ⓘ Vesiehitised - Vladimir Paavel, Linnus, Pais, Tamm, ehitis, Muul, Truup, Vesiehitis, Polder, Düüker, Kalapääs, Kalaramp, Kaldakindlustis, Kiirvool, Liigveelase ..

Vladimir Paavel

Vladimir Paavel sündis kooliõpetaja perekonnas. Ta õppis Tallinna Peetri Reaalkoolis ja Riia Peetri Reaalkoolis ning lõpetas aastal 1917 Tartu Reaalkooli. Astus seejärel Petrogradi Teedeinstituuti, sealt Tallinna Tehnikumi, sealt omakorda Karlsruhe Tehnikaülikooli, mille lõpetas aastal 1925.

Linnus

Vanimad teadaolevad kaitserajatised Eestis on olnud asulalinnused, kindlustatud asulaid ümbritsevad vallid. Seesuguste kindlustatud asulate rajamine algas I aastatuhandel e.Kr Vallid tehti mullast, palkidest või kividest. Valdav osa muistsete eestlaste linnuseid tekkis hoopis hiljem, enamasti meie ajaarvamise 9.–10. sajandil. Tavaliselt olid need kogukonnale kuuluvad pelgupaigad ning alles Mõõgavendade ordu ja Taani vallutuste eel ning ajal võib rääkima hakata rikastele perekondadele või mõjukatele vanematele kuulunud eralinnustest nagu Lõhavere linnamägi. Linnuste rajamisel püüti ära kasu ...

Pais

Pais on enamasti inimese ehitatud vesiehitis, mille eesmärk on kas veevoolu tõkestada või selle taha vett paisutada ning tekitada energiat sealt läbi voolava vee kaudu. Üldjuhul paikneb pais veekoguga tavaliselt jõega risti. Maailma kõrgeim pais on Tadžikistanis paiknev Nureki pais, mis on 300 meetrit kõrge. Ehitusjärgus on 305 m kõrgune betoonkaarpais Jinping I pais Hiinas, mis plaani järgi valmib 2014. Euroopa kõrgeim ja maailma kõrguselt 3. tamm on Šveitsis asuv Grande Dixencei pais, mida ehitati 1953–1964 ja mis on 285 meetrit kõrge. Ehitise mahu poolest maailma suurim pais on USA-s as ...

Tamm (ehitis)

Mitte segi ajada paisuga Tamm on pinnaspaisutaoline vesiehitis, mis võimaldab veekogu voolu suunata või kaitseb veekogu üleujutuste ja lainete või hoovuste purustava toime eest. Tamm võib olla nii inimese ehitatud kui ka looduslik. Ehituselt sarnaneb tamm muldpaisuga. Eristatakse survelisi ja surveta tamme. Survelised tammid rajatakse jõe või mere kaldale näiteks üleujutuste vältimiseks, kanali vallitamiseks või hüdrosõlme ehitiste ühendamiseks kallastega. Nad on ette nähtud vastu pidama kõrge veeseisu suurele survele. Seevastu surveta tamme ehitatakse selleks, et reguleerida jõgede voolu ...

Muul

Muul ehk lainemurdja on sadamasse ehitatud tamm, mis kaitseb sadamat või jõe suuet lainetuste ja uhtainete eest. Muul võib olla rajatud nii vette kui ka maa ja mere piirile. Muuli üks külg on mõnikord muudetud kaiks. Kai ongi üsna sarnane ehitis, ainult sel pole lainete murdmise ülesannet, muulil aga pole silduvate meresõidukite vastuvõtmise ülesannet. Eestis on pikimad muulid Pärnus, mille ümberehitamist alustati 1863–1864 aastatel kunagistest palkmuulidest kivimuulideks, mille jaoks toodi kivilaevadega kive Häädemeeste ja Kihnu randadest. Muulid valmisid 1869. aastal ning on 2 ja 2.5 km ...

Truup

Truup on rajatis, mille abil juhitakse voolavat vett. Truupi võib defineerida nii: truup on mistahes suuruse ja mistahes kujuga kinnise perimeetriga veejuhe. Tavaliselt juhitakse truubiga vesi tee alt läbi. Levinuim truup on teetammi läbiv toru. Tänapäeval valmistatakse truupe peamiselt terasest, betoonist või plastmassist. Minevikus valmistati truupe sageli kivist. Leidub ka nende materjalide kombinatsioone, näiteks võidakse truubi põhi valmistada betoonist ja ülejäänud osa terasest, samuti võib muus osas terasest tehtud truubile lisada betoonist otsad. Läbilõikelt võivad truubid olla väg ...

                                     

ⓘ Vesiehitised

  • mingit ala või muud vee negatiivse mõju näiteks purustava toime eest. Vesiehitised võivad olla tehtud väga erinevatest materjalidest, näiteks suurtest kividest
  • Hamburgis, professor ja prodekaan 1945 1949. Veemajandus ja hüdraulika, vesiehitised Vladimir Paaveli algatusel rajati ja sisustati Tallinna Tehnikaülikoolis
  • Keskaegsed linnused, vertikaalkaitsele orienteeritud kivi - muld - ja vesiehitised Siia alla kuuluvad suurlinnused, tornlinnused, linnamüürid ja - tornid
  • Pais on enamasti inimese ehitatud vesiehitis, mille eesmärk on kas veevoolu tõkestada või selle taha vett paisutada tekitada veehoidla ning tekitada
  • Mitte segi ajada paisuga Tamm ka kaldavall on pinnaspaisutaoline vesiehitis, mis võimaldab veekogu voolu suunata juhttammid või kaitseb veekogu üleujutuste
  • Muul ehk lainemurdja on sadamasse ehitatud tamm, mis kaitseb sadamat või jõe suuet lainetuste eriti murdlainete ja uhtainete eest. Muul võib olla rajatud
  • Truup ka teetruup varasemas eesti keeles on kasutatud ka sõna trumm on rajatis, mille abil juhitakse voolavat vett. Truupi võib defineerida nii: truup
  • Lüüs hollandi sõnast sluis ld excludere takistama, eraldama on rajatis, mille eesmärk on tagada laevatatavus erinevate veetasemetega veekogude või
  • Prandi jõgi ka Veskiaru jõgi, Seinapalu jõgi, Rõhumetsa jõgi, Luisu - Prandi jõgi ja Tori jõgi on jõgi Järva maakonnas, Pärnu jõe vasakpoolne lisajõgi
                                     

Vesiehitis

Vesiehitis ehk hüdrotehniline ehitis on rajatis, mis võimaldab kasutada mingi pinnaveekogu ja põhjavett, samuti liigituvad siia ehitised, mis kaitsevad mingit ala või muud vee negatiivse mõju eest. Vesiehitised võivad olla tehtud väga erinevatest materjalidest, näiteks suurtest kividest, betoonist või ka vähem vastupidavatest materjalidest, nagu puutüved. Tüüpilised vesiehitised on tammid, paisud, lüüsid, poldrid jne.

                                     

Polder

Polder on mere või mõne muu veekogu eest kaitstud ja kuivendatud ala, mis enamasti asub naaberveekogust madalamal. Kaitsmaks kuivendatud ala üleujutuste eest, rajatakse sageli erinevaid kaitserajatisi. Nendeks võivad olla kaitsetamm, lüüs jmt. Palju suuri poldreid on Hollandi Põhjamere rannikul. Eestis võib suurimaid poldreid kohata Võrtsjärve ja Peipsi ääres.

                                     

Düüker

Düüker ehk altjuhe on tõkke alt läbiminev torustiku- või kanalilõik, milles vesi voolab surve all. Düükreid kasutatakse muu hulgas veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemides ning hüdroenergeetikas.

                                     

Kalapääs

Kalapääs ehk kalakäik on rajatis vooluveekogul, mis asub loodusliku või tehistõkke juures, tagamaks kalade rände mööda vooluveekogu. Tavalisimaks kalapääsuks on kalatrepid. Kalapääsud saab jagada kaheks: looduslähedased ja tarindkalapääsud. Looduslähedased kalapääsud on tehiskosk, tehiskärestik, möödaviikpääs, kalaramp. Tarindkalapääsud on tiigikaskaad, kalatrepp, pilukalakäik, tõkiskalakäik, angerjakäik, kalalüüs ja kalatõstuk.

                                     

Kalaramp

Kalaramp on vooluveekokku paisu juurde rajatud kare kaldpind, mis võimaldab veeorganismidel liikuda üle paisu. Kalarampi peetakse looduslähedaseks kalapääsuks. Väliselt meenutab kalaramp suuresti tehiskoske kalapääs, kuid erinevalt tehiskosest on kalarambil ainult osa paisu nõlvusest muudetud karedaks.

                                     

Kaldakindlustis

Kaldakindlustis on rajatis, mis kaitseb veekogu kaldaveeru, ka tammi, paisu ja teemulde nõlva vooluvee uhtuva toime, jää ja lainete purustava mõju, filtratsioonivee surve ning lumesulamis- ja vihmavee põhjustatud uuristuste eest. Nõlvakindlustise ehitamiseks kasutatakse peamiselt kivisillutist, raudbetooni, kruusa ja killustikku.

                                     

Kiirvool

Kiirvool on suure langu ja käreda vooluga kanal või renn, mille kaudu liigvesi juhitakse paisust mööda või viiakse kanal järsust nõlvast alla. Et kiirvoolus on voolaval veel suur energia, siis on see põhja- ja küljeerosiooni vältimiseks tugevasti kindlustatud.

                                     

Liigveelase

Liigveelase on vesiehitis, mis võimaldab liigset tulvavett juhtida paisust mööda või paisust üle. Liigveelaset võidakse kasutada ka suurvee möödajuhtimiseks. Paisust mööda lastakse tulvavesi tavaliselt kas kiirvoolu või treppveelaskme kaudu. Üle paisu lastakse vesi aga harilikult ülevooluavade kaudu ning sellist paisu, millest vesi üle voolab nimetatakse ülevoolupaisuks.

                                     

Puurkaev

Puurkaev on suhteliselt väikese läbimõõduga toruga kindlustatud puurauk, mis on puuritud vee võtmiseks sügavamatest põhjaveekihtidest. Tänapäeval kasutatakse kaevude puurimiseks enamjaolt puurmasinat. Tänu puurmasinale suudetakse luua sügavam puurkaev, mis tagab stabiilse ligipääsu puhtale veele. Puurkaev kindlustatakse kas mantel- ja/või filtertoruga, mis takistab kaevu kokku kukkumist, samas isoleerib kaevuvee muudest maapinnalähedastest veekihtidest.

                                     

Veehaare

Veehaare ehk veehaardeehitis on ehitis, mille kaudu toimub vee võtmine kas veekogust või põhjaveekihist, juhtimaks seda läbi kanalite või teiste vesiehitiste kohta, kus seda parasjagu vaja on.

                                     

Veejuhe

Veejuhe on ehitis, mille kaudu saab vett juhtida ühest kohast teise. Veejuhe on näiteks kanal ja torustik. Isevoolset gravitatsioonijõul liikuva veega veejuhet, millega tuuakse vett kaugest allikast, nimetatakse samuti veejuhtmeks.