ⓘ Eesti haridus - Eesti haridus, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti haridus- ja teadusminister, Vene Haridus- ja Heategevusühingute Liit Eestis, Haridus ..

Eesti haridus

Eesti hariduse ajalugu sai alguse 13.–14. sajandil, kui rajati esimesed koolid kloostrite ja peakirikute juurde. Esimene eestikeelne aabits ilmus 1575. aastal. Vanim ülikool on Tartu Ülikool, mille asutas Rootsi kuningas Gustav II Adolf 1632. aastal. 1919. aastal hakati õppetööd esimest korda läbi viima eesti keeles. Praegu liigitatakse haridus Eestis üld-, kutse- ja huvialahariduseks. Haridussüsteemis on järgmised neli taset: alus-, põhi-, kesk- ja kõrgharidus. On rajatud lai koolide ja neid toetavate haridusasutuste võrgustik. Eesti haridussüsteem koosneb riiklikest, munitsipaal-, avalik ...

Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium on Eesti valitsusasutus, mis korraldab riiklikul tasandil Eesti haridus- ja teadustegevust. Alates 2001. aasta 1. juulist asub HTM Tartus aadressil Munga tänav 18 – erinevalt teistest Eesti ministeeriumitest, mis paiknevad Tallinnas. Ministeeriumi kolimise algatas toonane minister, Tartuga tihedalt seotud Tõnis Lukas. Ehkki tollal kõneldi laialdaselt vajadusest riigiasutuste paiknemine detsentraliseerida osana riigi regionaalpoliitikast, oli HTM ainus ministeerium, mille kolimiseni ka tegelikult jõuti. Haridus- ja teadusministeeriumi hoone ehitati 1935–1936 p ...

Eesti haridus- ja teadusminister

Eesti haridus- ja teadusminister on ametis Eesti Vabariigi haridus- ja teadusministeeriumis Eesti valitsuses. Minister vastutab Eesti haridussüsteemi juhtimise ja arendamise eest, samuti uurimis- ja arendustegevuste juhtimise ja finantseerimise eest riigi tasandil. Haridus- ja teadusministri määramiseks teeb ettepaneku Eesti peaminister. Taasiseseisvumise järgse Eesti erakondade keeruka arenguloo ning levinud parteivahetuste tõttu on haridusministrid kuulunud mitmetesse parteidesse, ehkki mitu ministrit ise on esindades eri erakondi olnud ametis korduvalt. Nii esindas hiljem pikalt Reformi ...

Vene Haridus- ja Heategevusühingute Liit Eestis

Vene Haridus- ja Heategevusühingute Liit Eestis on Eesti venelaste organisatsioone ühendav katusorganisatsioon. Liidu peakontor asub Tallinnas aadressil Mere puiestee 5. Liidu juhatuse esimees oli Nikolai Solovei. Liidu eelkäija oli Vene Haridus- ja Heategevusühingute Liit Eestis, mis asutati 24. veebruaril 1923 Tallinnas. See liit lõpetas tegevuse 1940. Tänapäevane liit asutati 11. märtsil 1998 nime all Slaavi Haridus- ja Heategevusühingute Liit Eestis, mis hiljem nimetati ümber Vene Haridus- ja Heategevusühingute Liiduks Eestis.

Haridus

Haridus on õppeprogrammidega ettenähtud teadmiste, oskuste ja vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide süsteem, mida ühiskond tunnustab ning mille omandatust ta kontrollib. Hariduseks võidakse nimetada teadmiste jne omandamist mõnes spetsiifilises valdkonnas, aga ka eluks vajalike kogemuste omandamist laiemas tähenduses, st pigem üldist ning ühiskonna poolt suunatud sotsialiseerumise ja kultuuriga kohanemise protsessi. Hariduseks nimetatakse ühtlasi sel viisil omandatud või omandatavaid teadmiste, oskuste ja vilumuste süsteemi ennast nt kui räägitakse kellegi haridusest vms. Haridus on kult ...

Säästva arengu haridus

Säästva arengu haridus on teadmiste, oskuste, hoiakute ja väärtushinnangute süsteem, mis võimaldab teadvustada looduse, majandus- ja sotsiaal-kultuurilise keskkonna seoseid ja järgida säästva arengu põhimõtteid. ÜRO on kümnendi 2005–2014 kuulutanud säästva arengu haridust toetavaks perioodiks. Säästva arengu hariduse ülesandeks toetada inimestes parema tuleviku visioneerimise ning selle saavutamiseks kriitilise ja süsteemse mõtlemise, koostöö- ja jõustamisoskuste kujunemist. Säästvat arengut toetav haridus on kujunenud vastuseks globaalsetele väljakutsetele. Säästvat arengut toetav haridus ...

                                     

ⓘ Eesti haridus

 • 1919. aastal hakati õppetööd esimest korda läbi viima eesti keeles. Praegu liigitatakse haridus Eestis üld - kutse - ja huvialahariduseks. Haridussüsteemis
 • Haridus - ja Teadusministeerium HTM on Eesti valitsusasutus, mis korraldab riiklikul tasandil Eesti haridus - ja teadustegevust. Alates 2001. aasta 1.
 • Eesti haridus - ja teadusminister on ametis Eesti Vabariigi haridus - ja teadusministeeriumis Eesti valitsuses. Minister vastutab Eesti haridussüsteemi
 • Vene Haridus - ja Heategevusühingute Liit Eestis varasema nimega Slaavi Haridus - ja Heategevusühingute Liit Eestis on Eesti venelaste organisatsioone
 • Haridus - ja Sotsiaalministeerium lühend: Hasomin oli Eesti ministeerium aastail 1929 1936, mis korraldas muu hulgas rahvahariduse, õppe - ja kasvatustöö
 • Haridus on õppeprogrammidega ettenähtud teadmiste, oskuste ja vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide süsteem, mida ühiskond tunnustab ning mille omandatust
 • Säästva arengu haridus inglise keeles education for sustainable development on teadmiste, oskuste, hoiakute ja väärtushinnangute süsteem, mis võimaldab
 • Eesti keelenõukogu on 2001 Eesti Haridus - ja Teadusministeeriumi juurde loodud nõukogu, mis nõustab Eesti valitsust keelepoliitika arendamisel ja elluviimisel
 • eellastena järgmisi ajakirju: Kasvatus ja Haridus 1917 1919 ilmus Peeter Põllu toimetusel 7 numbrit Eesti Kool 1918 1919 ilmus Artur Vallneri toimetusel
 • Eesti Teaduskompetentsi Nõukogu lühend TKN oli kuni veebruarini 2012 haridus - ja teadusministri nõuandev organ, mis: tegi ettepanekuid teadus - ja arendusasutuste
 • nimetati Haridus - ja Teadusministeeriumiks. Pikemalt artiklis Eesti haridusminister Haridus - ja Sotsiaalministeerium Eesti NSV Haridusministeerium Haridus - ja
                                     

Haridus- ja Sotsiaalministeerium

Haridus- ja Sotsiaalministeerium oli Eesti ministeerium aastail 1929–1936, mis korraldas muu hulgas rahvahariduse, õppe- ja kasvatustöö, hoolekande, sotsiaalkindlustuse valdkonda. Hasomin moodustati 1929. aastal tollase Haridusministeeriumi-, Töö- ja Hoolekandeministeeriumi baasil.

                                     

Eesti keelenõukogu

Eesti keelenõukogu on 2001 Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi juurde loodud nõukogu, mis nõustab Eesti valitsust keelepoliitika arendamisel ja elluviimisel. Aastast 2005 on nõukogu esimees Birute Klaas-Lang.

                                     

Algkooliõpetajate päev

Algkooliõpetajate päev oli Eesti esimesel iseseisvusperioodil kevaditi tähistatav päev, mida peeti algkooli tähtsustamiseks Eesti hariduses. Esimest korda tähistati üleriigilist algkooliõpetajate päeva kevadel 1937.

                                     

Arno Tali Fond

Arno Tali Fond on Eesti Rahvuskultuuri Fondi üks allfonde. Fondi eelkäija oli Arno Tali Sihtkapital lühend ATS, mille 24. augustil 1993 asutas AS Maaleht. Sihtkapitali eesmärkide seas oli stipendiumite ja abirahade kaudu toetada vähem kindlustatud lasterikastest maaperedest pärit õpilasi. Sihtkapitali patroon oli Eesti presidendi abikaasa. 2005. aastal moodustas sihtkapital Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde allfondi Arno Tali Fond. Sihtkapital ise likvideeriti lõplikult 2009.

                                     

Eesti Braille kiri

Eesti Braille kiri on Eesti oludele kohandatud Braille ehk punktkiri. Eesti Braille baseerub rahvusvahelisel s.t Prantsuse Braille punktkirjasüsteemil. Punktuatsioon on peaaegu identne Soome Braille kirjaga.

                                     

Eesti Kool (ajakiri, 1918)

Eesti Kool oli 1918–1919 ilmunud haridusteemaline ajakiri. Ajakirja esimesed neli numbrit ilmusid Tallinnas ja kandsid alapealkirja Eesti Töörahva Koolivalitsuse ja kooliõpetajate kongressi täidesaatva komitee häälekandja. Ajakirja numbrid 5–13 ilmusid Peterburis ja kandsid alapealkirja Eesti Rahvusasjade Komissariaadi haridusosakonna häälekandja. Numbrite 5–13 vastutav toimetaja oli Artur Vallner.

                                     

Forseliuse Sõnumid

Forseliuse Sõnumid on aastast 1995 ilmuv haridusteemaline ajakiri. Ajakirja annab välja Forseliuse Selts. Ajakirja toimetaja on aastast 2011 Madis Linnamägi. Varem toimetasid seda peale Linnamäe ka Sirje Krikk de Mateo ja Helmut Piirimäe. Ajakiri ilmub 1-2 korda aastas.

                                     

Hariduse sõnaraamat

Hariduse sõnaraamat oli 1908–1909 Tartus ilmunud, ent pooleli jäänud eestikeelne haridusteemaline entsüklopeedia ; ühtlasi teine eestikeelne entsüklopeedia. Entsüklopeedia ilmus vihkudena ja kokku ilmus 7 vihku. Entsüklopeediast jõuti välja anda vihud A-tähest kuni D-täheni. Entsüklopeedia toimetaja oli Jakob Martin Muide. Entsüklopeedia andis välja P. Schmidt.

                                     

Hariduse tehnoloogiakompass

Hariduse tehnoloogiakompass on haridusotstarbeline tehnoloogiatrendide ülevaade, mida koostab Haridus- ja Noorteamet koostöös haridus- ja tehnoloogiaspetsialistidega. Esimene hariduse tehnoloogiakompassi aruanne ilmus 2019. aastal. Selle fookuses on viis valdkonda: tehisintellekt, nutistu, analüütika ja suurandmed, virtuaalreaalsus ja liitreaalsus ning privaatsus. 2020. aastal lisati veel peatükid "Mängustamine ja mängupõhine õpe" ning "Personaliseeritud õpe".

                                     

Haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programm

Haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programm oli 2008-2015 Sihtasutuse Archimedes programm, mille eesmärkide seas oli Eesti pedagooge muuta professionaalsemaks. Programmi rahastati Euroopa Liidu struktuurivahenditest.