmist, pidas kirjavahetust välismaiste asutuste ja isikutega. Üheks ülesandeks oli lääneriikide mõjutamine ja propagandatöö pagulaste hulgas eesmärgiga, et lõpetataks Balti riikide okupeerimise mittetunnustamise poliitika. Kuni 1950. aastate lõpuni tegeles Eesti NSV Välisministeerium ka pagulaste repatrieerimispoliitikaga.

                                     

1. Eesti Vabariigi Välisministeeriumi likvideerimine

1940. aastal, pärast juunipööret ja Eesti okupeerimist NSV Liidu vägede poolt ning 21. juunil 1940 moodustatud Johannes Varese valitsuses oli välisasjade rahvakomissariks Nigol Andresen. 30. juunil kutsus välisasjade rahvakomissariaat kõik Eesti diplomaadid kodumaale tagasi. 5. augustil 1940 avaldati Eestis Riigi Teatajas "Välismaal asuvate riigireetjate ja nende perekonnaliikmete karistamise seadus", mis kuulutas kõik kodumaale pöördumata jäänud isikud riigireeturiteks, kelle vara konfiskeeritakse ja kes kuuluvad isiku tuvastamisel 24 h jooksul mahalaskmisele. Kuni 10-aastane vanglakaristus ja vara konfiskeerimine ootas ka kodumaale mitte tagasipöördunute perekonnaliikmeid. 8. augustil otsustas Eesti NSV valitsus likvideerida kõik Eesti saatkonnad, konsulaadid ja aukonsulaadid ning anda nende varad üle kohapealsetele NSV Liidu esindustele.

Kuna 1940. aastal pärast II Riigivolikogu vastuvõetud Eesti NSV Konstitutsioonis puudus välisasjade rahvakomissariaat, senine välisministeerium likvideeriti, Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu 11. septembri 1940 otsuse alusel ja mis realiseeriti lõplikult 1941. aasta jaanuaris.

                                     

2. Eesti NSV välisasjade RK ja välisministeeriumi juhid

 • 1944–1949 Aleksander Aben, Eesti NSV välisasjade rahvakomissari abi;
 • 1944–1950 Hans Kruus, Eesti NSV välisasjade rahvakomissar ja minister;
 • märts 1945 kuni detsember 1946 Feliks Roose Eesti NSV välisasjade rahvakomissari abi kohusetäitja
 • 1945–1948, Anton Vaarandi, Eesti NSV välisasjade rahvakomissari abi;
 • 1984–1990 Arnold Green, Eesti NSV välisminister.
 • 1962–1984 kohakaasluse alusel Eesti NSV välisminister Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe asetäitja Arnold Green;
 • 1951–1962 kohakaasluse alusel Eesti NSV välisminister Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees Aleksei Müürisepp;
 • 1950 – märts 1951 ministri kohustes välisministri asetäitja Rudolf Auendorf;
                                     

3. Eesti NSV Välisasjade RK loomine

Pärast 1944. aastal Eesti taasvallutamist ning sovetiorganite taasloomist Eestis moodustati 17. septembril 1944 Võrus kus asus esmaselt Eesti NSV sovetivalitsus enne Tallinna vallutamist Eesti NSV Välisasjade Rahvakomissariaat, kuid kuna kogu NSV Liidu välispoliitiline suhtlus toimus endiselt läbi NSV Liidu Välisasjade Rahvakomissariaadi, siis Eesti NSV VäRK oma välisesindused välismaal puudusid. Eesti NSV VäRK ülesanded piirdusid riigisiseste ülesannetega sõjakeerises Eestist lahkunute, Saksamaale tööle viidute, sõjapõgenike, -vangide, sõjast osavõtnute ja Eestisse tagasi pöörduda soovivate, sunddeporteeritutega jms seotud probleemidega.

                                     

4. Eesti NSV Välisasjade RK tegevus

Eesti NSV välisasjade rahvakomissariks nimetati 20.oktoobril 1944 EKbP KK Büroo otsusega Hans Kruus, pärast 1946. aasta märtsis rahvakomissariaatide reorganiseerimist ministeeriumideks jätkas Hans Kruus välisministrina kuni märtsini 1950. aastal.

Harvade eranditena osales Eesti NSV VäRKi esindajad ka NSV Liidu VäRKi poolt teostatavas rahvusvahelises poliitikas, kui Hans Kruus osales 1947. aastal NSV Liidu ja Soome vahel sõlmitud Pariisi rahukonverentsil.

Kuigi Eesti NSV VäRK oma välisesindusi välismaal ei omanud kasutati rahvakomissariaadi töötajaid NSV Liidu välisesindustes suure eesti pagulaste kontsentratsiooniga riikides, kus tegelesid nõukogudemeelse propagandatööga pagulaste seas: endine EKP KK Põllumajanduse osakonna juhataja Aleksander Aben, kes töötas välisministeeriumis välisministri Kruusi abina detsembrist 1944–1949 töötas aastatel 1945–1946 NSV Liidu saatkonnas Stockholmis.

Praktiliseks tegevuseks VM poolt välissuhtlemise alal jäid 1940. aastate lõpus peamiselt kommunismi eest põgenenud eestlastele suunatud propagandistlikud aktsioonid: valmistati ette vastavaid propagandistlikke kirjutisi Eesti ajakirjandusele, TASS-ile ning otseselt suunati ja kontrolliti välismaa kuulajatele suunatud raadiosaadet "Kodumaatund".

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium võttis 25.03.1946 vastu seadluse "Eesti NSV Rahvakomissaride ümberkujundamise kohta Eesti NSV Ministrite Nõukoguks", mille kohaselt Eesti NSV Välisasjade Rahvakomissariaat nimetati ümber Eesti NSV Välisministeeriumiks.

1950. aastal kaotati välisministri ja tema asetäitja ametikohad, välisministri ülesandeid täitis Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees kohakaasluse alusel.

Pärast 1953. aastal toimunud võimuvahetust NLKP KK juhtkonnas, toimus 1953. aasta juulis koosseisude kokkutõmbamine liiduvabariikide välisministeeriumides, uut välisministrit ei olnud nimetatud Eestis ametisse juba Hans Kruus kõrvaldamise järel – 1950. aastal ning ministri kohustes oli kuni märtsini 1951 ministri asetäitja Rudolf Auendorf.

1951. aastast hakkas välisministeeriumi juhi kohta kohakaasluse alusel täitma Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees Aleksei Müürisepp ning vähendati ministeeriumi koosseisu: töötajate arv vähenes 1952. aastaga võrreldes 12 – 1962. aastaks 4.

1962. aastast hakkas välisministri kohuseid täitma Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe asetäitja Arnold Green.

Ministri asetäitja ametikoht taastati 1967. aastal, välisministri ametikoht 1984. aastal. Eesti NSV Välisministeerium eksisteeris kuni 1991. aastani.                                     

5. Eesti NSV VM ja NSV Liidu RJK

Tööks Baltimaadest pärit isikutega välismaal, kes olid põgenenud sõja ja kommunismi eest, vajasid nii NSV Liidu välisministeerium kui ka muud asutused väliskaubandusorganisatsioonid ja NSV Liidu RJK spetsialiste, ka diplomaate, kelle valiku ja ettevalmistamisega tegeles muude asutuste kõrval ka Eesti NSV välisministeerium.

NSV Liidu välisesindustes tegutsesid NSV Liidu saatkonnas Stockholmis 1955. aastal Enno-Lembit Mikkelsaar, hiljem Adolf Toompuu, Paul Toom hilisem Eesti NSV RJK välisluure ülem, Feliks Meiner, Andres Aarma, Johannes Johanson, Jaan Napa, Vsevolod Naidenkov, Urmas Orek, Vello Pohla, Eimar Rahumaa, Adolf Toompuu, Kalle Seiger, Kanadas Mihhail Murnikov, Peeter Lillenurm, Gennadi Samsonov, Voldemar Veber, Soomes Rein Kivi, Kalle Liiv, Peeter Lillenurm, Aleksander Neiman, Maido Põder, Londonis Ralf Mikenberg, Ivo-Aat Soidra, Eero-Lembit Toomaru

Eesti NSV esindajad saadeti ka Saksamaale, USA-sse, NSV Liidu välisesindustesse, näiteks põlevkivi asjatundja Georgi Ozerov tegutses ÜRO juures.

                                     

6. Välislingid

 • Eesti NSV välisministeerium
 • Tõnu Tannberg, "Kui Tallinna hakkab saabuma mitmesuguseid alaliselt siin resideerivaid diplomaate…”, Tuna 2009 nr 4
 • Seebimull: käik ENSV Välisministeeriumi
 • Eesti NSV Välisasjade Rahvakomissariaat 1944–1990, The National Archives of Estonia


                                     
 • Transpordiministeerium 1990 Eesti NSV Varumisministeerium Eesti NSV Välisministeerium Eesti iseseisvuse taastamisprotsessis valiti 1990. aasta Eesti NSV Ülemnõukogu valimiste
 • Välisministeerium 6. detsembril 1989 Eesti NSV Ülemnõukogu XI koosseisu poolt vastu võetud seadus Eesti NSV Valitsuse kohta sätestas järgmised Eesti NSV
 • Eesti NSV Ministrite Nõukogu lühend ENSV MN oli aastatel 1944 1990 Eesti NSV Nõukogude Liidu haldusüksuse täidesaatev ja korraldav võimuorgan, eeskätt
 • Välisminister Lennart Meri 11. aprill 1990 29. jaanuar 1992 Eesti NSV Välisministeerium Minister Endel Lippmaa 11. aprill 1990 29. jaanuar 1991 Minister
 • Viimase koosseisu jäi ka Petseri rajoon. Eesti NSV - sse jäänud Petseri maakonna osa likvideeriti ning liideti Eesti NSV Võru maakonnaga hilisem Võru rajoon
 • Luure peavalitsuse strateegilise luurega tegelenud valitsused NSV Liidu Välisministeerium välisesinduste ja saatkondade infoüksused. NLKP KK Sekretariaadi
 • reisimis - töötamis - viibimisõigusi jne Välisministeerium jätkab tööd viisavaba suhtlemise nimel, et Eesti kodanike reisimisvõimalused lihtsustuksid
 • klassi komandör Jõffert, Richard Eesti välisteenistus. Biograafiline leksikon 1918 1991. Välisministeerium Tallinn 2006. Lk 49 Album Academicum
 • Föderatsiooni Välisministeerium teatas Eesti peakonsuli Peterburis Rasmus Lumi, väljasaatmisest ning põhjendas oma otsust vastusammuna Eesti võimude keeldumisele
 • juunil 2005. Sellest hoolimata teatas Venemaa välisministeerium 22. juunil, et ei pea võimalikuks algatada Eesti Venemaa piirilepingute ratifitseerimist Riigiduumas