ⓘ Haridus on õppeprogrammidega ettenähtud teadmiste, oskuste ja vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide süsteem, mida ühiskond tunnustab ning mille omandatust ta ..

Maailmaharidus

Maailmaharidus on haridus, mille eesmärk on kasvatada globaalset ja sotsiaalset vastutust ning maailmakodaniku eetikat, mis põhineb õiglusel, võrdsusel ja inimõiguste austamisel. Maailmahariduse liinid on näiteks inimõiguskasvatus, võrdõiguslikkuse kasvatus, rahukasvatus, meediakasvatus, kultuuridevaheline mõistmine, arengu- ja õiglusküsimused ning säästvat arengut toetav haridus. Eestis tegutsev Arengukoostöö Ümarlaud on defineerinud maailmaharidust järgmiselt: "Maailmaharidus kujundab teadlikkust sellest, kuidas globaalprobleemid mõjutavad üksikisiku, kogukonna ja ühiskonna igapäevaelu j ...

Mõtlemine

Albert Einstein on kirjeldanud mõtlemist kui mõistetega tehtavaid operatsioone. Tema järgi hõlmab mõtlemisprotsess mõistete loomist, mõistetevaheliste otseste funktsionaalsete seoste kasutamist ja meeleliste kogemuste suhestamist nende mõistetega.

Sotsiaalnõustamine

Sotsiaalnõustamine on professionaalne tegevus, kus aidatakse inimestel jõuda selleni, mis nende enda jaoks parim on. Saavutada inimesel see heaolutunne, mida ta vajab. Sotsiaalnõustajal on läbitud vastav haridus või koolitus.

Maailmakodanikuharidus

Maailmakodanikuharidus ehk Global Citizenship Education on üks õppimisviisidest, mis pöörab intensiivset tähelepanu inimese inimlikele kohustustele ja väärtustele ühiskonnas.

Sierra Leone peaminister

Sierra Leone peaminister kannab hoolt kõikide Sierra Leone valitsuse ministeeriumite töö eest. Peaministri nimetab ametisse president. Peaminister annab aru presidendile ning vastutab täidesaatva võimu toimimise eest kõikides ministeeriumites ja nende haldusaladesse kuuluvates ametites ning agentuurides. Lisaks sellele juhib peaminister otseselt kolme sektori ministeeriumeid: Rahu-, julgeoleku- ja justiitsvaldkonna ministeeriumid Haridus- ja sotsiaalarengu valdkonna ministeeriumid Rahandus- ja majandusarengu valdkonna ministeeriumid Alates 20. aprillist 2018 on ametis David J. Francis, enn ...

Gröönimaa valitsus

Gröönimaa valitsus on Gröönimaa täidesaatva võimu organ alates 1979. aastast. 2021. aasta parlamendivalimiste järel moodustasid valitsuse erakonnad Inuit Ataqatigiit IA ja Naleraq. Praegune peaminister on alates 2021. aastast Múte Bourup Egede. 2005–2009 oli valitsuse koosseis järgmine: Kalandus- ja jahindusminister – Finn Karlsen A Tööstus-, põllumajandus- ja tööturuminister – Siverth K. Heilmann A Peaminister – Hans Enoksen S Infrastruktuuri-, keskkonna- ja maavarade minister – Kim Kielsen S Välisminister, rahandusminister, majandusminister ja Põhjamaade koostöö minister – Per Berthelsen ...

                                     

ⓘ Haridus

Haridus on õppeprogrammidega ettenähtud teadmiste, oskuste ja vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide süsteem, mida ühiskond tunnustab ning mille omandatust ta kontrollib.

 • Hariduseks võidakse nimetada teadmiste jne omandamist mõnes spetsiifilises valdkonnas, aga ka eluks vajalike kogemuste omandamist laiemas tähenduses, st pigem üldist ning ühiskonna poolt suunatud sotsialiseerumise ja kultuuriga kohanemise protsessi.
 • Hariduseks nimetatakse ühtlasi sel viisil omandatud või omandatavaid teadmiste, oskuste ja vilumuste süsteemi ennast nt kui räägitakse kellegi haridusest vms.
 • Haridus on kultuuri funktsioon ja vastupidi.

Haridust kõige otsesemas tähenduses omandatakse õppeasutustes.

                                     

1.1. Hariduse liigitus ülesannete alusel Üldharidus

Pikemalt artiklis üldharidus

Üldharidus on teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ning käitumisnormide süsteem, mis võimaldab inimesel kujuneda pidevalt arenevaks isiksuseks, kes on suuteline elama väärikalt, austama iseennast, oma perekonda, kaasinimesi ja loodust, valima ning omandama talle sobivat elukutset, tegutsema loovalt ning kandma kodanikuvastutust.

                                     

1.2. Hariduse liigitus ülesannete alusel Kutseharidus

Pikemalt artiklis kutseharidus

Kutseharidus on teatud erialal töötamiseks, teatud kutse saamiseks, teatud ametikohale kandideerimiseks või selle säilitamiseks vajalike teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide süsteem, mille omandamine ja täiendamine loob eeldused tulemusrikkaks erialaseks tegevuseks.

                                     

1.3. Hariduse liigitus ülesannete alusel Huviharidus

Pikemalt artiklis huviharidus

Huviharidus on teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide kogum, mis on omandatud süsteemse juhendatud tegelemise kaudu vaba tahte alusel tasemekoolitusest, tööalasest koolitusest ja tööst vabal ajal ning mis loob võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks.

                                     

2. Hariduse liigitus tasemete alusel

Alusharidus

Pikemalt artiklis alusharidus

Alusharidus on teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum, mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis.

                                     

2.1. Hariduse liigitus tasemete alusel Alusharidus

Pikemalt artiklis alusharidus

Alusharidus on teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum, mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis.

                                     

2.2. Hariduse liigitus tasemete alusel Keskharidus

Pikemalt artiklis Keskharidus

Keskharidus on haridustase, mis põhineb põhiharidusel. Keskharidus jaguneb üldkeskhariduseks ja kutsekeskhariduseks.

Üldkeskharidus on põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekavaga kehtestatud nõuete kogum. Üldkeskhariduse omandamine loob eeldused ja annab õiguse jätkata õpinguid kõrghariduse omandamiseks.

Kutsekeskharidus on kutseharidusstandardi ja kutse- või erialade riiklike õppekavadega kehtestatud nõuete kogum. Kutsekeskhariduse omandamine loob eeldused ja annab õiguse asuda tööle õpitud kutse- või erialal või jätkata õpinguid kõrghariduse omandamiseks.                                     

3. Vaata ka

 • Õpetamine
 • Õppimine
 • Maailma ülikoolide loend
 • Haritus
 • Rakenduskõrgharidus
 • Innove
 • Kasvatus
 • Kultuur
 • Kõrgkoolide loend riikide kaupa
 • Keskkonnaharidus
 • Ühisharidus
 • Eesti haridus
 • Õpetajate loend
 • Haritlane
 • Teadus
                                     
 • Haridus - ja Teadusministeerium HTM on Eesti valitsusasutus, mis korraldab riiklikul tasandil Eesti haridus - ja teadustegevust. Alates 2001. aasta 1.
 • hakati õppetööd esimest korda läbi viima eesti keeles. Praegu liigitatakse haridus Eestis üld - kutse - ja huvialahariduseks. Haridussüsteemis on järgmised
 • Säästva arengu haridus inglise keeles education for sustainable development on teadmiste, oskuste, hoiakute ja väärtushinnangute süsteem, mis võimaldab
 • Eesti haridus - ja teadusminister on ametis Eesti Vabariigi haridus - ja teadusministeeriumis Eesti valitsuses. Minister vastutab Eesti haridussüsteemi juhtimise
 • Vene Haridus - ja Heategevusühingute Liit Eestis varasema nimega Slaavi Haridus - ja Heategevusühingute Liit Eestis on Eesti venelaste organisatsioone
 • Haridus oli Eestis ilmuv pedagoogikaajakiri. 1940. aastal ilmuma hakates kandis see nime Nõukogude Kool, 1989. aastal nimetati väljaanne ümber Hariduseks
 • Haridus inglise keeles An Education on 2009. aastal esilinastunud Briti draamafilm, mis tugineb ajakirjaniku Lynn Barberi mälestustele. Filmi lavastas
 • Haridus - ja Sotsiaalministeerium lühend: Hasomin oli Eesti ministeerium aastail 1929 1936, mis korraldas muu hulgas rahvahariduse, õppe - ja kasvatustöö
 • Läti haridus on haridus Läti Vabariigis. Seda jaotatakse peamiselt põhi - kesk - ja kõrghariduseks. 1. klassi astuvad lapsed 6 - või 7 - aastaselt. Põhiharidus
                                     

Põhilised sotsiaalteenused

Põhilised sotsiaalteenused 20/20 initsiatiivi juurutamise käigus loodud mõiste, mis hõlmab haridus-, tervise-, toitumis-, puhta joogivee ja sanitaarteenuseid. Allikas: Arengukoostöö- ja humanitaaralase terminoloogia sõnaseletusi

                                     

Níki Keraméos

Níki Keraméos on Kreeka jurist ja poliitik, ta on erakonna Uus Demokraatia liige. Ta on 9. juulist 2019 Kreeka haridus- ja usuasjade minister. Ta sündis aastal 1980 Thessaloníkis. Ta on õppinud õigusteadust Harvardi ülikooli õigusteaduskonnas ja Pariisi 2. Ülikoolis. Ta on 25. jaanuarist 2015 Kreeka parlamendi liige. 9. juulist 2019 on ta Kreeka haridus- ja usuasjade minister.

                                     

Richard Ramirez

Ricardo Leyva Muñoz Ramírez, tuntud kui Richard Ramirez oli Ameerika Ühendriikide sarimõrvar, sarivägistaja, inimröövija, pedofiil ja sissemurdja. Ramirez sündis El Pasos, Texases 29. veebruaril 1960