ⓘ Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskond moodustati 2008. aastal TÜ füüsika-keemiateaduskonna, TÜ bioloogia-geograafiateaduskonna, TÜ Eesti Mereinstituud ..

                                     

ⓘ Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskond

Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskond moodustati 2008. aastal TÜ füüsika-keemiateaduskonna, TÜ bioloogia-geograafiateaduskonna, TÜ Eesti Mereinstituudi ja TÜ Tehnoloogiainstituudi ühinemisel.

TÜ LOTE teadusfookuses on bioloogia-, füüsika-, keemia-, maa-, keskkonna-, materjali-, tehnika- ja biomeditsiiniteaduste ning nendega seotud tehnoloogiate arendamine.

Bioloogia, biokeemia, geneetika, keemia, looma- ja taimeteaduse, keskkonnateaduste ja ökoloogia, materjaliteaduse, molekulaarbioloogia ning geoteaduste vallas kuulub Tartu Ülikool maailma 1% kõige mõjukamate teadusasutuste hulka.

                                     

1.1. Ajalugu Bioloogia-geograafiateaduskond

Pikemalt artiklis Tartu Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskond

Bioloogia-geograafiateaduskonna ajalugu iseseisva teaduskonnana Tartu Ülikoolis algab 1961. aastast, kui likvideeriti senine matemaatika-loodusteaduskond ja avati füüsika-matemaatika- ning bioloogia-geograafiateaduskond. Teaduskonnas oli avamise ajal 6 kateedrit: geograafia kateeder, geoloogia ja mineraloogia kateeder, geneetika ja darvinismi kateeder, taimefüsioloogia kateeder, taimesüstemaatika ja geobotaanika kateeder ning zooloogiakateeder.

1. septembrist 1992 likvideeriti taas seni olemasolevad kateedrid ja nende baasil moodustati instituudid koos järgnevate professuuridega: molekulaar- ja rakubioloogia instituut, botaanika ja ökoloogia instituut, zooloogia ja hüdrobioloogia instituut, geograafia instituut, geoloogia instituut. Teaduskonna allüksusteks kinnitati botaanikaaed ja zooloogiamuuseum ZHI koosseisus.

Vahemikus 1994–2005 loodi molekulaar- ja rakubioloogia instituudi koosseisus loodusteaduste didaktika lektoraat 1994, moodustati Välis-Eesti uuringute keskus geograafia instituudi juurde 1997, muudeti ökofüsioloogia õppetool rakendusökoloogia õppetooliks 1998, viidi Botaanikaaed teaduskonnast välja 1999, loodi molekulaar- ja rakubioloogia instituudi koosseisus bioinformaatika õppetool 2002, muudeti hüdrobioloogia õppetool ihtüoloogia ja kalanduse õppetooliks 2002, asutati teaduskonna juurde interdistsiplinaarne üksus alus- ja rakendusökoloogia keskus 2003, moodustati molekulaar- ja rakubioloogia instituudi juurde UNESCO Teadushariduse Keskus 2004, loodi bioloogia-geograafiateaduskonna koosseisus olnud geoloogia- ja zooloogiamuuseumi ning loodusteaduslike kogude baasil Tartu Ülikooli muuseumite osana TÜ loodusmuuseum 2005.

2007. aasta 1. augustist moodustati seniste instituutide baasil kaks teadus-arendusasutust: Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituut ja Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituut. Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste intstituuti kuulub neli osakonda: botaanika, geograafia, geoloogia ja zooloogia osakond.

1. jaanuaril 2008 liideti teaduskond TÜ LOTE-ga.

                                     

1.2. Ajalugu Füüsika Instituut

Pikemalt artiklis Tartu Ülikooli füüsika instituut

1946. aastal asutati Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrusega Eesti NSV TA Füüsika, Matemaatika ja Mehaanika Instituut FMMI, aasta hiljem alustas instituut tööd. 1952. aastal nimetati instituut ümber Füüsika ja Astronoomia Instituudiks FAI.

Vahemikus 1956–1975 toimus esimene Eestis korraldatud TÜ&FI üleliiduline luminestsentsikonverents 1975, moodustati FAI-s erikonstrueerimisbüroo 1964, valmis kristallide labori hoone 1965, veeldati FAI-s esmakordselt Eestis heeliumi ja rajati siinne madalate temperatuuride füüsika 1967, ehitati esimene vaakumultraviolett-piirkonna difraktsioon-topeltmonokromaator maailmas 1967, laboritesse saabus esimene laser 1968 ja elektronarvuti 1969, instituut korraldas esmakordselt rahvusvahelise teaduskonverentsi 1970 ja valmis aparaadiehitushoone esimene järk töökoja ruumidega 1970, kiirgust andis esimene instituudis koostatud laser argoonlaser, 1972. 1973. aastal pooldus FAI astrofüüsika ja atmosfäärifüüsika instituudiks Tõraveres nüüdne Tartu Observatoorium ja Füüsika Instituudiks FI Tartus ning 1975. aastal valmis FAI füüsikalaborite hoone praegune TÜFI peahoone.

Vahemikus 1975–1992 tegutses FI-s TÜ tahkisefüüsika/laseroptikabaaskateeder koolitati üle 80 spetsialisti ja vahemikus 1976–1990 tegutses FI-s doktoritööde kaitsmise erialanõukogu, mille ees kaitsti kokku 28 doktori- ja 77 kandidaadiväitekirja.

1982. aastal jõudis FI-s tehtud spektrofotomeeter kosmoselaeva Saljut pardale ning valmis esimene eksimeerlaserspektromeeter.

1995. aastal sai FI-st riigiteadusasutus, avalik-õiguslik juriidiline isik Haridusministeeriumi valitsemisalas. 1997. aastal ühines Tartu Ülikooliga ning temast sai Tartu Ülikooli teadus- ja arendusasutus Tartu Ülikooli füüsika instituut TÜFI. 2008. aastal ühines Tartu Ülikooli füüsika-keemiateaduskonna füüsika osakonnaga, lisaks Tartu Ülikooli teadus- ja arendusasutuse staatusele hakkas FI kuuluma Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna LOTE koosseisu.

                                     

1.3. Ajalugu Mereinstituut

Eesti Mereinstituut loodi 3. märtsil 1992 Eesti Kalandusinstituudist ja Eesti Teaduste Akadeemia Ökoloogia ja Mereuuringute Instituudi üksustest.

Aastal 1996 muudeti Eesti Mereinstituut Keskkonnaministeeriumi teadusasutuseks ning alates 2001. aastast on see Tartu Ülikooli koosseisus. Alates 2008. aastast on see loodus- ja tehnoloogiateaduskonna instituut varem oli bioloogia- ja geograafiateaduskonna instituut.

                                     

2.1. Instituudid Loodusteadusliku hariduse keskus

Loodusteadusliku hariduse keskus tegeleb loodusteaduste õpetajate väljaõpetmisega, keskendudes teemadele nagu õpiteooriad, õpiprotsessid, õpetamise metoodikate väljatöötamine, kuidas õpetada, kuidas paremini õpetada, psühholoogia, pedagoogika ja arvutiteaduste arsenalile tuginev visualiseeritud ja köitva õpiprotsessi kontseptsiooni kujundamine, loodusteadusliku hariduse asjakohasuse kontseptsioon Eestis ja selle rahvusvaheline rakendatavus.

                                     

2.2. Instituudid Füüsika instituut

Füüsika instituudi peamisteks teadustegevuste valdkondadeks on materjaliteadus ja aine süvastruktuuri teooria, laserfüüsika ja laseroptilised tehnoloogiad, keskkonnafüüsika ja biofüüsika ning uudsete funktsionaalsete materjalide väljatöötamine arvestades kõrgtehnoloogilise tööstuse vajadusi.

FI alla kuuluvad materjaliteaduse, eksperimentaalfüüsika, teoreetilise füüsika ning bio- ja keskkonnafüüsika osakonnad.

FI alla kuulusid Tähe 4 ja Riia mnt 142 hooned, kuni 2014. aastal valmis uus õppehoone Ravila tänaval Physicum.

                                     

2.3. Instituudid Keemia instituut

Keemia instituudi peamisteks teadustegevuse valdkondadeks on anorgaaniline, orgaaniline, bioorgaaniline, analüütiline ning kolloid ja keskkonnakeemia, füüsikaline keemia ja molekulaartehnoloogia.

Uues Chemicumis on pinda üle 12 000 m², millel paikneb neli suurt auditooriumi, teaduslaborid, teadustöötajate kabinetid, õppelaborid, õppejõudude kabinetid, erialaraamatukogud ning ka kohvik ja muud abiruumid.                                     

2.4. Instituudid Mereinstituut

Mereinstituudi peamisteks teadustegevuse valdkondadeks on mereoptika ja kaugseire metodoloogia, põhjataimestiku kaardistamine ja sinivetikate õitsengute dünaamika Läänemeres, mere hüdrodünaamiliste protsesside analüüs, Läänemere ökosüsteemide dünaamika, energia- ja aineringe Läänemeres ja kalastik.

                                     

2.5. Instituudid Molekulaar- ja rakubioloogia instituut

Molekulaar- ja rakubioloogia instituudi peamistesteks teadustegevuse valdkondadeks on molekulaarbioloogia, geenitehnoloogia, molekulaarmeditsiin, evolutsiooniline bioloogia – inimpopulatsioonide fülogeograafia, bioinformaatika – geneetiliste metoodikate arendamine populatsioonide geneetiliste erinevuste uurimiseks, mikroobigeneetika ja –füsioloogia, mikroobide geneetiline adapteerumine muutuvate keskkonnatingimustega ja rakubioloogia.

Instituudi teadustöö toimub peamiselt TÜMRI hoones Riia mnt 23 ja tehnoloogiainstituudi hoones ja LOTE peamajas Vanemuise 46.

                                     

2.6. Instituudid Tehnoloogiainstituut

Tehnoloogiainstituudi koosseisu kuuluvad biomeditsiinitehnoloogia, materjali- ja keemiatehnoloogia, info- ja haridustehnoloogia ning keskkonnatehnoloogia arenduskeskused. Tuumiklaboreid on viis – energiatõhuse ehituse, transgeense tehnoloogia, rakendusviroloogia, proteoomika ja teadusaparatuuri ehitamise tuumiklaborid.

TÜTI koosseisu kuulub ka innovatsioonikeskus.

Tehnoloogiainstituudi hoone asub aadressil Nooruse 1.

                                     

2.7. Instituudid Ökoloogia- ja maateaduste instituut

Ökoloogia- ja maateaduste instituut jaguneb neljaks osakonnaks: botaanika, geograafia, geoloogia ja zooloogia osakond, millest igal ühel on mitmeid põhilise teadussuunitlusi.

                                     

3. Õppimine

TÜ LOTEs on võimalik omandada bakalaureuse-, magistri- ja doktorikraad loodus- ja reaalteaduste erialadel.

Magistriõppekavad

Magistri tasemel lisanduvad veel gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja, biomeditsiin ja rahvusvaheline rakendusliku mõõteteaduse erialad.

                                     

3.1. Õppimine Bakalaureuse õppekavad

Arvutitehnika on teadusharu, mis kätkeb endas kõrgtehnoloogiliste süsteemide või seadmete tarkvara ja riistvara komponentide disainimist, ehitamist, rakendamist ja hooldamist. Tavaliselt vaadeldakse arvutitehnikat kui kombinatsiooni informaatikast ja elektroonikast. Selline omalaadne kooslus annab tudengile mitmekülgse ettevalmistuse tegelemaks mistahes tehnoloogiaga seotud valdkonnas.

Bioloogia õpingute käigus kujuneb arusaam loodusseaduste toimimisest, põhjus-tagajärg seostest raku ja organismi tasanditel. Praktikumides omandatakse laboratoorse töö võtted ja kogemused, tutvutakse loomade ja taimede anatoomia ja füsioloogiaga. Tõelist loodusega kokkusulamist võimaldavad zooloogia, floristika ja maateaduste aluste välipraktikumid.

Füüsika on teadusharu, mille vahendusel inimene püüab mõista loodusnähtuste olemust ja rakendada neid oma teenistusse. Seepärast arvatakse ka, et tänases muutlikus kõrgtehnoloogilises infoühiskonnas on kõige parem alusharidus just füüsika. Tundes ühteviisi hästi nii fundamentaalseid loodusseadusi, tehnoloogia aluseid kui ka vajalikke matemaatilisi võtteid, suudab füüsik kiiresti analüüsida uudseid ja keerukaid probleeme.

Geenitehnoloogia õpingute käigus kujuneb arusaam eluslooduse molekulaarsel tasandil toimimisest, luuakse tugev põhi reaalainetes elu molekulaarsete aluste mõistmiseks ning antakse teoreetilised ja praktilised alusteadmised bioteadustes, süvendatakse teadmisi kitsamal erialal biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, bioinformaatika, viroloogia ja paljudes teistes valdkondades, mis kõik on pärmide ja bakterite, viiruste, taimede ja loomade geenidega töötamise aluseks. Suurt rõhku pannakse inimese genoomi uurimisele ja biomeditsiinile.

Geograafia ühendab endas loodus- ja sotsiaalteaduslikku lähenemist matemaatilise mõtlemisega. Geograafia uurimisteemad omavad kontakte pea kõigi olulisemate loodus- ja humanitaarteadustega, aga ka paljude tehnika ja kunstivaldkondadega, peamiselt uuritakse asjade paiknemist ja selle asukoha mõjust. Laias saab seda teadusharu jagada geoinformaatikaks ja kartograafiaks, inimgeograafia ja regionaalplaneerimine ning loodusgeograafia ja maastikuökoloogia.

Geoloogia kui teadus koosneb väga paljudest valdkondadest, mis uurivad nt Maa ja ka maaväliste kehade mineraloogiat, settimisprotsesse, pinnavormide kujunemist ning elu tekkimist ja arengut. Geoloogia on piirteadus, mis omab väljundeid paljudesse teadusvaldkondadesse alates füüsikast-keemiast ja evolutsioonibioloogiast ning lõpetades arheoloogiaga.

Keemia on teadusharu, mis annab vastuseid küsimustele, miks ja kuidas protsessid toimuvad ning kuidas neid meie kasuks tööle panna, kuidas valmistada materjale väga erinevaks otstarbeks, alustades implantaatidega inimorganismide tarbeks ning lõpetades kütuseelementidega, kuidas sünteesida uusi aineid, kuidas vähendada inimtegevuse mõju loodusele ja kuidas ennustada ainete omadusi arvutiprogrammide abil.

Keskkonnatehnoloogia on interdistsiplinaarne eriala ning hõlmab ettevalmistust nii loodusteadustes, sh keemias, bioloogias, geograafias ja füüsikas kui ka insener-tehnilistes distsipliinides. Keskkonnatehnoloogia valdkond võimaldab lahendada keskkonnakaitsega seonduvaid probleeme nii ettevõtetes kui ka piirkondlike arengukavade väljatöötamisel, tööstusettevõtete keskkonnaalast nõustamist ning keskkonnajuhtimise meetmete ja keskkonnaseire projektide juurutamist.

Materjaliteadus on moodsa füüsika, keemia ja inseneriteaduse puutekohas kiiresti arenev teadusharu, mille rakenduslikuks eesmärgiks on uute materjalide väljatöötamine kõige erinevamate valdkondade tarbeks. Materjali all mõistetakse seejuures vajalike füüsikaliste ja keemiliste omadustega ainet või ainete segu. Tehnika ajalugu veenab meid selles, et sobivate omadustega materjalide olemasolu või puudumine määrab enamasti uute tehniliste ideede saatuse.

Ökoloogia ja elustiku kaitse tegeleb eri tasanditel toimuvate protsessidega, alates üksikorganismi seostest teiste eluvormidega ja eluta keskkonnaga ning lõpetades ökosüsteemi kui terviku ehituse ja talitusega. Ökoloogia võimaldab aru saada biosüsteemide funktsioneerimisest organismide ja koosluste tasandil, elusa ja eluta looduse seostest, looduse mitmekesisust jpm.

Keskkonnakorralduse ja planeerimise on ala, kust tulevad eluruumi kujundajad, kes töötavad keskkonnaspetsialistide, planeerijate ja arendustöötajatena peamiselt ettevõtetes, riigiasutustes ja omavalitsustes.                                     

3.2. Õppimine Magistriõppekavad

Magistri tasemel lisanduvad veel gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja, biomeditsiin ja rahvusvaheline rakendusliku mõõteteaduse erialad.

                                     
  • jaanuarist 2008 alustas tööd loodus - ja tehnoloogiateaduskond mille koosseisu kuulus teadus - ja arendusasutusena ökoloogia ja maateaduste instituut. Pärast
  • Tartu Ülikooli struktuuriüksuste reform, mille käigus paigutati ülikooli struktuuriüksused nelja valdkonna alla. Mereinstituut paigutati loodus - ja täppisteaduste
  • Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituut on aastal 2007 loodud Tartu Ülikooli loodus - ja tehnoloogiateaduskonda kuuluv instituut. Instituut koosneb
  • algusest Tartu ülikoolis Eesti Loodus 2005 10 Ülikooli loodusteaduste maja valmimise 100. aastapäeva tähistati näitusega Tartu Ülikooli loodus - ja tehnoloogiateaduskond
  • Tartu Ülikooli füüsikahoone on Tartu Ülikooli õppehoone Tartus Tähe tänava alguses Tähe 4 kus tegutseb ülikooli loodus - ja tehnoloogiateaduskond enne
  • anda Tänapäeval asub majas Tartu Ülikooli loodus - ja tehnoloogiateaduskond kuid veel 2008. aastani paiknes seal Tartu Ülikooli bioloogia - geograafiateaduskond
  • sotsiaal - ja haridusteaduskond ning loodus - ja tehnoloogiateaduskond organisatsiooniliselt kuulub keskus filosoofiateaduskonna filosoofia ja semiootika
  • Loodus - ja Tehnoloogiateaduskond Geograafia Osakond Tartu Ülikool, Loodus - ja Tehnoloogiateaduskond Geograafia Osakond Tartu Ülikool, Loodus - ja Tehnoloogiateaduskond
  • kehakultuuriteaduskond, loodus - ja tehnoloogiateaduskond majandusteaduskond, matemaatika - informaatikateaduskond, sotsiaal - ja haridusteaduskond, usuteaduskond ja õigusteaduskond